Central bank là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Central bank là gì?

Central bank là Ngân hàng trung ương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central bank – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Autonomous hoặc tổ chức bán tự trị giao phó bởi một chính phủ để, điều hành một số chức năng tiền tệ chủ chốt, chẳng hạn như để (1) vấn đề, quản lý và bảo tồn giá trị tiền tệ của đất nước, (2) điều chỉnh lượng cung tiền, (3) giám sát hoạt động của ngân hàng thương mại, (4) và đóng vai trò là ngân hàng của một chủ ngân hàng và cho vay địa phương cứu cánh cuối cùng. Một số ngân hàng trung ương (như Ngân hàng Trung ương Anh) cung cấp tất cả các chức năng này, những người khác (ví dụ như ở Đức và Mỹ) sử dụng hai hoặc nhiều tổ chức. Hầu hết các ngân hàng trung ương đang thuộc sở hữu của chính phủ tương ứng của họ (ví dụ như Ngân hàng Anh, Banque De France, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ), một số khác (ví dụ như Ngân hàng Trung ương Bỉ và Bank Of Nhật Bản) có quyền sở hữu hỗn hợp, và hai (Bundesbank của Đức và Mỹ Hệ thống dự trữ liên bang) đều thuộc sở hữu của ngân hàng tư nhân. Bank Of Thụy Điển (1656) là ngân hàng trung ương đầu tiên, tiếp theo là Ngân hàng Trung ương Anh (1694) và Ngân hàng của Pháp (1800). Ngân hàng Nhật Bản được thành lập vào năm 1888, và hệ thống dự trữ liên bang Mỹ vào năm 1913.

Definition – What does Central bank mean

Autonomous or semi-autonomous organization entrusted by a government to, administer certain key monetary functions, such as to (1) issue, manage, and preserve value of the country’s currency, (2) regulate the amount of money supply, (3) supervise the operations of commercial banks, (4) and serve as a banker’s bank and the local lender of last resort. Some Central banks (such as the Bank Of England) provide all these functions, others (such as in Germany and the US) employ two or more organizations. Most Central banks are owned by their respective governments (such as Bank Of England, Banque De France, Reserve Bank Of India), others (such as Belgian Central Bank and Bank Of Japan) have mixed ownerships, and two (Germany’s Bundesbank and the US Federal Reserve System) are owned by private banks. Bank Of Sweden (1656) was the first Central bank, followed by the Bank Of England (1694) and the Bank Of France (1800). Bank Of Japan was established in 1888, and the US Federal Reserve System in 1913.

Source: Central bank là gì? Business Dictionary

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.