Fortress là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Fortress là gì?

Fortress là Pháo đài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fortress – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pháo đài là một ngôn từ lập trình được tăng trưởng bởi Sun Microsystems như một nền tảng lập trình hiệu suất cao, mặc dầu nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng như một ngôn từ lập trình nói chung .

Giải thích ý nghĩa

Dự án HPCS tài trợ sự phát triển của ba ngôn ngữ lập trình, bao gồm pháo đài. Năm 2006, pháo đài của Sun đã được loại trừ khỏi dự án, làm cho tương lai của nó không thể đoán trước. Năm 2007, Sun đã phát triển một chính sách tài trợ khác nhau, nơi Fortress trở thành một dự án mã nguồn mở được hỗ trợ bởi những nỗ lực của cộng đồng. Vào tháng Ba năm 2008, Pháo đài phiên bản 1.0 được phát hành và đã rất tương thích với môi trường máy ảo Java.
Cú pháp trong Fortress thích hợp cho ký hiệu toán học, giống như FORTRAN, được tạo ra bởi IBM trong những năm 1950 cho các kỹ sư, nhà khoa học và toán học. Pháo đài là một hình thức an toàn của FORTRAN trong đó bao gồm một số cải tiến, chẳng hạn như xử lý song song, hỗ trợ Unicode và cú pháp cụ thể. Như vậy, Pháo đài là rất thích hợp để giải quyết bộ phương trình và các hoạt động toán học phức tạp khác. Tuy nhiên, bởi vì nó đòi hỏi một số lượng lớn bộ nhớ RAM để chạy, sử dụng chủ yếu giới hạn trong các siêu máy tính và sử dụng trong các cơ sở nghiên cứu học thuật.

What is the Fortress? – Definition

Fortress is a programming language developed by Sun Microsystems as a high-performance programming platform, although it can also be used as a general programming language .

Understanding the Fortress

The HPCS project funded the development of three programming languages, including Fortress. In 2006, Sun’s Fortress was excluded from the project, making its future unpredictable. In 2007, Sun developed a different funding policy, where Fortress became an open-source project supported by community efforts. In March 2008, Fortress version 1.0 was released and was highly compatible with Java’s virtual machine environment. The syntax in Fortress is suited for mathematical notation, much like FORTRAN, which was created by IBM in the 1950 s for engineers, scientists and mathematicians. Fortress is a secure form of FORTRAN that includes some improvements, such as parallelism, Unicode tư vấn and concrete syntax. As such, Fortress is well suited to solving sets of equations and other complex mathematical operations. However, because it requires a large amount of RAM to run, its use is mostly limited to supercomputers and use in academic research institutions .

Thuật ngữ liên quan

  • Supercomputer
  • Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
  • Unicode
  • Java Virtual Machine (JVM)
  • Fortran
  • Desktop Supercomputer
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: Fortress là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *