Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua)

Đảng Cộng sản Việt Nam do chiến sỹ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, triển khai thắng lợi những cuộc kháng chiến chống xâm lược, xóa bỏ chính sách thực dân phong kiến, hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia, bảo vệ vững chãi nền độc lập của Tổ quốc, đưa cả nước chuyển sang quy trình tiến độ cách mạng xã hội chủ nghĩa .

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1991) 

Đảng Cộng sản Việt Nam do chiến sỹ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, triển khai thắng lợi những cuộc kháng chiến chống xâm lược, xóa bỏ chính sách thực dân phong kiến, hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia, bảo vệ vững chãi nền độc lập của Tổ quốc, đưa cả nước chuyển sang tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc bản địa. Mục đích của Đảng là kiến thiết xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và ở đầu cuối là triển khai lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, mục tiêu cho hành vi, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc bản địa và của quả đât, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của quốc gia để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn và tương thích với nhu yếu, nguyện vọng của nhân dân. Đảng tích hợp ngặt nghèo chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì tự do, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và văn minh xã hội của nhân dân quốc tế. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ và chịu sự giám sát của nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng chỉ huy mạng lưới hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của mạng lưới hệ thống ấy. Đảng tôn trọng vai trò của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể nhân dân, hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý. Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành vi, lấy tập trung chuyên sâu dân chủ làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản, thực thi chỉ huy tập thể và cá thể đảm nhiệm, tự phê bình và phê bình, triển khai dân chủ rất đầy đủ và kỷ luật ngặt nghèo trong hoạt động và sinh hoạt đảng ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được thiết kế xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, tiếp tục tự thay đổi, tự chỉnh đốn để hoàn thành xong thắng lợi trách nhiệm chỉ huy cách mạng Việt Nam và góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân quốc tế. Chương I Đảng viên Điều 1 : Những công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên đều hoàn toàn có thể được xét để kết nạp vào Đảng, nếu : thừa nhận và tự nguyện phấn đấu thực thi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, hoạt động giải trí trong một tổ chức triển khai cơ sở của Đảng, phục tùng kỷ luật Đảng, sẵn sàng chuẩn bị nhận trách nhiệm được giao ; gương mẫu trong lao động, chiến đấu, học tập, có lối sống lành mạnh, không bóc lột ; có kỹ năng và kiến thức và năng lượng triển khai trách nhiệm đảng viên ; gắn bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, qua thực tiễn chứng tỏ là người xuất sắc ưu tú. Điều 2 : Nhiệm vụ của đảng viên : 1. Tuyệt đối trung thành với chủ với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương đối nội và đối ngoại của Đảng, pháp lý của Nhà nước và trách nhiệm được giao. 2. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân ; chăm sóc đời sống vật chất, niềm tin của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội ở nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương và pháp lý. 3. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và kỹ năng, năng lượng công tác làm việc, phẩm chất đạo đức cách mạng ; đấu tranh chống mọi biểu lộ xấu đi. 4. Tham gia thiết kế xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương và tổ chức triển khai của Đảng ; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ; tiếp tục tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng ; tuyên truyền tăng trưởng ảnh hưởng tác động của Đảng, làm công tác làm việc kết nạp đảng viên mới, tham gia hoạt động và sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo pháp luật. Điều 3 : Quyền của đảng viên : 1. Được thông tin và bàn luận những yếu tố về đường lối, chủ trương và công tác làm việc của Đảng ; biểu quyết việc làm của Đảng. 2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ huy những cấp theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 3. Được phê bình, phỏng vấn về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khoanh vùng phạm vi tổ chức triển khai ; báo cáo giải trình, đề đạt quan điểm hoặc khiếu nại với những cơ quan chỉ huy của Đảng và nhu yếu được vấn đáp. 4. Được trình diễn quan điểm khi tổ chức triển khai đảng nhận xét, quyết định hành động công tác làm việc hoặc thi hành kỷ luật so với mình. Đảng viên dự bị có những quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ huy của Đảng. Điều 4 : Thủ tục kết nạp người vào Đảng : a ) Người xin vào Đảng phải : – Có đơn tự nguyện xin vào Đảng ; – Báo cáo lý lịch với chi bộ ; – Được hai đảng viên ra mắt ; ở nơi có tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì người xin vào Đảng còn trong độ tuổi người trẻ tuổi phải là đoàn viên người trẻ tuổi, được ban chấp hành Đoàn cơ sở và một đảng viên trình làng. b ) Người trình làng phải : – Có tối thiểu hai tuổi đảng và cùng công tác làm việc với người xin vào Đảng tối thiểu một năm. – Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lượng của người xin vào Đảng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về lời bảo vệ của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo giải trình để chi bộ và cấp trên xem xét. c ) Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy : – Trước khi chi bộ xét và quyết định hành động kết nạp, chi ủy phải kiểm tra lại điều kiện kèm theo của người xin vào Đảng và lấy quan điểm nhận xét của quần chúng về người đó. Nếu người xin vào Đảng có yếu tố lịch sử dân tộc chính trị thì xử lý theo pháp luật của Ban Chấp hành Trung ương – Chi bộ tổ chức triển khai hội nghị xét và quyết định hành động kết nạp từng người một, với sự đồng ý chấp thuận của tối thiểu hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ. – Nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên phải được đảng ủy cơ sở ( nếu có ) ưng ý, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng hoặc đảng ủy cơ sở được ủy quyền chuẩn y từng người một. d ) Nơi chưa có tổ chức triển khai cơ sở đảng, chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện kèm theo ra mắt thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác làm việc tuyên truyền, thẩm tra, trình làng, để xem xét kết nạp người vào Đảng. Điều 5 : Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ công bố kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ liên tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó văn minh. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp ; nếu thấy không đủ tư cách đảng viên thì quyết định hành động xóa tên trong list đảng viên dự bị và báo cáo giải trình lên cấp ủy đã chuẩn y kết nạp để thẩm tra lại. Nghị quyết của chi bộ về việc công nhận đảng viên chính thức phải được cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y theo điểm c điều 4. Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày được chi bộ công nhận là đảng viên chính thức. Điều 6 : Việc phát và quản trị thẻ đảng viên, quản trị hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển hoạt động và sinh hoạt đảng do Ban Chấp hành Trung ương pháp luật. Điều 7 : Đảng viên già yếu xin được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định hành động. Điều 8 : Đảng viên bỏ hoạt động và sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có nguyên do chính đáng, hoặc đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm trách nhiệm đảng viên, đã được chi bộ giáo dục và định thời hạn sửa chữa thay thế mà không tân tiến thì chi bộ xem xét quyết định hành động xóa tên trong list đảng viên. Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét quyết định hành động. Các trường hợp trên, chi bộ báo cáo giải trình lên cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên để thẩm tra lại. Chương II Nguyên tắc tổ chức triển khai và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Đảng Điều 9 : Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức triển khai theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là : 1. Cơ quan chỉ huy những cấp của Đảng đều do bầu cử lập ra. 2. Cơ quan chỉ huy những cấp của Đảng triển khai nguyên tắc chỉ huy tập thể, cá thể đảm nhiệm. 3. Ban chấp hành đảng bộ những cấp báo cáo giải trình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của mình trước đại hội cùng cấp, trước ban chấp hành đảng bộ cấp trên và cấp dưới ; định kỳ thông tin tình hình hoạt động giải trí của mình đến những tổ chức triển khai đảng thường trực, triển khai trang nghiêm chính sách tự phê bình và phê bình. 4. Nghị quyết của Đảng phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Thiểu số phục tùng đa phần, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá thể phục tùng tổ chức triển khai, những tổ chức triển khai trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn nước, Hội nghị đại biểu toàn nước và Ban Chấp hành Trung ương. 5. Nghị quyết của những cơ quan chỉ huy của Đảng phải được biểu quyết với sự ưng ý của trên 50% số thành viên trong cơ quan đó. Trước khi biểu quyết, những đảng viên được phát biểu hết quan điểm của mình. Đảng viên có quan điểm thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo giải trình lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn nước, tuy nhiên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá quan điểm trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền điều tra và nghiên cứu xem xét quan điểm đó, nếu thấy thực tiễn chứng tỏ là đúng thì tiếp thu. Tổ chức đảng không được phân biệt đối xử với đảng viên có quan điểm thuộc về thiểu số. 6. Tổ chức đảng cấp dưới được quyền quyết định hành động những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi quyền hạn của mình, tuy nhiên không được trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. Điều 10 : Hệ thống tổ chức triển khai của Đảng về cơ bản được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống hành chính của Nhà nước ; tổ chức triển khai đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo lao lý tại điều 29 ; ngành có đặc thù riêng được tổ chức triển khai đảng bộ ngành dọc theo quyết định hành động của Ban Chấp hành Trung ương. Tổ chức cơ sở đảng được lập ra theo đơn vị chức năng cơ sở hành chính, kinh tế tài chính hoặc công tác làm việc, đặt dưới sự chỉ huy của cấp ủy huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trường hợp thiết yếu, Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn có thể quyết định hành động xây dựng đảng bộ ( gồm 1 số ít tổ chức triển khai cơ sở đảng có đặc thù, đặc thù riêng ) thường trực Ban Chấp hành Trung ương. ở những tỉnh, thành phố nếu được sự chấp thuận đồng ý của Trung ương cũng được xây dựng đảng bộ tựa như thường trực tỉnh ủy, thành ủy. Cấp ủy quyết định hành động xây dựng đảng bộ pháp luật tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của đảng bộ này với cấp ủy địa phương nơi đơn vị chức năng đóng theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Thành lập hoặc giải thể một đảng bộ do cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định hành động. Điều 11 : Cơ quan chỉ huy cao nhất của đảng bộ mỗi cấp là đại hội đại biểu ; ở cơ sở là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Các cấp ủy triệu tập đại hội đúng kỳ hạn, thông tin trước cho đảng bộ về thời hạn và nội dung đại hội, nêu những yếu tố đàm đạo ở đại hội để cấp dưới góp phần quan điểm trước. Khi ban chấp hành đảng bộ xét thấy cần, hoặc khi có trên 50% số cấp ủy thường trực nhu yếu và được cấp ủy cấp trên trực tiếp chấp thuận đồng ý thì triệu tập đại hội không bình thường. Cấp ủy triệu tập đại hội quyết định hành động số lượng đại biểu và phân chia cho những đảng bộ thường trực địa thế căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ thường trực, vị trí quan trọng của từng đảng bộ, theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Đại biểu dự đại hội đại biểu gồm những ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên cấp dưới bầu. Việc chỉ định đại biểu chỉ thực thi so với tổ chức triển khai đảng hoạt động giải trí trong điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng không hề mở đại hội để bầu cử được, theo lao lý của Ban Chấp hành Trung ương. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra về tư cách và biểu quyết công nhận. Cấp ủy triệu tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do đại hội đảng bộ cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt đảng, bị truy tố trước pháp lý hoặc bị tạm giam. Nếu bầu không đúng nguyên tắc, thủ tục thì phải bầu lại. Đại hội hoặc hội nghị đại biểu, đại hội hoặc hội nghị đảng viên ở tổ chức triển khai cơ sở đảng chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham gia, đại diện thay mặt cho tối thiểu hai phần ba số tổ chức triển khai đảng thường trực. Đại hội, hội nghị bầu đoàn quản trị hoặc quản trị để quản lý và điều hành việc làm của đại hội, hội nghị. Điều 12 : Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan chỉ huy là ban chấp hành đảng bộ ( gọi tắt là cấp ủy ) do đại hội cùng cấp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội đại biểu toàn nước quyết định hành động ; số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp nào do đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của đảng bộ cấp đó quyết định hành động, theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Ban chấp hành đảng bộ những cấp cần được thay đổi một bộ phận và bảo vệ tính thừa kế qua mỗi lần đại hội. Người được bầu vào ban chấp hành phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lượng, nhất là có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức thay đổi, đã qua rèn luyện trong thực tiễn, có kỹ năng và kiến thức và năng lượng tham gia chỉ huy tập thể và triển khai xong trách nhiệm được giao, có năng lực quy tụ cán bộ để thực thi trách nhiệm, được đảng viên và quần chúng tin tưởng. Đoàn quản trị đại hội tổ chức triển khai và hướng dẫn bầu cử. Đại biểu có quyền nhận xét, phỏng vấn về người ứng cử và người được đề cử. Danh sách bầu cử phải được đại hội bàn luận và biểu quyết trải qua. Bầu cử bằng phiếu kín. Người trúng cử phải được số phiếu tin tưởng bằng trên 50% số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập. Điều 13 : Nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ những cấp là thời hạn giữa hai kỳ của đại hội từng cấp. Ban chấp hành và bí thư ban chấp hành cấp dưới phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y. Trường hợp thật thiết yếu, cấp ủy cấp trên trực tiếp được điều động hoặc chỉ định bổ trợ 1 số ít ủy viên ban chấp hành cấp dưới, tuy nhiên không được quá một phần ba số ủy viên do đại hội đã bầu. Trước khi điều động hoặc chỉ định bổ trợ, cấp ủy cấp trên lấy quan điểm của cấp ủy cấp dưới. Hội nghị đại biểu được bầu bổ trợ số ủy viên ban chấp hành thiếu và được bầu tăng thêm, nhưng số lượng bầu tăng thêm không quá 10 % số ủy viên ban chấp hành do đại hội đảng bộ đã bầu. Đối với đảng bộ mới xây dựng, nếu chưa thực thi đại hội ngay được, ban chấp hành cấp trên trực tiếp chỉ định ban chấp hành lâm thời ; chậm nhất trong vòng một năm phải tổ chức triển khai đại hội bầu chính thức. Điều 14 : Ban chấp hành những cấp lập những cơ quan giúp việc ( ban, tiểu ban ) và lao lý tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn, quy định thao tác của những cơ quan này theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Khi cần, cấp ủy hoàn toàn có thể lập những cơ quan giúp việc và giải thể khi triển khai xong việc làm. Điều 15 : Giữa hai kỳ đại hội đại biểu, ban chấp hành đảng bộ những cấp ( trừ đảng bộ cơ sở ) triệu tập hội nghị đại biểu. Thành phần hội nghị đại biểu gồm những ủy viên của ban chấp hành cấp triệu tập hội nghị và những đại biểu do ban chấp hành cấp dưới cử lên. Hội nghị đại biểu có trách nhiệm luận bàn báo cáo giải trình của ban chấp hành ; quyết định hành động những chủ trương, giải pháp tăng cường việc triển khai nghị quyết đại hội hoặc bổ trợ nghị quyết đại hội cho tương thích với tình hình mới trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp trên ; bầu bổ trợ hoặc bầu tăng thêm ủy viên ban chấp hành theo lao lý tại điều 13. Nghị quyết của hội nghị đại biểu phải được cấp ủy triệu tập hội nghị, những tổ chức triển khai đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành. Các uỷ viên ban chấp hành được bầu bổ trợ hoặc tăng thêm phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y. Chương III Cơ quan chỉ huy của Đảng ở Trung ương Điều 16 : Đại hội đại biểu toàn nước do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần, khi có tình hình đặc biệt quan trọng, hoàn toàn có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, và thông tin rõ nguyên do cho toàn Đảng biết ; thời hạn triệu tập chậm không được quá một năm. Điều 17 : Đại hội đại biểu toàn nước có trách nhiệm xét và chuẩn y báo cáo giải trình của Ban Chấp hành Trung ương ; quyết định hành động đường lối đối nội, đối ngoại và trách nhiệm cơ bản của Đảng ; quyết định hành động hoặc bổ trợ sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng ; bầu Ban Chấp hành Trung ương. Điều 18 : Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chỉ huy công tác làm việc của Đảng giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn nước, tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết của Đại hội và của Hội nghị đại biểu toàn nước ; quyết định hành động những yếu tố quan trọng về công tác làm việc đối nội và đối ngoại, công tác làm việc quần chúng và công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng ; quan hệ với những đảng cộng sản và công nhân, những đảng phái và tổ chức triển khai chính trị văn minh trên quốc tế ; quyết định hành động và thực thi chủ trương cán bộ và quản trị cán bộ ; lập những ban, đảng đoàn, ban cán sự và chỉ huy những cơ quan đó hoạt động giải trí ; lao lý những nguyên tắc thu nộp đảng phí và quản lý tài chính của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lần ; khi cần, họp không bình thường ; sáu tháng một lần báo cáo giải trình tình hình chung và việc làm đã làm cho cấp dưới ; khi cần, nêu yếu tố để cấp dưới góp quan điểm. Điều 19 : Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số uỷ viên Bộ Chính trị ; xây dựng Ban Bí thư gồm một số ít uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số ít bí thư Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Số lượng uỷ viên Bộ Chính trị ; bí thư Trung ương và uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định hành động. Bộ Chính trị chỉ huy hoạt động giải trí của Đảng giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn nước, nghị quyết của Hội nghị đại biểu toàn nước và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương ; báo cáo giải trình việc làm của mình trước hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo nhu yếu của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Bí thư chỉ huy việc làm hằng ngày của Đảng, chỉ huy và kiểm tra hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai đảng và đảng viên trong việc thực thi nghị quyết, thông tư của Đảng ; chỉ huy công tác làm việc thiết kế xây dựng đảng, công tác làm việc cán bộ và công tác làm việc quần chúng ; tổ chức triển khai chỉ huy việc chuẩn bị sẵn sàng những yếu tố đưa ra Bộ Chính trị đàm đạo và quyết định hành động. Chương IV Cơ quan chỉ huy của Đảng ở địa phương Điều 20 : Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, đặc khu thường trực TW, đảng bộ huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh do cấp uỷ cùng cấp triệu tập thường lệ năm năm một lần ; khi có tình hình đặc biệt quan trọng, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý chấp thuận, hoàn toàn có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn và thông tin rõ nguyên do cho toàn đảng bộ biết ; thời hạn triệu tập chậm không được quá một năm. Điều 21 : Đại hội đại biểu đảng bộ có trách nhiệm bàn luận những yếu tố do cấp uỷ cấp trên nêu ra ; xét và chuẩn y báo cáo giải trình của ban chấp hành ; quyết định hành động những trách nhiệm, chủ trương công tác làm việc quan trọng thuộc khoanh vùng phạm vi địa phương ; bầu ban chấp hành đảng bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Điều 22 : Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đặc khu thường trực TW ( gọi tắt là tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ ), ban chấp hành đảng bộ huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi tắt là huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ ) có trách nhiệm chỉ huy hoạt động giải trí của đảng bộ giữa hai kỳ đại hội đại biểu ; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, những nghị quyết của đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu và những nghị quyết, thông tư của cấp uỷ cấp trên ; tham gia kiến thiết xây dựng và cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng ; quyết định hành động những yếu tố về chủ trương, trách nhiệm quan trọng của đảng bộ ; lập những ban, đảng đoàn và chỉ huy những cơ quan đó hoạt động giải trí ; quản trị cán bộ ; quản lý tài chính của đảng bộ. Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ, huyện uỷ, quận uỷ … do ban thường vụ triệu tập ba tháng một lần ; khi cần, hoàn toàn có thể triệu tập không bình thường. Ban chấp hành đảng bộ những cấp báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí của mình lên cấp trên theo pháp luật, ba tháng một lần báo cáo giải trình tình hình chung và việc làm đã làm với tổ chức triển khai đảng cấp dưới ; khi cần, nêu yếu tố để cấp dưới góp quan điểm. Điều 23 : Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ, huyện uỷ, quận uỷ … bầu ban thường vụ, bầu bí thư và phó bí thư trong số uỷ viên thường vụ, bầu uỷ ban kiểm tra. Số lượng uỷ viên ban thường vụ và uỷ viên uỷ ban kiểm tra do hội nghị ban chấp hành quyết định hành động theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Ban thường vụ chỉ huy hoạt động giải trí của đảng bộ giữa hai kỳ họp ban chấp hành trên cơ sở những nghị quyết của đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu, hội nghị ban chấp hành và những nghị quyết, thông tư của cấp trên ; báo cáo giải trình tình hình chung và việc làm đã làm trong phiên họp thường lệ của ban chấp hành hoặc theo nhu yếu của ban chấp hành ; chuẩn bị sẵn sàng những yếu tố đưa ra hội nghị ban chấp hành luận bàn và quyết định hành động. Bí thư và phó bí thư địa thế căn cứ vào nghị quyết của ban chấp hành, của ban thường vụ và những nghị quyết, thông tư của cấp trên để chỉ huy và kiểm tra việc thực thi ; xử lý việc làm hằng ngày của đảng bộ ; sẵn sàng chuẩn bị những yếu tố đưa ra ban thường vụ tranh luận và quyết định hành động.

Chương V

Tổ chức cơ sở Đảng Điều 24 : Các chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở ( gọi chung là tổ chức triển khai cơ sở đảng ) lập thành nền tảng của Đảng. Đơn vị cơ sở ( xã, phường, thị xã, cơ quan, hợp tác xã, nhà máy sản xuất, công ty, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và điều tra khoa học, đơn vị chức năng cơ sở trong lực lượng vũ trang và những đơn vị chức năng cơ sở khác ) có từ ba đảng viên chính thức trở lên được xây dựng chi bộ ; nếu không đủ ba đảng viên chính thức thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp trình làng đảng viên hoạt động và sinh hoạt ở một tổ chức triển khai cơ sở đảng gần đó. ở những đơn vị chức năng cơ sở hoặc một bộ phận trong đơn vị chức năng cơ sở ( phân xưởng ở xí nghiệp sản xuất, thôn ấp ở xã, khoa ở trường học, v.v. ) có từ ba mươi đảng viên trở lên hoàn toàn có thể lập nhiều chi bộ, đặt thường trực đảng uỷ cơ sở. Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cơ sở phải báo cáo giải trình và phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý chấp thuận mới được triển khai : – Tổ chức nhiều chi bộ trong một đơn vị chức năng cơ sở hoặc một bộ phận trong đơn vị chức năng cơ sở chưa đủ ba mươi đảng viên. – Chỉ lập một chi bộ trong một đơn vị chức năng cơ sở hoặc một bộ phận trong đơn vị chức năng cơ sở có trên năm mươi đảng viên. – Lập đảng bộ bộ phận trong đảng bộ cơ sở. Đảng bộ xã, phường, thị xã gồm có những chi bộ ở những thôn, ấp, bản, đường phố và những đơn vị chức năng kinh tế tài chính – xã hội của xã, phường, thị xã. Tổ chức đảng ở những bộ phận hoạt động giải trí cách xa đơn vị chức năng cơ sở, đặt thường trực cấp uỷ địa phương nơi bộ phận ấy hoạt động giải trí. Điều 25 : Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức triển khai cơ sở đảng do cấp uỷ cơ sở triệu tập năm năm hai lần. Đại hội đàm đạo những yếu tố do cấp trên đưa xuống ; xét và chuẩn y báo cáo giải trình của cấp uỷ ; quyết định hành động trách nhiệm, chủ trương công tác làm việc ; bầu cấp uỷ ; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đảng uỷ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần và họp không bình thường khi cần. Đảng uỷ cơ sở có từ chín uỷ viên trở lên bầu ban thường vụ ; bầu bí thư, phó bí thư trong số uỷ viên thường vụ. Điều 26 : Nhiệm vụ của tổ chức triển khai cơ sở đảng : 1. Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và địa thế căn cứ vào tình hình của đơn vị chức năng đề ra chủ trương, trách nhiệm của đảng bộ ; kiểm tra việc triển khai, bảo vệ cho nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. 2. Lãnh đạo quần chúng triển khai xong trách nhiệm của đơn vị chức năng, chăm sóc đời sống vật chất và niềm tin của quần chúng, kiến thiết xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng ; thiết kế xây dựng chính quyền sở tại, cỗ máy quản trị, lực lượng dân quân tự vệ, bảo mật an ninh nhân dân và những đoàn thể nhân dân. 3. Xây dựng đảng bộ và đội ngũ cán bộ ở đơn vị chức năng : chăm sóc công tác làm việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng và năng lượng công tác làm việc của đảng viên ; tuyên truyền tăng trưởng tác động ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng và kết nạp đảng viên mới ; nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt đảng, triển khai tự phê bình và phê bình, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất của Đảng ; kiến thiết xây dựng và quản trị đội ngũ cán bộ, đảng viên ; thu nộp đảng phí. 4. Tham gia và chỉ huy quần chúng tham gia kiến thiết xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; nắm vững quan điểm, nguyện vọng của quần chúng để kịp thời xử lý, báo cáo giải trình trung thực tình hình và hoạt động giải trí của đảng bộ lên cấp trên. Cấp uỷ của đảng bộ cơ sở có từ một trăm đảng viên trở lên, nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng quyết định hành động, được quyền như đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng trong việc chuẩn y kết nạp người vào Đảng và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Điều 27 : Chi bộ là nơi trực tiếp nối liền Đảng với quần chúng, được tổ chức triển khai theo nơi thao tác hoặc nơi ở của đảng viên. Chi bộ có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện, quản trị, phân công và kiểm tra công tác làm việc của đảng viên, kết nạp đảng viên mới và thi hành kỷ luật đảng viên, chỉ huy triển khai những trách nhiệm trong khoanh vùng phạm vi đơn vị chức năng. Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập mỗi năm một lần. Đại hội đàm đạo những yếu tố do cấp trên đưa xuống và báo cáo giải trình của chi uỷ, quyết định hành động trách nhiệm của chi bộ ; bầu cấp uỷ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu ban chấp hành chi bộ ( gọi tắt là chi uỷ ) ; bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi uỷ viên. Bí thư chi bộ, chi uỷ phải được đảng uỷ cơ sở chuẩn y ; nếu là chi uỷ của chi bộ cơ sở phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng chuẩn y. Chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần. Chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần để bàn luận không cho và bàn giải pháp thi hành nghị quyết, thông tư của cấp trên ; kiểm điểm và đề ra trách nhiệm công tác làm việc của chi bộ ; phân công công tác làm việc cho đảng viên. Chi bộ đông đảng viên hoàn toàn có thể chia thành nhiều tổ đảng ; tổ đảng bầu tổ trưởng ; tổ trưởng thao tác dưới sự chỉ huy của chi uỷ. Chương VI Tổ chức Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam Điều 28 : Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt theo quy định do Ban Chấp hành Trung ương lao lý. Đảng chỉ huy thiết kế xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, hết lòng rất là ship hàng nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn bảo mật an ninh chính trị và trật tự bảo đảm an toàn xã hội, tham gia kiến thiết xây dựng quốc gia. Các ban của cấp uỷ đảng theo công dụng giúp cấp uỷ đảng hướng dẫn, kiểm tra công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng và công tác làm việc quần chúng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam. Điều 29 : Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống dọc, hoạt động giải trí theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng uỷ Quân sự Trung ương ( Quân uỷ Trung ương ) do Ban Chấp hành Trung ương chỉ định, gồm 1 số ít uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc trong quân đội và 1 số ít uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc ngoài quân đội, đặt dưới sự chỉ huy của Ban Chấp hành Trung ương mà tiếp tục là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quân uỷ Trung ương có trách nhiệm điều tra và nghiên cứu yêu cầu để Ban Chấp hành Trung ương quyết định hành động những yếu tố về đường lối, trách nhiệm quân sự chiến lược và quốc phòng, đồng thời chỉ huy mọi mặt công tác làm việc trong quân đội. Ban chấp hành đảng bộ cấp nào do đại hội cấp đó bầu, có trách nhiệm chỉ huy những đơn vị chức năng thuộc cấp mình về mọi mặt ; trường hợp đặc biệt quan trọng do đảng uỷ cấp trên chỉ định theo lao lý của Ban Chấp hành Trung ương. Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác làm việc Đảng, công tác làm việc chính trị so với toàn quân, hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của Ban Bí thư và trực tiếp tiếp tục của Quân uỷ Trung ương. ở mỗi cấp có cơ quan chính trị và cán bộ chính trị đảm nhiệm công tác làm việc tư tưởng và công tác làm việc tổ chức triển khai dưới sự chỉ huy trực tiếp của cấp uỷ đảng cấp mình và sự chỉ huy của cơ quan chính trị cấp trên. Điều 30 : Tổ chức đảng ở cơ quan quân sự địa phương và đơn vị chức năng bộ đội địa phương đặt dưới sự chỉ huy của cấp uỷ địa phương về mọi mặt, đồng thời có trách nhiệm chấp hành nghị quyết của đảng uỷ quân sự chiến lược cấp trên về trách nhiệm quốc phòng toàn dân và công tác làm việc quân sự chiến lược địa phương. Cơ quan chính trị cấp trên phối hợp với cấp uỷ địa phương về chỉ huy công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng và công tác làm việc quần chúng trong lực lượng vũ trang địa phương. Điều 31 : Tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương lao lý. Chương VII Ủy ban kiểm tra những cấp Điều 32 : Uỷ ban kiểm tra những cấp do ban chấp hành đảng bộ cùng cấp bầu, gồm một số ít chiến sỹ trong cấp uỷ và 1 số ít chiến sỹ ngoài cấp uỷ. Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp dưới phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều động sang công tác làm việc khác phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chấp thuận đồng ý. Uỷ ban kiểm tra những cấp thao tác theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ huy của cấp uỷ cùng cấp, báo cáo giải trình trước hội nghị thường kỳ của cấp uỷ và hoạt động giải trí theo trách nhiệm, quyền hạn do Điều lệ Đảng pháp luật. Điều 33 : Nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra những cấp : 1. Kiểm tra đảng viên ( kể cả cấp uỷ viên cùng cấp ) và tổ chức triển khai đảng cấp dưới chấp hành nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên ; xem xét, Kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật và địa thế căn cứ thẩm quyền pháp luật tại điều 36 mà quyết định hành động hoặc đề xuất cấp uỷ quyết định hành động thi hành kỷ luật. 2. Kiểm tra việc chấp hành quy định thao tác của cấp uỷ cấp dưới. 3. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức triển khai đảng cấp dưới. 4. Kiểm tra kinh tế tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp. 5. Giải quyết thư tố cáo về những nội dung lao lý tại điểm 1 điều 33 so với đảng viên và tổ chức triển khai đảng cấp dưới. 6. Giải quyết thư khiếu nại về việc thi hành kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền pháp luật tại điều 36. Điều 34 : Uỷ ban kiểm tra những cấp được quyền nhu yếu những tổ chức triển khai đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo giải trình những yếu tố tương quan đến nội dung kiểm tra. Uỷ ban kiểm tra cấp trên được quyền kiểm tra hoạt động giải trí của uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Chương VIII Việc thi hành kỷ luật trong Đảng Điều 35 : Việc thi hành kỷ luật trong Đảng phải công minh, đúng mực, kịp thời nhằm mục đích giữ vững sự thống nhất ý chí và hành vi, tăng cường sức chiến đấu của Đảng và giáo dục đảng viên. Tuỳ mức độ, đặc thù sai lầm đáng tiếc của đảng viên và của tổ chức triển khai đảng, vận dụng những hình thức kỷ luật sau đây : Đối với đảng viên : khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, khai trừ. Đối với tổ chức triển khai đảng : khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Điều 36 : Về thẩm quyền thi hành kỷ luật : a ) Đối với đảng viên : 1. Việc thi hành kỷ luật đảng viên phải được chi bộ dữ thế chủ động xem xét. Chi bộ có quyền quyết định hành động khiển trách, cảnh cáo đảng viên ; kỷ luật khai trừ đảng viên phải được hội nghị chi bộ biểu quyết với sự chấp thuận đồng ý của tối thiểu hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ và phải được đảng uỷ cơ sở ( nếu có ) ưng ý, uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng hoặc đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền chuẩn y. 2. Đối với đảng viên là cán bộ do cấp uỷ cấp trên quản trị nhưng không phải là cấp uỷ viên những cấp, phạm kỷ luật trong việc triển khai trách nhiệm của chi bộ hoặc về lối sống, chi bộ có quyền thi hành kỷ luật như lao lý tại điểm 1 điều 36, tuy nhiên phải báo cáo giải trình với uỷ ban kiểm tra cấp quản trị cán bộ đó để thẩm tra lại. 3. Đối với đảng viên là cán bộ do cấp uỷ cấp trên quản trị nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp hoặc cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp, phạm kỷ luật trong việc triển khai trách nhiệm do cấp trên giao, chi bộ và đảng uỷ cơ sở có quyền đề xuất những hình thức kỷ luật ; uỷ ban kiểm tra những cấp quản trị cán bộ đó quyết định hành động những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo ; cấp uỷ cấp quản trị cán bộ đó quyết định hành động những hình thức kỷ luật không bổ nhiệm, khai trừ. 4. Đối với đảng viên là uỷ viên ban chấp hành những cấp ( kể cả uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ) : – Phạm kỷ luật trong việc triển khai trách nhiệm của chi bộ hoặc về lối sống thì chi bộ quyết định hành động những hình thức khiển trách, cảnh cáo ; nếu cần giải quyết và xử lý hình thức kỷ luật cao hơn thì chi bộ đề xuất lên cấp uỷ cấp trên. – Phạm kỷ luật trong việc triển khai trách nhiệm do cấp uỷ giao, cấp uỷ nào giao trách nhiệm thì cấp uỷ đó quyết định hành động những hình thức kỷ luật ; riêng kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hoặc không bổ nhiệm uỷ viên ban chấp hành, do ban chấp hành quyết định hành động với sự chấp thuận đồng ý của tối thiểu hai phần ba số uỷ viên ban chấp hành, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y và báo cáo giải trình với đại hội đảng bộ trong kỳ họp gần nhất ; nếu đảng viên tham gia nhiều cấp uỷ thì cấp uỷ quyết định hành động kỷ luật phải báo cáo giải trình lên cấp uỷ cao nhất mà đảng viên đó tham gia để chuẩn y. Các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo do chi bộ hoặc cấp uỷ cấp dưới quyết định hành động phải được báo cáo giải trình lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ cao nhất mà đảng viên đó tham gia để thẩm tra lại. Việc thi hành kỷ luật chi uỷ viên do chi bộ quyết định hành động ; riêng kỷ luật không bổ nhiệm chi uỷ viên phải được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y. 5. Trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật, tuy đã được cấp trên nhắc nhở, tuy nhiên tổ chức triển khai đảng cấp dưới không giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc giải quyết và xử lý chưa đúng mức, thì cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên có thẩm quyền trực tiếp quyết định hành động thi hành kỷ luật hoặc sửa đổi mức kỷ luật so với đảng viên đó. 6. Khi xử lý những khiếu nại về kỷ luật do tổ chức triển khai đảng cấp dưới quyết định hành động so với đảng viên ( kể cả cấp uỷ viên cấp dưới ) và khi kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức triển khai đảng cấp dưới, uỷ ban kiểm tra cấp trên được quyết định hành động chuẩn y, sửa đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật do tổ chức triển khai đảng cấp dưới quyết định hành động, trừ hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và không bổ nhiệm uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp dưới trực tiếp. 7. Quyết định của cấp trên thi hành kỷ luật cấp uỷ viên và cán bộ thuộc diện cấp trên quản trị được thông tin đến chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên đó hoạt động và sinh hoạt. b ) Đối với tổ chức triển khai đảng : Kỷ luật khiển trách, cảnh cáo một tổ chức triển khai đảng do cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định hành động. Kỷ luật giải tán một tổ chức triển khai đảng do cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định hành động với sự đồng ý chấp thuận của tối thiểu hai phần ba số uỷ viên ban chấp hành và phải được cấp uỷ cấp trên cách một cấp chuẩn y. Quyết định đó phải được báo cáo giải trình lên Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ giải tán một chi bộ, đảng bộ hoặc ban chấp hành nếu vi phạm một trong ba trường hợp sau đây : có tối thiểu hai phần ba số đảng viên ( so với chi bộ, đảng bộ ) hoặc tối thiểu hai phần ba số uỷ viên ban chấp hành ( so với ban chấp hành ) phạm sai lầm đáng tiếc đến mức phải khai trừ ; tập thể tổ chức triển khai đó đã có hành vi chống lại đường lối, chủ trương của Đảng một cách có ý thức ; có đủ dẫn chứng tập thể đó không đủ an toàn và đáng tin cậy về chính trị. ở chi bộ, đảng bộ bị giải tán, đảng viên không có khuyết điểm, hoặc có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải khai trừ, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định hành động chuyển hoạt động và sinh hoạt đảng vào chi bộ mới xây dựng, hoặc đến một chi bộ khác. Điều 37 : Trước khi quyết định hành động kỷ luật, tổ chức triển khai đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm nghe đảng viên hoặc người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai đảng bị xem xét về kỷ luật trình diễn quan điểm. Sau khi quyết định hành động về kỷ luật đã được công bố, nếu không chấp thuận đồng ý thì trong vòng ba tháng, đảng viên hoặc tổ chức triển khai bị thi hành kỷ luật có quyền nhu yếu tổ chức triển khai đã quyết định hành động kỷ luật đó xem xét lại và được khiếu nại lên cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Khi nhận được thư khiếu nại kỷ luật, cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên báo cho người khiếu nại biết ; trong vòng một tháng phải tổ chức triển khai xem xét. Ba tháng một lần, uỷ ban kiểm tra cấp dưới báo cáo giải trình lên uỷ ban kiểm tra cấp trên về tình hình xử lý thư khiếu nại kỷ luật. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp trên tiếp tục kiểm tra việc xử lý thư khiếu nại của cấp dưới. Điều 38 : Trong khi nghị quyết về khai trừ đảng viên hoặc giải tán một tổ chức triển khai đảng chưa được cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền chuẩn y, đảng viên đó vẫn được hoạt động và sinh hoạt đảng, tổ chức triển khai đó vẫn hoạt động giải trí. Việc tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt đảng của đảng viên, hoạt động và sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên, hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đảng chỉ được vận dụng trong trường hợp đặc biệt quan trọng và phải được cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền chuẩn y theo lao lý của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên bị hình phạt từ hình thức tái tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng. Điều 39 : Từ sáu tháng đến một năm, sau khi đảng viên bị thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, chi bộ nghe đảng viên đó báo cáo giải trình để xem xét ; nếu đảng viên đó thật sự đã thay thế sửa chữa khuyết điểm, chi bộ công nhận và báo cáo giải trình lên cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên ; cấp nào quyết định hành động thi hành kỷ luật thì cấp đó chuẩn y công nhận đảng viên đã thay thế sửa chữa khuyết điểm. Chương IX Đảng so với tổ chức triển khai nhà nước và những đoàn thể nhân dân Điều 40 : Đảng chỉ huy Nhà nước và những đoàn thể nhân dân bằng cương lĩnh, kế hoạch, những xu thế về chủ trương và những chủ trương công tác làm việc ; bằng công tác làm việc tư tưởng, tổ chức triển khai, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc triển khai. Đảng trình làng những cán bộ đủ tiêu chuẩn để cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân lựa chọn và sử dụng. Tổ chức đảng và đảng viên công tác làm việc trong những cơ quan nhà nước và những đoàn thể nhân dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, thông tư của cấp uỷ ; tôn trọng tính năng của những tổ chức triển khai đó ; ủng hộ sáng tạo độc đáo của quần chúng ; gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và trách nhiệm được giao ; góp thêm phần tích cực kiến thiết xây dựng Nhà nước và những đoàn thể nhân dân. Điều 41 : Trong những cơ quan chỉ huy của Nhà nước và đoàn thể nhân dân do bầu cử lập ra, cấp uỷ cùng cấp lập đảng đoàn gồm 1 số ít đảng viên công tác làm việc trong tổ chức triển khai đó. Nơi không lập đảng đoàn, cấp uỷ phân công đảng viên công tác làm việc trong tổ chức triển khai đó làm trách nhiệm của đảng đoàn. Đảng đoàn có bí thư ; nếu cần, có phó bí thư do cấp uỷ cùng cấp chỉ định. Đảng đoàn phục tùng sự chỉ huy của cấp uỷ đảng, thao tác tập thể và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp uỷ. Đảng đoàn có trách nhiệm hoạt động, thuyết phục những thành viên trong cơ quan chỉ huy và quần chúng trong tổ chức triển khai mình thực thi đường lối, chủ trương của Đảng ; tăng cường ảnh hưởng tác động của Đảng và mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên với người ngoài Đảng, điều tra và nghiên cứu đề đạt với cấp uỷ đảng về phương hướng, trách nhiệm và tổ chức triển khai, cán bộ của tổ chức triển khai đó. Khi cần, đảng đoàn được triệu tập những đảng viên trong tổ chức triển khai đó để tranh luận chủ trương của cấp uỷ và bàn giải pháp triển khai. Chương X Đảng so với đoàn người trẻ tuổi cộng sản Hồ Chí Minh Điều 42 : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị an toàn và đáng tin cậy liên tục bổ trợ lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh ; là lực lượng nòng cốt trong trào lưu người trẻ tuổi ; là trường học xã hội chủ nghĩa và đại diện thay mặt quyền lợi và nghĩa vụ của người trẻ tuổi. Ban chấp hành đảng bộ những cấp chỉ huy trực tiếp ban chấp hành đoàn cùng cấp. Điều 43 : Đảng viên còn trong tuổi đoàn phải hoạt động và sinh hoạt và công tác làm việc trong tổ chức triển khai đoàn, tích cực góp thêm phần thiết kế xây dựng Đoàn vững mạnh. Chương XI Tài chính của Đảng Điều 44 : Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu từ những xí nghiệp sản xuất sản xuất, kinh doanh thương mại của Đảng và những khoản thu khác. Điều 45 : Ban Chấp hành Trung ương pháp luật thống nhất nguyên tắc, chính sách thu chi, quản lý tài chính của Đảng, mức đóng đảng phí của đảng viên, chính sách thu nộp và sử dụng đảng phí. Hằng năm, ban chấp hành những cấp nghe báo cáo giải trình và quyết định hành động trách nhiệm công tác làm việc kinh tế tài chính của cấp mình. Chương XII Chấp hành điều lệ Đảng

Điều 46:

Mọi đảng viên và tổ chức triển khai của Đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh và kịp thời đấu tranh chống mọi bộc lộ vi phạm Điều lệ Đảng. Điều 47 : Chỉ Đại hội đại biểu toàn nước mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *