Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Như thế nào là ĐK đất đai, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ? Luật đất đai 2013 lao lý về yếu tố này như thế nào ?

Đăng ký đất đai, nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận thực trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và quyền quản trị đất so với một thửa đất vào hồ sơ địa chính ( khoản 15 Điều 3 Luật đất đai 2013 ). Đăng ký đất đai là bắt buộc so với người sử dụng đất và người được giao đất để quản trị ; ĐK quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất triển khai theo nhu yếu của chủ sở hữu ( khoản 1 Điều 95 Luật đất đai 2013 ) .

Theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai 2013 thì đăng ký đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Trong đó:

– Đăng ký lần đầu được thực thi trong những trường hợp sau ( khoản 3 Điều 95 Luật đất đai 2013 ) :

+ Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng ;
+ Thửa đất đang sử dụng mà chưa ĐK ;
+ Thửa đất được giao để quản trị mà chưa ĐK ;
+ Nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chưa ĐK .
Đăng ký đất đai, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là gì ?

– Đăng ký dịch chuyển được triển khai so với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã ĐK mà có đổi khác sau đây ( khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 ) :

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ( điểm a ) ;
+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vói đất được phép đổi tên ( điểm b ) ;
+ Có đổi khác về hình dạng, size, diện tích quy hoạnh, số hiệu, địa chỉ thửa đất ( điểm c ) ;

+ Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký (điểm d);

+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất ( điểm đ ) ;
+ Có biến hóa thời hạn sử dụng đất ( điểm e ) ;
+ Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời hạn thuê ; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất ; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật của Luật đất đai 2013 ( điểm g ) ;
+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu chung của vợ và chồng ( điểm h ) ;
+ Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất của tổ chức triển khai hoặc của hộ mái ấm gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất ( điểm i ) ;
+ Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo tác dụng hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận ; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp ngân hàng để giải quyết và xử lý nợ ; quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xử lý tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hành động hoặc bản án của Toà án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành ; văn bản công nhận tác dụng đấu giá quyền sử dụng đất tương thích với pháp lý ( điểm k ) ;
+ Xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
+ Có đổi khác về những hạn chế quyền của người sử dụng đất ( điểm m ) .

Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế. Ngoài ra, trong các trường hợp nêu tại điểm a, b, h, i, k và 1 trên đây thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai ĐK được ghi vào sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nếu có nhu yếu và có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật đất đai 2013 và lao lý khác của pháp lý có tương quan ; trường hợp ĐK dịch chuyển đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc ghi nhận dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp. Việc ĐK đất đai, gia tài gắn liền với đất có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính .
Trường hợp ĐK lần đầu mà không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được trong thời điểm tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định hành động giải quyết và xử lý theo pháp luật của nhà nước .
Đăng ký đất đai không phải là lao lý mới của Luật đất đai 2013, tuy nhiên, nếu so sánh với pháp luật của Luật đất đai 2003 trước đây ( Điều 46 ) thì dễ thấy, pháp luật của Luật đất đai 2013 chi tiết cụ thể hơn rất nhiều. Điều 46 Luật đất đai 2003 chỉ pháp luật 5 trường hợp mà người sử dụng đất phải triển khai ĐK đất đai, tương ứng với 5 khoản. Với pháp luật mới của Luật đất đai 2013, những trường hợp ĐK đất đai đã được bổ trợ ; không những thế, Luật đất đai 2013 còn phân định rõ trường hợp nào là ĐK lần đầu, trường hợp nào là ĐK dịch chuyển, giúp Nhà nước trấn áp được tốt hơn hoạt động giải trí quản trị và sử dụng đất của những chủ thể .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *