Phân biệt hai khái niệm công ty cổ phần và công ty đại chúng

Thực chất, công ty đại chúng chính là công ty cổ phần. Tuy nhiên, để xác định trở thành công ty đại chúng, ngoài đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty của bạn còn phải đầy đủ những điều kiện đặc biệt được quy định ở Luật Chứng khoán. Tìm hiểu ngay các đặc điểm của hai loại hình công ty này để lựa chọn được loại hình phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của mình.

Xem thêm:
>> Các trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo pháp luật
>> Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình như thế nào?
>> Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo pháp luật hiện hành

Phân biệt hai loại hình công ty cổ phần và công ty đại chúng

Phân biệt hai khái niệm công ty cổ phần và công ty đại chúng.

Công ty cổ phần có những đặc điểm như thế nào?

Theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 ( Luật DN ) lao lý về công ty CP như sau :
Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó :

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP ;
  • Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ;
  • Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này .

Công ty CP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Công ty CP có quyền phát hành CP, trái phiếu và những loại sàn chứng khoán khác của công ty .

Công ty đại chúng có những đặc điểm pháp lý nào?

Theo định nghĩa tại điều 32 Luật Chứng khoán 2019, Công ty đại chúng là công ty CP và thuộc một trong những những trường hợp sau :
– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ ;
– Công ty đã triển khai chào bán thành công xuất sắc CP lần đầu ra công chúng trải qua ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo pháp luật tại khoản 1 Điều 16 của Luật Chứng khoán 2019. Không giống với công ty CP, mô hình công ty đại chúng được quản trị từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản trị, thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật Chứng khoán .

Phân biệt hai khái niệm công ty cổ phần và công ty đại chúngPhân biệt hai khái niệm công ty cổ phần và công ty đại chúng.

Để hoàn toàn có thể ĐK trở thành công ty đại chúng, công ty bạn cần chuẩn bị sẵn sàng thêm những sách vở tương quan đến hoạt động giải trí của công ty như : Giấy ĐK công ty đại chúng, Bản công bố thông tin về công ty đại chúng gồm có tin tức tóm tắt về quy mô tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, cỗ máy quản trị và cơ cấu tổ chức cổ đông, gia tài, tình hình kinh tế tài chính và những thông tin khác ; báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất của công ty CP được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập ( Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời gian kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ trợ báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỳ gần nhất được truy thuế kiểm toán ) và kèm theo hồ sơ phải có Danh sách cổ đông .
Ngoài ra, công ty đại chúng cần tuân thủ những pháp luật đặc biệt quan trọng khác như :
– Công bố rất đầy đủ những thông tin Định kỳ và Bất thường theo lao lý : Báo cáo kinh tế tài chính truy thuế kiểm toán năm / soát xét 6 tháng đầu năm ; Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ; Báo cáo thường niên ; Báo cáo tình hình quản trị công ty ; tin tức khác theo lao lý của pháp lý ; biến hóa, chỉ định mới người nội bộ ( định nghĩa mới ở Luật Chứng khoán 2019 pháp luật tại khoản 45 Điều 4 ) ; Thông qua quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông không bình thường theo lao lý của pháp lý ; Quyết định mua và bán gia tài hoặc triển khai những thanh toán giao dịch có giá trị lớn hơn 15 % Tổng tài sản Công ty địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất được truy thuế kiểm toán hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét, …
– Mọi cổ đông đều hoàn toàn có thể tiếp cận được thông tin của Công ty. Ngoài ra, phải gửi thông tin nói trên đến Ủy ban Chứng khoán để báo cáo giải trình, giám sát và công bố .
– Phải tuân thủ những Nguyên tắc Quản trị công ty đại chúng như : Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản trị hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao ; bảo vệ hoạt động giải trí của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Kiểm soát, nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm đồng Quản trị cũng như Ban Kiểm soát như : Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của mọi cổ đông, đối xử công minh giữa những cổ đông ; Bảo đảm quyền hạn của nhà đầu tư, đầu tư và chứng khoán và những tổ chức triển khai trung gian trong việc tương hỗ hoạt động giải trí quản trị công ty ; Tôn trọng và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những bên có quyền hạn tương quan trong quản trị công ty ; Công bố thông tin kịp thời, rất đầy đủ, đúng chuẩn và minh bạch hoạt động giải trí của công ty ; bảo vệ cổ đông được tiếp cận thông tin công minh. Thực ra đây là tiêu chuẩn lõi khi tham gia thị trường Chứng khoán, chỉ khi có không thiếu thông tin để nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, tổng hợp tiềm năng và triển vọng thì hội đồng nhà đầu tư mới hoàn toàn có thể bỏ vốn góp vốn đầu tư, qua đó giúp cho thị trường Chứng khoán kêu gọi được vốn thành công xuất sắc được …
– Ngoài ra, Công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ phải ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho sàn chứng khoán chưa niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc ĐK công ty đại chúng .
Sau 02 năm kể từ ngày thanh toán giao dịch tiên phong trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho sàn chứng khoán chưa niêm yết, công ty đại chúng có quyền nộp hồ sơ ĐK niêm yết khi cung ứng những điều kiện kèm theo niêm yết sàn chứng khoán ; Công ty đại chúng đã triển khai chào bán thành công xuất sắc CP lần đầu ra công chúng trải qua ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Luật Chứng khoán 2019 phải đưa CP vào niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch sàn chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng .
Trên đây là một số ít thông tin cơ bản để bạn phân biệt được hai mô hình công ty này ; trường hợp cầm được hướng dẫn tương hỗ đơn cử hơn, hãy liên hệ với Phan Law trải qua :

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 –Email: info@phan.vn
Liên hệ Văn phòng Luật Sư

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *