Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất nghị định 26,108, 113

Theo pháp luật hiện hành mới nhất, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi so với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về BHXH và chính sách lao lý tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 103 và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi .

Vì nguyên do sức khỏe thể chất hoặc một nguyên do bất kể nào đó mà bạn muốn nghỉ hưu trước khi có quyết định hành động, những bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để gửi lên những cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xin xác nhận, đồng ý chấp thuận cho nghỉ hưu trước tuổi theo đúng nguyện vọng .
Đơn nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 26/2015 :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

( Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015 / NĐ-CP của chính phủ nước nhà )
Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giới tính ( Nam / Nữ ) : … … … … … … … … … … … … … ..
Sinh ngày … … tháng … … năm … …

Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số sổ BHXH : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc : … … … … … … … … … … ..
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu : … … … … … … … … … .

Sau khi nghiên cứu và điều tra Nghị định 26/2015 / NĐ-CP ngày 09/03/2015 của nhà nước lao lý chính sách, chủ trương so với cán bộ không đủ điều kiện kèm theo về tuổi tái cứ, tái chỉ định giữ những chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội và những văn bản có tương quan, bản thân tôi nhận thấy bảo vệ đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo pháp luật tại Nghị định này .
Lý do nghỉ hưu trước tuổi : … … … … … … … … … … .
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi : ngày … .. tháng … năm … .
Tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp chăm sóc xem xét và xử lý .

… … … … …, ngày … tháng … năm … … Người làm đơn
( Ký và ghi rõ họ tên )
Xem thêm : Mẫu đơn xin ứng lương mới nhất năm

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108

( Theo Nghị định số 108 / năm trước / NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ )

Tôi tên : … sinh ngày … / … / …
Quê quán : …
Hiện đang cư trú tại : …

Chức vụ, chức vụ, nghề nghiệp : …

Số sổ Bảo hiểm xã hội : …
Tổng số thời hạn đóng Bảo hiểm xã hội : … năm … tháng .
Vì nguyên do sức khỏe thể chất / nguyên do cá thể nên tôi không hề liên tục công tác làm việc tại cơ quan. Sau khi điều tra và nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chủ trương tinh giản biên chế. Tôi xét thấy đủ điều kiện kèm theo tại Điều 8 Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP nên tôi viết đơn này kính đề xuất những cấp có thẩm quyền xem xét xử lý cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày … … tháng … năm …
Kính mong quý cơ quan xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn .
… ngày … tháng … năm …

( Ký, ghi rõ họ tên )

Khi nào được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 113

nhà nước đã phát hành Nghị định 113 / 2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP chủ trương tinh giản biên chế .
Theo đó, pháp luật về chủ trương về hưu trước tuổi đã được Nghị định 113 sửa đổi bổ trợ cho tương thích với thực tiễn và tương thích với chủ trương tinh giản biên chế với 1 số ít điểm mới đáng quan tâm như sau :
Thứ nhất, nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về BHXH, còn được hưởng những chính sách sau :
– Không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .
– Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với pháp luật về tuổi tối thiểu .
– Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác làm việc, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác làm việc có đóng BHXH được trợ cấp 50% tháng tiền lương .

Thứ hai, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi so với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về BHXH và chính sách lao lý tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 103 và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi .
Thứ ba, nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .
Thứ tư, nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi so với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về BHXH và không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .
Điều 55 : Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm năng lực lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả ăng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong cáctrường hợp sau đây:
a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Khi nào được nghỉ hưu trước tuổi ?

nhà nước đã phát hành Nghị định 113 / 2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP chủ trương tinh giản biên chế .
Theo đó, pháp luật về chủ trương về hưu trước tuổi đã được Nghị định 113 sửa đổi bổ trợ cho tương thích với thực tiễn và tương thích với chủ trương tinh giản biên chế với một số ít điểm mới đáng chú ý quan tâm như sau :
Thứ nhất, nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về BHXH, còn được hưởng những chính sách sau :
– Không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .
– Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với pháp luật về tuổi tối thiểu .
– Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác làm việc, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác làm việc có đóng BHXH được trợ cấp 50% tháng tiền lương .
Thứ hai, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi so với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về BHXH và chính sách lao lý tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 103 và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi .
Thứ ba, nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .
Thứ tư, nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi so với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về BHXH và không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi .

Hướng dẫn thủ tục xin nghỉ hưu non

Nếu bạn thuộc trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tại Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP thì cần chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ sau để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổii

– Sổ bảo hiểm đã chốt ;

– Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người lao động lập kèm theo giấy đăng kí địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh ban đầu của người lao động;

– Chứng minh nhân dân photo có xác nhận .
Nếu bạn vẫn đang công tác làm việc tại cơ quan thì công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm đi nộp lên cơ quan BHXH. Trong trường hợp bạn đã nghỉ việc bạn sẽ thực thi tự nộp lên cơ quan BHXH .
Download mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *