Xây dựng chương trình quản lý bán hàng

Danh mục

Table of Contents

Giới thiệu

Với sự sinh ra của. Net và Visual Studio của Microsoft, việc thiết kế xây dựng một chương trình quản trị với cơ sở dữ liệu đã đơn thuần hơn rất nhiều. Bài này hướng dẫn bạn cách tạo ứng dụng quản trị bán hàng lưu niệm sử dụng ngôn từ lập trình C # và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Tham khảo thêm khoá học vừa đủ lập trình. NET và khoá thành thạo với lập trình C # .

1. Yêu cầu

Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng Bán hàng lưu niệm sử dụng ngôn ngữ C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống có các chức năng cơ bản như quản lý mặt hàng, quản lý khách hàng, quản lý hoá đơn bán. Cửa hàng có thể có một hoặc nhiều người bán, với mỗi hoá đơn bán hàng phải có thông tin của người bán cho khách hàng cụ thể.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a ) Tạo ứng dụng mới

– Tên project : QuanLyBanHang

b ) Tạo cơ sở dữ liệu

– Trong cửa sổ  Solution Explorer, nháy phải chuột lên tên ứng dụng, chọn Add ->New Item… Chọn Data -> Service-based Database (hoặc SQL Database trong Visual Studio Net 2005).

– Đặt tên cơ sở dữ liệu: Quanlybanhang.mdf

qlbh1

– Tạo các bảng: Trong cửa sổ Server Explorer, chọn cơ sở dữ liệu, nháy phải lên Tables, chọn Add New Table…

Bảng tblChatLieu (chất liệu)

Tạo bảng tblChatLieuBảng tblKhach (khách)Bảng ( khách )

Tạo bảng tblKhach

Bảng tblHang (hàng)

Tạo bảng tblHang

Bảng tblNhanVien (nhân viên)

Tạo bảng tblNhanVien

Bảng tblHDBan (hoá đơn bán)

Tạo bảng tblHDBan

Bảng tblChiTietHDBan (chi tiết hoá đơn bán)

Tạo bảng tblChiTietHDBan

Quan hệ giữa những bảng ( Relationship )

quanhebang

Một số chú ý quan tâm

– Để cho phép người dùng sửa đổi thông tin của những bảng, thực thi như sau :

Vào Tools -> Options, chọn Database Tools ->Table and Database Designers, bỏ dấu chọn ở mục Prevent saving changes that require table re-creation.

– Xoá liên kết tới bản sao cơ sở dữ liệu: trong cửa sổ Solution Explorer, nháy phải lên file dữ liệu (Quanlybanhang.mdf), chọn Exclude From Project

– Thực hiện liên kết dữ liệu :

Trong Server Explorer, nháy phải Data Connections, chọn Add Connection, chọn Microsoft SQL Server Database File, nhấn Continue. Trong hộp thoại Add Connection, nhấn Browse tìm file dữ liệu (Quanlybanhang.mdf) (tìm đến thư mục Project của bạn). Nhấn Test Connection, nếu thành công sẽ xuất hiện thông báo “Test connection succeeded”.

– Nên tạo thư mục chứa ảnh: nháy phải lên tên project QuanLyBanHang, chọn Add, chọn New Folder, đặt tên thư mục là Images. Nháy phải lên thư mục Images, chọn Add, chọn Existing Item và duyệt chọn các file ảnh, nhấn Add để thêm vào thư mục Images.

Xem video hướng dẫn

3. Thiết kế giao diện

a ) Form chính

– Tên form: frmMain
frmchinh

Các thành phần của menu
Name
Text

mnuFile
Tập tin

mnuThoat
    Thoát

mnuDanhMuc
Danh mục

mnuChatLieu
     Chất liệu

mnuNhanVien
     Nhân viên

mnuKhachHang
     Khách hàng

mnuHangHoa
     Hàng hoá

mnuHoaDon
Hoá đơn

mnuHoaDonBan
     Hoá đơn bán

mnuTimKiem
Tìm kiếm

mnuFindHoaDon
     Hoá đơn

mnuFindHang
     Hàng

mnuFindKhachHang
     Khách hàng

mnuBaoCao
Báo cáo

mnuBCHangTon
     Hàng tồn

mnuBCDoanhThu
     Doanh thu

mnuTroGiup
Trợ giúp

mnuHienTroGiup
     Trợ giúp

mnuVaiNet
     Vài nét

Xem Video hướng dẫn

b) Form Danh mục chất liệu

 Tên form: frmDMChatLieu

frmdanhmuc

Các thành phần trên form :
Điều khiển
Name
Text

TextBox
txtMaChatLieu

txtTenChatLieu

Button
btnThem
Thêm

btnXoa
Xoá

btnSua
Sửa

btnLuu
Lưu

btnBoqua
Bỏ qua

btnDong
Đóng

DataGridView
dgvChatLieu

Xem Video hướng dẫn

c) Form Danh mục nhân viên

 Tên form: frmDMNhanvien

frmdanhmucnv

Các thành phần trên form :
Điều khiển
Name
Text

TextBox
txtMaNhanVien

txtTenNhanVien

txtDiaChi

Button
btnThem, btnXoa, btnSua, btnLuu, btnBoQua, btnDong

CheckBox
chkGioiTinh
Nam

MaskedTextBox
mtbDienThoai
Mask: Phone Number

mskNgaySinh
Mask: Short Date

DataGridView
dgvNhanVien

Xem Video hướng dẫn

d) Form Danh mục Khách Hàng

 Tên form: frmDMKhachHang

frmdanhmuckh

Các thành phần trên form :
Điều khiển
Name
Text

TextBox
txtMaKhach

txtTenKhach

txtDiaChi

Button
btnThem, btnXoa, btnSua, btnLuu, btnBoQua, btnDong

MaskedTextBox
mtbDienThoai
Mask: Phone Number

DataGridView
dgvKhachHang

Xem Video hướng dẫn

e) Form Danh mục hàng hoá

 Tên form: frmDMHang

frmdanhmuchh

Các thành phần trên form
Điều khiển
Name

TextBox
txtMaHang, txtTenHang, txtSoLuong,  txtDonGiaNhap, txtDonGiaBan, txtAnh,  txtGhiChu

ComboBox
cboMaChatLieu

PictureBox
picAnh (thuộc tính SizeMode = Zoom)

DataGridView
dgvHang

Button
btnThem, btnXoa, btnSua, btnLuu, btnBoQua, btnTimKiem, btnHienThi, btnDong, btnOpen

Xem Video hướng dẫn

f) Form Hoá đơn bán hàng

 Tên form: frmHoaDonBan

frmhoadonbh

Các thành phần trên form
Điều khiển
Name
Text
Label
lblBangChu
Bằng chữ:

TextBox
txtMaHDBan, txtNgayBan, txtTenNhanVien,txtTenKhach, txtDiaChi, txtDienThoai, txtTongTien, txtTenHang, txtDonGiaBan, txtSoLuong, txtGiamGia, txtThanhTien.

ComboBox
cboMaNhanVien, cboMaKhach, cboMaHang, cboMaHDBan.

DataGridView
dgvHDBanHang

Button
btnNgay, btnThem, btnLuu, btnXoa, btnInHoaDon, btnDong,  btnTimKiem

Xem Video hướng dẫn

g) Form Tìm kiếm hoá đơn

 Tên form: frmTimHDBan

frmtkhd

Các thành phần trên form
Điều khiển
Name

TextBox
txtMaHDBan, txtThang, txtNam, txtMaNhanVien, txtMaKhach, txtTongTien.

DataGridView
dgvTKHoaDon

Button
btnTimKiem, btnTimLai, btnDong

Xem Video hướng dẫn

Chú ý:

– Tất cả những form ( trừ frmMain ), thuộc tính StartPostion = CenterParent, ShowInTaskbar = False

4. Xử lý sự kiện

4.1. Lớp Functions

– Chứa những phương pháp dùng chung

– Trong khung Solution Explorer, nháy phải lên tên project, chọn Add -> New Folder, đặt tên thư mục là Class

– Nháy phải thư mục Class, nháy phải chọn Add -> Class, đặt tên Functions.cs

– Trong class Functions:

+ Khai báo bổ trợ những thư viện :


using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;   // Sử dụng đối tượng MessageBox

+ Viết 2 phương pháp : Connect ( ) và Disconnect ( )


namespace QuanLyBanHang.Class
{
  class Functions
  {
    public static SqlConnection Con; //Khai báo đối tượng kết nối    

    public static void Connect()
    {
      Con = new SqlConnection();  //Khởi tạo đối tượng
      Con.ConnectionString = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=" + Application.StartupPath + @"\Quanlybanhang.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True";
      Con.Open();         //Mở kết nối
      //Kiểm tra kết nối
      if (Con.State == ConnectionState.Open)
        MessageBox.Show("Kết nối thành công");
      else MessageBox.Show("Không thể kết nối với dữ liệu");

    }
    public static void Disconnect()
    {
      if (Con.State == ConnectionState.Open)
      {
        Con.Close();  	//Đóng kết nối
        Con.Dispose(); 	//Giải phóng tài nguyên
        Con = null;
      }
    }
}

4.2. Form frmMain

a) Sự kiện frmMain_Load


private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Class.Functions.Connect(); //Mở kết nối
    }

b) Sự kiện mnuThoat_Click


private void mnuThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Class.Functions.Disconnect(); //Đóng kết nối
      Application.Exit(); //Thoát
    }

c) Hiển thị các form khác

Cú pháp :

= new (); //Khởi tạo đối tượng

.ShowDialog(); //Hiển thị dưới dạng hộp thoại

Hoặc .Show(); //Hiện thị dạng thông thường

+ Hiển thị form frmChatLieu


private void mnuChatLieu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      frmDMChatLieu frmChatLieu = new frmDMChatLieu(); //Khởi tạo đối tượng
      frmChatLieu.ShowDialog(); //Hiển thị
    }

