Hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TT 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Thông tư 200 hướng dẫn hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như thế nào? Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) bao gồm các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, … sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán – Theo Thông tư 200  

Đối với những nguyên vật liệu khi xuất dùng có liên quan đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt như: Phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc sản phẩm, loại sản phẩm, lao vụ, ….thì tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng. Trường hợp nguyên vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức kế toán riêng được thì áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho đối tượng có liên quan, có thể phân bổ theo: Định mức tiêu hao; Theo hệ số;  Theo trọng lượng, số lượng sản phẩm…

Để kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ TOÁN HÀ NỘI về cách hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 621 – CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Tại điều 84 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“ a ) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên vật liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, triển khai dịch vụ của những ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ, bưu chính viễn thông, kinh doanh thương mại khách sạn, du lịch, dịch vụ khác .
b ) Chỉ hạch toán vào thông tin tài khoản 621 những chi phí nguyên vật liệu, vật liệu ( gồm cả nguyên vật liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ ) được sử dụng trực tiếp để sản xuất loại sản phẩm, triển khai dịch vụ trong kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại. Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu phải tính theo giá trong thực tiễn khi xuất sử dụng .
c ) Trong kỳ kế toán thực thi việc ghi chép, tập hợp chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp vào bên Nợ thông tin tài khoản 621 “ Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ” theo từng đối tượng người dùng sử dụng trực tiếp những nguyên vật liệu, vật liệu này ( nếu khi xuất nguyên vật liệu, vật liệu cho quy trình sản xuất loại sản phẩm, thực thi dịch vụ, xác lập được đơn cử, rõ ràng cho từng đối tượng người dùng sử dụng ) ; hoặc tập hợp chung cho quy trình sản xuất, sản xuất loại sản phẩm, thực hiện dịch vụ ( nếu khi xuất sử dụng nguyên vật liệu, vật liệu cho quy trình sản xuất mẫu sản phẩm, dịch vụ không hề xác lập đơn cử, rõ ràng cho từng đối tượng người dùng sử dụng ) .
d ) Cuối kỳ kế toán, triển khai kết chuyển ( nếu nguyên vật liệu, vật liệu đã được tập hợp riêng không liên quan gì đến nhau cho đối tượng người dùng sử dụng ), hoặc triển khai tính phân chia và kết chuyển chi phí nguyên vật liệu, vật liệu ( Nếu không tập hợp riêng không liên quan gì đến nhau cho từng đối tượng người tiêu dùng sử dụng ) vào thông tin tài khoản 154 ship hàng cho việc tính giá tiền trong thực tiễn của mẫu sản phẩm, dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi thực thi phân chia trị giá nguyên vật liệu, vật liệu vào giá tiền loại sản phẩm, doanh nghiệp phải sử dụng những tiêu thức phân chia hài hòa và hợp lý như tỷ suất theo định mức sử dụng, …
đ ) Khi mua nguyên vật liệu, vật liệu, nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ thì trị giá nguyên vật liệu, vật liệu sẽ không gồm có thuế GTGT. Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá nguyên vật liệu, vật liệu gồm có cả thuế GTGT .
e ) Phần chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức thông thường không được tính vào giá tiền mẫu sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 632 “ Giá vốn hàng bán ” .

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 621 – CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Bên Nợ:

Trị giá thực tiễn nguyên vật liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ trong kỳ hạch toán .

Bên Có:

– Kết chuyển trị giá nguyên vật liệu, vật liệu trong thực tiễn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ vào TK 154 “ Chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ” hoặc TK 631 “ Giá thành sản xuất ” và cụ thể cho những đối tượng người dùng để tính giá tiền mẫu sản phẩm, dịch vụ .
– Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức thông thường vào TK 632 – Giá vốn hàng bán .
– Trị giá nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho .

Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ.

III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 621 – CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán thông tin tài khoản 621 và những thông tin tài khoản tương quan ; địa thế căn cứ vào cấu trúc và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 621 và những thông tin tài khoản có tương quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán 1 số ít nhiệm vụ kinh tế tài chính đa phần sau :

3.1.  Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng – nếu chi tiết cụ thể được )
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu .

3.2. Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( chi tiết cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng – nếu cụ thể được ) ( giá chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112, …

Lưu ý: Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( chi tiết cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng – nếu cụ thể được ) ( giá gồm có cả thuế GTGT )
Có những TK 331, 336, 338, 341, 141, 111, 112, …

3.3. Trường hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( cụ thể theo từng đối tượng người dùng – nếu chi tiết cụ thể được ) .

3.4. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường hoặc hao hụt được tính ngay vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( chi tiết cụ thể theo từng đối tượng người dùng – nếu cụ thể được ) .

3.5.  Đối với chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Khi phát sinh chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại, địa thế căn cứ hoá đơn và những chứng từ tương quan, ghi :
Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp ( cụ thể từng hợp đồng )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 331 …
– Định kỳ, kế toán lập Bảng phân chia chi phí chung ( có sự xác nhận của những bên ) và xuất hoá đơn GTGT để phân chia chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại cho những bên, ghi :
Nợ TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) ( chi tiết cụ thể cho từng đối tác chiến lược )
Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .
Trường hợp khi phân chia chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT nguồn vào bằng cách ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ .

3.6. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ vật liệu tính cho từng đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu (phân xưởng sản xuất sản phẩm, loại sản phẩm, công trình, hạng mục công trình của hoạt động xây lắp, loại dịch vụ,…) theo phương pháp trực tiếp hoặc phân bổ, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang
Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất ( giải pháp kiểm kê định kỳ )

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp .

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *