MẪU ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

MẪU ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT NĂM 2020

Thuận Phước xin trình làng đến những bạn mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở ( PHỤ LỤC SỐ 1 Ban hành kèm theo Thông tư số : 15/2016 / TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm năm nay của Bộ Xây dựng ) để những bạn tìm hiểu thêm và hướng dẫn thủ tục, điều kiện kèm theo cấp giấy phép xây dựng lúc bấy giờ :

1. MẪU ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ

PHỤ LỤC SỐ 1

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 15/2016 / TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm năm nay của Bộ Xây dựng )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

( Sử dụng cho khu công trình : Không theo tuyến / Theo tuyến trong đô thị / Tượng đài, tranh hoành tráng / Quảng cáo / Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau / Sửa chữa, tái tạo / Theo quy trình tiến độ cho khu công trình không theo tuyến / Theo quy trình tiến độ cho khu công trình theo tuyến trong đô thị / Dự án / Di dời khu công trình )
Kính gửi : … … … … … … … … … … … … …

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ góp vốn đầu tư ( tên chủ hộ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ ( nếu có ) : … … … … … … … … …
– Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Số nhà : … … … … … … … Đường / phố … … … … … …. P. / xã … … … … … … … … … …
– Quận / huyện Tỉnh / thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Lô đất số : … … … … … … … … …. Diện tích … … … … … …. mét vuông .
– Tại số nhà : … … … … … … … … …. Đường / phố … … … … … … … … …
– P. / xã … … … … … … … … … … … … … .. Quận / huyện … … … … … … … … … … … … … ..
– Tỉnh, thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … …
– Diện tích xây dựng : … … … mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … m
– Tổng diện tích sàn : … … … … mét vuông ( ghi rõ diện tích quy hoạnh sàn những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
– Chiều cao khu công trình : … … .. m ( trong đó ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum ) .
– Số tầng : ( ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum )

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … …
– Tổng chiều dài khu công trình : … … … … … .. m ( ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc trưng, qua từng địa giới hành chính xã, phường, Q., huyện, tỉnh, thành phố ) .
– Cốt của khu công trình : … … … .. m ( ghi rõ cốt qua từng khu vực )
– Chiều cao tĩnh không của tuyến : … … .. m ( ghi rõ chiều cao qua những khu vực ) .
– Độ sâu khu công trình : … … … …. m ( ghi rõ độ sâu qua từng khu vực )

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại khu công trình : … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng : … … …. mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … … m
– Chiều cao khu công trình : … … .. m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … …
– Diện tích xây dựng : … … … … … .. mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … … .. m
– Chiều cao khu công trình : … … … … … …. m
– Nội dung quảng cáo : … … … … … … … … .

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp khu công trình : … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … … mét vuông .
– Tổng diện tích sàn : … … … .. mét vuông ( trong đó ghi rõ diện tích quy hoạnh sàn những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
– Chiều cao khu công trình : … … … .. m ( trong đó ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum ) .
– Số tầng : ( trong đó ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum )

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … Cấp khu công trình : … … … … … … … … … .
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … …. mét vuông .
– Tổng diện tích sàn : … … …. mét vuông ( ghi rõ diện tích quy hoạnh sàn những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
– Chiều cao khu công trình : … …. m ( trong đó ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum ) .
– Số tầng : ( ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum )

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1 :
+ Loại khu công trình : … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … …

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng : … … … m
+ Chiều sâu khu công trình : … … … m ( tính từ cốt xây dựng )
– Giai đoạn 2 :
+ Tổng diện tích quy hoạnh sàn : … … .. mét vuông ( ghi rõ diện tích quy hoạnh sàn những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
+ Chiều cao khu công trình : … … … m ( trong đó ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum ) .
+ Số tầng : … … .. ( ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum )

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại khu công trình : … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … …
– Tổng chiều dài khu công trình theo tiến trình : … … … m ( ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc trưng, qua từng địa giới hành chính xã, phường, Q., huyện, tỉnh, thành phố ) .
– Cốt của khu công trình : … … .. m ( qua những khu vực theo từng tiến trình )
– Chiều cao tĩnh không của tuyến : … … .. m ( ghi rõ chiều cao qua những khu vực theo từng quá trình ) .
– Độ sâu khu công trình : … … … m ( ghi rõ độ sâu qua những khu vực theo từng tiến trình )

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án Bất Động Sản : … … … … … … … … … … … … … …
+ Đã được : … … …. phê duyệt, theo Quyết định số : … …. ngày … … … …
– Gồm : ( n ) khu công trình
Trong đó :
+ Công trình số ( 1 – n ) : ( tên khu công trình )
* Loại khu công trình : … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … …
* Các thông tin đa phần của khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … …

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần sơ tán :
– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Tổng diện tích sàn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Chiều cao khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Địa Điểm khu công trình sơ tán đến : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Lô đất số : … … … … … … … … … … … Diện tích … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … Đường : … … … … … … … … … … … … ..
– P. ( xã ) … … … … … … … … … … … …. Quận ( huyện ) … … … … … … … … … .
– Tỉnh, thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

– Tên đơn vị chức năng phong cách thiết kế : … … … … … … … … … … … … … …
– Chứng chỉ năng lượng hoạt động giải trí xây dựng ( nếu có ) : Số … … … …. Cấp ngày … … … … ..
– Tên chủ nhiệm phong cách thiết kế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số : … … … do … … … … .. Cấp ngày : … … … … … … … ..
– Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Giấy phép hành nghề số ( nếu có ) : … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … ..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này những tài liệu :
1 –
2 –

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Mẫu đơn đề nghị tìm hiểu thêm

2. BỘ HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

1 bộ hồ sơ xin phép xây dựng bao hồm : Căn cứ Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng năm trước pháp luật về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở như sau :

“ a ) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ;
b ) Bản sao một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ;
c ) Bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng ;
d ) Đối với khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề phải có bản cam kết bảo vệ bảo đảm an toàn so với khu công trình liền kề. ”

Theo đó, hồ sơ gồm có :
1. đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ;
2. bản sao những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất ;
3. bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng ;
4. so với khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ góp vốn đầu tư bảo vệ bảo đảm an toàn so với khu công trình liền kề hoặc so với khu công trình xây chen có tầng hầm dưới đất, ngoài những tài liệu nêu trên thì hồ sơ còn phải bổ trợ bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận đồng ý giải pháp xây đắp móng của chủ góp vốn đầu tư bảo vệ bảo đảm an toàn cho khu công trình và khu công trình lân cận ( điều 11 Thông tư 15/2016 / TT-BXD ) .

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin phép xây dựng nhà tạm- Nhà tiền chế

NHÀ TIỀN CHẾ CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *