Tải mẫu đơn xin nhận con nuôi

Tải mẫu đơn xin nhận con nuôi

Tải mẫu đơn xin nhận con nuôi : Hướng dẫn cách kê khai đơn : [ 1 ] Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Nước Ta, thì gửi Ủy Ban Nhân Dân xã / phường …

TẢI MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________________________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Kính gửi:[1] ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi/tôi là:

                                              

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Số Giấy CMND / Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại / fax / email

            Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Giới tính : … … … … … … … .. … … … … … … … … ..
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tình trạng sức khỏe thể chất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Họ và tên cha : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … …
Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ và tên mẹ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Họ và tên, nơi thường trú của cá thể / tổ chức triển khai đang nuôi dưỡng / giám hộ trẻ nhỏ [ 2 ] :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Lý do xin nhận con nuôi: ………………………………………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nếu được nhận trẻ nhỏ làm con nuôi, chúng tôi / tôi cam kết sẽ chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhỏ như con đẻ của mình và triển khai mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ so với con theo lao lý của pháp lý. Chúng tôi / tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông tin về thực trạng tăng trưởng mọi mặt của con nuôi ( có kèm theo ảnh ) cho … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. [ 3 ] nơi chúng tôi / tôi thường trú .
Đề nghị [ 4 ] … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. xem xét, xử lý .
… … … … … …, ngày … … … … … .. tháng … … … .. năm … … … … … ..

                                                                ÔNG                                       BÀ

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

 >>> Tải mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi

đơn xin nhận con nuôi

Hướng dẫn cách kê khai đơn xin nhận nuôi con

[ 1 ] Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Nước Ta, thì gửi Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã nơi có thẩm quyền ĐK việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở quốc tế, thì gửi Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta, nơi có thẩm quyền ĐK việc nuôi con nuôi .
[ 2 ] Không cần khai phần này nếu trẻ nhỏ đang sống cùng cha, mẹ đẻ. Trường hợp trẻ nhỏ đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ nhỏ đang sống cùng người giám hộ / người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ / nuôi dưỡng trẻ nhỏ .
[ 3 ] Ghi tên Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã hoặc Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế .
[ 4 ] Như kính gửi .

Liên kết tham khảo:

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *