Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc

Sáng 8/12, tại Thành Phố Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức triển khai Hội thảo khoa học quốc gia “ Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng ” trực tiếp và trực tuyến tại những điểm cầu của công an tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .

Chủ trì Hội thảo có những chiến sỹ : Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật .

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo chiến lược có những chiến sỹ đại diện thay mặt chỉ huy những ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy thường trực Trung ương, những nhà khoa học và đại diện thay mặt lực lượng công an nhân dân tại những điểm cầu .

Phát biểu khai mạc hội thảo chiến lược, chiến sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ : Chỉ khi độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được toàn vẹn, quyền lợi quốc gia-dân tộc được bảo vệ, tự do quốc gia được giữ vững, thì nhân dân mới được hưởng tự do, niềm hạnh phúc thật sự ; mới có điều kiện kèm theo, thiên nhiên và môi trường thuận tiện để thiết kế xây dựng, tăng trưởng quốc gia. Không gian mạng nay đã trở thành “ khoảng trống kế hoạch mới ”, “ vùng chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng ” gắn chặt với chủ quyền đất liền, biển, hòn đảo, trên không và ngoài hành tinh. Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng là thực thi chủ trương kế hoạch, đồng điệu của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền quốc gia – dân tộc bản địa, là trách nhiệm cấp bách, vĩnh viễn của cả mạng lưới hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng công an nhân dân. Nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng cũng chính là góp thêm phần bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai lầm, thù địch lúc bấy giờ .

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Hơn 70 tham luận, quan điểm, bài viết gửi đến, trình diễn tại hội thảo chiến lược đã tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích, làm thâm thúy hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng ; những nhu yếu, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng trong tình hình mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ; phát huy vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm, công tác làm việc phối hợp giữa những bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt quan trọng là lực lượng công an nhân dân trong triển khai trách nhiệm rất quan trọng này .
Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu quan điểm chỉ huy tại Hội thảo, chiến sỹ Phan Đình Trạc đề xuất những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, người làm công tác làm việc chỉ huy, hoạt động giải trí thực tiễn cần đi sâu, khám phá về những yếu tố tương quan chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng. Trong đó, sự thiết yếu phải nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, cá thể, tổ chức triển khai, lực lượng chuyên trách về khoảng trống mạng quốc gia, bảo mật an ninh mạng, bảo đảm an toàn thông tin và sự ảnh hưởng tác động của bảo mật an ninh mạng, bảo đảm an toàn thông tin so với bảo mật an ninh quốc gia của những nước nói chung và bảo mật an ninh quốc gia của Nước Ta, bảo đảm an toàn thông tin mạng ; về chủ quyền quốc gia và khoanh vùng phạm vi chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng ; xác lập rõ những thuận tiện, khó khăn vất vả, thử thách so với công tác làm việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng ; nghĩa vụ và trách nhiệm, thẩm quyền bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng ; và những yếu tố khác tương quan chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng. Xây dựng, hoàn thành xong mạng lưới hệ thống pháp lý về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng. Xây dựng, triển khai xong mạng lưới hệ thống, những mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, trách nhiệm, giải pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng. Hợp tác quốc tế về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng. Những điều kiện kèm theo bảo vệ để triển khai có hiệu suất cao công tác làm việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng …

 

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu quan điểm Tóm lại hội thảo chiến lược, chiến sỹ Tô Lâm nhu yếu, để phân phối yên cầu tất yếu ngày càng cao của trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khoảng trống mạng, lực lượng công an cần liên tục tập trung chuyên sâu tiến hành có hiệu suất cao những chủ trương, nghị quyết, thông tư của Đảng và Bộ Công an về ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin song song với bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật an ninh mạng, trọng tâm là Nghị quyết số 30 – NQ / TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo mật an ninh mạng quốc gia ; Nghị quyết số 52 – NQ / TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số ít chủ trương, chủ trương dữ thế chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ; Kế hoạch số 43 / KH-BCA-A05, ngày 18/02/2020 của Bộ Công an về thực thi Nghị quyết số 30 – NQ / TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị. Chủ động phối hợp những cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng công an triển khai xong chủ trương, pháp lý và nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước về thông tin, truyền thông online và bảo mật an ninh mạng .

Đồng chí Tô Lâm cũng nhu yếu lực lượng công an cần liên tục tăng cường thực thi những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khoảng trống mạng. Nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo về công nghệ thông tin và bảo mật an ninh mạng tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo trong công an nhân dân, đồng thời tăng cường hợp tác với những quốc gia, những trường ĐH, những tập đoàn lớn công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển trên quốc tế để tiếp thu công nghệ tiên tiến mới và kinh nghiệm tay nghề bảo vệ bảo mật an ninh mạng, nhằm mục đích phân phối nhu yếu của tình hình mới .

Hoàn thiện những chủ trương nhằm mục đích khuyến khích, tăng trưởng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành trong điều tra và nghiên cứu khoa học, tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin và bảo mật an ninh mạng. Hoàn thiện chính sách phối hợp giữa Bộ Công an với những bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo vệ bảo mật an ninh mạng .

 

Tổ chức phổ cập, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lượng bảo vệ bảo mật an ninh mạng cho những tổ chức triển khai, cá thể, cán bộ chỉ huy, cán bộ chuyên trách quản trị và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin quan trọng về bảo mật an ninh quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, phổ cập, nâng cao nhận thức, cẩn trọng của người dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp lý về bảo mật an ninh mạng .

Hoàng Lâm

( Báo Nhân Dân )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.