Khái niệm chính sách tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 673.27 KB, 58 trang )

sách tài chính là chi tiêu chính phủ và hệ thống thuế. Những thay đổi về mức độ

và thành phần của thuế và chi tiêu của chính phủ có thể ảnh hướng đến các biến

số trong nền kinh tế: tổng cầu và mức độ hoạt động kinh tế; kiểu phân bố nguồn

lực; phân phối thu nhập …

Chính sách tài khóa liên quan đến tác động tổng thể của ngân sách đối với

hoạt động kinh tế. Có các loại chính sách tài khóa điển hình là trung lập, mở

rộng, và thu gọn.

1. Chính sách trung lập là chính sách cân bằng ngân sách khi đó G = T (G:

chi tiêu chính phủ, T: thu nhập từ thuế). Chi tiêu của chính phủ hoàn toàn

được cung cấp do nguồn thu từ thuế và nhìn chung kết quả có ảnh hưởng

trung tính lên mức độ của các hoạt động kinh tế.

2. Chính sách mở rộng là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ (G >

T) thông qua chi tiêu chính phủ tăng cường hoặc giảm bớt nguồn thu từ

thuế hoặc kết hợp cả 2. Việc này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nề

hơn hoặc thặng dư ngân sách ít hơn nếu trước đó có ngân sách cân bằng.

3. Chính sách thu hẹp là chính sách trong đó chi tiêu của chính phủ ít đi

thông qua việc tăng thu từ thuế hoặc giảm chi tiêu hoặc kết hợp cả 2.

Việc này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách ít đi hoặc thặng dư ngân sách lớn

lên so với trước đó, hoặc thặng dư nếu trước đó có ngân sách cân bằng.

Chính sách tài khóa có tác động đến sản lượng thực thực tế, đến kiềm chế

lạm phát và tình trạng thất nghiệp, có tác động đến điều chỉnh nền kinh tế, cơ

cấu kinh tế. Mục tiêu của chính sách tài chính là bảo đảm các nguồn lực tài

chính, tạo môi trường và điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội. Để đạt được

mục tiêu đó, chính sách tài chính cần xử lý nhiều mối quan hệ, trong đó giải

quyết đúng đắn những mâu thuẫn chủ yếu sau đây là nội dung cốt lõi của chính

sách tài khóa:

6

Mâu thuẫn thu – chi NSNN. Đây là mâu thuẫn vốn có của bất kỳ

một quốc gia nào, đặc biệt gay gắt đối với các nước kém phát triển. Xuất

phát của mâu thuẫn này là do chi tiêu của Nhà nước lớn, trong khi nguồn

thu bị hạn chế. Vì vậy, cần có những biện pháp tích cực để khống chế nhu

cầu chi của Nhà nước. Đồng thời tích cực thu đúng, thu đủ, tận dung các

nguồn thu.

Để thực hiện cân đối thu – chi, cần giữ vững 2 đối cân chủ yếu:

Một là, thu từ các loại thuế trực thu và gián thu phải đảm bảo nhu cầu chi

thường xuyên của bộ máy Nhà nước, quốc phòng, an ninh…

Hai là, quy mô đầu tư phát triển kinh tế – xã hội phải tương ứng với tổng

số thu tự thực hiện lợi ích kinh tế các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước và các

nguồn lực huy động được trong nước và ngoài nước thông qua tín dụng dài hạn.

Mâu thuẫn giữa tập trung vào NSNN với tích lũy trong các cơ sở

kinh doanh. Vì vậy chính sách tài khóa cần giải quyết mâu thuẫn này, đó

là yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế – xã hội.

Mâu thuẫn này hiện nay ở nước ta đang gay gắt, biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng

thu vào NSNN năm sau cao hơn năm trước và lớn hơn nhiều lần so với tốc độ

tăng tổng sản phẩm quốc dân, trong khi tình trạng thất nghiệp thu từ thuế còn

lớn

Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công bằng

xã hội. Nguyên nhân của mâu thuẫn này: Từ một mặt năng suất lao động

xã hội còn thấp kém, muốn tăng trưởng thì phải tích lũy, do đó tiều dùng

bị hạn chế, không giải quyết đúng mức những vấn đề xã hội cấp bách.

Nếu ngược lại thì không đảm bảo thực hiện được mục tiêu kinh tê. Mặc

khác, do phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, sẽ dẫn tới phân hóa giàu

7

nghèo là không tránh khỏi. Vì vậy, để giải quyết mâu thuẫn trên, chính

sách tài chính phải thể hiện nội dung điều tiết thu nhập sao cho hợp lý

4. Sự cần thiết phải có chính sách tài chính đối với nhà ở cho người có thu

nhập thấp

Người thu nhập thấp, tiền dành cho tiết kiệm cũng không phải là nhiều ,

thậm chí là không có. Khi mức thu nhập ở dưới mức trung bình, mức tiết kiệm

không đủ để cải tạo, nâng cấp nhà và đến khi thu nhập cao thì họ mới có tiền để

đầu tư, nâng cấp hay xây mới. Với mức tiết kiệm khoảng 7 % đến 10% thu nhập

hàng tháng thì đến bao giờ họ mới có một lượng tiền đủ lớn để mua nhà ở, giả

dụ nhà nước không có chính sách hỗ trợ. Đấy còn chưa kể đến yếu tố trượt giá

của đồng tiền theo thời gian .

Qua đó ta thấy, nếu mức thu nhập không được cải thiện thì nhưng người

này sẽ khó có khả năng tiếp cận được nhà ở với các tiện nghi thông thường hay

hiện đại.Để giả quyết vấn đề này Nhà nước cần phải có chính sách khuyến khích

hỗ trợ.

Người thu nhập thấp có mức thu nhập tiền còn dưới mức thu nhập trung

bình của xã hội, bao gồm :

+ Cán bộ công nhân viên chức nhà nước thuộc các thành phần kinh tế .

+ Những người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Sinh viên các trường đại học, cao đẳng .

+ Những hộ nghèo khác .

Cuộc sống nghèo nàn làm nảy sinh một loạt các vấn đề như: y tế, giáo

dục, vệ sinh, môi trường…Nghèo thì lắm bệnh, con cái không được giáo dục tốt

dẫn đến không có công việc ổn định hoặc ổn định nhưng thu nhập không

cao.Người nghèo dường như cũng bị rơi vào cái “vòng luẩn quẩn” của sự nghèo

8

khó, không chỉ về nhà ở mà còn các cái tiêu dùng khác trong cuộc sống. Do đó

cần phải có một cú huých để phá vỡ cái “vòng luẩn quẩn” này, không ai khác

chính là Nhà nước.

Nhà nước ta là nhà nước do dân và vì dân, do vậy mọi đường lối chính

sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục đích đem lại cuộc sống ấm no, hạnh

phúc cho nhân dân.Xoá bỏ sự bất bình đẳng, thiệt thòi của một số tầng lớp dân

cư trong xã hội, trong đó là các nhóm dân cư có thu nhập thấp và vấn đề nhà ở

đối với họ.Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực trong xã hội, các

thành phần kinh tế tham gia, khuyến khích, ưu đãi đối với các doanh nghiệp, các

tổ chức phát triển nhà nhằm giảm giá thành nhà để các đối tượng có thu nhập

thấp có nhiều khả năng tiếp cận trong việc mua hoặc thuê nhà ở.

Nắm bắt rõ tâm lý của người Việt là an cư mới lạc nghiệp, người nghèo,

người có thu nhập thấp lại càng cần một mái nhà ổn định để chuyên tâm lao

động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình nhằm nhanh chóng thoát nghèo, vươn

lên khá, giàu; nhiều doanh nghiệp đã kiên trì và sáng tạo triển khai đầu tư xây

dựng các khu nhà ở cho người thu nhập thấp, cùng chung tay góp phần đảm bảo

an sinh xã hội. Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây nhà ở cho người thu

nhập thấp, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi như vay

vốn, hỗ trợ lãi xuất, cấp đất sạch,…

Tóm lại, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp là chủ trương đúng đắn

của Đảng, Nhà nước nhằm đảo bảo an sinh xã hội. Trong đó, Nhà nước, nhân

dân và xã hội phải đồng lòng chung sức để chăm lo cho việc phát triển nhà ở cho

người dân; đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.