Quyền và nghĩa vụ của cử tri

Công dân còn có quyền tố cáo về người ứng cử ; khiếu nại, tố cáo, yêu cầu về những sai sót trong việc lập list người ứng cử với những tổ chức triển khai bầu cử. Đối với khiếu nại, tố cáo, đề xuất kiến nghị tương quan đến người ứng cử ĐBQH, việc lập list những người ứng cử ĐBQH được gửi đến Ban bầu cử ĐBQH, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Hội đồng bầu cử Quốc gia. Khi Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử đã xử lý mà cử tri không thỏa mãn nhu cầu thì có quyền khiếu nại lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia là cơ quan quyết định hành động sau cuối. Đối với việc khiếu nại, tố cáo yêu cầu của công dân về người ứng cử, việc lập list người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp nào thì được gửi tới ban bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, yêu cầu không đồng ý chấp thuận với tác dụng xử lý của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại, tố cáo, đề xuất kiến nghị không đồng ý chấp thuận với tác dụng xử lý của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại lên Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng. Quyết định của Ủy ban bầu cử là quyết định hành động sau cuối .
Quyền của cử tri theo lao lý của pháp lý về bầu cử cũng lao lý rõ trong việc bỏ phiếu bầu cử. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ ngưòi khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không hề đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức triển khai khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử .

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì được nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri.

Đồng thời, tại Điều 30 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng quy định: “Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Người thuộc các trường hợp nói trên, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Ngược lại, người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì UNBD cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri. Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu ĐBQH, ĐB HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri nơi cư trú cũ và được bổ sung vào danh sách cử tri nơi tạm trú mới để bầu ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Cùng với “ quyền “, pháp lý cũng lao lý rõ “ nghĩa vụ và trách nhiệm ” của công dân. Quyền của công dân được bảo vệ bằng pháp lý khi công dân làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo đúng pháp lý. Trong bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cử tri phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia ra mắt người ra ứng cử. Cử tri nơi người ứng cử công tác làm việc và cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quan điểm nhận xét. Nghĩa vụ của cử tri được biểu lộ rõ qua 3 lần tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương, qua những lần tổ chức triển khai hội nghị cử tri nơi công tác làm việc và nơi cư trú của người ứng cử, qua những cuộc tiếp xúc tuyên truyền, hoạt động bầu cử của người ứng cử .
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND những cấp ​ nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần này có ý nghĩa rất là quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ. Vì vậy, mỗi cử tri cần phải sáng suốt lựa chọn, ra mắt và bầu ra những người tiêu biểu vượt trội, đủ đức đủ tài, xứng danh đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND những cấp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.