4.3. Form Chất liệu

a ) Khai báo

– Khai báo


using System.Data.SqlClient; //Sử dụng thư viện để làm việc SQL server
using QuanLyBanHang.Class; //Sử dụng class Functions.cs

– Khai báo biến toàn cục


DataTable tblCL; //Chứa dữ liệu bảng Chất liệu

b) Sự kiện frmDMChatLieu_Load


private void frmDMChatLieu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtMaChatLieu.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = false;
      LoadDataGridView(); //Hiển thị bảng tblChatLieu
    }

Trong đó, phương pháp LoadDataGridView có tính năng lấy dữ liệu từ bảng tblChatLieu đổ vào DataGridView

c ) Phương thức LoadDataGridView


private void LoadDataGridView()
    {
      string sql;
      sql = "SELECT MaChatLieu, TenChatLieu FROM tblChatLieu";
      tblCL = Class.Functions.GetDataToTable(sql); //Đọc dữ liệu từ bảng
      dgvChatLieu.DataSource = tblCL; //Nguồn dữ liệu      
      dgvChatLieu.Columns[0].HeaderText = "Mã chất liệu";
      dgvChatLieu.Columns[1].HeaderText = "Mã chất liệu";
      dgvChatLieu.Columns[0].Width = 100;
      dgvChatLieu.Columns[1].Width = 300;
      dgvChatLieu.AllowUserToAddRows = false; //Không cho người dùng thêm dữ liệu trực tiếp
      dgvChatLieu.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically; //Không cho sửa dữ liệu trực tiếp
    }

Với GetDataToTable được viết trong lớp Functions có tính năng thực thi câu lệnh SQL truy vấn dữ liệu từ CSDL đổ vào đối tượng người tiêu dùng bảng .

d ) Phương thức GetDataToTable

Mở cửa sổ lớp Class Functions viết mã lệnh như sau :


//Lấy dữ liệu vào bảng
    public static DataTable GetDataToTable(string sql)
    {
      SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(); //Định nghĩa đối tượng thuộc lớp SqlDataAdapter
      //Tạo đối tượng thuộc lớp SqlCommand
      dap.SelectCommand = new SqlCommand();
      dap.SelectCommand.Connection = Functions.Con; //Kết nối cơ sở dữ liệu
      dap.SelectCommand.CommandText = sql; //Lệnh SQL
      //Khai báo đối tượng table thuộc lớp DataTable
      DataTable table = new DataTable();
      dap.Fill(table);
      return table;
    }

Hoặc hoàn toàn có thể triển khai ngắn gọn bằng cách gán tham số khi khai báo đối tượng người dùng như sau :


//Lấy dữ liệu vào bảng
    public static DataTable GetDataToTable(string sql)
    {
      SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(sql, Con); //Định nghĩa đối tượng thuộc lớp SqlDataAdapter
      //Khai báo đối tượng table thuộc lớp DataTable
      DataTable table = new DataTable();
      dap.Fill(table); //Đổ kết quả từ câu lệnh sql vào table
      return table;
    }

Xem Video hướng dẫn

e ) Phương thức dgvChatLieu_Click

Phương thức này có tính năng lấy nội dung dòng dữ liệu người dùng chọn trong lưới DataGridView và hiển thị lên những điều khiển và tinh chỉnh trên Form .


private void dgvChatLieu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (btnThem.Enabled == false)
      {
        MessageBox.Show("Đang ở chế độ thêm mới!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaChatLieu.Focus();
        return;
      }
      if (tblCL.Rows.Count == 0) //Nếu không có dữ liệu
      {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      txtMaChatLieu.Text = dgvChatLieu.CurrentRow.Cells["MaChatLieu"].Value.ToString();
      txtTenChatLieu.Text = dgvChatLieu.CurrentRow.Cells["TenChatLieu"].Value.ToString();
      btnSua.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = true;
    }

f ) Phương thức btnThem_Click


  private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnSua.Enabled = false;
      btnXoa.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = false;
      ResetValue(); //Xoá trắng các textbox
      txtMaChatLieu.Enabled = true; //cho phép nhập mới
      txtMaChatLieu.Focus();
    }

Với ResetValues là phương pháp của form frmDMChatLieu có tính năng xóa hết dữ liệu trong những điều khiển và tinh chỉnh trên Form .

g ) Phương thức ResetValues


private void ResetValue()
    {
      txtMaChatLieu.Text = "";
      txtTenChatLieu.Text = "";
    }

h ) Phương thức btnLuu_Click

Phương thức này có tính năng kiểm tra thông tin người dùng nhập vào những điều khiển và tinh chỉnh trên Form trong trường hợp thêm mới và lưu những thông tin đó vào CSDL .


private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql; //Lưu lệnh sql
      if (txtMaChatLieu.Text.Trim().Length == 0) //Nếu chưa nhập mã chất liệu
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã chất liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaChatLieu.Focus();
        return;
      }
      if(txtTenChatLieu.Text.Trim().Length==0) //Nếu chưa nhập tên chất liệu
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên chất liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtTenChatLieu.Focus();
        return;
      }
      sql = "Select MaChatLieu From tblChatLieu where MaChatLieu=N'" + txtMaChatLieu.Text.Trim() + "'";
      if (Class.Functions.CheckKey(sql))
      {
        MessageBox.Show("Mã chất liệu này đã có, bạn phải nhập mã khác", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtMaChatLieu.Focus();        
        return;
      }

      sql = "INSERT INTO tblChatLieu VALUES(N'" + 
        txtMaChatLieu.Text + "',N'" + txtTenChatLieu.Text +"')";
      Class.Functions.RunSQL(sql); //Thực hiện câu lệnh sql
      LoadDataGridView(); //Nạp lại DataGridView
      ResetValue();
      btnXoa.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaChatLieu.Enabled = false;
    }

Với CheckKey và RunSQL là những phương pháp được viết trong lớp Functions .
CheckKey có công dụng kiểm tra khóa trùng, RunSQL có công dụng thực thi những câu lệnh SQL .

i ) Hàm CheckKey

Mở cửa sổ lớp Class Functions viết mã lệnh :


//Hàm kiểm tra khoá trùng
    public static bool CheckKey(string sql)
    {
      SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(sql,Con);
      DataTable table = new DataTable();
      dap.Fill(table);
      if (table.Rows.Count > 0)
        return true;
      else return false;
    }

j ) Phương thức RunSQL

Mở cửa sổ lớp Class Functions viết mã lệnh như sau :


//Hàm thực hiện câu lệnh SQL
    public static void RunSQL(string sql)
    {
      SqlCommand cmd; //Đối tượng thuộc lớp SqlCommand
      cmd = new SqlCommand();
      cmd.Connection = Con; //Gán kết nối
      cmd.CommandText = sql; //Gán lệnh SQL
      try
      {
        cmd.ExecuteNonQuery(); //Thực hiện câu lệnh SQL
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
      cmd.Dispose();//Giải phóng bộ nhớ
      cmd = null;
    }

Chú ý: Đối tượng SqlCommand có hai phương thức để thực thi câu lệnh SQL, trong đó:

 • ExecuteReader: thực thi câu lệnh SQL có dữ liệu trả về, ví dụ SELECT.
 • ExecuteNoneQuery: thực thi các câu lệnh SQL không yêu cầu trả về tập dữ liệu, ví dụ: INSERT, UPDATE, DELETE.

k ) Phương thức btnSua_Click

Khi người dùng nháy chuột vào một dòng bản ghi bất kể trên lưới để hiển thị dữ liệu của bản ghi đó lên Form thì người dùng hoàn toàn có thể chỉnh sửa những thông tin đó .
Phương thức btnSua_Click có tính năng lưu những thông tin người dùng đã sửa vào CSDL .


private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql; //Lưu câu lệnh sql
      if (tblCL.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaChatLieu.Text == "") //nếu chưa chọn bản ghi nào
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtTenChatLieu.Text.Trim().Length==0) //nếu chưa nhập tên chất liệu
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa nhập tên chất liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      sql = "UPDATE tblChatLieu SET TenChatLieu=N'" + 
        txtTenChatLieu.Text.ToString() + 
        "' WHERE MaChatLieu=N'" + txtMaChatLieu.Text + "'";
      Class.Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValue();

      btnBoQua.Enabled = false;
    }

l ) Phương thức btnXoa_Click


private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblCL.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaChatLieu.Text == "") //nếu chưa chọn bản ghi nào
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xoá không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
      {
        sql = "DELETE tblChatLieu WHERE MaChatLieu=N'" + txtMaChatLieu.Text + "'";
        Class.Functions.RunSqlDel(sql);
        LoadDataGridView();
        ResetValue();
      }
    }

m ) Phương thức RunSQLDel

Phương thức RunSQLDel tương tự như như RunSQL nhưng trong trường hợp xóa dữ liệu nếu dữ liệu đang được dùng bởi một đối tượng người dùng khác thì không được phép xóa .
Mở cửa sổ lớp Class Functions viết mã lệnh như sau :


public static void RunSqlDel(string sql)
    {
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.Connection = Functions.Con;
      cmd.CommandText = sql;
      try
      {
        cmd.ExecuteNonQuery();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        //MessageBox.Show("Dữ liệu đang được dùng, không thể xoá...", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
      cmd.Dispose();
      cmd = null;
    }

n ) Phương thức btnBoQua_Click

Phương thức này được gọi khi người dùng muốn hủy bỏ những tính năng Thêm mới hoặc Sửa dữ liệu .


private void btnBoQua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValue();
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnThem.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaChatLieu.Enabled = false;
    }

o ) Phương thức dùng phím Enter thay cho phím Tab


private void txtMaChatLieu_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        SendKeys.Send("{TAB}");
    }

Thực hiện tương tự cho txtTenChatLieu_KeyUp
p) Phương thức btnDong_Click


 private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

Xem video hướng dẫn phần trên

4.4. Form Danh mục Nhân viên

a ) Khai báo

– Thư viện :


using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyBanHang.Class;

– Biến:


DataTable tblNV; //Lưu dữ liệu bảng nhân viên

b ) Phương thức frmDMNhanvien_Load


private void frmDMNhanvien_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtMaNhanVien.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = false;
      LoadDataGridView();
    }

c ) Phương thức LoadDataGridView – Hiển thị dữ liệu lên lưới


public void LoadDataGridView()
    {
      string sql;
      sql = "SELECT MaNhanVien,TenNhanVien,GioiTinh,DiaChi,DienThoai,NgaySinh FROm tblNhanVien";
      tblNV = Functions.GetDataToTable(sql); //lấy dữ liệu
      dgvNhanVien.DataSource = tblNV;
      dgvNhanVien.Columns[0].HeaderText = "Mã nhân viên";
      dgvNhanVien.Columns[1].HeaderText = "Tên nhân viên";
      dgvNhanVien.Columns[2].HeaderText = "Giới tính";
      dgvNhanVien.Columns[3].HeaderText = "Địa chỉ";
      dgvNhanVien.Columns[4].HeaderText = "Điện thoại";
      dgvNhanVien.Columns[5].HeaderText = "Ngày sinh";
      dgvNhanVien.Columns[0].Width = 100;
      dgvNhanVien.Columns[1].Width = 150;
      dgvNhanVien.Columns[2].Width = 100;
      dgvNhanVien.Columns[3].Width = 150;
      dgvNhanVien.Columns[4].Width = 100;
      dgvNhanVien.Columns[5].Width = 100;
      dgvNhanVien.AllowUserToAddRows = false;
      dgvNhanVien.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;
    }

d ) Phương thức dgvNhanVien_Click


private void dgvNhanVien_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (btnThem.Enabled == false)
      {
        MessageBox.Show("Đang ở chế độ thêm mới!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaNhanVien.Focus();
        return;
      }
      if (tblNV.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      txtMaNhanVien.Text = dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["MaNhanVien"].Value.ToString();
      txtTenNhanVien.Text = dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["TenNhanVien"].Value.ToString();
      if (dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["GioiTinh"].Value.ToString() == "Nam") chkGioiTinh.Checked = true;
      else chkGioiTinh.Checked = false;
      txtDiaChi.Text = dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["DiaChi"].Value.ToString();
      mtbDienThoai.Text = dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["DienThoai"].Value.ToString();
      mskNgaySinh.Text = dgvNhanVien.CurrentRow.Cells["NgaySinh"].Value.ToString();
      btnSua.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
    }

e ) Phương thức btnThem_Click


private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnSua.Enabled = false;
      btnXoa.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = false;
      ResetValues();
      txtMaNhanVien.Enabled = true;
      txtMaNhanVien.Focus();
    }

f ) Phương thức ResetValues


private void ResetValues()
    {
      txtMaNhanVien.Text = "";
      txtTenNhanVien.Text = "";
      chkGioiTinh.Checked = false;
      txtDiaChi.Text = "";
      mskNgaySinh.Text = "";
      mtbDienThoai.Text = "";
    }

g ) Phương thức btnLuu_Click


private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql,gt;
      if (txtMaNhanVien.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã nhân viên", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtMaNhanVien.Focus();
        return;
      }
      if (txtTenNhanVien.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên nhân viên", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtTenNhanVien.Focus();
        return ;
      }
      if (txtDiaChi.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập địa chỉ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtDiaChi.Focus();
        return ;
      }
      if (mtbDienThoai.Text == "(  )   -")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập điện thoại", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        mtbDienThoai.Focus();
        return ;
      }
      if (mskNgaySinh.Text == " / /")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập ngày sinh", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        mskNgaySinh.Focus();
        return ;
      }
      if (!Functions.IsDate(mskNgaySinh.Text))
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập lại ngày sinh", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        // mskNgaySinh.Text = "";
        mskNgaySinh.Focus();
        return ;
      }
      if (chkGioiTinh.Checked == true)
        gt = "Nam";
      else
        gt = "Nữ";
      sql = "SELECT MaNhanVien FROM tblNhanVien WHERE MaNhanVien=N'" + txtMaNhanVien.Text.Trim() + "'";
      if (Functions.CheckKey(sql))
      {
        MessageBox.Show("Mã nhân viên này đã có, bạn phải nhập mã khác", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtMaNhanVien.Focus();
        txtMaNhanVien.Text = "";
        return ;
      }
      sql = "INSERT INTO tblNhanVien(MaNhanVien,TenNhanVien,GioiTinh, DiaChi,DienThoai, NgaySinh) VALUES (N'" + txtMaNhanVien.Text.Trim() + "',N'" + txtTenNhanVien.Text.Trim() + "',N'" + gt + "',N'" + txtDiaChi.Text.Trim() + "','" + mtbDienThoai.Text + "','" + Functions.ConvertDateTime(mskNgaySinh.Text) + "')";
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValues();
      btnXoa.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaNhanVien.Enabled = false;
    }

Với IsDate và ConvertDateTime là những hàm được viết trong lớp Functions
IsDate có tính năng kiểm tra một biến có ở dạng ngày tháng không, ConvertDateTime có tính năng đổi một chuỗi ngày tháng do người dùng nhập có dạng dd / mm / yyyy thành chuỗi ngày tháng có dạng mm / dd / yyyy để lưu vào CSDL .

Soạn thảo trong lớp Functions :


public static bool IsDate(string date)
    {
      string[] elements = date.Split('/');
      if ((Convert.ToInt32(elements[0]) >= 1) && (Convert.ToInt32(elements[0]) <= 31) && (Convert.ToInt32(elements[1]) >= 1) && (Convert.ToInt32(elements[1]) <= 12) && (Convert.ToInt32(elements[2]) >= 1900))
        return true;
      else return false;
    }

Soạn thảo hàm trong lớp Functions :


public static string ConvertDateTime(string date)
    {
      string[] elements = date.Split('/');
      string dt = string.Format("{0}/{1}/{2}", elements[0], elements[1], elements[2]);
      return dt;
    }

j ) Phương thức btnSua_Click


private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql, gt;
      if (tblNV.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaNhanVien.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtTenNhanVien.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên nhân viên", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtTenNhanVien.Focus();
        return;
      }
      if (txtDiaChi.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập địa chỉ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        txtDiaChi.Focus();
        return;
      }
      if (mtbDienThoai.Text == "(  )   -")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập điện thoại", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        mtbDienThoai.Focus();
        return;
      }
      if (mskNgaySinh.Text == " / /")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập ngày sinh", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        mskNgaySinh.Focus();
        return;
      }
      if (!Functions.IsDate(mskNgaySinh.Text))
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập lại ngày sinh", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        mskNgaySinh.Text = "";
        mskNgaySinh.Focus();
        return;
      }
      if (chkGioiTinh.Checked == true)
        gt = "Nam";
      else
        gt = "Nữ";
      sql = "UPDATE tblNhanVien SET TenNhanVien=N'" +txtTenNhanVien.Text.Trim().ToString() +
          "',DiaChi=N'" + txtDiaChi.Text.Trim().ToString() +
          "',DienThoai='" + mtbDienThoai.Text.ToString() + "',GioiTinh=N'" + gt +
          "',NgaySinh='" + Functions.ConvertDateTime(mskNgaySinh.Text) +
          "' WHERE MaNhanVien=N'" + txtMaNhanVien.Text + "'";
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValues();
      btnBoQua.Enabled = false;
    }

k ) Phương thức btnXoa_Click


private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblNV.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaNhanVien.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông báo",MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.OK)
      {
        sql = "DELETE tblNhanVien WHERE MaNhanVien=N'" + txtMaNhanVien.Text + "'";
        Functions.RunSqlDel(sql);
        LoadDataGridView();
        ResetValues();
      }
    }

l ) Phương thức btnBoQua_Click


private void btnBoQua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValues();
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnThem.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaNhanVien.Enabled = false;
    }

m) Phương thức dùng phím Enter thay cho phím Tab


private void txtMaNhanVien_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        SendKeys.Send("{TAB}");
    }

Thực hiện tựa như cho txtTenNhanVien. KeyUp, txtDiaChi. KeyUp, mtbDienThoai. KeyUp, mskNgaySinh. KeyUp .

n ) Phương thức btnDong_Click


private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

Xem video hướng dẫn chi tiết cụ thể

4.5. Form Danh mục Khách hàng

a ) Khai báo

– Thư viện


using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using Quanlybanhang.Class; 

– Biến


DataTable tblKH; //Bảng khách hàng

b ) Phương thức frmDMKhachHang_Load


private void frmDMKhachHang_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtMaKhach.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = false;
      LoadDataGridView();
    }

c ) Phương thức LoadDataGridView


private void LoadDataGridView()
    {
      string sql;
      sql = "SELECT * from tblKhach";
      tblKH = Functions.GetDataToTable(sql); //Lấy dữ liệu từ bảng
      dgvKhachHang.DataSource = tblKH; //Hiển thị vào dataGridView
      dgvKhachHang.Columns[0].HeaderText = "Mã khách";
      dgvKhachHang.Columns[1].HeaderText = "Tên khách";
      dgvKhachHang.Columns[2].HeaderText = "Địa chỉ";
      dgvKhachHang.Columns[3].HeaderText = "Điện thoại";
      dgvKhachHang.Columns[0].Width = 100;
      dgvKhachHang.Columns[1].Width = 150;
      dgvKhachHang.Columns[2].Width = 150;
      dgvKhachHang.Columns[3].Width = 150;
      dgvKhachHang.AllowUserToAddRows = false;
      dgvKhachHang.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;
    }

d ) Phương thức dgvKhachHang_Click


private void dgvKhachHang_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (btnThem.Enabled == false)
      {
        MessageBox.Show("Đang ở chế độ thêm mới!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaKhach.Focus();
        return;
      }
      if (tblKH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      txtMaKhach.Text = dgvKhachHang.CurrentRow.Cells["MaKhach"].Value.ToString();
      txtTenKhach.Text = dgvKhachHang.CurrentRow.Cells["TenKhach"].Value.ToString();
      txtDiaChi.Text = dgvKhachHang.CurrentRow.Cells["DiaChi"].Value.ToString();
      mtbDienThoai.Text = dgvKhachHang.CurrentRow.Cells["DienThoai"].Value.ToString();
      btnSua.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = true;
    }

e ) Phương thức btnThem_Click


private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnSua.Enabled = false;
      btnXoa.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = false;
      ResetValues();
      txtMaKhach.Enabled = true;
      txtMaKhach.Focus();
    }

f ) Phương thức ResetValues


private void ResetValues()
    {
      txtMaKhach.Text = "";
      txtTenKhach.Text = "";
      txtDiaChi.Text = "";
      mtbDienThoai.Text = "";
    }

g ) Phương thức btnLuu_Click


private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (txtMaKhach.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã khách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaKhach.Focus();
        return;
      }
      if (txtTenKhach.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên khách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtTenKhach.Focus();
        return;
      }
      if (txtDiaChi.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập địa chỉ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtDiaChi.Focus();
        return;
      }
      if (mtbDienThoai.Text == "( )  -")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập điện thoại", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        mtbDienThoai.Focus();
        return;
      }
      //Kiểm tra đã tồn tại mã khách chưa
      sql = "SELECT MaKhach FROM tblKhach WHERE MaKhach=N'" + txtMaKhach.Text.Trim() + "'";
      if (Functions.CheckKey(sql))
      {
        MessageBox.Show("Mã khách này đã tồn tại", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaKhach.Focus();
        return;        
      }
      //Chèn thêm
      sql = "INSERT INTO tblKhach VALUES (N'" + txtMaKhach.Text.Trim() +
        "',N'" + txtTenKhach.Text.Trim() + "',N'" + txtDiaChi.Text.Trim() + "','" + mtbDienThoai.Text + "')";
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValues();

      btnXoa.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaKhach.Enabled = false;
    }

h ) Phương thức btnSua_Click


private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblKH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaKhach.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn bản ghi cần sửa", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtTenKhach.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên khách", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtTenKhach.Focus();
        return;
      }
      if (txtDiaChi.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập địa chỉ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtDiaChi.Focus();
        return;
      }
      if (mtbDienThoai.Text=="( )  -")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập điện thoại", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        mtbDienThoai.Focus();
        return;
      }
      sql = "UPDATE tblKhach SET TenKhach=N'" + txtTenKhach.Text.Trim().ToString() + "',DiaChi=N'" +
        txtDiaChi.Text.Trim().ToString() + "',DienThoai='" + mtbDienThoai.Text.ToString() +
        "' WHERE MaKhach=N'" + txtMaKhach.Text + "'";
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValues();
      btnBoQua.Enabled = false;
    }

i ) Phương thức btnXoa_Click


private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblKH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaKhach.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xoá bản ghi này không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
      {
        sql = "DELETE tblKhach WHERE MaKhach=N'" + txtMaKhach.Text + "'";
        Functions.RunSqlDel(sql);
        LoadDataGridView();
        ResetValues();
      }
    }

j ) Phương thức btnBoQua_Click


private void btnBoQua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValues();
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnThem.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaKhach.Enabled = false;
    }

k ) Phương thức dùng phím Enter thay cho phím Tab


private void txtMaKhach_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        SendKeys.Send("{TAB}");
    }

l) Phương thức btnDong_Click


private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

Xem video hướng dẫn Quản lý Khách Hàng

4.6. Form Danh mục Hàng hóa

a ) Khai báo

– Thư viện


using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using Quanlybanhang.Class; 

– Biến


DataTable tblH; //Bảng hàng

b ) Phương thức frmDMHang_Load


private void frmDMHang_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      sql = "SELECT * from tblChatLieu";
      txtMaHang.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = false;
      LoadDataGridView();
      Functions.FillCombo(sql, cboMaChatLieu, "MaChatLieu", "TenChatLieu");
      cboMaChatLieu.SelectedIndex = -1;
      ResetValues();
    }

Với FillCombo là một phương pháp được viết trong Class Functions, có công dụng lấy dữ liệu từ một câu lệnh SQL đổ vào một ComboBox .

c ) Phương thức FillCombo

Soạn thảo trong Class Functions :


public static void FillCombo(string sql, ComboBox cbo, string ma, string ten)
    {
      SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(sql, Con);
      DataTable table = new DataTable();
      dap.Fill(table);
      cbo.DataSource = table;
      cbo.ValueMember = ma; //Trường giá trị
      cbo.DisplayMember = ten; //Trường hiển thị
    }

d ) Phương thức ResetValues


private void ResetValues()
    {
      txtMaHang.Text = "";
      txtTenHang.Text = "";
      cboMaChatLieu.Text = "";
      txtSoLuong.Text = "0";
      txtDonGiaNhap.Text = "0";
      txtDonGiaBan.Text = "0";
      txtSoLuong.Enabled = true ;
      txtDonGiaNhap.Enabled = false;
      txtDonGiaBan.Enabled = false;
      txtAnh.Text = "";
      picAnh.Image = null;
      txtGhichu.Text = "";
    }

e ) Phương thức LoadDataGridView


private void LoadDataGridView()
    {
      string sql;
      sql = "SELECT * from tblHang";
      tblH = Functions.GetDataToTable(sql);
      dgvHang.DataSource = tblH;
      dgvHang.Columns[0].HeaderText = "Mã hàng";
      dgvHang.Columns[1].HeaderText = "Tên hàng";
      dgvHang.Columns[2].HeaderText = "Chất liệu";
      dgvHang.Columns[3].HeaderText = "Số lượng";
      dgvHang.Columns[4].HeaderText = "Đơn giá nhập";
      dgvHang.Columns[5].HeaderText = "Đơn giá bán";
      dgvHang.Columns[6].HeaderText = "Ảnh";
      dgvHang.Columns[7].HeaderText = "Ghi chú";
      dgvHang.Columns[0].Width = 80;
      dgvHang.Columns[1].Width = 140;
      dgvHang.Columns[2].Width = 80;
      dgvHang.Columns[3].Width = 80;
      dgvHang.Columns[4].Width = 100;
      dgvHang.Columns[5].Width = 100;
      dgvHang.Columns[6].Width = 200;
      dgvHang.Columns[7].Width = 300;
      dgvHang.AllowUserToAddRows = false;
      dgvHang.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;
    }

f ) Phương thức dgvHang_Click


private void dgvHang_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string MaChatLieu;
      string sql;
      if (btnThem.Enabled == false)
      {
        MessageBox.Show("Đang ở chế độ thêm mới!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaHang.Focus();
        return;
      }
      if (tblH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);        
        return;
      }
      txtMaHang.Text = dgvHang.CurrentRow.Cells["MaHang"].Value.ToString();
      txtTenHang.Text = dgvHang.CurrentRow.Cells["TenHang"].Value.ToString();
      MaChatLieu = dgvHang.CurrentRow.Cells["MaChatLieu"].Value.ToString();
      sql = "SELECT TenChatLieu FROM tblChatLieu WHERE MaChatLieu=N'" + MaChatLieu + "'";
      cboMaChatLieu.Text = Functions.GetFieldValues(sql);
      txtSoLuong.Text = dgvHang.CurrentRow.Cells["SoLuong"].Value.ToString();
      txtDonGiaNhap.Text = dgvHang.CurrentRow.Cells["DonGiaNhap"].Value.ToString();
      txtDonGiaBan.Text = dgvHang.CurrentRow.Cells["DonGiaBan"].Value.ToString();
      sql = "SELECT Anh FROM tblHang WHERE MaHang=N'" + txtMaHang.Text + "'";
      txtAnh.Text = Functions.GetFieldValues(sql);
      picAnh.Image = Image.FromFile(txtAnh.Text);
      sql = "SELECT Ghichu FROM tblHang WHERE MaHang = N'" + txtMaHang.Text + "'";
      txtGhichu.Text = Functions.GetFieldValues(sql);
      btnSua.Enabled = true;
      btnXoa.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = true;
    }

Với GetFieldValues là một hàm được viết trong Class Functions, có tác dụng lấy dữ liệu từ một câu lệnh SQL.
g) Hàm GetFieldValues
Soạn thảo trong Class Functions


public static string GetFieldValues(string sql)
    {
      string ma = "";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, Con);
      SqlDataReader reader;
      reader = cmd.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
        ma = reader.GetValue(0).ToString();
      reader.Close();
      return ma;
    }

h ) Phương thức btnThem_Click


private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnSua.Enabled = false;
      btnXoa.Enabled = false;
      btnBoQua.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = false;
      ResetValues();
      txtMaHang.Enabled = true;
      txtMaHang.Focus();
      txtSoLuong.Enabled = true;
      txtDonGiaNhap.Enabled = true;
      txtDonGiaBan.Enabled = true;
    }

i ) Phương thức btnLuu_Click


private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (txtMaHang.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaHang.Focus();
        return;
      }
      if (txtTenHang.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtTenHang.Focus();
        return;
      }
      if (cboMaChatLieu.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập chất liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        cboMaChatLieu.Focus();
        return;
      }
      if (txtAnh.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn ảnh minh hoạ cho hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        btnOpen.Focus();
        return;
      }
      sql = "SELECT MaHang FROM tblHang WHERE MaHang=N'" + txtMaHang.Text.Trim() + "'";
      if (Functions.CheckKey(sql))
      {
        MessageBox.Show("Mã hàng này đã tồn tại, bạn phải chọn mã hàng khác", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaHang.Focus();
        return;
      }
      sql = "INSERT INTO tblHang(MaHang,TenHang,MaChatLieu,SoLuong,DonGiaNhap, DonGiaBan,Anh,Ghichu) VALUES(N'" 
        + txtMaHang.Text.Trim() + "',N'" + txtTenHang.Text.Trim() + 
        "',N'" + cboMaChatLieu.SelectedValue.ToString() +
        "'," + txtSoLuong.Text.Trim() + "," + txtDonGiaNhap.Text + 
        "," + txtDonGiaBan.Text + ",'" + txtAnh.Text + "',N'" + txtGhichu.Text.Trim() + "')";
      
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      //ResetValues();
      btnXoa.Enabled=true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaHang.Enabled = false;
    }

j ) Phương thức btnSua_Click


private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaHang.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaHang.Focus();
        return;
      }
      if (txtTenHang.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtTenHang.Focus();
        return;
      }
      if (cboMaChatLieu.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập chất liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        cboMaChatLieu.Focus();
        return;
      }
      if (txtAnh.Text.Trim().Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải ảnh minh hoạ cho hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtAnh.Focus();
        return;
      }
      sql = "UPDATE tblHang SET TenHang=N'" + txtTenHang.Text.Trim().ToString() +
        "',MaChatLieu=N'" + cboMaChatLieu.SelectedValue.ToString() +
        "',SoLuong="+txtSoLuong.Text+
        ",Anh='" + txtAnh.Text + "',Ghichu=N'" + txtGhichu.Text +"' WHERE MaHang=N'" + txtMaHang.Text + "'";
      Functions.RunSQL(sql);
      LoadDataGridView();
      ResetValues();
      btnBoQua.Enabled = false;
    }

k ) Phương thức btnXoa_Click


private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if (tblH.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không còn dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (txtMaHang.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn bản ghi nào", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xoá bản ghi này không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
      {
        sql = "DELETE tblHang WHERE MaHang=N'" + txtMaHang.Text + "'";
        Functions.RunSqlDel(sql);
        LoadDataGridView();
        ResetValues();
      }
    }

l ) Phương thức btnBoQua_Click


private void btnBoQua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValues();
      btnXoa.Enabled = true;
      btnSua.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnBoQua.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = false;
      txtMaHang.Enabled = false;
    }

m ) Phương thức btnOpen_Click


private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlgOpen = new OpenFileDialog();
      dlgOpen.Filter = "Bitmap(*.bmp)|*.bmp|JPEG(*.jpg)|*.jpg|GIF(*.gif)|*.gif|All files(*.*)|*.*";
      dlgOpen.FilterIndex = 2;
      dlgOpen.Title = "Chọn ảnh minh hoạ cho sản phẩm";
      if (dlgOpen.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        picAnh.Image = Image.FromFile(dlgOpen.FileName);
        txtAnh.Text = dlgOpen.FileName;
      }
    }

n ) Phương thức btnTimKiem_Click

Phương thức tìm kiếm được cho phép tìm những bản ghi thỏa mãn nhu cầu 1 số ít điều kiện kèm theo nào đấy và hiển thị hiệu quả tìm được vào lưới DataGridView .


private void btnTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if ((txtMaHang.Text == "") && (txtTenHang.Text == "") && (cboMaChatLieu.Text == ""))
      {
        MessageBox.Show("Bạn hãy nhập điều kiện tìm kiếm", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      sql = "SELECT * from tblHang WHERE 1=1";
      if (txtMaHang.Text != "")
        sql += " AND MaHang LIKE N'%" + txtMaHang.Text + "%'";
      if (txtTenHang.Text != "")
        sql += " AND TenHang LIKE N'%" + txtTenHang.Text + "%'";
      if (cboMaChatLieu.Text!="")
        sql += " AND MaChatLieu LIKE N'%" + cboMaChatLieu.SelectedValue + "%'";
      tblH = Functions.GetDataToTable(sql);
      if (tblH.Rows.Count == 0)
        MessageBox.Show("Không có bản ghi thoả mãn điều kiện tìm kiếm!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      else MessageBox.Show("Có " + tblH.Rows.Count + " bản ghi thoả mãn điều kiện!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      dgvHang.DataSource = tblH;
      ResetValues();
    }

o ) Phương thức btnHienThi_Click


private void btnHienThi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      sql = "SELECT MaHang,TenHang,MaChatLieu,SoLuong,DonGiaNhap,DonGiaBan,Anh,Ghichu FROM tblHang";
      tblH = Functions.GetDataToTable(sql);
      dgvHang.DataSource = tblH;
    }

p) Phương thức btnDong_Click


private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

Xem Video hướng dẫn Quản lý Hàng Hoá

4.7. Form Hóa đơn bán

a ) Khai báo

Chọn menu Project / Add Reference, chọn thẻ COM hộp thoại Add Reference, chọn Microsoft Excel 14.0 Object Library, nhấn OK .

frmkb

– Thư viện


using System.Data.SqlClient;
using QuanLyBanHang.Class;
using COMExcel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

– Biến


DataTable tblCTHDB; //Bảng chi tiết hoá đơn bán

b ) Phương thức frmHoaDonBan_Load


private void frmHoaDonBan_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      btnThem.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = false;
      btnXoa.Enabled = false;
      btnInHoaDon.Enabled = false;
      txtMaHDBan.ReadOnly = true;
      txtTenNhanVien.ReadOnly = true;
      txtTenKhach.ReadOnly = true;
      txtDiaChi.ReadOnly = true;
      txtDienThoai.ReadOnly = true;
      txtTenHang.ReadOnly = true;
      txtDonGiaBan.ReadOnly = true;
      txtThanhTien.ReadOnly = true;
      txtTongTien.ReadOnly = true;
      txtGiamGia.Text = "0";
      txtTongTien.Text = "0";
      Functions.FillCombo("SELECT MaKhach, TenKhach FROM tblKhach", cboMaKhach,"MaKhach", "MaKhach");
      cboMaKhach.SelectedIndex = -1;
      Functions.FillCombo("SELECT MaNhanVien, TenNhanVien FROM tblNhanVien",cboMaNhanVien, "MaNhanVien", "TenKhach");
      cboMaNhanVien.SelectedIndex = -1;
      Functions.FillCombo("SELECT MaHang, TenHang FROM tblHang", cboMaHang,"MaHang", "MaHang");
      cboMaHang.SelectedIndex = -1;
      //Hiển thị thông tin của một hóa đơn được gọi từ form tìm kiếm
      if (txtMaHDBan.Text != "")
      {
        LoadInfoHoaDon();
        btnXoa.Enabled = true;
        btnInHoaDon.Enabled = true;
      }
      LoadDataGridView();
    }

c ) Phương thức LoadDataGridView


private void LoadDataGridView()
    {
      string sql;
      sql = "SELECT a.MaHang, b.TenHang, a.SoLuong, b.DonGiaBan, a.GiamGia,a.ThanhTien FROM tblChiTietHDBan AS a, tblHang AS b WHERE a.MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "' AND a.MaHang=b.MaHang";
      tblCTHDB = Functions.GetDataToTable(sql);
      dgvHDBanHang.DataSource = tblCTHDB;
      dgvHDBanHang.Columns[0].HeaderText = "Mã hàng";
      dgvHDBanHang.Columns[1].HeaderText = "Tên hàng";
      dgvHDBanHang.Columns[2].HeaderText = "Số lượng";
      dgvHDBanHang.Columns[3].HeaderText = "Đơn giá";
      dgvHDBanHang.Columns[4].HeaderText = "Giảm giá %";
      dgvHDBanHang.Columns[5].HeaderText = "Thành tiền";
      dgvHDBanHang.Columns[0].Width = 80;
      dgvHDBanHang.Columns[1].Width = 130;
      dgvHDBanHang.Columns[2].Width = 80;
      dgvHDBanHang.Columns[3].Width = 90;
      dgvHDBanHang.Columns[4].Width = 90;
      dgvHDBanHang.Columns[5].Width = 90;
      dgvHDBanHang.AllowUserToAddRows = false;
      dgvHDBanHang.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;
    }

d ) Phương thức LoadInfoHoaDon ( )


private void LoadInfoHoaDon()
    {
      string str;
      str = "SELECT NgayBan FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      txtNgayBan.Text = Functions.ConvertDateTime(Functions.GetFieldValues(str));
      str = "SELECT MaNhanVien FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      cboMaNhanVien.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      str = "SELECT MaKhach FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      cboMaKhach.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      str = "SELECT TongTien FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      txtTongTien.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      lblBangChu.Text = "Bằng chữ: " + Functions.ChuyenSoSangChu(txtTongTien.Text);
    }

e ) Phương thức btnThem_Click


private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnXoa.Enabled = false;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnInHoaDon.Enabled = false;
      btnThem.Enabled = false;
      ResetValues();
      txtMaHDBan.Text = Functions.CreateKey("HDB");
      LoadDataGridView();
    }

Với CreateKey là một hàm được viết trong Class Functions, có tính năng sinh khóa tự động hóa cho Mã hóa đơn bán .

f ) Hàm CreateKey

Soạn thảo trong Class Functions :


//Hàm tạo khóa có dạng: TientoNgaythangnam_giophutgiay
    public static string CreateKey(string tiento)
    {
      string key = tiento;
      string[] partsDay;
      partsDay = DateTime.Now.ToShortDateString().Split('/');
      //Ví dụ 07/08/2009
      string d = String.Format("{0}{1}{2}", partsDay[0], partsDay[1], partsDay[2]);
      key = key + d;
      string[] partsTime;
      partsTime = DateTime.Now.ToLongTimeString().Split(':');
      //Ví dụ 7:08:03 PM hoặc 7:08:03 AM
      if (partsTime[2].Substring(3, 2) == "PM")
        partsTime[0] = ConvertTimeTo24(partsTime[0]);
      if (partsTime[2].Substring(3, 2) == "AM")
        if (partsTime[0].Length == 1)
          partsTime[0] = "0" + partsTime[0];
      //Xóa ký tự trắng và PM hoặc AM
      partsTime[2] = partsTime[2].Remove(2, 3);
      string t;
      t = String.Format("_{0}{1}{2}", partsTime[0], partsTime[1], partsTime[2]);
      key = key + t;
      return key;
    }

Với ConvertTimeTo24 là một hàm toàn cục được viết trong Class Functions, có tính năng quy đổi giờ từ dạng PM sang dạng 24 h .

g ) Hàm ConvertTimeTo24

Soạn thảo trong Class Functions :


//Chuyển đổi từ PM sang dạng 24h
    public static string ConvertTimeTo24(string hour)
    {
      string h = "";
      switch (hour)
      {
        case "1":
          h = "13";
          break;
        case "2":
          h = "14";
          break;
        case "3":
          h = "15";
          break;
        case "4":
          h = "16";
          break;
        case "5":
          h = "17";
          break;
        case "6":
          h = "18";
          break;
        case "7":
          h = "19";
          break;
        case "8":
          h = "20";
          break;
        case "9":
          h = "21";
          break;
        case "10":
          h = "22";
          break;
        case "11":
          h = "23";
          break;
        case "12":
          h = "0";
          break;
      }
      return h;
    }

h ) Phương thức ResetValues


private void ResetValues()
    {
      txtMaHDBan.Text = "";
      txtNgayBan.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
      cboMaNhanVien.Text = "";
      cboMaKhach.Text = "";
      txtTongTien.Text = "0";
      lblBangChu.Text = "Bằng chữ: ";
      cboMaHang.Text = "";
      txtSoLuong.Text = "";
      txtGiamGia.Text = "0";
      txtThanhTien.Text = "0";
    }

i ) Phương thức btnLuu_Click


private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      double sl, SLcon, tong, Tongmoi;
      sql = "SELECT MaHDBan FROM tblHDBan WHERE MaHDBan=N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      if( ! Functions.CheckKey(sql) )
      {
        // Mã hóa đơn chưa có, tiến hành lưu các thông tin chung
        // Mã HDBan được sinh tự động do đó không có trường hợp trùng khóa
        if( txtNgayBan.Text.Length == 0 )
        {
          MessageBox.Show("Bạn phải nhập ngày bán", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          txtNgayBan.Focus();
          return ;
        }
        if( cboMaNhanVien.Text.Length == 0 )
        {
          MessageBox.Show("Bạn phải nhập nhân viên", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          cboMaNhanVien.Focus();
          return;
        }
        if( cboMaKhach.Text.Length == 0 )
        {
          MessageBox.Show("Bạn phải nhập khách hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
          cboMaKhach.Focus();
          return;
        }
        sql = "INSERT INTO tblHDBan(MaHDBan, NgayBan, MaNhanVien, MaKhach, TongTien) VALUES (N'" + txtMaHDBan.Text.Trim() + "','" +
            Functions.ConvertDateTime(txtNgayBan.Text.Trim()) + "',N'" + cboMaNhanVien.SelectedValue + "',N'" + 
            cboMaKhach.SelectedValue + "'," + txtTongTien.Text + ")";        
        Functions.RunSQL(sql);
      }
      // Lưu thông tin của các mặt hàng
      if( cboMaHang.Text.Trim().Length == 0 )
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã hàng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        cboMaHang.Focus();
        return;
      }
      if( (txtSoLuong.Text.Trim().Length == 0) || (txtSoLuong.Text == "0" ))
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập số lượng", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
        txtSoLuong.Text = "";
        txtSoLuong.Focus();
        return;
      }
      if( txtGiamGia.Text.Trim().Length == 0 )
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập giảm giá", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtGiamGia.Focus();
        return;
      }
      sql = "SELECT MaHang FROM tblChiTietHDBan WHERE MaHang=N'" + cboMaHang.SelectedValue + "' AND MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text.Trim() + "'";
      if(Functions.CheckKey(sql))
      {
        MessageBox.Show("Mã hàng này đã có, bạn phải nhập mã khác", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        ResetValuesHang();
        cboMaHang.Focus();
        return;
      }
      // Kiểm tra xem số lượng hàng trong kho còn đủ để cung cấp không?
      sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuong FROM tblHang WHERE MaHang = N'" + cboMaHang.SelectedValue + "'"));
      if( Convert.ToDouble(txtSoLuong.Text) > sl )
      {
        MessageBox.Show("Số lượng mặt hàng này chỉ còn " + sl, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtSoLuong.Text = "";
        txtSoLuong.Focus();
        return;
      }
      sql = "INSERT INTO tblChiTietHDBan(MaHDBan,MaHang,SoLuong,DonGia, GiamGia,ThanhTien) VALUES(N'" + txtMaHDBan.Text.Trim() + "',N'" + cboMaHang.SelectedValue + "'," + txtSoLuong.Text + "," + txtDonGiaBan.Text+ ","+ txtGiamGia.Text + "," + txtThanhTien.Text + ")";      
      Functions.RunSQL(sql);      
      LoadDataGridView();
      // Cập nhật lại số lượng của mặt hàng vào bảng tblHang
      SLcon = sl - Convert.ToDouble(txtSoLuong.Text);
      sql = "UPDATE tblHang SET SoLuong =" + SLcon + " WHERE MaHang= N'" + cboMaHang.SelectedValue + "'";
      Functions.RunSQL(sql);
      // Cập nhật lại tổng tiền cho hóa đơn bán
      tong = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT TongTien FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'"));
      Tongmoi = tong + Convert.ToDouble(txtThanhTien.Text);
      sql = "UPDATE tblHDBan SET TongTien =" + Tongmoi + " WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
      Functions.RunSQL(sql);
      txtTongTien.Text = Tongmoi.ToString();
      lblBangChu.Text = "Bằng chữ: " + Functions.ChuyenSoSangChu(Tongmoi.ToString());
      ResetValuesHang();
      btnXoa.Enabled = true;
      btnThem.Enabled = true;
      btnInHoaDon.Enabled = true;
    }

Với ChuyenSoSangChu là một hàm toàn cục được viết trong Class Functions, có tính năng đọc từ dạng số sang dạng chữ .

j ) Hàm ChuyenSoSangChu

Soạn thảo trong Class Functions :


public static string ChuyenSoSangChu(string sNumber)
{
      int mLen, mDigit;
      string mTemp = "";
      string[] mNumText;
      //Xóa các dấu "," nếu có
      sNumber = sNumber.Replace(",", "");
      mNumText = "không;một;hai;ba;bốn;năm;sáu;bảy;tám;chín".Split(';');
      mLen = sNumber.Length - 1; // trừ 1 vì thứ tự đi từ 0
      for (int i = 0; i <= mLen; i++) { 
       mDigit = Convert.ToInt32(sNumber.Substring(i, 1));
       mTemp = mTemp + " " + mNumText[mDigit]; 
       if (mLen == i) // Chữ số cuối cùng không cần xét tiếp break; 
       switch ((mLen - i) % 9) { 
       case 0: 
         mTemp = mTemp + " tỷ"; 
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3; 
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3; 
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3; 
         break; 
       case 6: 
         mTemp = mTemp + " triệu";
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3;
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3;
         break; 
       case 3: 
         mTemp = mTemp + " nghìn"; 
         if (sNumber.Substring(i + 1, 3) == "000") i = i + 3;
         break; 
      default: 
         switch ((mLen - i) % 3) 
         { 
         case 2: 
          mTemp = mTemp + " trăm"; 
          break; 
         case 1: 
          mTemp = mTemp + " mươi"; 
          break; 
         } 
        break; 
      } 
     } 
     //Loại bỏ trường hợp x00
     mTemp = mTemp.Replace("không mươi không ", "");
     mTemp = mTemp.Replace("không mươi không", ""); //Loại bỏ trường hợp 00x 
     mTemp = mTemp.Replace("không mươi ", "linh "); //Loại bỏ trường hợp x0, x>=2
     mTemp = mTemp.Replace("mươi không", "mươi");
     //Fix trường hợp 10
     mTemp = mTemp.Replace("một mươi", "mười");
     //Fix trường hợp x4, x>=2
     mTemp = mTemp.Replace("mươi bốn", "mươi tư");
     //Fix trường hợp x04
     mTemp = mTemp.Replace("linh bốn", "linh tư");
     //Fix trường hợp x5, x>=2
     mTemp = mTemp.Replace("mươi năm", "mươi lăm");
     //Fix trường hợp x1, x>=2
     mTemp = mTemp.Replace("mươi một", "mươi mốt");
     //Fix trường hợp x15
     mTemp = mTemp.Replace("mười năm", "mười lăm");
     //Bỏ ký tự space
     mTemp = mTemp.Trim();
     //Viết hoa ký tự đầu tiên
     mTemp = mTemp.Substring(0, 1).ToUpper() + mTemp.Substring(1) + " đồng";
     return mTemp;
}

k ) Phương thức ResetValuesHang


private void ResetValuesHang()
    {
      cboMaHang.Text = "";
      txtSoLuong.Text = "";
      txtGiamGia.Text = "0";
      txtThanhTien.Text = "0";
    }

l ) Phương thức dgvHDBanHang_DoubleClick

Phương thức này được cho phép người dùng nháy đúp chuột vào một mẫu sản phẩm trong lưới để xóa .


private void dgvHDBanHang_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      string MaHangxoa,sql;
      Double ThanhTienxoa, SoLuongxoa, sl, slcon, tong, tongmoi;
      if (tblCTHDB.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
      }
      if ((MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes))
      {
        //Xóa hàng và cập nhật lại số lượng hàng 
        MaHangxoa = dgvHDBanHang.CurrentRow.Cells["MaHang"].Value.ToString();
        SoLuongxoa = Convert.ToDouble(dgvHDBanHang.CurrentRow.Cells["SoLuong"].Value.ToString());
        ThanhTienxoa = Convert.ToDouble(dgvHDBanHang.CurrentRow.Cells["ThanhTien"].Value.ToString());
        sql = "DELETE tblChiTietHDBan WHERE MaHDBan=N'" + txtMaHDBan.Text + "' AND MaHang = N'" + MaHangxoa + "'";
        Functions.RunSQL(sql);
        // Cập nhật lại số lượng cho các mặt hàng
        sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuong FROM tblHang WHERE MaHang = N'" + MaHangxoa + "'"));
        slcon = sl + SoLuongxoa;
        sql = "UPDATE tblHang SET SoLuong =" + slcon + " WHERE MaHang= N'" + MaHangxoa + "'";
        Functions.RunSQL(sql);
        // Cập nhật lại tổng tiền cho hóa đơn bán
        tong = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT TongTien FROM tblHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'"));
        tongmoi = tong - ThanhTienxoa;
        sql = "UPDATE tblHDBan SET TongTien =" + tongmoi + " WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
        Functions.RunSQL(sql);
        txtTongTien.Text = tongmoi.ToString();
        lblBangChu.Text = "Bằng chữ: " + Functions.ChuyenSoSangChu(tongmoi.ToString());
        LoadDataGridView();
      }
    }

m ) Phương thức btnXoa_Click

Phương thức này được cho phép xóa hàng loạt thông tin của một hóa đơn


private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double sl, slcon, slxoa;
      if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 
      {
        string sql = "SELECT MaHang,SoLuong FROM tblChiTietHDBan WHERE MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
        DataTable tblHang = Functions.GetDataToTable(sql);
        for (int hang = 0; hang <= tblHang.Rows.Count - 1; hang++)
        {
          // Cập nhật lại số lượng cho các mặt hàng
          sl = Convert.ToDouble(Functions.GetFieldValues("SELECT SoLuong FROM tblHang WHERE MaHang = N'" + tblHang.Rows[hang][0].ToString() + "'"));
          slxoa = Convert.ToDouble(tblHang.Rows[hang][1].ToString());
          slcon = sl + slxoa;
          sql = "UPDATE tblHang SET SoLuong =" + slcon + " WHERE MaHang= N'" + tblHang.Rows[hang][0].ToString() + "'";
          Functions.RunSQL(sql);
        }

        //Xóa chi tiết hóa đơn
        sql = "DELETE tblChiTietHDBan WHERE MaHDBan=N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
        Functions.RunSqlDel(sql);

        //Xóa hóa đơn
        sql = "DELETE tblHDBan WHERE MaHDBan=N'" + txtMaHDBan.Text + "'";
        Functions.RunSqlDel(sql);
        ResetValues();
        LoadDataGridView();
        btnXoa.Enabled = false;
        btnInHoaDon.Enabled = false;
      }
    }

n ) Phương thức cboMaNhanVien_TextChanged


private void cboMaNhanVien_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string str;
      if (cboMaNhanVien.Text == "")
        txtTenNhanVien.Text = "";
      // Khi chọn Mã nhân viên thì tên nhân viên tự động hiện ra
      str = "Select TenNhanVien from tblNhanVien where MaNhanVien =N'" + cboMaNhanVien.SelectedValue + "'";
      txtTenNhanVien.Text = Functions.GetFieldValues(str);
    }

o ) Phương thức cboMaKhach_TextChanged


private void cboMaKhach_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string str;
      if (cboMaKhach.Text == "")
      {
        txtTenKhach.Text = "";
        txtDiaChi.Text = "";
        txtDienThoai.Text = "";
      }
      //Khi chọn Mã khách hàng thì các thông tin của khách hàng sẽ hiện ra
      str = "Select TenKhach from tblKhach where MaKhach = N'" + cboMaKhach.SelectedValue+ "'";
      txtTenKhach.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      str = "Select DiaChi from tblKhach where MaKhach = N'" + cboMaKhach.SelectedValue + "'";
      txtDiaChi.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      str = "Select DienThoai from tblKhach where MaKhach= N'" + cboMaKhach.SelectedValue + "'";
      txtDienThoai.Text = Functions.GetFieldValues(str);
    }


p ) Phương thức cboMaHang_TextChanged


private void cboMaHang_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string str;
      if (cboMaHang.Text == "")
      {
        txtTenHang.Text = "";
        txtDonGiaBan.Text = "";
      }
      // Khi chọn mã hàng thì các thông tin về hàng hiện ra
      str = "SELECT TenHang FROM tblHang WHERE MaHang =N'" + cboMaHang.SelectedValue+ "'";
      txtTenHang.Text = Functions.GetFieldValues(str);
      str = "SELECT DonGiaBan FROM tblHang WHERE MaHang =N'" + cboMaHang.SelectedValue+ "'";
      txtDonGiaBan.Text = Functions.GetFieldValues(str);
    }

q ) Phương thức txtSoLuong_TextChanged


private void txtSoLuong_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Khi thay đổi số lượng thì thực hiện tính lại thành tiền
      double tt, sl, dg, gg;
      if (txtSoLuong.Text == "")
        sl = 0;
      else
        sl = Convert.ToDouble(txtSoLuong.Text);
      if (txtGiamGia.Text == "")
        gg = 0;
      else
        gg = Convert.ToDouble(txtGiamGia.Text);
      if (txtDonGiaBan.Text == "")
        dg = 0;
      else
        dg = Convert.ToDouble(txtDonGiaBan.Text);
      tt = sl * dg - sl * dg * gg / 100;
      txtThanhTien.Text = tt.ToString();
    }

r ) Phương thức txtGiamGia_TextChanged


private void txtGiamGia_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Khi thay đổi giảm giá thì tính lại thành tiền
      double tt, sl, dg, gg;
      if (txtSoLuong.Text == "")
        sl = 0;
      else
        sl = Convert.ToDouble(txtSoLuong.Text);
      if (txtGiamGia.Text == "")
        gg = 0;
      else
        gg = Convert.ToDouble(txtGiamGia.Text);
      if (txtDonGiaBan.Text == "")
        dg = 0;
      else
        dg = Convert.ToDouble(txtDonGiaBan.Text);
      tt = sl * dg - sl * dg * gg / 100;
      txtThanhTien.Text = tt.ToString();
    }

s ) Phương thức btnInHoaDon_Click


private void btnInHoaDon_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Khởi động chương trình Excel
      COMExcel.Application exApp = new COMExcel.Application();
      COMExcel.Workbook exBook; //Trong 1 chương trình Excel có nhiều Workbook
      COMExcel.Worksheet exSheet; //Trong 1 Workbook có nhiều Worksheet
      COMExcel.Range exRange; 
      string sql;
      int hang=0, cot=0;
      DataTable tblThongtinHD, tblThongtinHang;
      exBook = exApp.Workbooks.Add(COMExcel.XlWBATemplate.xlWBATWorksheet);
      exSheet = exBook.Worksheets[1];
      // Định dạng chung
      exRange = exSheet.Cells[1, 1];
      exRange.Range["A1:Z300"].Font.Name = "Times new roman"; //Font chữ
      exRange.Range["A1:B3"].Font.Size = 10;      
      exRange.Range["A1:B3"].Font.Bold = true;
      exRange.Range["A1:B3"].Font.ColorIndex = 5; //Màu xanh da trời
      exRange.Range["A1:A1"].ColumnWidth = 7;
      exRange.Range["B1:B1"].ColumnWidth = 15;
      exRange.Range["A1:B1"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A1:B1"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["A1:B1"].Value = "Shop B.A.";
      exRange.Range["A2:B2"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A2:B2"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["A2:B2"].Value = "Chùa Bộc - Hà Nội";
      exRange.Range["A3:B3"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A3:B3"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["A3:B3"].Value = "Điện thoại: (04)38526419";
      exRange.Range["C2:E2"].Font.Size = 16;
      exRange.Range["C2:E2"].Font.Bold = true;
      exRange.Range["C2:E2"].Font.ColorIndex = 3; //Màu đỏ
      exRange.Range["C2:E2"].MergeCells = true;
      exRange.Range["C2:E2"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["C2:E2"].Value = "HÓA ĐƠN BÁN";
      // Biểu diễn thông tin chung của hóa đơn bán
      sql = "SELECT a.MaHDBan, a.NgayBan, a.TongTien, b.TenKhach, b.DiaChi, b.DienThoai, c.TenNhanVien FROM tblHDBan AS a, tblKhach AS b, tblNhanVien AS c WHERE a.MaHDBan = N'" + txtMaHDBan.Text + "' AND a.MaKhach = b.MaKhach AND a.MaNhanVien = c.MaNhanVien";
      tblThongtinHD = Functions.GetDataToTable(sql);
      exRange.Range["B6:C9"].Font.Size = 12;
      exRange.Range["B6:B6"].Value = "Mã hóa đơn:";
      exRange.Range["C6:E6"].MergeCells = true;
      exRange.Range["C6:E6"].Value = tblThongtinHD.Rows[0][0].ToString();
      exRange.Range["B7:B7"].Value = "Khách hàng:";
      exRange.Range["C7:E7"].MergeCells = true;
      exRange.Range["C7:E7"].Value = tblThongtinHD.Rows[0][3].ToString();
      exRange.Range["B8:B8"].Value = "Địa chỉ:";
      exRange.Range["C8:E8"].MergeCells = true;
      exRange.Range["C8:E8"].Value = tblThongtinHD.Rows[0][4].ToString();
      exRange.Range["B9:B9"].Value = "Điện thoại:";
      exRange.Range["C9:E9"].MergeCells = true;
      exRange.Range["C9:E9"].Value = tblThongtinHD.Rows[0][5].ToString();
      //Lấy thông tin các mặt hàng
      sql = "SELECT b.TenHang, a.SoLuong, b.DonGiaBan, a.GiamGia, a.ThanhTien " +
         "FROM tblChiTietHDBan AS a, tblHang AS b WHERE a.MaHDBan = N'" + 
         txtMaHDBan.Text + "' AND a.MaHang = b.MaHang";
      tblThongtinHang = Functions.GetDataToTable(sql);
      //Tạo dòng tiêu đề bảng
      exRange.Range["A11:F11"].Font.Bold = true;
      exRange.Range["A11:F11"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["C11:F11"].ColumnWidth = 12;
      exRange.Range["A11:A11"].Value = "STT";
      exRange.Range["B11:B11"].Value = "Tên hàng";
      exRange.Range["C11:C11"].Value = "Số lượng";
      exRange.Range["D11:D11"].Value = "Đơn giá";
      exRange.Range["E11:E11"].Value = "Giảm giá";
      exRange.Range["F11:F11"].Value = "Thành tiền";
      for (hang = 0 ; hang < tblThongtinHang.Rows.Count; hang ++)
      {
        //Điền số thứ tự vào cột 1 từ dòng 12
        exSheet.Cells[1][hang + 12] = hang + 1;
        for (cot = 0; cot < tblThongtinHang.Columns.Count; cot++)
        //Điền thông tin hàng từ cột thứ 2, dòng 12
        {          
          exSheet.Cells[cot + 2][hang + 12] = tblThongtinHang.Rows[hang][cot].ToString();          
          if (cot == 3) exSheet.Cells[cot + 2][hang + 12] = tblThongtinHang.Rows[hang][cot].ToString() + "%";
        }
      }
      exRange = exSheet.Cells[cot][hang + 14];
      exRange.Font.Bold = true;
      exRange.Value2 = "Tổng tiền:";
      exRange = exSheet.Cells[cot + 1][hang + 14];
      exRange.Font.Bold = true;
      exRange.Value2 = tblThongtinHD.Rows[0][2].ToString();
      exRange = exSheet.Cells[1][hang + 15]; //Ô A1 
      exRange.Range["A1:F1"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A1:F1"].Font.Bold = true;
      exRange.Range["A1:F1"].Font.Italic = true;
      exRange.Range["A1:F1"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignRight;
      exRange.Range["A1:F1"].Value = "Bằng chữ: " + Functions.ChuyenSoSangChu(tblThongtinHD.Rows[0][2].ToString ());
      exRange = exSheet.Cells[4][hang + 17]; //Ô A1 
      exRange.Range["A1:C1"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A1:C1"].Font.Italic = true;
      exRange.Range["A1:C1"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      DateTime d = Convert.ToDateTime(tblThongtinHD.Rows[0][1]);
      exRange.Range["A1:C1"].Value = "Hà Nội, ngày " + d.Day + " tháng " + d.Month + " năm " + d.Year;
      exRange.Range["A2:C2"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A2:C2"].Font.Italic = true;
      exRange.Range["A2:C2"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["A2:C2"].Value = "Nhân viên bán hàng";
      exRange.Range["A6:C6"].MergeCells = true;
      exRange.Range["A6:C6"].Font.Italic = true;
      exRange.Range["A6:C6"].HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
      exRange.Range["A6:C6"].Value = tblThongtinHD.Rows[0][6];
      exSheet.Name = "Hóa đơn nhập";
      exApp.Visible = true;
    }

Kết quả ta có tệp Excel như sau: vdhd

t ) Phương thức btnTimKiem_Click


private void btnTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cboMaHDBan.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn một mã hóa đơn để tìm", "Thông báo",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        cboMaHDBan.Focus();
        return;
      }
      txtMaHDBan.Text = cboMaHDBan.Text;
      LoadInfoHoadon();
      LoadDataGridView();
      btnXoa.Enabled = true;
      btnLuu.Enabled = true;
      btnInHoaDon.Enabled = true;
      cboMaHDBan.SelectedIndex = -1;
    }

u ) Phương thức txtSoLuong_KeyPress


private void txtSoLuong_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (((e.KeyChar >= '0') && (e.KeyChar <= '9')) || (Convert.ToInt32(e.KeyChar) == 8))
        e.Handled = false;
      else  e.Handled = true;
    }

Thực hiện tương tự cho txtGiamGia_KeyPress.

v ) Phương thức cboMaHDBan_DropDown

Phương thức này update lại list những mã hóa đơn bán và lưu vào cboMaHDBan mỗi khi người dùng nháy chuột vào nút xổ xuống của cbo .


private void cboMaHDBan_DropDown(object sender, EventArgs e)
    {
      Functions.FillCombo("SELECT MaHDBan FROM tblHDBan", cboMaHDBan, "MaHDBan","MaHDBan");
      cboMaHDBan.SelectedIndex = -1;
    }

w) Phương thức frmHoadonBan_FormClosing


private void frmHoadonBan_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //Xóa dữ liệu trong các điều khiển trước khi đóng Form
      ResetValues();
    }

x) Phương thức btnDong_Click


private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

Xem Video hướng dẫn Quản lý Hoá Đơn

4.8. Form tìm kiếm Hóa đơn bán

a ) Khai báo

– Thư viện


using System.Data.SqlClient;
using QuanLyBanHang.Class;

– Biến


DataTable tblHDB; //Hoá đơn bán

b ) Phương thức frmTimHDBan_Load


private void frmTimHDBan_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValues();
      dgvTKHoaDon.DataSource = null;
    }

c ) Phương thức ResetValues


private void ResetValues()
    {
      foreach (Control Ctl in this.Controls)
        if (Ctl is TextBox)
          Ctl.Text = "";
      txtMaHDBan.Focus();
    }

d ) Phương thức btnTimKiem_Click


private void btnTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sql;
      if ((txtMaHDBan.Text == "") && (txtThang.Text == "") && (txtNam.Text == "") &&
        (txtMaNhanVien.Text == "") && (txtMaKhach.Text == "") &&
        (txtTongTien.Text == ""))
      {
        MessageBox.Show("Hãy nhập một điều kiện tìm kiếm!!!", "Yêu cầu ...",  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      sql = "SELECT * FROM tblHDBan WHERE 1=1";
      if (txtMaHDBan.Text != "")
        sql = sql + " AND MaHDBan Like N'%" + txtMaHDBan.Text + "%'";
      if (txtThang.Text != "")
        sql = sql + " AND MONTH(NgayBan) =" + txtThang.Text;
      if (txtNam.Text != "")
        sql = sql + " AND YEAR(NgayBan) =" + txtNam.Text;
      if (txtMaNhanVien.Text != "")
        sql = sql + " AND MaNhanVien Like N'%" + txtMaNhanVien.Text + "%'";
      if (txtMaKhach.Text != "")
        sql = sql + " AND MaKhach Like N'%" + txtMaKhach.Text + "%'";
      if (txtTongTien.Text != "")
        sql = sql + " AND TongTien <=" + txtTongTien.Text;
      tblHDB = Functions.GetDataToTable(sql);
      if (tblHDB.Rows.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Không có bản ghi thỏa mãn điều kiện!!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }
      else
        MessageBox.Show("Có " + tblHDB.Rows.Count + " bản ghi thỏa mãn điều kiện!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      dgvTKHoaDon.DataSource = tblHDB;
      LoadDataGridView();
    }

e ) Phương thức LoadDataGridView


private void LoadDataGridView()
    {
      dgvTKHoaDon.Columns[0].HeaderText = "Mã HĐB";
      dgvTKHoaDon.Columns[1].HeaderText = "Mã nhân viên";
      dgvTKHoaDon.Columns[2].HeaderText = "Ngày bán";
      dgvTKHoaDon.Columns[3].HeaderText = "Mã khách";
      dgvTKHoaDon.Columns[4].HeaderText = "Tổng tiền";
      dgvTKHoaDon.Columns[0].Width = 150;
      dgvTKHoaDon.Columns[1].Width = 100;
      dgvTKHoaDon.Columns[2].Width = 80;
      dgvTKHoaDon.Columns[3].Width = 80;
      dgvTKHoaDon.Columns[4].Width = 80;
      dgvTKHoaDon.AllowUserToAddRows = false;
      dgvTKHoaDon.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;
    }

f ) Phương thức btnTimLai_Click


private void btnTimLai_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ResetValues();
      dgvTKHoaDon.DataSource = null;
    }

g ) Phương thức txtTongTien_KeyPress


private void txtTongTien_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (((e.KeyChar >= '0') && (e.KeyChar <= '9')) || (Convert.ToInt32(e.KeyChar) == 8))
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }

h ) Phương thức dgvTKHoaDon_DoubleClick

Phương thức này được cho phép người dùng nháy đúp chuột chọn một hóa đơn trên lưới, rồi gọi và hiển thị thông tin của hóa đơn đó lên form frmHoadonBan .

Chú ý: Thay đổi phạm vi truy cập của điều khiển txtMaHDBan thành Public trong form frmHoadonBan (trong file frmHoadonBan.Designer.cs)


private void dgvTKHoaDon_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      string mahd;
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn hiển thị thông tin chi tiết?", "Xác nhận",MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
      {
        mahd = dgvTKHoaDon.CurrentRow.Cells["MaHDBan"].Value.ToString();
        frmHoadonBan frm = new frmHoadonBan();
        frm.txtMaHDBan.Text = mahd;
        frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
        frm.ShowDialog();
      }
    }

i ) Phương thức btnDong_Click


private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.