Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

Danh mục

Table of Contents

Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên

Bạn đang tìm thông tin về mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên? Những lưu ý cần biết để có thể soạn mẫu điều lệ công ty đúng chuẩn đều được liệt kê đầy đủ. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất“. Dưới đây là mẫu điều lệ công ty TNHH có thể dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau và được cập nhật trực tiếp từ thông tin của Sở Tư Pháp TP.HCM. Bạn có thể thêm nội dung cho mẫu điều lệ dưới đây, miễn sao không vi phạm những điều được quy định trong luật Doanh nghiệp 2014.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______*****______

 

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH …………………………

 

– Điều lệ này đã được những thành viên sáng lập trải qua ngày … … … … … … … … … .. ;
– Căn cứ vàoLuật doanh nghiệp số 68/2014 / QH 13 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 26/11/2014 ;
– Các văn bản hướng dẫn có tương quan ;

CHƯƠNG

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1:  TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY, CON DẤU CÔNG TY

Tên của công ty là : CÔNG TY TNHH … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tên công ty bằng tiếng quốc tế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. CO., LTD
1.2. Trụ sở chính của công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
1.3. Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Website : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 • Công ty có thể thay đổi trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở cácđịa phương khác theo quyết định của Hội đồng thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Con dấu công ty

1.5.1 Số lượng, hình thức và nội dung con dấu
Công ty quyết định hành động về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý .
– Hình thức con dấu : Con dấu công ty được bộc lộ là hình tròn trụ, mực sử dụng màu đỏ, vật liệu dấu cao su đặc liền mực, hộp mực nhựa, size 3.6 cm .
– Nội dung con dấu Công ty biểu lộ những thông tin sau đây :

 1. a) Tên doanh nghiệp ;
 2. b) Mã số doanh nghiệp ;
 3. c) Địa chỉ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)

– Số lượng con dấu : Công ty chỉ có 01 ( một ) con dấu .
1.5.2 Quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu
Việc quản trị, lưu giữ con dấu giao cho người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty. Con dấu được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Con dấu được sử dụng trong những trường hợp theo pháp luật của pháp lý hoặc những bên thanh toán giao dịch có thỏa thuận hợp tác về việc sử dụng dấu. Sau khi khắc con dấu, Công ty thông tin mẫu con dấu với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại để đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Công ty chỉ được sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu được đăng tải trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp và nhận được Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu doanh nghiệp của Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông tin mẫu dấu, hủy con dấu, đổi khác mẫu dấu pháp luật của pháp lý .
Doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính trung thực, đúng mực, hợp pháp, tương thích thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống, năng lực gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản trị và sử dụng con dấu .
Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản trị, sử dụng và lữu giữ con dấu công ty được xử lý tại Tòa án hoặc Trọng tài .

ĐIỀU 2:  HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP

2.1. CÔNG TY TNHH … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. là một công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, số thành viên không vượt quá 50 .
2.2. Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 điều 48 Luật Doanh Nghiệp
2.3. Phần vốn góp của những thành viên chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật tại những điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này .
2.4 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại
2.5. Công ty không được phát hành CP
2.6. Công ty là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính hạch toán kinh tế tài chính độc lập, có con dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tiền Nước Ta và ngoại tệ tại Ngân hàng theo pháp luật của pháp lý

ĐIỀU 3:  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty kinh doanh thương mại những ngành nghề kinh doanh thương mại sau :
STT
Tên ngành
Mã ngành
1 .

………………………………………………….
……………..

2.
………………………………………………….
……………..

ĐIỀU 4:  THÀNH VIÊN CÔNG TY

Công ty được xây dựng bởi những thành viên sau :

4.1 Họ và tên:…………………………………………Giới tính: …………………………………………

Sinh ngày : … … … … …. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4.2 Họ và tên:………………………………………………………….Giới tính:…………………………………………

Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Dân tộc : … … … … … … … … … … …. uốc tịch : … … … … … … … … … .
CMND : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ĐIỀU 5: VỐN

 • Vốn điều lệ là:……………………………………VNĐ (……………………………………)
 • Hình thức góp vốn: chuyển khoản
  • Phần vốn góp và giá trị phần vốn góp của các thành viên

TT
Tên thành viên
Phần vốn góp
Tỷ lệ (%)
Hình thức góp Vốn

1
 
…………..VNĐ

2
 
…………..VNĐ

ĐIỀU 6. SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

6.1 Khi góp đủ giá trị phần vốn góp, Thành viên được ghi vào sổ thành viên công ty ;
6.2 Công ty lập sổ ĐK thành viên ngay sau khi ĐK kinh doanh thương mại. Sổ ĐK thành viên có những nội dung đa phần sau đây :

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 2. b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;
 3. c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;
 4. d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ ) Số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp của từng thành viên .
6.3 Sổ ĐK thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty .

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY

7.1 Thành viên Công ty có quyền :
a ) Tham dự họp Hội đồng thành viên, bàn luận, đề xuất kiến nghị, biểu quyết những yếu tố thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên ;
b ) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp ;
c ) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ĐK thành viên, sổ ghi chép và theo dõi những thanh toán giao dịch, sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, những sách vở và tài liệu khác của công ty ;
d ) Được chia doanh thu tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý ;
đ ) Được chia giá trị gia tài còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản ;
e ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ ; được quyền chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp ;
g ) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc khi không thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, gây thiệt hại đến quyền lợi của thành viên hoặc công ty theo pháp luật của pháp lý ;
h ) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng ủy quyền, để thừa kế, Tặng, cho và cách khác theo pháp luật của pháp lý ;
i ) Thành viên hoặc nhóm thành viên chiếm hữu trên 10 % vốn điều lệ trừ trường hợp lao lý tại điểm k khoản 7.1 Điều này, có quyền nhu yếu triệu tập họp Hội đồng thành viên để xử lý những yếu tố thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên ; Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ ĐK thành viên, biên bản họp và nghị quyết của hội đồng thành viên và những hồ sơ khác của công ty ; Yêu cầu TANDTC hủy bỏ nghị quyết của hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết không triển khai đúng hoặc không tương thích với pháp luật của luật doanh nghiệp năm trước và điều lệ công ty
k ) Trường hợp công ty có một thành viên chiếm hữu trên 90 % vốn điều lệ thì những thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền như lao lý tại điểm i khoản 7.1 Điều này ;
l ) Các quyền khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp .
7.2 Nghĩa vụ của thành viên Công ty :
a ) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty ; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật tại những điều 23, 24, 25 và 27 của Điều lệ này .
b ) Tuân thủ Điều lệ này .
c ) Chấp hành quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
d ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể khi nhân danh công ty để thực thi những hành vi sau đây :
Vi phạm pháp lý ;
Tiến hành kinh doanh hoặc thanh toán giao dịch khác không nhằm mục đích Giao hàng quyền lợi của công ty và gây thiệt hại cho người khác ;
iii. Thanh toán những khoản nợ chưa đến hạn trước rủi ro tiềm ẩn kinh tế tài chính hoàn toàn có thể xảy ra so với công ty .
đ ) Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp .
XEM THÊM : Hướng dẫn soạn điều lệ công ty đúng pháp luật pháp lý

Điều lệ công ty tnhh hai thành viên

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY

ĐIỀU 8. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

8.1 Hội đồng thành viên gồm những thành viên, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức triển khai chỉ định người đại diện thay mặt theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên họp mỗi năm tối thiểu 1 lần ( Định kỳ ngày 02 tháng 01 )
8.2 Hội đồng thành viên có những quyền và trách nhiệm sau đây :
a ) Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;
b ) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định hành động thời gian và phương pháp kêu gọi thêm vốn ;
c ) Quyết định phương pháp góp vốn đầu tư và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có giá trị trên 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian công bố gần nhất của công ty ;
d ) Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ tiên tiến ; trải qua hợp đồng vay, cho vay, bán gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian công bố gần nhất của công ty ;
đ ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng thành viên ; quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm, ký và chấm hết hợp đồng so với Giám đốc, Kế toán trưởng ;
e ) Quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác so với quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng ;
g ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, giải pháp sử dụng và phân loại doanh thu hoặc giải pháp giải quyết và xử lý lỗ của công ty ;
h ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị công ty ;
i ) Quyết định xây dựng công ty con, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;
k ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;
l ) Quyết định tổ chức triển khai lại công ty ;
m ) Quyết định giải thể hoặc nhu yếu phá sản công ty ;

ĐIỀU 9. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

9.1 Việc chỉ định người đại diện thay mặt theo ủy quyền phải bằng văn bản, được thông tin đến công ty và cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn bảy ngày thao tác kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số và ngày quyết định hành động xây dựng hoặc ĐK kinh doanh thương mại ;
b ) Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp ;
c ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo ủy quyền được chỉ định ;
d ) Thời hạn chuyển nhượng ủy quyền ;
đ ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của thành viên, của người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên .
9.2 Người đại diện thay mặt theo ủy quyền phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Đủ năng lượng hành vi dân sự ;
b ) Không thuộc đối tượng người tiêu dùng bị cấm xây dựng và quản trị doanh nghiệp ;
c ) Có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong quản trị kinh doanh thương mại hoặc trong ngành, nghề kinh doanh thương mại đa phần của công ty ;
9.3 Người đại diện thay mặt theo ủy quyền nhân danh thành viên thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên theo pháp luật của Điều lệ này. Mọi hạn chế của thành viên so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của mình trong việc thực thi những quyền thành viên trải qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý so với bên thứ ba .
9.4 Người đại diện thay mặt theo ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia rất đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng thành viên ; thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của thành viên và công ty .
9.5 Người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được chuyển nhượng ủy quyền .

ĐIỀU 10. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

10.1 Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm quản trị. quản trị Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc công ty .
10.2 quản trị Hội đồng thành viên có những quyền và trách nhiệm sau đây :
a ) Chuẩn bị hoặc tổ chức triển khai việc sẵn sàng chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng thành viên ;
b ) Chuẩn bị hoặc tổ chức triển khai việc sẵn sàng chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy quan điểm những thành viên ;
c ) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức triển khai việc lấy quan điểm những thành viên ;
d ) Giám sát hoặc tổ chức triển khai giám sát việc thực thi những quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
đ ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký những quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
10.3 Nhiệm kỳ của quản trị Hội đồng thành viên không quá năm năm. quản trị Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế .
10.4 Trường hợp vắng mặt thì quản trị Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực thi những quyền và trách nhiệm của quản trị Hội đồng thành viên. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc quản trị Hội đồng thành viên không thao tác được thì những thành viên còn lại bầu một người trong số những thành viên trong thời điểm tạm thời thực thi quyền và trách nhiệm của quản trị Hội đồng thành viên theo nguyên tắc hầu hết quá bán .

ĐIỀU 11. TRIỆU TẬP HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

11.1 Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất kể khi nào theo nhu yếu của quản trị Hội đồng thành viên hoặc theo nhu yếu của thành viên hoặc nhóm thành viên lao lý tại điểm i và điểm k khoản 7.1 Điều 7 của Điều lệ này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tổ chức triển khai tại trụ sở chính của công ty .
quản trị Hội đồng thành viên sẵn sàng chuẩn bị hoặc tổ chức triển khai việc chuẩn bị sẵn sàng chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền đề xuất kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Kiến nghị phải có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác so với thành viên là cá thể ; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK kinh doanh thương mại so với thành viên là tổ chức triển khai ; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền ;
b ) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp ;
c ) Nội dung yêu cầu đưa vào chương trình họp ;
d ) Lý do yêu cầu .
quản trị Hội đồng thành viên phải chấp thuận đồng ý yêu cầu và bổ trợ chương trình họp Hội đồng thành viên nếu đề xuất kiến nghị có đủ nội dung theo pháp luật được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhất một ngày thao tác trước ngày họp Hội đồng thành viên ; trường hợp đề xuất kiến nghị được đệ trình ngay trước khi họp thì yêu cầu được chấp thuận đồng ý nếu đa phần những thành viên dự họp chấp thuận đồng ý .
11.2 Thông báo mời họp Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể bằng giấy mời, điện thoại cảm ứng, fax, telex hoặc những phương tiện đi lại điện tử khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông tin mời họp phải xác lập rõ thời hạn, khu vực và chương trình họp .
Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp tương quan đến quyết định hành động về sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty, trải qua phương hướng tăng trưởng công ty, trải qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, tổ chức triển khai lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến những thành viên chậm nhất hai ngày thao tác trước ngày họp .
11.3 Trường hợp quản trị Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo nhu yếu của thành viên, nhóm thành viên theo lao lý tại điểm k và điểm l khoản 7.1 Điều 7 của Điều lệ này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên ; trong trường hợp này, nếu xét thấy thiết yếu, nhu yếu cơ quan ĐK kinh doanh thương mại giám sát việc tổ chức triển khai và thực thi họp Hội đồng thành viên ; đồng thời, có quyền nhân danh mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện quản trị Hội đồng thành viên về việc không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của thành viên hoặc nhóm thành viên đó .
11.4 Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo pháp luật tại khoản 11.3 Điều này phải bằng văn bản, có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác so với thành viên là cá thể ; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK kinh doanh thương mại so với thành viên là tổ chức triển khai ; tỷ suất vốn góp, số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp của từng thành viên nhu yếu ;
b ) Lý do nhu yếu triệu tập họp Hội đồng thành viên và yếu tố cần xử lý ;
c ) Dự kiến chương trình họp ;
d ) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của họ .
11.5 Trường hợp nhu yếu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo lao lý tại khoản 11.4 Điều này thì quản trị Hội đồng thành viên phải thông tin bằng văn bản cho thành viên, nhóm thành viên có tương quan biết trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu .
Trong những trường hợp khác, quản trị Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu .
Trường hợp quản trị Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo pháp luật thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước pháp lý về thiệt hại xảy ra so với công ty và thành viên có tương quan của công ty. Trong trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã nhu yếu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý cho việc triệu tập và triển khai họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn trả .

ĐIỀU 12. ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

12.1 Cuộc họp Hội đồng thành viên được triển khai khi có số thành viên dự họp đại diện thay mặt tối thiểu 65 % vốn điều lệ .
12.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện kèm theo triển khai theo lao lý tại khoản 12.1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 15 ( mười lăm ) ngày, kể từ ngày dự tính họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được thực thi khi có số thành viên dự họp đại diện thay mặt tối thiểu 50 % vốn điều lệ .
12.3 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện kèm theo thực thi theo lao lý tại khoản 12.2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ( mười ) ngày thao tác, kể từ ngày dự tính họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được thực thi không nhờ vào số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện thay mặt bởi số thành viên dự họp .
12.4 Thành viên, người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của thành viên phải tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên .
12.5 4. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều này không triển khai xong chương trình họp trong thời hạn dự kiến, thì hoàn toàn có thể lê dài phiên họp ; thời hạn lê dài không được quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó .

ĐIỀU 13. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

13.1 Hội đồng thành viên trải qua những nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, hoặc lấy quan điểm bằng văn bản về những yếu tố sau :
a ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;
b ) Quyết định phương hướng tăng trưởng công ty ;
c ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng thành viên ; chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc ;
d ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;
đ ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty .
13.2 Nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua tại cuộc họp trong những trường hợp sau đây :
a ) Được số phiếu đại diện thay mặt tối thiểu 65 % tổng số vốn góp của những thành viên dự họp đồng ý chấp thuận ;
b ) Được số phiếu đại diện thay mặt tối thiểu 75 % tổng số vốn góp của những thành viên dự họp chấp thuận đồng ý so với quyết định hành động bán gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty, tổ chức triển khai lại, giải thể công ty ; .
13.3. Thành viên được coi là tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây :
a ) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ;
b ) Ủy quyền cho một người khác tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ;
c ) Tham dự và biểu quyết trải qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác ;
d ) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp trải qua thư, fax, thư điện tử .
13.4 Nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua dưới hình thức lấy quan điểm bằng văn bản khi được số thành viên đại diện thay mặt tối thiểu 65 % vốn điều lệ chấp thuận đồng ý .

ĐIỀU 14. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

14.1 Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và hoàn toàn có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác .
14.2 Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và trải qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Thời gian và khu vực họp ; mục tiêu, chương trình họp ;
b ) Họ, tên, tỷ suất vốn góp, số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện thay mặt theo uỷ quyền dự họp ; họ, tên, tỷ suất vốn góp, số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện thay mặt uỷ quyền của thành viên không dự họp ;
c ) Vấn đề được tranh luận và biểu quyết ; tóm tắt quan điểm phát biểu của thành viên về từng yếu tố đàm đạo ;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ ) Các quyết định hành động được trải qua ;
e ) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện thay mặt theo uỷ quyền dự họp .

14.3.    Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

ĐIỀU 15. THỦ TỤC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Thẩm quyền và thể thức lấy quan điểm thành viên bằng văn bản để trải qua quyết định hành động được triển khai theo pháp luật sau đây :
15.1 quản trị Hội đồng thành viên quyết định hành động việc lấy quan điểm thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để trải qua quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền ;
15.2 quản trị Hội đồng thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc soạn thảo, gửi những báo cáo giải trình, tờ trình về nội dung cần quyết định hành động, dự thảo quyết định hành động và phiếu lấy quan điểm đến những thành viên Hội đồng thành viên .
Phiếu lấy quan điểm phải có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, nơi ĐK kinh doanh thương mại của công ty ;
b ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác, tỷ suất phần vốn đại diện thay mặt của thành viên Hội đồng thành viên ;
c ) Vấn đề cần lấy quan điểm và quan điểm vấn đáp tương ứng theo thứ tự ưng ý, không đống ý và không có quan điểm ;
d ) Thời hạn ở đầu cuối phải gửi phiếu lấy quan điểm về công ty ;
đ ) Họ, tên, chữ ký của quản trị và thành viên Hội đồng thành viên .
Phiếu lấy quan điểm có nội dung vừa đủ, đúng chuẩn được thành viên gửi về công ty trong thời hạn pháp luật được coi là hợp lệ ;
quản trị Hội đồng thành viên tổ chức triển khai việc kiểm phiếu, lập báo cáo giải trình và thông tin hiệu quả kiểm phiếu, quyết định hành động được trải qua đến những thành viên trong thời hạn 7 ( bảy ) ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi quan điểm về công ty. Báo cáo tác dụng kiểm phiếu phải có những nội dung đa phần theo lao lý tại khoản 14.2 Điều 14 của Điều lệ này .

ĐIỀU 16. GIÁM ĐỐC

16.1 Giám đốc công ty là người quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực thi những quyền và trách nhiệm của mình. Giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty .
16.2 Giám đốc có những quyền và trách nhiệm sau đây :
a ) Tổ chức triển khai những nghị quyết của Hội đồng thành viên ;
b ) Quyết định những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty ;
c ) Tổ chức thực thi kế hoạch kinh doanh thương mại và giải pháp góp vốn đầu tư của công ty ;
d ) Ban hành quy định quản trị nội bộ công ty ;
đ ) Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm những chức vụ quản trị như : những Phó Giám đốc, những trưởng phó phòng trình độ ( sau đây gọi là những chức vụ khác ) trong công ty, trừ những chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên ;
e ) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của quản trị Hội đồng thành viên ;
g ) Kiến nghị giải pháp cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai công ty ;
h ) Trình báo cáo quyết toán kinh tế tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên ;
i ) Kiến nghị giải pháp sử dụng doanh thu hoặc giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại ;
k ) Tuyển dụng lao động ;
l ) Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với công ty theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;

ĐIỀU 17. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC

17.1 Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Thực hiện những quyền và trách nhiệm được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty ;
b ) Trung thành với quyền lợi của công ty và chủ sở hữu công ty ; không sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương mại của công ty ; không được lạm dụng vị thế, chức vụ và gia tài của công ty để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
c ) Thông báo kịp thời, không thiếu, đúng mực cho công ty về những doanh nghiệp mà họ và người có tương quan của họ làm chủ hoặc có CP, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và Trụ sở của công ty ;
d ) Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
17.2 Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có năng lực thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ đến hạn .

ĐIỀU 18. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIÁM ĐỐC

Giám đốc phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có đủ năng lượng hành vi dân sự và không thuộc đối tượng người dùng bị cấm quản trị doanh nghiệp theo pháp luật của khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp ;
b ) Có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn trong quản trị kinh doanh thương mại hoặc trong những ngành, nghề kinh doanh thương mại đa phần của công ty .

ĐIỀU 19. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC

19.1 Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản trị khác theo tác dụng và hiệu suất cao kinh doanh thương mại .
19.2 Thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản trị khác được tính vào ngân sách kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp lý có tương quan và phải được bộc lộ thành mục riêng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của công ty .

ĐIỀU 20. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty. Các sách vở thanh toán giao dịch phải ghi rõ điều đó .
Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty phải thường trú tại Nước Ta ; nếu vắng mặt ở Nước Ta thì phải ủy quyền ngay bằng văn bản cho người khác làm người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty .
Số lượng người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty : 01 ( một ) người

ĐIỀU 21. BAN KIỂM SOÁT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nếu Công ty tăng trưởng có trên 11 thành viên thì Hội đồng thành viên xây dựng Ban Kiểm soát và Trưởng ban trấn áp .

ĐIỀU 22. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHẤP THUẬN

22.1 Hợp đồng, thanh toán giao dịch giữa công ty với những đối tượng người tiêu dùng sau đây phải được Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận :
a ) Thành viên, người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của thành viên, Giám đốc ;
b ) Người có tương quan của những người lao lý tại điểm a khoản này ;
c ) Người quản trị công ty mẹ, người có thẩm quyền chỉ định người quản trị công ty mẹ ;
d ) Người có tương quan của người lao lý tại điểm c khoản này .
quản trị Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc phải gửi đến những thành viên Hội đồng thành viên, dự thảo hợp đồng hoặc thông tin nội dung hầu hết của thanh toán giao dịch dự tính triển khai. Hội đồng thành viên phải quyết định hành động việc đồng ý chấp thuận hợp đồng hoặc thanh toán giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết ; trong trường hợp này, hợp đồng, thanh toán giao dịch được chấp thuận đồng ý nếu có sự chấp thuận đồng ý của số thành viên đại diện thay mặt tối thiểu 65 % tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có tương quan trong những hợp đồng, thanh toán giao dịch không có quyền biểu quyết .
Hợp đồng, thanh toán giao dịch bị vô hiệu và giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý khi được giao kết không đúng pháp luật tại khoản 22.1 Điều này. quản trị Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, thành viên có tương quan và người có tương quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty những khoản lợi thu được từ việc thực thi hợp đồng, thanh toán giao dịch đó, nếu có .

ĐIỀU 23. MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

23.1 Thành viên có quyền nhu yếu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không đống ý so với quyết định hành động của Hội đồng thành viên về những yếu tố sau đây :
a ) Sửa đổi, bổ trợ những nội dung trong Điều lệ công ty tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên, Hội đồng thành viên ;
b ) Tổ chức lại công ty ;
c ) Các trường hợp khác do Hội đồng thành viên pháp luật thêm
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày trải qua quyết định hành động yếu tố pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này .
23.2 Khi có nhu yếu của thành viên lao lý tại khoản 23.1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu. Việc thanh toán giao dịch chỉ được thực thi nếu sau khi thanh toán giao dịch đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác .
23.3 Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo lao lý tại khoản 23.2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên .

ĐIỀU 24. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 điều 23 Điều 25 của Điều lệ này, thành viên công ty có quyền chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình cho người khác theo lao lý sau đây :

 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

24.2. Thành viên chuyển nhượng ủy quyền vẫn có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với công ty tương ứng với phần vốn góp có tương quan cho đến khi thông tin về người mua lao lý tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều 6 của Luật này được ghi khá đầy đủ vào sổ ĐK thành viên .
24.3 Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hoặc đổi khác phần vốn góp của những thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức triển khai hoạt động giải trí theo mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời triển khai ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày triển khai xong việc chuyển nhượng ủy quyền .

ĐIỀU 25. XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

25.1 Trong trường hợp thành viên là cá thể chết hoặc bị Tòa án công bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá thể bị Tòa án công bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo pháp luật của pháp lý về dân sự là thành viên của công ty .
25.2 Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đó trong công ty được thực thi trải qua người giám hộ .
25.3 Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật tại Điều 23 và Điều 24 của Điều lệ này trong những trường hợp sau đây :
a ) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên ;
b ) Người được khuyến mãi ngay, cho theo lao lý tại khoản 25.5 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý làm thành viên ;
c ) Thành viên là tổ chức triển khai bị giải thể hoặc phá sản .
25.4 Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá thể chết mà không có người thừa kế, người thừa kế phủ nhận nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được xử lý theo pháp luật của pháp lý về dân sự .
25.5 Thành viên có quyền khuyến mãi ngay cho một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác .
Trường hợp người được Tặng Ngay cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được khuyến mãi ngay cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý .
25.6 Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận giao dịch thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây :
a ) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý ;
b ) Chào bán và chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp đó theo lao lý tại Điều 24 của Điều lệ này .
XEM THÊM : Điều lệ công ty TNHH một thành viên update mới nhất

CHƯƠNG III

TÀI CHÍNH

ĐIỀU 26. THỰC HIỆN GÓP VỐN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

26.1 Thành viên phải góp vốn rất đầy đủ và đúng hạn bằng loại gia tài góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên biến hóa loại gia tài góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của những thành viên còn lại ; công ty thông tin bằng văn bản nội dung biến hóa đó đến cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày chấp thuận đồng ý sự đổi khác .
26.2 Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó so với công ty ; thành viên đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết .
26.3 Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được giải quyết và xử lý theo một trong những cách sau đây :
a ) Một hoặc 1 số ít thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp ;
b ) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty ;
c ) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ suất phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty .
Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo pháp luật tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty ĐK biến hóa nội dung ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của Điều lệ này .
26.4 Tại thời gian góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy ghi nhận phần vốn góp. Giấy ghi nhận phần vốn góp có những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;
b ) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại ;
c ) Vốn điều lệ của công ty ;
d ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác so với thành viên là cá thể ; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK kinh doanh thương mại so với thành viên là tổ chức triển khai ;
đ ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên ;
e ) Số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp ;
g ) Họ, tên, chữ ký của quản trị Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc .
26.5 Trường hợp giấy ghi nhận phần vốn góp bị mất, bị rách nát, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy ghi nhận phần vốn góp .

ĐIỀU 27. TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

27.1 Theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên, công ty hoàn toàn có thể tăng vốn điều lệ bằng những hình thức sau đây :
a ) Tăng vốn góp của thành viên ;
b ) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị gia tài tăng lên của công ty ;
c ) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới .
27.2 Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân loại cho những thành viên theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định hành động tăng thêm vốn điều lệ hoàn toàn có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho những thành viên khác theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu những thành viên không có thỏa thuận hợp tác khác .
Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp đón thêm thành viên phải được sự nhất trí của những thành viên .
27.3 Theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên, công ty hoàn toàn có thể giảm vốn điều lệ bằng những hình thức sau đây :
a ) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ suất vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động giải trí kinh doanh thương mại liên tục trong hơn 2 ( hai ) năm, kể từ ngày ĐK kinh doanh thương mại ; đồng thời vẫn bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên ;
b ) Mua lại phần vốn góp theo lao lý tại Điều 24 của Điều lệ này ;
c ) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị gia tài giảm xuống của công ty .
ĐIỀU 28. QUYẾT TOÁN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

28.1     Công ty chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

28.2 Hàng năm sau khi triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Nhà nước, lập quỹ dự trữ bắt buộc và giao dịch thanh toán toàn bộ những khoản nợ đến hẹn phải trả, doanh thu sẽ được phân chia như sau :
( a ) Quỹ dự trữ bắt buộc : … … … … … … … … … … … … …. %
( b ) Quỹ phúc lợi tập thể : … … … … … … … … … … … … .. %
( c ) Quỹ tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … .. %
( d ) Quỹ khen thưởng : … … … … … … … … … … … … .. %
Các quỹ khác sẽ do Hội đồng thành viên quyết định hành động tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh thương mại và tương thích với những pháp luật của pháp lý .
28.3 Sau khi đã trích lập những quỹ và thanh toán giao dịch những khoản nợ đến hẹn phải trả, Hội đồng sẽ quyết định hành động việc phân loại doanh thu cho những thành viên theo tỷ suất vốn góp. Các khoản lỗ trong kinh doanh thương mại cũng sẽ được san sẻ cho những thành viên theo tỷ suất vốn góp .
28.4 Nếu như Công ty chuyển lỗ từ năm trước sang thì doanh thu của năm hiện tại trước hết sẽ được dùng để giàn trải phần lỗ đó. Theo nghị quyết của Hội đồng, những khoản doanh thu được Công ty giữ lại do được chuyển từ những năm trước qua hoàn toàn có thể được phân loại cùng với những khoản doanh thu hoàn toàn có thể chia của năm hiện tại .

ĐIỀU 29. THU HỒI PHẦN VỐN GÓP ĐÃ HOÀN TRẢ HOẶC LỢI NHUẬN ĐÃ CHIA

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với pháp luật tại khoản 27.3 và khoản 27.4 Điều 27 của Điều lệ này hoặc chia doanh thu cho thành viên trái với pháp luật tại khoản 28.1 Điều 29 của Điều lệ này thì những thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, gia tài khác đã nhận hoặc phải cùng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty cho đến khi những thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, gia tài khác đã nhận tương tự với phần vốn đã giảm hoặc doanh thu đã chia .

điều lệ công ty mới nhất

CHƯƠNG IV

GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

ĐIỀU 30. GIẢI THỂ

30.1 Công ty sẽ giải thể trong những trường hợp sau đây :
a ) Theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
b ) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo pháp luật của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục .
c ) Bị tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
30.2 Công ty chỉ giải thể khi bảo vệ thanh toán giao dịch hết những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác .

ĐIỀU 31. THỦ TỤC GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN

Việc giải thể doanh nghiệp được thực thi theo pháp luật sau đây :
31.1 Thông qua quyết định hành động giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty ;
b ) Lý do giải thể ;
c ) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và giao dịch thanh toán những khoản nợ của Công ty ; thời hạn thanh toán giao dịch nợ, thanh lý hợp đồng không vượt quá sáu tháng, kể từ ngày trải qua quyết định hành động giải thể ;
d ) Phương án giải quyết và xử lý những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng lao động ;
e ) Họ, tên, chữ ký của quản trị Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc .
31.2 Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức triển khai thanh lý tài sản Công ty .
31.3 Các khoản nợ của Công ty được giao dịch thanh toán theo thứ tự sau đây :
a ) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý và những quyền hạn khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết ;
b ) Nợ thuế và những khoản nợ khác .
Sau khi đã giao dịch thanh toán hết những khoản nợ và ngân sách giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về những thành viên công ty .
31.4 Trong thời hạn bảy ngày thao tác kể từ ngày thanh toán giao dịch hết những khoản nợ của doanh nghiệp, quản trị Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .
31.5 Trường hợp Công ty bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Công ty giải thể trong thời hạn sáu tháng. Trình tự và thủ tục giải thể được thực thi theo pháp luật tại Điều này .

ĐIỂU 32. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Việc phá sản doanh nghiệp được triển khai theo lao lý của pháp lý về phá sản .

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

ĐIỀU 33. TRANH CHẤP

Các tranh chấp nội bộ giữa Công ty với thành viên của Công ty, giữa những thành viên Công ty với nhau tương quan đến xây dựng, hoạt động giải trí giải thể Công ty trước hết phải được xử lý trải qua thương lượng, hoà giải. Nếu không được sẽ đưa ra xử lý tại Toà kinh tế tài chính, Toà án Nhân dân .

ĐIỀU 34. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều lệ này hoàn toàn có thể được sửa đổi, bổ trợ theo nghị quyết của Hội đồng thành viên .

ĐIỀU 35. HIỆU LỰC

35.1 Điều lệ này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày Công ty được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
35.2 Điều lệ này được lập thành 5 chương 35 điều, được ký bởi tổng thể những thành viên và làm thành 03 bản có giá trị như nhau .

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

… … …, ngày … tháng …. năm 201 …

GIÁM ĐỐC

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.