Digital Asset là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Digital Asset là gì?

Digital Asset là Digital Asset. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Asset – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gia tài kỹ thuật số là bất kể văn bản hoặc phương tiện đi lại truyền thông online được định dạng thành một nguồn nhị phân và gồm có quyền sử dụng nó ; file kỹ thuật số mà không gồm có quyền này không được coi là gia tài kỹ thuật số. Tài sản kỹ thuật số được phân loại thành những hình ảnh và đa phương tiện, gia tài được gọi là phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, và nội dung văn bản .

Giải thích ý nghĩa

Tài sản kỹ thuật số là các tập tin mà tiếp tục tồn tại như những tiến bộ công nghệ không phụ thuộc vào thiết bị nơi nội dung kỹ thuật số được lưu trữ hoặc tạo ra. Phân biệt và xác định các loại tài sản kỹ thuật số có thể giúp đỡ trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số. Như phát sóng thông thường, in ấn và tài sản đồ họa đang dần dần chuyển thành một hình thức kỹ thuật số tiên tiến, tài sản kỹ thuật số đang trở nên ngày càng quan trọng, dẫn đến sự phát triển trong ngành công nghiệp quản lý tài sản kỹ thuật số. các tập đoàn lớn như Oracle, Microsoft, Apple và nhiều người khác liên tục được phát triển doanh nghiệp của họ để cung cấp quản lý tài sản kỹ thuật số của bên thứ ba thông qua các kho dựa trên Web.

What is the Digital Asset? – Definition

A digital asset is any text or truyền thông that is formatted into a binary source and includes the right to use it ; digital files that do not include this right are not considered digital assets. Digital assets are categorized into images and multimedia, called truyền thông assets, and textual content .

Understanding the Digital Asset

Digital assets are files that continue to exist as technology progresses regardless of the device where the digital asset is stored or created. Distinguishing and defining the various types of digital assets can help in digital assets management. As conventional broadcast, print and graphic assets are gradually transformed into an advanced digital form, digital assets are becoming increasingly important, leading to growth in the digital asset management industry. Big corporations like Oracle, Microsoft, Apple and many others are consistently growing their enterprise to provide third-party digital asset management through Web-based repositories .

Thuật ngữ liên quan

  • File Format
  • Binary File
  • Multimedia
  • File
  • Infonomics
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: Digital Asset là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *