Câu hỏi tự luận (lý thuyết) môn luật hành chính (có đáp án)

[Hocluat. vn] Dưới đây là các câu hỏi tự luận (lý thuyết) xuyên suốt học phần Luật Hành chính. Xin chia sẻ để bạn tham khảo, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Những tài liệu tương quan :

 

Danh mục

Table of Contents

Câu hỏi tự luận môn luật hành chính

 1. Khái niệm luật hành chính Nước Ta .
 2. Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính Nước Ta .
 3. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính.
 4. Khái quát về mối quan hệ giữa luật hành chính với cách ngành luật khác .
 5. Mối quan hệ giữa luật hành chính với 1 số ít ngành luật trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta : Luật hành chính và Luật hiến pháp ; Luật hành chính và Luật đất đai ; Luật hành chính và Luật hình sự
 6. Hệ thống ngành Luật hành chính Nước Ta .
 7. Vai trò của luật hành chính Nước Ta trong ( hành chính nhà nước ) quản trị hành chính nhà nước
 8. Khái niệm và những loại nguồn của luật hành chính Nước Ta .
 9. Khái niệm, nội dung và đặc thù của quy phạm pháp luật hành chính .
 10. Cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính .
 11. Phân loại quy phạm pháp luật hành chính .
 12. Hiệu lực quy phạm pháp luật hành chính
 13. Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính .
 14. Quan hệ pháp luật hành chính : khái niệm ; đặc thù ; phân loại .
 15. Cơ sở phát sinh, đổi khác, chấm hết quan hệ pháp luật hành chính .
 16. Khái niệm khoa học luật hành chính Nước Ta, đối tượng người dùng và giải pháp nghiên cứu và điều tra của khoa học luật hành chính .
 17. Sự khác nhau giữa môn học Luật hành chính và khoa học Luật hành chính .
 18. Khái niệm, thực chất và những đặc trưng của hoạt động giải trí hành chính nhà nước Nước Ta
 19. Phân biệt hoạt động giải trí hành chính nhà nước với hoạt động giải trí lập pháp, xét xử và kiểm sát .
 20. Khái niệm và mạng lưới hệ thống những nguyên tắc của hoạt động giải trí hành chính nhà nước
 21. Các nguyên tắc chính trị – xã hội trong hành chính nhà nước Nước Ta : Đảng chỉ huy hành chính nhà nước ; Tập trung dân chủ ; Thu hút nhân dân tham gia hành chính nhà nước ; Pháp chế ; Dân tộc ; Kế hoạch hoá .
 22. Các nguyên tắc tổ chức triển khai – kỹ thuật trong hành chính nhà nước Nước Ta : Kết hợp quản trị theo ngành và theo chủ quyền lãnh thổ ; Kết hợp quan hệ trực tuyến với công dụng trên cơ sở trực tuyến ; Kết hợp chính sách chỉ huy tập thể và chính sách thủ trưởng ; Trực thuộc hai chiều .
 23. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước .
 24. Những đặc thù chung của cơ quan nhà nước .
 25. Những đặc thù riêng của cơ quan hành chính nhà nước .
 26. Phân loại những cơ quan hành chính nhà nước .
 27. Vị trí, đặc thù pháp lý ; Tổ chức – cơ cấu tổ chức ; Hình thức hoạt động giải trí ; Nhiệm vụ, quyền hạn, công dụng của nhà nước .
 28. Cơ quan hành chính nhà nước ở TW : Vị trí, đặc thù pháp lý ; Tổ chức – cơ cấu tổ chức ; tính năng cơ bản .
 29. Uỷ ban nhân dân : Vị trí, đặc thù pháp lý ; Tổ chức – cơ cấu tổ chức ; Hình thức hoạt động giải trí ; Nhiệm vụ, quyền hạn, công dụng .
 30. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân .
 31. Ban chỉ huy những xí nghiệp sản xuất, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sự nghiệp của nhà nước .
 32. Khía niệm dịch vụ công, những loại dịch vụ hành chính công ơ nước ta lúc bấy giờ .
 33. Hợp đồng hành chính là gì, ở Nước Ta đã vận dụng những loại hợp đồng nào, mà theo ý niệm khoa học được gọi là hợp đồng hành chính .
 34. Trách nhiệm bồi thường trong quản trị hành chính nhà nước được lao lý như thế nào trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .
 35. Khái niệm và những nguyên tắc hoạt động giải trí công vụ nhà nước .
 36. Hệ thống những văn bản pháp lý về công chức ở Nước Ta lúc bấy giờ .
 37. Khái niệm cán bộ, công chức ,
 38. Khái niệm viên chức .
 39. Phân loại công chức ,
 40. Phân loại viên chức .
 41. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức và bảo vệ pháp lý cho hoạt động giải trí của họ .
 42. Chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản trị và thôi việc của công chức .
 43. Chế độ khen thưởng và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý vận dụng so với công chức .
 44. Khái niệm và phân loại những tổ chức triển khai xã hội .
 45. Những hình thức quan hệ giữa những tổ chức triển khai xã hội và những cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta .
 46. Khái niệm quy chế pháp lý hành chính của công dân .
 47. Năng lực pháp lý và năng lượng hành vi hành chính của công dân .
 48. Các quyền, tự do và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong nghành hành chính – chính trị .
 49. Các quyền, tự do và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong nghành kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội .
 50. Các quyền, tự do cá thể của công dân .
 51. Những bảo vệ pháp lý so với những quyền, tự do, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân .
 52. Quy chế pháp lý – hành chính của người quốc tế và người không có quốc tịch ở Nước Ta .
 53. Khái niệm, đặc thù và phân loại những hinh thức của hoạt động giải trí hành chính nhà nước
 54. Khái niệm quyết định hành động hành chính và những đặc thù đặc trưng của nó
 55. Phân loại những quyết định hành động hành chính nhà nước
 56. Khái niệm, đặc thù và phân loại những chiêu thức hành chính nhà nước ?
 57. Phương pháp hành chính và giải pháp kinh tế tài chính trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước, mối quan hệ giữa hai loại chiêu thức đó .
 58. Phân biệt và nêu mối quan hệ giữa quyết định hành động hành chính nhà nước với những hình thức quản trị không ( hoặc ít ) mang tính pháp lý .
 59. Phân biệt và nêu mối quan hệ giữa quyết định hành động hành chính nhà nước với những loại sách vở, công văn hành chính, với những loại văn bằng, chứng từ .
 60. Khái niệm quyết định hành động hành chính nhà nước mang tính chủ yếu, quy phạm, và riêng biệt ? Vai trò của chúng trong thực tiễn quản trị ?
 61. Hình thức pháp lý ( tên gọi ) và đặc thù pháp lý của những quyết định hành động hành chính của nhà nước .
 62. Hình thức pháp lý ( tên gọi ) và đặc thù pháp lý của những quyết định hành động hành chính của Thủ tướng cơ quan chính phủ .
 63. Hình thức pháp lý ( tên gọi ) và đặc thù pháp lý và trình tự phát hành những quyết định hành động hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ .
 64. Hình thức pháp lý ( tên gọi ) và đặc thù pháp lý và trình tự phát hành những quyết định hành động hành chính của Uỷ ban nhân dân .
 65. Hình thức pháp lý ( tên gọi ) và đặc thù pháp lý và trình tự phát hành những quyết định hành động hành chính của quản trị Uỷ ban nhân dân .
 66. Quan hệ về hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý giữa những quyết định hành động hành chính nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với những quyết định hành động của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Uỷ ban nhân dân và quản trị Uỷ ban nhân dân .
 67. Quan hệ về hiệu lực hiện hành pháp lý giữa những quyết định hành động hành chính của Uỷ ban nhân dân những cấp với những loại quyết định hành động pháp lý của những cơ quan nhà nước khác .
 68. Quan hệ về hiệu lực hiện hành pháp lý giữa những quyết định hành động hành chính của Uỷ ban nhân dân những cấp với những loại quyết định hành động pháp lý của quản trị Uỷ ban nhân dân những cấp .
 69. Quan hệ về hiệu lực hiện hành pháp lý giữa những quyết định hành động hành chính của những cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân những cấp với những loại quyết định hành động pháp lý của những cơ quan khác .
 70. Các nhu yếu hợp pháp so với nội dung và hình thức của quyết định hành động hành chính .
 71. Các nhu yếu hài hòa và hợp lý so với nội dung và hình thức của quyết định hành động hành chính nhà nước .
 72. Các nhu yếu hợp pháp và hài hòa và hợp lý so với thủ tục kiến thiết xây dựng và phát hành quyết định hành động hành chính .
 73. Hệ quả của việc không tuân thủ những nhu yếu hợp pháp so với nội dung và hình thức quyết định hành động hành chính .
 74. Hệ quả của việc không tuân thủ những nhu yếu hài hòa và hợp lý so với thủ tục kiến thiết xây dựng và phát hành quyết định hành động hành chính nhà nước .
 75. Khái niệm và đặc điểm của cưỡng chế hành chính.
 76. Khái niệm những loại giải pháp cưỡng chế hành chính và phân biệt chúng với nhau .
 77. Biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt quan trọng là gì ? Thực tiễn lao lý và vận dụng có yếu tố gì đang đặt ra so với loại giải pháp này ?
 78. Khái niệm phương pháp bảo vệ pháp chế và kỷ luật trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước. Pháp luật Nước Ta pháp luật những phương pháp đơn cử nào ?
 79. Trong hành chính nhà nước vận dụng những loại cưỡng chế nhà nước nào ? Khái quát chung về những loại cướng chế đó .
 80. Vi phạm hành chính là gì ? Các tín hiệu, yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính .
 81. Các giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính và nội dung của những giải pháp đó .
 82. Bản chất pháp lý cuả những giải pháp : giáo dục tại xã, phường, thị xã ; đưa vào trường giáo dưỡng ; đưa vào cơ sở giáo dục ; đưa vào cơ sở chữa bệnh ; quản chế hành chính .
 83. Khái niệm, đặc thù của thủ tục hành chính. Phân loại những thủ tục hành chính ở nước ta .
 84. Các loại thủ tục hành chính ở Việt nam. Nội dung, ý nghĩa của những gia đoạn chung của thủ tục xử lý những việc làm riêng biệt – đơn cử .
 85. Nguyên tắc pháp chế, đơn thuần – tiết kiệm ngân sách và chi phí của thủ tục hành chính .
 86. Những nội dung cơ bản trong Luật thanh tra hiện hành .
 87. Giám sát của toà án so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
 88. Khái niệm và đặc thù của nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính .
 89. Phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính, địa thế căn cứ để phân biệt
 90. Nguyên tắc pháp chế trong nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính và minh hoạ bằng những lao lý đơn cử của pháp lý .
 91. Các nguyên tắc bảo vệ pháp chế và kỷ luật trong hành chính nhà nước .
 92. Nguyên tắc giải quyết và xử lý công minh trong chế định nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính
 93. Nguyên tắc giải quyết và xử lý nhanh gọn – kịp thời trong chế định nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính và minh hoạ chúng bằng những lao lý đơn cử của pháp lý .
 94. Nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc công khai minh bạch trong chế định nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính .
 95. Nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc nhân đạo trong chế định nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính
 96. Nguyên tắc tôn trọng danh dự, nhân phẩn của con người, công dân, nguyên tắc nghĩa vụ và trách nhiệm của người có chức vụ trong chế định nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính .
 97. Nguyên tắc cá thể hoá nghĩa vụ và trách nhiệm trong pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính .
 98. Khái niệm nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật theo luật hành chính. Đặc điểm và đối tượng người dùng vận dụng .
 99. Các hình thức nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật theo lao lý của pháp lý so với cán bộ, công chức .
 100. Thủ tục giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật theo lao lý của pháp lý so với cán bộ, công chức .
 101. Khái niệm nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất theo luật hành chính .
 102. Thủ tục đơn thuần trong thử tục xử phạt vi phạm hành chính .
 103. Thủ tục thường thì trong thử tục xử phạt vi phạm hành chính .
 104. Bản chất pháp lý của những giải pháp cướng chế hành chính khác vận dụng kèm theo với những giải pháp xử phạp vi phạm hành chính .
 105. Hình thức phạt tiền trong Luật xử phạt vi phạm hành chính. Phân biệt với phạt tiền trong luật hình sự, dân sự .
 106. Hình thức cảnh cáo trong luật hành chính. Phân biệt với cảnh cáo trong luật hình sự, và luật lao động .
 107. Các giải pháp cưỡng chế nhằm mục đích bảo vệ việc xử phạt trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Các nguyên tắc nào của nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính biểu lộ trong những giải pháp đó ?
 108. Các cơ quan và cá thể nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
 109. Giám sát của công dân so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
 110. Hệ thống tổ chức triển khai và thẩm quyền của thanh tra nhà nước ( thanh tra nhà nước thường trực những cơ quan quản trị thẩm quyền chung và thanh tra nhà nước chuyên ngành ) .
 111. Hoạt động kiểm tra của Đảng so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
 112. Khái niệm “ chủ thể triển khai “ và “ chủ thể tham gia ” thủ tục hành chính. Những đặc thù cơ bản trong tư cách pháp lý của những chủ thể này .
 113. Hoạt động giám sát của những cơ quan quyền lực nhà nước so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
 114. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung và thanh tra chuyên ngành .
 115. Tổ chức và thẩm quyền của thanh tra nhân dân .
 116. Những nội dung đa phần của Luật khiếu nại, Luật tố cáo .
 117. Tổ chức, vị trí, vai trò của Toà hành chính ở nước ta .
 118. Thẩm quyền của toà hành chính ở nước ta .
 119. Đặc điểm thủ tục tố tụng của toà hành chính ở nước ta .
 120. Hợp đồng hành chính là gì ? Đặc điểm của hợp đồng hành chính ?
 121. Có những loại dịch vụ công nào ?
 122. Quyết định hành chính và những đặc thù của quyết định hành động hành chính ?
 123. Hành vi hành chính là gì ?

Câu hỏi bổ trợ

Câu 124: Thủ tục xử lý trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức.

Câu 125: Khái niệm trách nhiệm vật chất theo luật hành chính.

Câu 126: Các hình thức phạt chính và phạt bổ sung theo pháp luật hành chính Việt Nam hiện nay. So sánh với pháp luật trước đây các hình thức xử phạt này có thay đổi như thế nào và nêu lý do, ý nghĩa của những thay đổi đó.

Câu 127: Thủ tục đơn giản trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Câu 128: Thủ tục thông thường trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Câu 129: Bản chất pháp lý của các biện pháp cướng chế hành chính khác áp dụng kèm theo với các biện pháp xử phạp vi phạm hành chính.

Câu 130: Hình thức phạt tiền trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Phân biệt với phạt tiền trong luật hình sự, dân sự.

Câu 131: Hình thức cảnh cáo trong luật hành chính. Phân biệt với cảnh cáo trong luật hình sự, và luật lao động.

Câu 132: Các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm việc xử phạt trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Các nguyên tắc nào của trách nhiệm hành chính thể hiện trong các biện pháp đó?

Câu 133: So sánh Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Câu 134: Các cơ quan và cá nhân nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tại sao Luật lại trao cho nhiều cơ quan và cá nhân có quyền xử phạt vi phạm hành chính?

Câu 136: Giám sát của công dân đối với hoạt động hành chính nhà nước.

Câu 145: Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành chính thẩm quyền chung trong hành chính nhà nước và thanh tra chuyên ngành?

Câu 146: Phân biệt thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân?

Câu 147: Thẩm quyền của thanh tra chính phủ?

Câu 148: Tổ chức và thẩm quyền của thanh tra nhân dân?

Câu 149: Phân biệt thanh tra chính phủ và thanh tra nhân dân?

Câu 150: Những nội dung chủ yếu của luật khiếu nại, tố cáo và phương hướng hoàn thiện?

Câu 151: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước là gì?

Câu 152: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức trong quản lý hành chính được quy định như thế nào?

Câu 161: Toà án xét xử những quyết định hành chính nào?

Câu 162: Toà án xét xử khiếu kiện hành chính về hành vi hành chính nào?

Câu 163: Đặc điểm thủ tục tố tụng của toà hành chính ở nước ta.

Câu 164: Nêu tóm tắt các nguyên tắc tố tụng hành chính.

Câu 165: Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện và người bị kiện trong tố tụng hành chính.

Câu 166: Căn cứ kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

Gợi ý lợi giải và những câu hỏi bổ trợ : ( Chỉ mang tính tìm hiểu thêm )

Câu 1 : Khái niệm luật hành chính Nước Ta ?

Trả lời :

Luật hành chính Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh trong quá trinh tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; trong hoạt động hành chính nội bộ mang tính chất phục vụ cho các cơ quan nhà nước khác; trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động đó.

( Kiến thức bổ trợ )

1. Đối tượng điều chỉnh: gồm 3 nhóm lớn

– Những quan hệ chấp hành và điều hành quản lý phát sinh trong hoạt động giải trí của những cơ quan hành chính nhà nước – đây là nhóm lớn nhất, cơ bản nhất và do đó quan trọng nhất
– Những quan hệ chấp hành và quản lý phát sinh trong hoạt động giải trí hành chính nội bộ Giao hàng cho hoạt động giải trí của Quốc hội, quản trị nước, HĐ ND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân những cấp và Kiểm toán nhà nước
– Những quan hệ hành chính phát sinh trong hoạt động giải trí của những cơ quan Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân những cấp, Tòa án nhân dân những cấp và Viện kiểm sát nhân dân những cấp hoặc tổ chức triển khai xã hội khi được Nhà nước trao quyền triển khai trách nhiệm, tính năng hành chính nhà nước

2. Phương pháp điều chỉnh:

– Phương pháp quyền uy – phục tùng : đặc trưng của luật hành chính xuất phát từ thực chất của quản trị, bộc lộ sự không bình đẳng về ý chí của những bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính .
– Phương pháp thỏa thuận hợp tác : là quan hệ ngang, nhưng cũng chỉ là tiền đề của quan hệ dọc .
* Chú ý mối quan hệ giữa luật hành chính và những ngành luật khác trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta : luật hiến pháp, luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế tài chính, luật đất đai, luật hình sự …

3. Nguồn luật hành chính: là những hình thức chứa các quy phạm pháp luật hành chính.

– Có thể chia loại nguồn của luật HC theo địa thế căn cứ :

+ Theo phạm vi hiệu lực: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở TW và của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

+ Theo cấp độ hiệu lực pháp lý: Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật dưới luật

– Theo pháp lý hiện hành, nguồn luật HCVN gồm có :
+ Hiến pháp năm 2013 .
+ Luật tổ chức triển khai CP năm 2001 .
+ Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân năm 2003 .
+ Cán bộ luật, luật đạo về quản trị những ngành và nghành nghề dịch vụ về những tổ chức triển khai xã hội và những tổ chức triển khai nhà nước khác .
+ Nghị quyết của Quốc hội .
+ Pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội .
+ Lệnh, quyết định hành động của quản trị nước .
+ Nghị định của CP, quyết định hành động của thủ tướng CP .
+ VB QPPL của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .
+ Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ .
+ Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước .
+ VB pháp luật PL liên tịch .
+ Nghị quyết của HDND những cấp, quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân những cấp .

Câu 2 : Hãy chứng tỏ : Luật Hành chính là một ngành luật về hành chính nhà nước ( quản trị hành chính nhà nước ) .

Trả lời :
– Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức triển khai triển khai quyền hành pháp bằng hoạt động giải trí chấp hành pháp lý, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và quản lý hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ tổ chức triển khai đời sống xã hội của những cơ quan Nhà nước mà đa phần là những cơ quan HCNN và những người được ủy quyền, được triển khai trên cơ sở thi hành pháp lý nhằm mục đích triển khai trong đời sống hằng ngày những công dụng của Nhà nước trên những nghành nghề dịch vụ chính trị, hành chính, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội. Như vậy, thực chất của QLHCNN bộc lộ ở những mặt chấp hành và quản lý và điều hành .
– Trong khi đó, Luật Hành chính là toàn diện và tổng thể những QPPL kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai và triển khai hoạt động giải trí chấp hành và quản lý và điều hành nhà nước. Luật Hành chính hướng sự lao lý và những yếu tố đa phần : tổ chức triển khai QLHCNN và trấn áp so với QLHCNN .
– Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của Luật Hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí QLHCNN. Đo đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức triển khai và quản trị nhà nước .

Câu 3 : Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của Luật hành chính được biểu lộ trong quan hệ pháp luật hành chính như thế nào ?

Trả lời

– Luật hành chính có 2 chiêu thức kiểm soát và điều chỉnh cơ bản là phương pháp quyền uy – phục tùng và giải pháp thỏa thuận hợp tác :
+ Phương pháp quyền uy :

 • Là đặc trưng của phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là tính mệnh lệnh.
 • Trong quan hệ pháp luật hành chính thường một bên được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước để ra các họat động đơn phương kiểm tra hoạt động của bên kia, áp dụng các biện pháp cướng chế nhà nước.
 • Một số trường hợp quyết định được theo sáng kiến của bên không nắm quyền lực nhà nước như công dân xin cấp đất làm nhà, công dân đi khiếu nại.. . .

+ Phương pháp thỏa thuận hợp tác :

 • Được tồn tại dưới hình thức giao kết hợp đồng hành chính, ban hành các văn bản liên tịch.

– Trong những trường hợp trên thì quan hệ ngang hàng cũng chỉ là tiền đề cho sự Open những quan hệ dọc .
* Quan hệ dọc
Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo mạng lưới hệ thống dọc. Ðó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc vào nhau về trình độ kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, tổ chức triển khai. . .
Ví dụ : Mối quan hệ giữa nhà nước với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp. . .
Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm mục đích thực thi công dụng theo lao lý của pháp lý .
Ví dụ : Mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ ; giữa Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ với Ủy Ban Nhân Dân huyện Ô Môn. . .
Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với những đơn vị chức năng, cơ sở thường trực .
Ví dụ : Quan hệ giữa Bộ Giáo dục đào tạo – Ðào tạo với Trường ĐH Cần Thơ, Giữa Bộ Y tế và những bệnh viện nhà nước .
* Quan hệ ngang
Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơquan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ cùng cấp .
Ví dụ : Mối quan hệ giữa Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp. . .
Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ cùng cấp với nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuộc vào nhau về mặt tổ chức triển khai nhưng theo pháp luật của pháp lý thì hoàn toàn có thể triển khai 1 trong 2 trường hợp sau :
– Một khi quyết định hành động yếu tố gì thì cơ quan này phải được sự đồng ý chấp thuận, được cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong nghành mình quản trị .
Ví dụ : Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục đào tạo – Ðào tạo trong việc quản trị ngân sách Nhà nước ; giữa Sở Lao động Thương binh – Xã hội với những Sở khác trong việc thực thi chủ trương xã hội của Nhà nước .
– Phải phối hợp với nhau trong 1 số ít nghành đơn cử
Ví dụ : Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy phối hợp với Bộ tư pháp phát hành về yếu tố tương quan đến việc đào tạo và giảng dạy cử nhân Luật .
Thông tư liên ngành do Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tương quan đến nghành nghề dịch vụ tội phạm phát hành .
Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với những đơn vị chức năng, cơ sở trựcthuộc TW đóng tại địa phương đó .
Ví dụ : quan hệ giữa Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ với Trường ĐH Cần Thơ .

Câu 4 : Tại sao Luật hành chính sử dụng giải pháp kiểm soát và điều chỉnh đặc trưng là quyền uy – phục tùng ?

Trả lời:

– Trong 5 nhóm kiểm soát và điều chỉnh quan hệ xã hội của Luật hành chính, có những quan hệ HC cùng cấp, triển khai phối hợp ship hàng lẫn nhau – sống sót sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên quan hệ .
– Tuy nhiên hầu hết Luật Hành chính sử dụng hầu hết bằng chiêu thức quyết định hành động 1 chiều – giải pháp mệnh lệnh quyền uy .

Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muốn quán lí thì phải có quyền uy.

– Trong quan hệ LHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cơ quan HCNN hoặc người nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực tối cao nhà nước ( Chẳng hạn như ra quyết định hành động QLHCNN, kiểm tra, vận dụng những giải pháp cưỡng chế. .. ) bắt buộc phải thi hành quyết định hành động của quyền hành pháp, phục tùng bên được giao quyền lực tối cao nhà nước .
=> Như vậy, những bên tham gia quan hệ QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền lực tối cao nhà nước và phục tùng quyền lực tối cao đó. Đó chính là quan hệ thường trực về mặt tổ chức triển khai và những quan hệ Open khi có sự tác động ảnh hưởng quản trị vào đối tượng người tiêu dùng chịu sự quản trị nhưng không thường trực về tổ chức triển khai. Như vậy, hoàn toàn có thể nói Luật Hành chính sử dụng chiêu thức kiểm soát và điều chỉnh đặc trưng là quyền uy phục tùng .

Câu 5 : Tương quan giữa luật hành chính với những ngành luật khác trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta ?

Trả lời

– Chúng hỗ trợ cho nhau. Cùng nhau triển khai xong những quy tắc ứng xử hành vi để bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn xã hội .
Ví dụ : Luật Hành chính cụ thể hóa chi tiết cụ thể hóa và bổ trợ những lao lý của hiến pháp còn LHP đặt ra chính sách bảo vệ chúng .
– Trong một số ít trường hợp chế tài hành chính không hề xử lý được nên cần có sự tương hỗ của những ngành luật khác .

Câu 6 : Mối quan hệ giữa luật hành chính với Luật hiến pháp ; Luật hình sự ; Luật đất đai ; Luật Lao động ?

Trả lời

– Hành chính với Hiến pháp : đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của LHP rộng hơn
+ Luật Hành chính cụ thể hóa, cụ thể hóa và bổ xung những lao lý của HP
+ Luật Hành chính đặt ra chính sách bảo vệ LHP.
– HC với dân sự : Quan hệ ngặt nghèo dù 2 ngành luật này kiểm soát và điều chỉnh quan hệ về gia tài bằng những giải pháp khác nhau trong nhiều trường hợp những cơ quan quản trị nhà nước cũng tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự : Pháp nhân. . .
– HC với đất đai : Luật Hành chính là phương tiện đi lại thực thi luật đất đai. Trong quan hệ với luật đất đai, Nhà nước có tư cách là chủ sở duy nhất so với đất đai, quan hệ đất đai chỉ Open, đổi khác, chấm hết khi có quyết định hành động của cơ quan HC NN. Người sử dụng trong quan hệ đất đai là người chấp hành quyền lực tối cao NN .
– HC với hình sự : Chặt chẽ có nhiều chỗ tiếp xúc :
+ Trong 1 số ít trường hợp vi phạm hành chính hoàn toàn có thể dẫn tới phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
+ Trình tự giải quyết và xử lý và chủ thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý của vi phạm HC và tội phạm khác nhau .
+ Tội phạm và vi phạm HC khác nhau ở mức độ nguy khốn của hành vi .
+ Luật Hành chính lao lý thẩm quyền, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cơ quan tìm hiểu hình sự và thi hành án hình sự, … những cơ quan quản trị trại giam .
– HC với lao động : quan hệ ngặt nghèo
– Luật Hành chính lao lý thẩm quyền những cơ quan quản trị lao động .
– Chính sách lao động tiền lương, phúc lợi xh được pháp luật trong Luật Hành chính
– QHPLHC là phương tiện đi lại thực thi QHPLLĐ. Ví dụ : 1 người lao động thi tuyển vào cơ quan HC NN. Trình tự phát hành, hình thức quyết định hành động do LHC, Điều kiện kí kết do luật LĐ pháp luật. Quyết định tuyển dụng do cơ quan HC phát hành .
Cả 2 đều kiểm soát và điều chỉnh chính sách công vụ, công chức, viên chức NN .

Câu 7 : Hệ thống ngành Luật Hành chính Nước Ta ?

Trả lời

Gồm phần chung và phần riêng, trong mỗi phần có những chế định, trong mối chế định gồm những quy phạm vật chất và quy phạm thủ tục :

 1. Phần chung, phần riêng:

– Phần chung : Tổng hợp những quy phạm tương quan tới tổng thể những ngành và nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí hành chính NN .
– Phần riêng : Những quy phạm chỉ kiểm soát và điều chỉnh những ngành và hoạt động giải trí hành chính nhất định, hoặc yếu tố đơn cử trong một ngành hay nghành nào đó .

 1. Các chế định: Các nhóm quy phạm điều chỉnh các quan hệ pháp luật hành chính cùng loại.
 2. Quy phạm vật chất thủ tục:

– Quy phạm vật chất : Quy định mạng lưới hệ thống, trách nhiệm, quyền hạn của những cơ quan nhà nước .
– Quy phạm thủ tục : Quy định thủ tục thực thi những quy phạm nói trên .

Câu 8 : Vai trò của luật hành chính Nước Ta so với hành chính hành chính nhà nước ?

Trả lời
Luật hành chính Nước Ta là một ngành luật về quản trị nhà nước, đóng một vai trò rất là quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Cụ thể :

a. Về phương diện chính trị:

– Tạo cơ sở vững chãi cho việc thiết kế xây dựng và không ngừng triển khai xong cỗ máy nhà nước, việc bảo vệ bảo mật an ninh chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ;
– Góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa .

b. Về phương diện kinh tế

– Ðóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế xây dựng, tăng trưởng nền kinh tế tài chính quốc dân ;
– Thúc đẩy những nghành kinh tế tài chính tăng trưởng đồng nhất, nâng cao đời sống nhân dân .

c. Về phương diện xã hội

– Tăng cường bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, của tập thể, của nhà nước ;
– Hướng tới tiềm năng cao quý nhất của thể chế hành chính, đồng thời cũng là thực chất của chính sách XHCN là ship hàng cho nhân dân và “ công bộc ” của nhân dân .

Câu 9 : Nguồn Luật Hành chính ? Các loại nguồn, đặc thù nguồn ?

Nguồn của luật hành chính là các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có chứa các quy phạm pháp luật hành chính.

Các loại nguồn :

 • Hiến pháp;
 • Luật, Nghị quyết của Quốc hội;
 • Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH;
 • Lệnh, quyết định của CTN;
 • Nghị định của CP; quyết định của TTCP;
 • Nghị quyết của hội đồng thẩm phán TANDTC;
 • Thông tư của chánh án TANDTC ; thông tư của Viện trưởng VKSNDTC;
 • Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
 • Quyết định của Tổng kiểm toán NN;
 • Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH or giữa CP với cơ quan TƯ của tổ chức CT- XH;
 • Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viên trưởng viện KSNDTC, giữa bộ trưởng, thủ trưởng cq ngang bộ vs chánh án tòa tối cao, viện trưởng VKSTC; giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
 • VB QPPL của Hội đồng, UB ND (Nghị quyết của HĐND, Quyết định- Chỉ thị của UBND)   bộ trưởng only thông tư, chỉ thị đg có xu hg’ sửa đổi

Đặc điểm nguồn : nhiều, luôn biến hóa, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh rộng, khó pháp điển hóa. Vì qhxh nó kiểm soát và điều chỉnh luôn đổi khác, phức tạp .

Câu 10 : Mọi nghị định của CP có phải nguồn Luật Hành chính không ?

Phải. Nghị định là loại VB QPPL đặc trưng chứa số lượng lớn những quy phạm pháp luật hành chính Nghị định về tổ chức triển khai BMHC, tổ chức triển khai HC về những ngành, nghành nghề dịch vụ. Gồm nghị định tiên phát và Nghị định chấp hành, cứ 1 luật, pháp lệnh có tối thiểu 1 Nghị định hướng dẫn .

Câu 11 : Khái niệm, nội dung, đặc thù của quy phạm pháp luật hành chính ?

– Khái niệm : là quy tắc, hành vi do Nhà nước đặt ra để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ XH mang đặc thù chấp hành và quản lý trong nghành hoạt động giải trí HCNN .
– Nội dung : kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ quản trị trước hết bằng cách đặt ra quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có quan hệ tương hỗ với nhau của những chủ thể luật HC trong những loại hoạt động giải trí, những môi trường tự nhiên quản trị khác nhau, những đặc trưng là kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ mang đặc thù tổ chức triển khai và quản lý .

 • Đặc điểm: điều chỉnh quan hệ quản lý HCNN;
 • Chủ thể ban hành đa dạng;
 • Hình thức: số lượng lớn, tính ổn định k cao;
 • Nội dung: mang tính mệnh lệnh.

Câu 12 : Cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính ?

Giả định + lao lý + chế tài
– Giả định : + mang tính xác lập tuyệt đối ( công dân việt nam, 18 tuổi trở lên ), tương đối ( Ví dụ : tiêu chuẩn công chứng viên – từ 18 +, trung thành với chủ vs Tổ quốc ) è tương đối : có những pháp luật không xác lập được giá trị vật chất, thuộc niềm tin ;
+ Giả định đơn thuần, phức tạp – đơn thuần : nếu 1 đk thực trạng, phức tạp : nhiều
+ Giả định thường mang đặc thù chung, k đi liền với pháp luật : quy phạm định nghĩa, quy phạm về những nguyên tắc .
– Quy định : đặt ra quy tắc hành vi, trình tự, thủ tục lao lý những chủ thể được làm, phải làm ntn ( pháp luật quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm ). Mang tính mệnh lệnh, là phần trọng tâm .
– Chế tài : giải pháp tác động ảnh hưởng của Nhà nước so với chủ thể vi phạm phần pháp luật của quy phạm. thường k xuất hiện bên cạnh phần giả định và lao lý mà nằm trong VB khác .

Câu 13 : Phân loại quy phạm pháp luật hành chính ?

 • Theo chế định: chế định về các chủ thể của LHC; tổ chức dịch vụ công; đơn vị sự nghiệp công lập & các tổ chức cơ sở khác; hình thức và phương pháp hoạt động.
 • Theo tính chất nội dung: QP vật chất (cần phải làm j, tuân thủ j) QP thủ tục (phải làm ntn)
 • Theo tính mệnh lệnh: cấm, bắt buộc, cho phép, lựa chọn, trao quyền, khuyến khích, khuyến nghị

Câu 14 : Hiệu lực quy phạm pháp luật hành chính ?

 • Theo thời gian: thời gian phát sinh, chấm dứt của hiệu lực; điều kiện phát sinh
 • Theo không gian: phụ thuộc vị trí cơ quan ban hành;
 • Hiệu lực theo phạm vi đối tượng thi hành: quy phạm chung, quy phạm riêng (từng đối tượng riêng theo ngành, lĩnh vực)

Câu 15 : Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính ?

– Chấp hành : làm theo điều QPPL HC lao lý gồm : tuân thủ, thi hành, sử dụng
– Áp dụng : là hoạt động giải trí của cơ quan có thẩm quyền phát hành những quyết định hành động riêng biệt để xử lý những việc đơn cử phát sinh trên QHPLHC. Mang tính tổ chức triển khai quyền lực tối cao NN, hoạt động giải trí phải tuân theo thủ tục hành chính được PL lao lý ngặt nghèo. Là hoạt động giải trí riêng biệt, đơn cử. Mang tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo. ( chủ thể : cqnn, khoanh vùng phạm vi : hđhcnn, tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo cao ) .

Câu 16 : Cho ví dụ chứng tỏ những đặc trưng của quy phạm pháp luật hành chính ?

Đặc trưng : mang tính tổ chức triển khai, quản lý và điều hành .
Ví dụ : luật về tổ chức triển khai HĐND và Ủy Ban Nhân Dân của QH 26/11/2003
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên .
Hội đồng nhân dân quyết định hành động những chủ trương, giải pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng địa phương về kinh tế tài chính – xã hội, củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh, không ngừng cải tổ đời sống vật chất và ý thức của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của địa phương so với cả nước .
Hội đồng nhân dân triển khai quyền giám sát so với hoạt động giải trí của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ; giám sát việc thực thi những nghị quyết của Hội đồng nhân dân ; giám sát việc tuân theo pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương .

Câu 17 : Mối quan hệ giữa QPPL vật chất hành chính và quy phạm thủ tục hành chính ?

QPPL vật chất hành chính và quy phạm thủ tục hành chính đều là quy phạm pháp luật hành chính nhìn dưới giác độ nội dung và hình thức thủ tục hành chính. Nếu không có những quy phạm thủ tục ( là quy phạm quy định trình tự triển khai những quy phạm vật chất ) thì những quy phạm vật chất sẽ không giá trị, sẽ không triển khai được vì không có bảo vệ pháp lý quan trọng nhất cho sự thực thi chúng .
trái lại, quy phạm vật chất là quy phạm vấn đáp cho câu hỏi cần phải làm gì, cần tuân thủ quy tắc hành vi nào. Còn quy phạm thủ tục vấn đáp câu hỏi phải làm như thế nào, những quy tắc đó phải triển khai theo trình tự ra làm sao .

Câu 18 : Ví dụ về quy phạm vật chất, quy phạm thủ tục, mối quan hệ ?

* QPVC :
* QPTT :
MQH : Luật thủ tục là hình thức sống của luật vật chất, không có những quy phạm thủ tục pháp luật trình tự và cách triển khai những quy phạm vật chất, thì những quy phạm vật chất sẽ không hề đi vào đời sống, sẽ mất giá trị, sẽ “ chết trong ngăn kéo ” vì không được triển khai .

Câu 19 : Quy phạm thủ tục hành chính là gì. Ví dụ chứng tỏ vai trò QPTTHC ?

Quy phạm thủ tục hành chính được hiểu là mạng lưới hệ thống những quy phạm được kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội trong quy trình triển khai thủ tục hành chính làm phát sinh những quan hệ thủ tục hành chính. Quy phạm thủ tục hành chính lao lý những nguyên tắc thủ tục, trình tự thực thi, quyền của những bên tham gia thủ tục, những quyết định hành động tương thích với những loại thủ tục …
Ví dụ chứng tỏ vai trò : Có vai trò lớn nhất trong những thủ tục xin cấp đất là quyết định hành động phê duyệt sau cuối dựa trên mặt phẳng quy hoạch chung đã được những cq Nhà nước có thẩm quyền công bố. Để được phê duyệt, cá thể hay tổ chức triển khai phải làm đơn theo mẫu pháp luật, phải có xác nhận của chính quyền sở tại nơi cư trú … Tuy nhiên, những thủ tục đó tự nó không có ý nghĩa gì nếu cq Nhà nước có thẩm quyền không triển khai đúng thủ tục phê duyệt sau cuối. Khi thủ tục cơ bản này bị vi phạm thì có nghĩa là hiện tượng kỳ lạ vi phạm pháp lý đã khởi đầu gây ra hậu quả không tốt. Chẳng hạn như đất sẽ bị cấp sai đối tượng người dùng, người không đủ thẩm quyền vẫn ký cấp đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng không được cấp đất .

Câu 20 : Khái niệm, đặc thù và phân loại quan hệ pháp luật hành chính ?

a. Khái niệm
Như vậy, quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong nghành chấp hành và quản lý và điều hành của nhà nước được kiểm soát và điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính giữa những chủ thể mang quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau theo pháp luật của pháp luật hành chính .
b. Ðặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính .
– Quan hệ pháp luật hành chính hầu hết chỉ phát sinh trong quy trình quản trị hành chính nhà nước trên những nghành khác nhau của đời sống xã hội, luôn gắn liền với hoạt động giải trí chấp hành và điều hành quản lý của nhà nước, chúng vừa biểu lộ quyền lợi của những bên tham gia quan hệ vừa bộc lộ những nhu yếu và mục tiêu của hoạt động giải trí chấp hành – quản lý .
– Quan hệ pháp luật hành chính hoàn toàn có thể phát sinh giữa toàn bộ những loại chủ thể như cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai xã hội, công dân, người quốc tế. .. nhưng tối thiểu một bên trong quan hệ phải là cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan nhà nước khác hoặc tổ chức triển khai, cá thể được trao quyền quản trị. Ðiều này có nghĩa là quan hệ giữa công dân với công dân, tổ chức triển khai với tổ chức triển khai hay tổ chức triển khai với một công dân nào đó ( không mang quyền lực tối cao hành chính nhà nước ) thì không hề hình thành quan hệ pháp luật hành chính .
– Quan hệ pháp luật hành chính hoàn toàn có thể phát sinh do ý kiến đề nghị hợp pháp của bất kể bên nào, sự thỏa thuận hợp tác của bên kia không phải là điều kiện kèm theo bắt buộc cho sự hình thành quan hệ .
– Các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính hầu hết được xử lý theo trình tự, thủ tục hành chính và đa phần thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước .
– Trong quan hệ pháp luật hành chính, bên vi phạm phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước chứ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước bên kia của quan hệ pháp luật hành chính .
c. Phân loại quan hệ pháp luật hành chính
Căn cứ hầu hết vào yếu tố chủ thể và một phần khách thể của quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính được phân thành 2 loại chính yếu :
* Quan hệ pháp luật hành chính công
“ Chủ thể quản trị và chủ thể của quản trị “ :

 • Ðối với chủ thể là cơ quan nhà nước thì năng lực chủ thể xuất hiện từ khi cơ quan đó được chính thức thành lập và ấn định thẩm quyền, đồng thời chấm dứt khi cơ quan đó bị giải thể.
 • Ðối với chủ thể là cán bộ có thẩm quyền thì

* năng lượng pháp lý Open từ khi cán bộ đó được chính thức chỉ định hay Nhà nước giao cho một chức vụ nhất định trong cỗ máy Nhà nước .
* năng lượng hành vi là năng lực thực thi những hành vi trong khoanh vùng phạm vi năng lượng pháp lý của quyền hạn, chức vụ được chỉ định .

 • Ðối với chủ thể là tổ chức xã hội được giao thẩm quyền hành chính nhà nước, thì năng lực chủ thể xuất hiện từ khi tổ chức đó được chính thức thành lập và ấn định thẩm quyền theo nội dung công việc cố định, chu kì hoặc theo tình huống cụ thể; thẩm quyền này chấm dứt khi tổ chức đó không còn được ấn định thẩm quyền hành chính nhà nước

b ) Quan hệ pháp luật hành chính tư
* Chủ thể quản trị : giống như chủ thể quản trị của quan hệ pháp luật hành chính công
* Chủ thể của quản trị :
– Ðối với chủ thể là tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng kinh tế tài chính thì năng lượng chủ thể Open khi Nhà nước pháp luật quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng kinh tế tài chính đó .
– Ðối với chủ thể là công dân Nước Ta thì thời gian Open năng lượng pháp lý và năng lượng hành vi khác nhau .
– Năng lực pháp luật hành chính của công dân Open khi công dân đó sinh ra và chấm hết khi công dân đó chết đi. Ðó làỡ năng lực hưởng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định do luật hành chính pháp luật cho cá thể. Ví dụ : quyền bầu cử, ứng cử, quyền học tập. . .
– Còn năng lượng hành vi hành chính của công dân là năng lượng của công dân triển khai được những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trên thực tiễn. Năng lực đóù Open khi công dân đạt một độ tuổi nhất định hay có sức khỏe thể chất, trình độ, trình độ nhiệm vụ, lí lịch cá thể. .. Nói cách khác, đó là năng lực bằng hành vi cá thể của mình thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong quản trị hành chính Nhà nước và được Nhà nước thừa nhận .
Ðối với những chủ thể cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai xã hội, hoặc cá thể có thẩm quyền hành chính nhà nước nhưng tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính đơn cử không với tư cách ấy thì vẫn là chủ thể của quản trị và có năng lượng pháp luật hành chính tương ứng như những chủ thể của quản trị trong quan hệ pháp luật hành chính tư .

c) Mục đích của việc phân chia quan hệ pháp luật hành chính “công” và “tư

– Nhận ra được sự khác nhau của chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật hành chính, từ đó có chiêu thức điều chỉnh hợp lý hơn .
+ Hành chính công : mệnh lệnh phục tùng theo thể thức quản trị hành chính .
+ Hành chính tư : quyết định hành động của cơ quan hành chính nhà nước phải bảo vệ hợp pháp và hài hòa và hợp lý, thực sự phân phối nhu yếu của dân cư .
– Thấy rõ được khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính ở tầm rộng, nhận ra thực chất những mối quan hệ pháp lý có nguồn gốc hoặc có năng lực được kiểm soát và điều chỉnh, hoặc quan hệ trực tiếp với quan hệ pháp luật hành chính .
Ví dụ : Luật đất đai là “ ngành luật quản trị nhà nước về đất đai ”, tức là quan hệ pháp luật hành chính ở phương diện quản trị nhà nước .
– Tăng cường sự tham gia của nhân dân vào hoạt động giải trí quản trị nhà nước tương thích theo từng nghành nghề dịch vụ. Ðặc biệt là sự tham gia trực tiếp vào việc kiến thiết xây dựng những qui định trong quan hệ pháp luật hành chính tư ở địa phương mình .
Ví dụ : Ðồ án qui hoạch
+ Trước khi qui hoạch ( dự thảo đồ án )
+ Sau khi qui hoạch ( khiếu nại, khiếu kiện nếu ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ )
– Khẳng định mục tiêu chính của quản trị nhà nước là hướng tới nhân dân, với vai trò là “ công bộc ” của nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm phải ship hàng, cung ứng những nhu yếu và quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của công dân .
– Cải cách hành chính : “ cắt khúc ” quan hệ pháp luật hành chính theo từng đoạn, xem thủ tục nào còn rườm rà, khâu nào còn chưa hài hòa và hợp lý để có sự cải cách thích hợp, góp thêm phần vào việc cải cách chung “ toàn khâu ” thể chế hành chính :
+ Thủ tục quan hệ pháp luật hành chính công : Trước hết phải gọn, đồng điệu .
+ Thủ tục của quan hệ pháp luật hành chính tư : Trước hết phải nhanh gọn, “ ship hàng ” và không gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện “ một cửa một dấu ” là một ví dụ .
Tuy nhiên, mọi sự phân loại đều là tương đối chính do 2 loại quan hệ pháp lý này đều gắn bó và tương hỗ cho nhau : không chú ý quan tâm quan hệ pháp luật hành chính công thì cỗ máy hành chính không thực thi tốt, không quan tâm quan hệ pháp luật hành chính tư thì mất đi mục tiêu cao nhất của quan hệ pháp luật hành chính là Giao hàng cho nhân dân. Nói tóm tại, chúng có mối liên hệ không hề tách rời do tại cùng là quan hệ pháp luật hành chính, chúng biểu lộ và ship hàng cho quan hệ chấp hành quản lý và điều hành .

Câu 21: Cơ sở làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính.

Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính là: quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lý và năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan. Trong đó, quy phạm pháp luật hành chính năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan là điều kiện chung cho việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính.

– Quy phạm pháp lý là quy tắc, hành vi có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, để biểu lộ ý chí nhà nước nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội .
quy phạm pháp luật hành chính là cơ sở làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quan hệ pháp luật hành chính. Việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng quan trọng nhất là chấp hành và vận dụng chúng .
Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực thi quy phạm pháp luật hành chính, trong đó những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thực thi những hành vi mà pháp luật hành chính yên cầu họ phải triển khai. Ví dụ : Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm lao động công ích ; triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK tạm trú, tạm vắng theo lao lý của pháp lý v. v …
Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực thi quy phạm pháp luật, trong đó những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền địa thế căn cứ vào quy phạm pháp luật hành chính hiện hành để xử lý những việc làm đơn cử phát sinh trong quy trình quản trị hành chính nhà nước .
– Năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan : Năng lực chủ thể là năng lực pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể của quan hệ đó. Tùy thuộc vào tư cách của những cơ quan, tổ chức triển khai và những cá thể mà năng lượng chủ thể của họ có những điểm khác nhau về nội dung, thời gian phát sinh và những yếu tố chi phối .
nhìn chung năng lượng chủ thể của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được xem xét ở những góc nhìn đa phần như sau :
+ Năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước phát sinh khi cơ quan đó được xây dựng và chấm hết khi cơ quan đó bị giải thể. Năng lực này được pháp luật hành chính lao lý tương thích với tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đó trong quản trị hành chính nhà nước. Ví dụ : Do có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nên những cơ quan thanh tra chuyên ngành mới có năng lực tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính về xử phạt vi pham hành chính so với những tổ chức triển khai, cá thể vi phạm hành chinh ; mặt khác, vì thanh tra Chính Phủ là cơ quan của Chính Phủ chịu tránh nhiệm trước Chính Phủ triển khai quản trị nhà nước về công tác làm việc thanh tra và thực thi trách nhiệm, quyền hạn thanh tra trong khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Chính Phủ, nên thanh tra Chính Phủ có năng lực tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với Chính Phủ trong việc soạn thảo những văn bản quy phạm pháp luật của Chính Phủ về công tác làm việc thanh tra khi được Chính Phủ chỉ định làm cơ quan chủ trì soạn thảo những văn bản đó .
+ Năng lực chủ thể của cán bộ, công chức phát sinh khi cá thể được nhà nước giao đảm nhiệm một công vụ, chức vụ nhất định trong cỗ máy nhà nước và chấm hết khi không còn đảm nhiệm công vu chức vụ đó. Năng lực này được pháp luật hành chính pháp luật tương thích với năng lượng chủ thể của cơ quan và vị trí công tác làm việc của cán bộ, công chức đó. Ví dụ : Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung nên có thẩm quyền xử phạt những vi phạm hành chính phát sinh trên những nghành nghề dịch vụ của quản trị hành chính nhà nước ở địa phương .

 • Năng lực chủ thể của tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị vũ trang, đơn vị hành chính – sự nghiệp …phát sinh khi nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó trong quản lý hành chính nhà nước và chấm dứt khi không còn những quy định đó hoặc tổ chức bị giải thể.

+ Năng lực chủ thể của cá thể được biểu lộ trong tổng thể và toàn diện năng lượng pháp luật hành chính và năng lượng hành vi hành chính .
Năng lực pháp luật hành chính của cá thể là năng lực cá thể được hưởng những quyền và triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hành chính nhất định do nhà nước lao lý. Năng lực pháp luật hành chính của cá thể là thuộc tính pháp lý hành chính của những cá thể .
Năng lực hành vi hành chính của cá thể là năng lực của cá thể được nhà nước thừa nhận mà với năng lực đó họ hoàn toàn có thể tự mình thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nhất do những hành vi của mình mang lại .
Năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan là điều kiện kèm theo chung cho việc phát sinh, biến hóa hoặc chấm hết những quan hệ pháp luật hành chính .

 • Sự kiện pháp lý hành chính là những sự kiện thực tế mà việc xuất hiện, thay đổi hay chấm dứt chúng được pháp luật hành chính gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc làm chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính.

Cũng như những sự kiện pháp lý khác, sự kiện pháp lý hành chính hầu hết được phân loại thành :
+ Sự biến : Là sự kiện thực tiễn xảy ra trong đời sống hàng ngày nhưng được pháp lý gắn với sự Open của nó với những tín hiệu pháp lý làm phát sinh hoặc làm đổi khác hoặc làm chấm hết quan hệ pháp lý đơn cử .
Nhưng không phải bất kể sự kiện trong thực tiễn nào cũng được coi là sự kiện pháp lý mà chỉ những sự kiện thực tiễn được quy pham pháp luật hành chính pháp luật trước rằng nếu nó sảy ra thì sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý, lúc đó mới xác lập là sự kiện pháp lý .
Sự biến là sự kiện sảy ra trong đời sống theo quy luật khách quan, không phụ thuộc vào vào ý chí chủ quan của con người .
+ Hành vi là sự kiện pháp lý chịu sự chi phối bởi ý chí của con người, mà việc triển khai hay không triển khai chúng được pháp luật hành chính gắn với việc làm phát sinh, đổi khác, hoặc chấm hết những quan hệ pháp luật hành chính .
Hành vi gồm có hành đông ( cách xử sự dữ thế chủ động ) và không hành vi ( cách xử sự thụ động ) là những sự kiện sảy ra nhờ vào trực tiếp vào ý chí con người. Trong những sự kiện pháp lý thì hành vi chiếm đại bộ phận. Các hành vi là sự kiện pháp lý rất phong phú. Thông thường chúng được phân loại thành hành vi hợp pháp và hành vi phạm pháp .
Ÿ Hành vi hợp pháp là xử sự tương thích với nhu yếu của pháp lý. Rất nhiêu hành vi hợp pháp được nhà làm luật gắn với sự hiện hữu của nó với sự phát sinh, đổi khác và chấm hết những quan hệ pháp lý đơn cử .
Căn cứ vào chủ thể ta hoàn toàn có thể phân loại hành vi hợp pháp thành hành vi của công dân ( gửi đơn khiếu nại theo đúng pháp luật của pháp lý, đăng ký kết hôn, không mang hàng cấm qua những cửa khẩu, những tổ chức triển khai nộp thuế kinh doanh thương mại … ). Một loại hành vi hợp pháp quan trọng luôn làm phát sinh, biến hóa hoặc làm chấm hết quan hệ pháp lý là quyết định hành động riêng biệt hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Ÿ Hành vi phạm pháp là xự sự trái với nhu yếu của pháp lý. Thông thường người ta địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn ngành luật để phân loại hành vi phạm pháp thành : Tội phạm, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật … Có thể phân loại hành vi phạm pháp thành hành vi của công dân và hành vi của cơ quan, tổ chức triển khai. Ở đây cũng cần quan tâm đến một hành vi phạm pháp quan trọng là việc phát hành những quyết định hành động riêng biệt vi phạm pháp lý ( buộc thôi việc trái pháp lý, bắt người trái phép … ). Những hành vi phạm pháp dẫn đến sự Open quan hệ pháp lý bảo vệ, quan hệ pháp lý về tránh nhiệm pháp lý .
Thực tiễn pháp lý cho thấy việc phân biệt sự kiện pháp lý hành chính với những sự kiện pháp lý khác chỉ có tinh chất tương đối. Vì : sự kiện pháp lý hành chính chỉ là một bộ phận của sự kiện pháp lý nói chung và có nhiều sự kiện pháp lý đồng thời là sự kiện pháp lý của 1 số ít quan hệ pháp lý khác .
Như vậy nếu quy phạm pháp luật hành chính và năng lượng chủ thể của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan là điều kiện kèm theo chung cho việc phát sinh, đổi khác hay chấm hết những quan hệ pháp luật hành chính, thì sự kiện pháp lý hành chính là điều kiện kèm theo thực tiễn đơn cử và trực tiếp làm phát sinh, đổi khác hoặc chấm hết những quan hệ đó .

Câu 22: Cho ví dụ về 1 sự kiện pháp lý HC. Sự kiện đó làm phát sinh quan hệ HC nào?

Câu 23: Cho ví dụ về 1 sự kiện pháp lý HC và QHPLHC phát sinh tương ứng với sự kiện đó; phân tích các bộ phận cấu thành QHPLHC đó?

Câu 24: Chủ thể luật hành chính và chủ thể quan hệ pháp luật hành chính khác nhau ở điểm nào?

Chủ thể của Luật hành chính là các cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể pháp luật hành chính. Các cá nhân – chủ thể Luật hành chính là những công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch sinh sống, người học tập trên lãnh thổ Việt Nam. Các tổ chức là các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang.. .

Chủ thể pháp luật hành chính là những cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính có những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở những quy phạm pháp luật hành chính. Quan hệ pháp luật hành chính là một loại quan hệ pháp luật, là hình thức thể hiện của quan hệ xã hội, có tính ý chí, do đó chủ thể của pháp luật hành chính chỉ là cá nhân hoặc tổ chức.
Chủ thể pháp luật hành chính được nhà nước trao cho năng lực chủ thể pháp luật hành chính, tức là khả năng trở thành chủ thể pháp luật hành chính, chủ thể quản lý pháp luật hành chính mà khả năng đó được nhà nước thừa nhận.

Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, mang quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau theo pháp luật của pháp luật hành chính, mang quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau theo lao lý của pháp luật hành chính. Như vậy, điều kiện kèm theo để những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó phải có năng lượng chủ thể tương thích với quan hệ pháp luật hành chính mà họ tham gia .

Câu 25: Khái niệm KH luật hành chính, đối tượng, phương pháp nghiên cứu:

Câu 26: Mối quan hệ giữa luật HC với khoa học LHC:

Câu 27: Phân biệt sự khác nhau giữa khoa học Luật Hành chính và môn học LHC:

Câu 28: Phân biệt giữa ngành Luật Hành chính và Khoa học Luật Hành chính

Câu 29: Khái niệm, bản chất và đặc trưng của hđhcnnvn

Câu 30: Phân biệt hđhcnn với quyền lập pháp, xét xử và kiểm sát:

Câu 31: Khái niệm và hệ thống và các nguyên tắc của hoạt động nn:

Câu 32: Phân tích nội dung nguyên tắc Đảng lãnh đạo; tập trung dân chủ; thu hút nhân dân tham gia hoạt động HCNN; pháp chế; dân tộc trong hoạt động HCNN

 

 

Câu 33: Nguyên tắc tổ chức- kỹ thuật trong HCNNVN: kết hợp ngành theo lãnh thổ, …

 

– Nguyên tắc phối hợp quản trị theo ngành và theo chủ quyền lãnh thổ :
+ Quản lý theo ngành : Sự phân loại những hoạt động giải trí xã hội thành ngành dựa tiêu chuẩn trên mẫu sản phẩm ở đầu cuối là hiệu quả của sự phân công lao động xã hội xảy ra đồng thời với quy trình tăng trưởng sản xuất và chuyên môn hóa những loại hoạt động giải trí khác nhau của con người

Nhưng quản lý theo ngành mà tách rời yếu tố quản lý theo lãnh thổ (địa phương) sẽ hàm chứa nguy cơ phá vỡ sự thống nhất của các quan hệ kinh tế trên lãnh thổ.. Sự kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ mang tính cần thiết khách quan còn bởi vì mỗi đơn vị – đối tượng “bị quản lý” đều nằm trên một lãnh thổ (địa phương) nhất định, và không thể không sử dụng những nguồn dự trữ, không tính đến tiềm năng và nhu cầu của địa phương. Trong hoạt động hành chính, khi giải quyết những vấn đề phát triển ngành và chức năng bao giờ cũng phải tính đến lợi ích của lãnh thổ, và ngược lại.

– Nguyên tắc phối hợp chính sách tập thể chỉ huy với chính sách thủ trưởng :
Tổ chức cơ quan theo chính sách tập thể chỉ huy tức là hoặc bản thân cơ quan đó là một hội đồng, một ban, ủy ban, hoặc đứng đầu cơ quan là một hội đồng, ủy ban, ban ; trong chính sách thủ trưởng thì đứng đầu cơ quan là một người chỉ huy .
Tổ chức theo chính sách tập thể chỉ huy có ưu điểm là : tạo cơ sở để đàm đạo một cách vừa đủ, tổng lực, thâm thúy mọi góc nhìn của yếu tố, xem xét mọi quan điểm một cách dân chủ trước khi ra quyết định hành động, tránh lạm dụng quyền lực tối cao. Tuy nhiên có điểm yếu kém lớn nhất là : : ra quyết định hành động chậm, không kịp thời, do hội họp quá nhiều nên tiêu tốn lãng phí công sức của con người, thời hạn và phương tiện đi lại vật chất
Chế độ thủ trưởng có lợi thế là : ra quyết định hành động nhanh, bảo vệ tính kịp thời của quản trị, nghĩa vụ và trách nhiệm so với quyết định hành động đã phát hành rõ ràng. Điều đó yên cầu người thủ trưởng phải thực sự có năng lượng, am hiểu và nắm vững thẩm quyền, quyết đoán, năng động và dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng, chính sách thủ trưởng có điểm yếu kém là dễ phát sinh những trường hợp xem xét yếu tố không tổng lực, thiếu thâm thúy, ra quyết định hành động hấp tấp vội vàng, phiến diện, kể cả năng lực lạm quyền, v. v. .
Vì cả hai hình thức đều có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định nên tất cả chúng ta cần phối hợp thật hài hòa và hợp lý. Bởi vậy, cần phân định cho cơ quan tập thể thẩm quyền quyết định hành động những yếu tố chung, cơ bản, rộng, tương quan đến nhiều ngành và nghành nghề dịch vụ. Đồng thời, trong cơ quan tập thể chỉ huy cần định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể từng thành viên so với từng việc làm đơn cử, nâng cao vai trò người đứng đầu. Còn chính sách thủ trưởng, về nguyên tắc, cần được vận dụng ở nhiều loại cơ quan hành chính, nơi cần xử lý yếu tố nhạy bén. Trong những cơ quan này cũng sống sót những bộ phận cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo nguyên tắc tập thể ( hội đồng, ủy ban, ban ). Nhưng quyết định hành động của những tổ chức triển khai này chỉ mang đặc thù tư vấn, chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý khi có sự nhất trí của thủ trưởng và được phát hành chính thức bằng quyết định hành động của thủ trưởng
– Nguyên tắc thường trực hai chiều :
+ Chiều dọc : Cấp trên chỉ huy cấp dưới
+ Chiều ngang :
Vấn đề xác lập chiều thường trực nào là cơ bản tùy thuộc vào tính năng, trách nhiệm và đặc thù pháp lý của bản thân cơ quan, nhưng cũng phụ thuộc vào trực tiếp vào mạng lưới hệ thống quan điểm về quản trị nhà nước sống sót trong mỗi chính sách nhà nước
Ví dụ : Ủy Ban Nhân Dân những cấp vừa thường trực HĐND ( thường trực ngang ) – góc nhìn dân chủ, và vừa thường trực nhà nước hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp trên ( thường trực dọc ) .

Câu 34: Khái niệm CQHCNN

Cơ quan hành chính là bộ phận hợp thành của cỗ máy hành chính nhà nước, được xây dựng để chuyên thực thi hoạt động giải trí hành chính, thế cho nên, chúng là chủ thể cơ bản của luật hành chính .

Câu 35: Đặc điểm chung:

 1. Là một loại tổ chức trong xã hội, nên nó là một tập hợp những con người – những cán bộ, công chức nhà nước;
 2. Có tính độc lập tương đối về tổ chức – cơ cấu trong nội bộ hệ thống bộ máy hành chính và độc lập tương đối với các cơ quan nhà nước khác;
 3. Có thẩm quyền do pháp luật quy định

Câu 36: Những đặc điểm riêng

 1. Là loại cơ quan nhà nước chuyên thực hiện hoạt động hành chính, tức là hoạt động mang tính dưới luật, tiến hành trên cơ sở và để thi hành luật.
 2. Các cơ quan hành chính chủ yếu (Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ, UBND các cấp) đều do các cơ quan dân cử tương ứng thành lập. Do đó, chúng trực thuộc, chịu sự lãnh đạo, giám sát của các cơ quan dân cử tương ứng và chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước cơ quan đó.
 3. Các cơ quan hành chính tạo thành một hệ thống thống nhất nằm trong quan hệ trực thuộc theo chiều dọc và chiều ngang theo thứ bậc chặt chẽ có trung tâm chỉ đạo là Chính phủ. Đó là vì các cơ quan hành chính là chủ thể chủ yếu thực hiện quyền hành pháp, thực hiện một loại hoạt động đặc thù phức tạp, đa dạng lại luôn biến động và có bản chất quyền uy – phục tùng, đòi hỏi tính hệ thống, tính thống nhất cao, sự nhanh nhạy, hiệu lực, hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ huy.
 4. Các cơ quan hành chính nhiều về số lượng cơ quan ở tất cả các cấp (từ trung ương đến cơ sở), và có biên chế rất lớn, lớn gấp nhiều lần số lượng cơ quan và biên chế của tất cả các cơ quan nhà nước khác cộng lại. Hạt nhân của các cơ quan hành chính nhà nước là công chức.
 5. Các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta thường có rất nhiều các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc
 6. Hoạt động của các cơ quan hành chính được bảo đảm trực tiếp bằng ngân sách nhà nước và các cơ sở vật chất khác của Nhà nước. Chúng là chủ thể trực tiếp quản lý ngân sách và các nguồn tài chính khác, tài sản, tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của quốc gia.

Câu 37: Phân loại CQHCNN:

Theo cơ sở pháp lý của việc thành lập

 1. Cơ quan hiến định: là các cơ quan do Hiến pháp quy định việc thành lập, gồm Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ, UBND các cấp; các cơ quan này có dịa vị pháp lý ổn định phù hợp với sự ổn định của Hiến pháp.
 2. Cơ quan pháp định: là các cơ quan được thành lập trên cơ sở các đạo luật và văn bản dưới luật, như: các tổng cục, cục, chi cục, vụ, sở, phòng ban,. . ., chúng ít ổn định hơn cơ quan hiến định.

Theo trình tự thành lập cơ quan

 1. Bầu (như UBND các cấp)
 2. Bổ nhiệm (như giám đốc sở, trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện …) ;
 3. Lập (Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ v. v.) : “Lập” là trình tự phức tạp kết hợp cả bầu, bổ nhiệm, đề nghị danh sách để phê chuẩn.

Theo vị trí cơ quan trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước kết hợp với địa giới hành chính

 1. Ở Trung ương:

– nhà nước ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ .

 1. Ở địa phương:

– Ủy Ban Nhân Dân những cấp ;
– Sở, phòng, ban – cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh và cấp huyện .

. Theo tính chất thẩm quyền của cơ quan

 1. Cơ quan thẩm quyền chung (Chính phủ và UBND) : Là cơ quan mà các quyền hạn của nó có hiệu lực đối với mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi đối tượng tương ứng trong phạm vi cả nước hoặc địa phương (tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, xã, v. v. .) .
 2. Cơ quan thẩm quyền riêng: Là cơ quan mà các quyền hạn của nó có hiệu lực chỉ trong phạm vi ngành (đối với cơ quan quản lý ngành) hoặc lĩnh vực liên ngành (đối với cơ quan quản lý liên ngành – còn gọi là cơ quan quản lý theo chức năng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các sở, phòng trực thuộc ở địa phương v. v.). Vì thế, “thẩm quyền riêng” còn gọi là “thẩm quyền chuyên môn”.

Theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 1. Cơ quan tập thể lãnh đạo: Là Hội đồng Bộ trưởng và UBND theo Hiến pháp năm 1980. Nguyên tắc đó được ghi trực tiếp hoặc thể hiện trong nhiều điều của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981 (các Điều 6, 17), LTCHĐND- UBND 1983 hoặc LTCHĐND- UBND 1989 (Điều 52) .
 2. Cơ quan thủ trưởng lãnh đạo: Như bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, sở, phòng, ban, v. v. .
 3. Cơ quan kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo và chế độ thủ trưởng: Là Chính phủ và UBND theo Hiến pháp hiện hành, nhưng chúng vẫn “nghiêng về” chế độ tập thể lãnh đạo.

Theo cơ quan thành lập

 1. Do các cơ quan dân cử trực tiếp thành lập (Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ, UBND) ;
 2. Do Chính phủ thành lập (một số tổng cục, cục, viện, phòng. . .) ;
 3. Do các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập (xem mục tổ chức- cơ cấu của bộ) ;
 4. Do UBND thành lập (sở, phòng, ban, … thuộc UBND) .

Câu 38: Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương bao gồm: Chính phủ, bộ và các cơ quan ngang bộ

* nhà nước
– Vị trí, đặc thù pháp lý : nhà nước là cơ quan hành chính cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triển khai quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của QH
– Tổ chức : nhà nước thao tác theo chính sách tập thể và quyết định hành động theo hầu hết
– Cơ cấu : nhà nước gồm có thủ tướng cơ quan chính phủ, những phó thủ tướng chính phủ nước nhà, những bộ trưởng liên nghành và thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Thu tướng chính phủ nước nhà là người đứng đầu cơ quan chính phủ, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước QH
Phó thủ tướng chính phủ nước nhà giúp thủ tướng cơ quan chính phủ làm trách nhiệm theo sự phân công của thủ tướng chính phủ nước nhà và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước thủ tướng
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước thủ tướng chính phủ nước nhà, chính phủ nước nhà và QH
– Chức năng cơ bản :
+ Thống nhất quản trị về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiên tiến, thiên nhiên và môi trường, thông tin, truyền thông online, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố thực trạng khẩn cấp và những giải pháp thiết yếu khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng con người, gia tài của Nhân dân
+. Thống nhất quản trị nền hành chính vương quốc ; triển khai quản trị về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong những cơ quan nhà nước ; tổ chức triển khai công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong cỗ máy nhà nước ; chỉ huy công tác làm việc của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những cấp
+ Bảo vệ quyền và quyền lợi của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân ; bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội
* Bộ và những cơ quan ngang bộ :
– Vị trí, đặc thù pháp lý : bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của chính phủ nước nhà chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về ngành, nghành được phân công ; tổ chức triển khai thi hành và theo dõi việc thi hành pháp lý tương quan đến ngành, nghành nghề dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi toàn nước .
– Tổ chức – cơ cấu tổ chức :

 1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước:

a ) Vụ ;
b ) Văn phòng Bộ ;
c ) Thanh tra Bộ ;
d ) Cục ;
đ ) Tổng cục và tổ chức triển khai tương tự ( sau đây gọi chung là tổng cục ) .

 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ:

a ) Các đơn vị chức năng nghiên cứu và điều tra kế hoạch, chủ trương về ngành, nghành ;
b ) Báo ; Tạp chí ; Trung tâm tin tức hoặc Tin học ;
c ) Trường hoặc Trung tâm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; Học viện thuộc Bộ .

 1. Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ đã được cấp có thẩm quyền thành lập.
 2. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định

– Chức năng : thực thi tính năng quản trị nhà nước so với ngành, nghành trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; quản trị nhà nước những dịch vụ công thuộc ngành, nghành .

Câu 39: Vị trí, tính chất pháp lý (vai trò) Tổ chức – cơ cấu; Hình thức hoạt động; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Trả lời

– Vị trí, đặc thù pháp lý : Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền sở tại địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên .
– Hình thức hoạt động giải trí : ( 1 ) hoạt động giải trí của tập thể uỷ ban ; ( 2 ) hoạt động giải trí của quản trị và của những thành viên khác của uỷ ban và ( 3 ) hoạt động giải trí của những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân .
– Nhiệm vụ : Là cơ quan hành chính thẩm quyền chung, đứng đầu cỗ máy hành chính thuộc đơn vị chức năng hành chính – chủ quyền lãnh thổ của mình, Ủy Ban Nhân Dân triển khai những trách nhiệm, công dụng quản trị toàn diện và tổng thể theo chủ quyền lãnh thổ so với mọi ngành, nghành quản trị nhà nước thường trực địa phương mình .
– Quyền : quyền ra quyết định hành động, thông tư

Câu 40: Các hình thức làm việc của Chính phủ theo quy định của Pháp luật hiện hành? Phương hướng đổi mới hoạt động của Chính phủ.

Trả lời

– Các hình thức làm việc của chính phủ

a ) Phiên họp nhà nước thường kỳ và phiên họp nhà nước không bình thường .
b ) Các hội nghị ( gồm có hội nghị tiến hành kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và ngân sách nhà nước và những hội nghị chuyên đề ) .
c ) Các cuộc họp định kỳ với những Bộ, cơ quan, địa phương .
d ) Các cuộc họp để giải quyết và xử lý việc tiếp tục và họp giao ban Thủ tướng, những Phó Thủ tướng .
đ ) Cuộc họp do thành viên nhà nước chủ trì giải quyết và xử lý việc làm của nhà nước .
e ) Các cuộc họp khác .
Ngoài hình thức họp trực tiếp, những cuộc họp, hội nghị của nhà nước, Thủ tướng nhà nước hoàn toàn có thể tổ chức triển khai qua cầu truyền hình hoặc qua mạng máy tính .

Câu 41: Hiến pháp 2013 quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Tương ứng với từng vị trí, vai trò đó là những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời

nhà nước :

 • Là cơ quan hành chính cao nhất:
 • Lãnh đạo công tác của các bộ, các cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
 • Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, các dịch vụ công; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
 • Thi hành những biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình; bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội; bảo vệ môi trường
 • Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước; công tác thanh tra và kiểm tra nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong bộ máy nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Thống nhất quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp do Chủ tịch nước ký với người đứng đầu Nhà nước khác; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài
 • Thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; thống nhất quản lý công tác thi đua khen thưởng
 • Quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, thực hiện quyền hành pháp:
 • Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân
 • Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội
 • Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và mọi biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nước
 • Phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban chấp hành trung ương của đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tạo điều kiện để các tổ chức đó hoạt động có hiệu quả.

Câu 42: Phân biệt bộ và cơ quan ngang bộ:

Trả lời

Bộ
Cơ quan ngang bộ

Người đứng đầu
Bộ trưởng
Thủ trưởng

Quy mô tổ chức
Cơ cấu tổ chức lớn, thực hiện chức năng trong một số ngành nhất định, chính chuyên hóa k cao.
Cơ cấu tổ chức nhỏ hơn, thực hiện các chức năng riêng biệt, chuyên biệt, đan xen vào nhiều ngành

Câu 43: Bộ trưởng: Vị trí, tính chất pháp lý (vai trò) của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trả lời

Bộ trưởng thao tác theo chính sách thủ trưởng và Quy chế thao tác của nhà nước ; bảo vệ nguyên tắc tập trung chuyên sâu, dân chủ ; thực thi chính sách thông tin, báo cáo giải trình của Bộ và những đơn vị chức năng thường trực theo lao lý ; phát hành Quy chế thao tác của Bộ và chỉ huy, kiểm tra việc thực thi Quy chế đó .

Bộ trưởng đối với Bộ:

 1. Bộ trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.
 2. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chuẩn bị; chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, công tác sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chịu trách nhiệm về hiệu quả các dự án, các chương trình, đề án của Bộ và việc sử dụng các nguồn lực của Bộ.
 3. Bộ trưởng quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của Bộ và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
 4. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về những công việc do Bộ trực tiếp quản lý; chịu trách nhiệm liên đới về những công việc đã phân cấp cho chính quyền địa phương, khi Bộ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra để xảy ra sự cố, thảm họa nguy hiểm, thất thoát, thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.
 5. Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hoặc ủy nhiệm cho Thứ trưởng làm việc và giải quyết các đề nghị của các bộ, địa phương, thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của Thứ trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết.

– Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Bộ về các ngành, lĩnh vực.
 2. Không chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ; không ban hành những văn bản trái với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những vấn đề vượt quá thẩm quyền được giao phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

– Bộ trưởng đối với Bộ trưởng khác:

 1. Thực hiện các quy định quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của các Bộ khác; không ban hành văn bản trái với quy định của các Bộ trưởng khác.
 2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ để giải quyết những vấn đề quản lý nhà nước do Bộ phụ trách có liên quan đến chức năng của Bộ khác; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 3. Các vấn đề trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến Bộ khác, thì phải có ý kiến của Bộ trưởng đó bằng văn bản. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định.

– Bộ trưởng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thực hiện mục tiêu, chương trình, quy hoạch phát triển, kế hoạch, dự án về ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân phù hợp với quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của Bộ.
 2. Hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.
 3. Kiểm tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu các tổ chức của Bộ đặt tại địa phương.

– Bộ trưởng đối với các cơ quan của Quốc hội, với đại biểu Quốc hội và với cử tri

 1. Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội yêu cầu, thì Bộ trưởng có trách nhiệm trình bày hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết; Bộ trưởng gửi các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành đến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc, Ủy ban phụ trách.
 2. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.
 3. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị – xã hội

Bộ trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu tổ chức triển khai Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn và những tổ chức triển khai Đoàn thể khác trong khi triển khai trách nhiệm của Bộ ; tạo điều kiện kèm theo để những tổ chức triển khai nêu trên hoạt động giải trí, tham gia kiến thiết xây dựng chính sách, chủ trương có tương quan .

Câu 44: Cơ cấu tổ chức của bộ, ngang bộ.

Trả lời

Điều 15. Cơ cấu tổ chức của Bộ

 1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, Thứ trưởng giúp việc Bộ trg:

a ) Vụ ;
b ) Văn phòng Bộ ;
c ) Thanh tra Bộ ;
d ) Cục ;
đ ) Tổng cục và tổ chức triển khai tương tự ( sau đây gọi chung là tổng cục ) .

 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ:

a ) Các đơn vị chức năng nghiên cứu và điều tra kế hoạch, chủ trương về ngành, nghành nghề dịch vụ ;
b ) Báo ; Tạp chí ; Trung tâm tin tức hoặc Tin học ;
c ) Trường hoặc Trung tâm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; Học viện thuộc Bộ .

 1. Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ đã được cấp có thẩm quyền thành lập.
 2. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này không quá 03 người, giờ k quá 2 người.

Vụ thuộc Bộ

 1. Vụ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản lý nội bộ của Bộ.
 2. Vụ không có tư cách pháp nhân. Vụ trưởng chỉ được ký các văn bản theo ủy quyền của Bộ trưởng để hướng dẫn, giải quyết, thông báo các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.
 3. Vụ hoạt động theo chế độ chuyên viên. Đối với những vụ có nhiều mảng công tác hoặc nhiều khối công việc được thành lập phòng; số phòng trong vụ được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ.
 4. Việc thành lập vụ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a ) Có công dụng, trách nhiệm tham mưu về quản trị nhà nước so với ngành, nghành thuộc công dụng, trách nhiệm của Bộ ;
b ) Có khoanh vùng phạm vi, đối tượng người dùng quản trị theo ngành, nghành .
Các tiêu chuẩn nêu trên không vận dụng so với việc xây dựng những vụ tham mưu về công tác làm việc quản trị nội bộ của Bộ .

Văn phòng Bộ

 1. Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ đã được phê duyệt.
 2. Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định hoặc do Bộ trưởng giao.
 3. Văn phòng Bộ được thành lập phòng theo các lĩnh vực công tác được giao.
 4. Văn phòng Bộ có con dấu riêng; Chánh văn phòng được ký các văn bản hành chính khi được thừa lệnh hoặc thừa ủy quyền của Bộ trưởng.

Thanh tra Bộ

 1. Thanh tra Bộ là tổ chức thuộc Bộ, giúp Bộ trưởng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 2. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng; được thành lập các phòng nghiệp vụ phù hợp với quy định của Luật Thanh tra.
 3. Chánh Thanh tra Bộ được ký các văn bản hành chính khi được thừa lệnh hoặc thừa ủy quyền của Bộ trưởng và được xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cục thuộc Bộ

 1. Cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Trường hợp Bộ quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, gia tài lớn, toàn ngành thì được xây dựng tổ chức triển khai cục thuộc Bộ thực thi công dụng quản trị nội bộ của Bộ .

 1. Cục thuộc Bộ chỉ có một loại. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.
 2. Việc thành lập cục phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a ) Có đối tượng người dùng quản trị về chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành ;
b ) Được phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định hành động những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước về chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ ;
c ) Tổ chức hoạt động giải trí sự nghiệp dịch vụ công thuộc chuyên ngành, nghành .

 1. Cơ cấu tổ chức của cục, gồm:

a ) Phòng ;
b ) Văn phòng ;
c ) Chi cục ( nếu có ) ;
d ) Đơn vị sự nghiệp công lập .

Tổng cục thuộc Bộ

 1. Tổng cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp trên phạm vi cả nước theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.
 2. Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tổng cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tổng cục.
 3. Việc thành lập tổng cục phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a ) Có đối tượng người tiêu dùng quản trị nhà nước về chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ lớn, phức tạp, quan trọng so với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
b ) Chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ cần quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương ;
c ) Được phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định hành động những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước về chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ ;
d ) Tổ chức hoạt động giải trí sự nghiệp dịch vụ công thuộc chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ .
Cơ cấu tổ chức triển khai của tổng cục, gồm :
a ) Vụ ;
b ) Văn phòng ;
c ) Cục ( nếu có ) ;
d ) Đơn vị sự nghiệp công lập .
Việc xây dựng những vụ, cục thuộc tổng cục vận dụng những tiêu chuẩn như so với xây dựng vụ, cục thuộc Bộ. Không xây dựng phòng trong vụ thuộc tổng cục .
Đối với tổng cục được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống ngành dọc, việc xây dựng cục, chi cục ở địa phương được lao lý tại quyết định hành động lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của tổng cục .

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

 1. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành.
 2. Đơn vị sự nghiệp công lập không có chức năng quản lý nhà nước.
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ chức năng theo từng ngành, lĩnh vực.
 4. Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Câu 45: Uỷ ban nhân dân: Vị trí, tính chất pháp lý (vai trò) ; Tổ chức – cơ cấu; Hình thức hoạt động; Nhiệm vụ, quyền hạn.

Trả lời:

Cơ cấu tổ chức triển khai :

 • Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
 • Uỷ ban ND tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Uỷ ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính sau đây:
 1. A) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) ;
 2. B) Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) ;
 3. C) Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) .
 • Nhiệm kỳ của Uỷ ban nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính không giữ chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ liên tục.
 • Uỷ ban nhân dân cấp dưới chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp trên. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo của Chính phủ.
 • Hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân và của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn :

 • Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.
 • Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.
 • Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

Câu 46: Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.

Trả lời

Nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân

 1. Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở.
 2. Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; không nhất thiết ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.
 3. Phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính và điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
 4. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của các Bộ, sở.

Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

 1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân  và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.
 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

 1. Trình Ủy ban nhân dân ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
 3. Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân .
 4. Giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) .
 6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn .
 7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân và sở quản lý ngành, lĩnh vực.
 8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân .
 9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân .
 10. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân .
 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

 1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây gọi chung là Trưởng phòng) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.
 2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên môn .
 3. Số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân không quá 03 người.
 4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định theo quy định của pháp luật.

Chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  và trách nhiệm của Trưởng phòng

 1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân làm việc theo chế độ thủ trưởng.
 2. Trưởng phòng căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
 3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công hoặc uỷ quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
 4. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

* Một số cơ quan trình độ :

 1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.
 2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
 3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển) .
 5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
 6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
 9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Câu 47: Tại sao nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản của Luật hành chính

Trả lời

Nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản của Luật hành chính vì :
HC thực chất là mệnh lệnh. Và mệnh lệnh nó chỉ rõ nét ở trong cỗ máy nhà nước mà thôi. Ở ngoài cỗ máy nhà nước, một phần nào đó hoạt động giải trí hành chính bị giảm bớt tính mệnh lệnh của nó. Hơn nữa cơ quan Nhà nước lại là nơi có rất nhiều hoạt động giải trí hành chính. Chính thế cho nên, cơ quan cỗ máy nhà nước là điểm trung tâm của luật hành chính .

Câu 48: Khái niệm và những nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước.

Trả lời

Khái niệm: về cơ bản thì công vụ có nhiều cách hiểu, tùy theo từng kiểu nhà nước. Nên ở Vn mình có thể hiểu là: Công vụ là một hoạt động do công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội.

Nguyên tắc : Hoạt động công vụ nhà nước ở nước ta được thực thi trên cơ sở thực chất của Nhà nước ta là “ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực tối cao Nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức ” ( Điều 2 Hiến pháp 1992 ). Với thực chất nhà nước như vậy, thì những nguyên tắc chung, cơ bản của hoạt động giải trí công vụ Nhà nước ở Nhà nước ta gồm có :
* Thứ nhất, nguyên tắc hoạt động giải trí công vụ nhà nước phải biểu lộ được ý chí nhân dân, phân phối và Giao hàng được những quyền lợi của nhân dân, của xã hội, Nhà nước .
* Thứ hai, nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong hoạt động giải trí công vụ nhà nước. Nguyên tắc này một mặt nó vừa bảo vệ tính thống nhất, thông suốt của hàng loạt quy trình triển khai hoạt động giải trí công vụ nhà nước trải qua yếu tố “ tập trung chuyên sâu ”. Mặt khác, nó lại phát huy được tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, năng động của những chủ thể triển khai công vụ nhà nước trải qua yếu ốt “ dân chủ ”, từ đó làm cho hoạt động giải trí công vụ nhà nước không bị máy móc, xơ cứng, mà có sự biến hóa linh động tương thích với thực tiễn .
* Thứ ba, nguyên tắc bảo vệ tính khách quan của hoạt động giải trí công vụ nhà nước. Đây là nguyên tắc yên cầu toàn bộ những quy trình triển khai hoạt động giải trí công vụ nhà nước phải tôn trọng tuân thủ những quy luật khách quan ( tự nhiên, xã hội ) .
* Thứ tư, nguyên tắc pháp chế của hoạt động giải trí công vụ nhà nước. Nếu như tất cả chúng ta thừa nhận là nhà nước Giao hàng xã hội, hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước nhằm mục đích vào việc thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu, quyền, quyền lợi hợp pháp của con người, thì rõ ràng toàn bộ mọi điều trong hoạt động giải trí công vụ nhà nước đều phải được pháp lý kiểm soát và điều chỉnh và phải được tuân theo một cách vô điều kiện kèm theo, trong đó Hiến pháp là tối thượng. Do vậy, logic của yếu tố là nếu những hoạt động giải trí công vụ nhà nước tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp lý thì cũng có nghĩa là hoạt động giải trí công vụ nhà nước đó đã được triển khai theo đúng ý chí của nhân dân .
* Cuối cùng là nguyên tắc công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động giải trí công vụ Nhà nước .
Ngoài nguyên tắc ngầm như trên, về phương diện pháp lý, những nguyên tắc trong thi hành công vụ được lao lý trong điều 3, Luật Cán bộ, công chức
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý
2. Bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, công dân .
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra giám sát
4. Bảo đảm tính mạng lưới hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu suất cao
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp ngặt nghèo .

Câu 49. Hệ thống các văn bản pháp luật về công chức.

Trả lời

Hệ thống văn bản pháp lý về công chức ở Nước Ta :
– Luật cán bộ công chức .
– Nghị định của nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị cán bộ, công chức trong những cơ quan nhà nước .

Câu 50. Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức. (cho ví dụ để minh họa).

Trả lời

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của PLCBCC ngày 29- 4- 2003, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Câu 51. Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Trả lời

Khái niệm
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Tiêu chí cơ bản

Tính chất
– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.- Theo nhiệm kỳ.
– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.- Thực hiện công vụ thường xuyên
– Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.- Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.

Nguồn gốc, trách nhiệm pháp lý
– Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.- Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 – Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.- Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức
– Xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.- Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.

Chế độ lương
 Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh.
Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.
Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

4Nơi làm việc
Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.
Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT- XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát.
Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.

Tiêu chí
nhìn nhận
– Năng lực lãnh đạo, điều  hành, tổ chức, quản lý;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm ;
– Hiệu quả thực thi trách nhiệm
– Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;
– Thái độ Giao hàng nhân dân .
– Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
– Hiệu quả việc làm ( số lượng, chất lượng ) .
– Thái độ Giao hàng nhân dân .

Hình thức kỷ luật
– Khiển trách;- Cảnh cáo;
– Cách chức ;
– Bãi nhiệm .
– Khiển trách;- Cảnh cáo;
– Hạ bậc lương ;
– Giáng chức ;
– Cách chức ;
– Buộc thôi việc .
– Khiển trách;- Cảnh cáo;
– Cách chức ;
– Buộc thôi việc .

Câu 52. Các quyền, nghĩa vụ của công chức và đảm bảo pháp lý cho hoạt động của họ

Trả lời

 1. Những nghĩa vụ, quyền chung của mọi cán bộ, công chức, viên chức

Về cơ bản, những lao lý của LCBCC tại Chương II “ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ” tương ứng với những lao lý của PLCBCC. Vì vậy, ở đây chỉ nói đến những pháp luật tại Chương II của LCBCC .

 1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Mục 1 (các điều 8, 9, 10). Điều 8 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân” và Điều 10 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu” là các quy định có tính chất chính trị chung, đương nhiên. Riêng trong Điều 9 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ”, bên cạnh những nghĩa vụ đương nhiên, chỉ có khoản 5 là đáng chú ý:

“Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. ”

.
Điều 15 “ Đạo đức của cán bộ, công chức ” : “ Cán bộ, công chức phải thực thi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động giải trí công vụ ”. Đây là ghi lại lời quản trị Hồ Chí Minh, là luật thì cần giả mã đơn cử mới vận dụng được .
Điều 16 “ Văn hóa tiếp xúc ở văn phòng ” và Điều 17 “ Văn hóa tiếp xúc với nhân dân ” lao lý về hai yếu tố nổi cộm trong dư luận xã hội .

 1. Quyền của cán bộ, công chức được quy định tại Mục 2 (các điều 11- 14) LCBCC, bao gồm:

Quyền được bảo vệ những điều kiện kèm theo thi hành công vụ ( Điều 11 ), trong đó có những quyền sau là đáng quan tâm : ( 1 ) “ Được giao quyền tương ứng với trách nhiệm ” – pháp luật như vậy là tốt vì đã thừa nhận “ quyền ” là phương tiện đi lại triển khai “ trách nhiệm ”, không như pháp luật phổ cập trong Hiến pháp và những văn bản về tổ chức triển khai là không phân biệt giữa “ trách nhiệm ” với “ quyền hạn ” ; ( 2 ) “ Được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ ” ; ( 3 ) “ Được pháp lý bảo vệ khi thi hành công vụ ” .
Ngoài ra, còn có quyền về tiền lương và những chính sách tương quan đến tiền lương ( Điều 12 ), gồm có cả quyền trong thời hạn huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng “ được hưởng nguyên lương và phụ cấp ” ; thời hạn đó “ được tính vào thâm niên công tác làm việc liên tục, được xét nâng lương … ” ( khoản 2 Điều 49 ) ; quyền về nghỉ ngơi ( Điều 13 ) ; và những quyền khác, như : “ Được bảo vệ quyền học tập, nghiên cứu và điều tra khoa học, tham gia những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, xã hội ; được hưởng chủ trương khuyến mại về nhà tại, phương tiện đi lại đi lại, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo pháp luật của pháp lý ; nếu bị thương hoặc quyết tử trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chính sách, chủ trương như thương bệnh binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và những quyền khác theo pháp luật của pháp lý … ” ( Điều 14 ) .

 1. Những nghĩa vụ, quyền riêng của các loại cán bộ, công chức, viên chức cụ thể

Đó là những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi loại cán bộ, công chức, viên chức đơn cử, tùy thuộc vào vị trí của họ trong mạng lưới hệ thống chức vụ, cũng như đặc thù hoạt động giải trí mà họ triển khai. Ví dụ : quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của những chức vụ hạng sang như Thủ tướng nhà nước, bộ trưởng liên nghành được pháp luật trong Hiến pháp, LTCCP và những văn bản pháp lý khác ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên đực lao lý trong Luật Giáo dục, Luật Giáo viên dự kiến sẽ phát hành và những văn bản khác ; … Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước, của kế toán trưởng, v. v. . cũng có rất nhiều nét đặc trưng .

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

LCBCC có Mục 4 chỉ gồm 3 điều ( 18 – 20 ) pháp luật về yếu tố này, khác với PLCBCC dành hẳn cả Chương III gồm 7 điều ( 14 – 20 ) :

Điều 18 liên quan đến đạo đức công vụ và Điều 19 liên quan đến bí mật nhà nước. Có nội dung đáng chú ý là “Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài” (khoản 2 Điều 19). Nội dung này được quy định tại Điều 18 PLCBCC.

“ Ngoài những việc không được làm pháp luật tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc tương quan đến sản xuất, kinh doanh thương mại, công tác nhân sự lao lý tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí và những việc khác theo lao lý của pháp lý và của cơ quan có thẩm quyền ” .

NHỮNG BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Về những bảo đảm chung cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, LCBCC có nội dung tốt, mới là Chương VII “Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ” gồm 4 điều (70- 73) về “Công sở”, “Nhà ở công vụ”, “Trang thiết bị làm việc trong công sở” và “Phương tiện đi lại để thi hành công vụ”.

Những bảo đảm pháp lý cho hoạt động này trước hết là các quyền của cán bộ, công chức, viên chức nói chung, quyền được hưởng các chế độ đãi ngộ, chính sách về tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, ghi công. . ., trong đó đáng chú ý có quyền “được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ” (khoản 5 Điều 11 LCBCC). Những bảo đảm pháp lý này trước hết được quy định trong pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Câu 53. Chế độ tuyển dụng, sử dụng, hành chính và thôi việc của công chức.

Trả lời

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 1. Khái niệm

Tuyển dụng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn người vào thao tác trong cơ quan nhà nước. Chế độ tuyển dụng chỉ vận dụng so với công chức và viên chức .
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC
Theo pháp lý hiện hành, sử dụng công chức gồm có những việc làm : sắp xếp, phân công công tác làm việc, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển ngạch, nâng ngạch, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng, nhìn nhận, chỉ định chức vụ chỉ huy, không bổ nhiệm, từ chức, chính sách hưu trí và thôi việc. Sau đây, tất cả chúng ta nghiên cứu và điều tra một số ít việc quan trọng trong những hoạt động giải trí nói trên .
– Chuyển ngạch, nâng ngạch, chuyển loại
1. Chuyển ngạch
Theo Điều 43 “ Chuyển ngạch công chức ” của LCBCC thì :
“ 1. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành trình độ này được chỉ định sang ngạch của ngành trình độ khác có cùng thứ bậc về trình độ, nhiệm vụ. .

 1. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.
 2. Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch. “
 3. Nâng ngạch

Là việc nâng một công chức từ ngạch thấp lên ngạch cao .
Theo Điều 44 “ Nâng ngạch công chức ” thì :

“1. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

 1. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.
 2. Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật“. Những chữ đậm này, nhất là “cạnh tranh”, là rất quan trọng. Tuy vậy, nói là cạnh tranh nhưng thường ít người rớt, nếu đã được chọn cử đi thi.
 3. Chuyển loại

LCBCC không có lao lý về chuyển loại công chức. Đây là một pháp luật mới ( Điều 22 a Nghị định 09/2007 ) bổ trợ cho Nghị định 117 / 2003, là việc công chức loại B hoặc C, do được học tập, nâng cao trình độ nên đủ tiêu chuẩn xếp lên loại A hoặc B .

Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, đánh giá

Điều động, chỉ định, luân chuyển, biệt phái, từ chức, không bổ nhiệm là những phương pháp vận động và di chuyển cơ bản trong cuộc sống công vụ. LCBCC pháp luật nội dung này tại Mục 5 Chương III ( những điều 50 – 54 ) .

 1. Điều động

“ Nếu điều động công chức sang vị trí công tác làm việc có trình độ nhiệm vụ khác, nơi sử dụng và quản trị công chức phải đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hành động chuyển ngạch công chức sang ngạch công chức tương tự tương thích ” .
2. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị
Đây là tên Điều 51, nhưng không có nội dung đơn cử hoàn toàn có thể vận dụng được, ngoại trừ khoản 2 : “ Thời hạn chỉ định công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị là 05 năm ; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền phải xem xét chỉ định lại hoặc không chỉ định lại. ”
3. Luân chuyển
Đối với công chức chỉ huy thì luân chuyển cũng là chủ trương giảng dạy nguồn như so với cán bộ ( Điều 35 Nghị định 117 / 2003 ). “ Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị được thực thi theo pháp luật về luân chuyển cán bộ ” ( khoản 2 Điều 2 Nghị định số 158 / 2007 / NĐ – CP ngày 27 – 10 – 2007 của nhà nước “ Quy định danh mục những vị trí công tác làm việc và thời hạn định kỳ quy đổi vị trí công tác làm việc so với cán bộ, công chức, viên chức ” ) .
4. Biệt phái
Biệt phái, theo khoản 12 Điều 7 LCBCC, “ là việc công chức của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng này được cử đến thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng khác theo nhu yếu trách nhiệm ” .
Điều 53 “ Biệt phái công chức ” của LCBCC lao lý :
“ 2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ít ngành, nghành do nhà nước pháp luật .

 1. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.
 2. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.
 4. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. “

5. Từ chức, không bổ nhiệm

 1. 6. Đánh giá

Thecông chức “ 02 năm liên tục không hoàn thành xong trách nhiệm thì cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý thôi việc ” ( đoạn 2 khoản 3 Điều 58 ) .
7. Sát hạch là một hình thức nhìn nhận, kiểm tra trình độ những công chức đang giữ chức vụ nào đấy xem có còn cung ứng tiêu chuẩn của chức vụ ấy hay không .

Chế độ kiêm nhiệm, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, hàm

 1. Chế độ kiêm nhiệm

Đó là việc một công chức thuộc biên chế chính thức ở một cơ quan, đơn vị chức năng này kiêm nhiệm thêm những chức vụ ở nơi khác. Việc kiêm nhiệm phải có quyết định hành động của cơ quan sử dụng và phải được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công chức có biên chế .

 1. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, hàm

Chế độ phục trang, phù hiệu, cấp hiệu, hàm được vận dụng cho công chức 1 số ít loại, ngạch cần tôn vinh quyền uy nhà nước, như : thẩm phán, kiểm sát viên, thanh tra viên, công an, thuế, hải quan, kiểm lâm, bảo mật an ninh hàng không, v. v. . Đây không chỉ là yếu tố hình thức, mà còn có ý nghĩa quan trọng tôn vinh vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức .

– Chấm dứt hoạt động công vụ

Hoạt động công vụ chấm hết khi công chức nghỉ hưu hoặc thôi việc hay vì nguyên do khác như bị kỷ luật buộc thôi việc, chết. Hai điều 59 – 60 Mục 7 Chương III LCBCC lao lý về việc này .

 1. Thôi việc

Chế độ thôi việc là một hình thức chấm hết hoạt động giải trí công vụ phổ cập và được lao lý tại Điều 59 :
– Theo khoản 1, công chức được hưởng chính sách thôi việc nếu : a ) Do sắp xếp tổ chức triển khai ; b ) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận ; c ) Theo pháp luật tại khoản 3 Điều 58 .
– Theo khoản 2 về thủ tục triển khai có pháp luật : “ trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền chấp thuận đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chính sách thôi việc và phải bồi thường ngân sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo pháp luật của pháp lý ”. Thiết nghĩ, việc này chỉ nên lao lý hạn chế cho đối tượng người tiêu dùng công chức nào, thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ nào để ngăn ngừa hiện tượng kỳ lạ gây khó khăn vất vả, vi phạm quyền tự do, trù úm xấu đi .
– Khoản 3 và 4 lao lý : “ Không xử lý thôi việc so với công chức đang trong thời hạn xem xét kỷ luật hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ” và “ so với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng ” .
Đây là tập hợp những nội dung cơ bản nhất của Điều 32 PLCBCC và Nghị định số 54/2005 / NĐ – CP ngày 19 – 4 – 2005 của nhà nước về chính sách thôi việc, chính sách bồi thư ­ ờng ngân sách giảng dạy so với cán bộ, công chức ( dưới đây : Nghị định 54/2005 ) .

 1. Nghỉ hưu

Nghỉ hưu là hình thức phổ cập nhất của việc chấm hết hoạt động giải trí công vụ so với công chức pháp luật tại Điều 60. Nói chung, chính sách hưu vận dụng theo lao lý của BLLĐ ( khoản 1 ). Theo nguyên tắc chung thì tuổi đời lao lý so với nam là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi ; thời hạn đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên, trừ những trường hợp ngoại lệ. Khoản 2 lao lý thủ tục thực thi .

 1. Các trường hợp khác

Ngoài chính sách hưu trí và thôi việc, hoạt động giải trí công vụ còn chấm hết khi :
( 1 ) Công chức bị thi hành kỷ luật đến mức buộc thôi việc ;
( 2 ) Công chức phạm tội bị toà án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Trong những trường hợp này công chức không được hưởng chính sách thôi việc và những quyền lợi và nghĩa vụ khác .
( 3 ) Công chức tự ý bỏ việc thì sẽ không được hưởng chính sách thôi việc và những quyền lợi và nghĩa vụ khác, mà còn phải bồi thường cho cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức những ngân sách giảng dạy, tu dưỡng ( nếu có ) theo nguyên tắc và thủ tục pháp luật tại Nghị định 54/2005 ( những Điều 3, 6, 12 – 15 ). Quy định này đặc biệt quan trọng thiết yếu và quan trọng trong tình hình lúc bấy giờ .
( 4 ) Khi cán bộ, công chức, viên chức chết thì được hưởng chính sách tử tuất theo pháp luật tại Điều 146 BLLĐ .

 

Câu 54. Chế độ khen thưởng và trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công chức.

Trả lời

– Các hình thức khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

 1. Khen thưởng về vật chất (thưởng bằng hiện vật, tiền) ;
 2. Khen thưởng về mặt tinh thần (giấy khen, bằng khen, danh hiệu vinh dự nhà nước, huy chương, huân chương) .

Khen thưởng được vận dụng cho cả cá thể và tập thể. Chẳng hạn, phần thưởng Hồ Chí Minh trao cho những nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc, những người làm công tác làm việc khoa học đã có những khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học, gồm có những khu công trình nghiên cứu và điều tra cơ bản, ứng dụng và tiến hành, những sách giáo khoa cho những trường học, v. v. . Người được khuyến mãi phần thưởng Hồ Chí Minh hay phần thưởng nhà nước khác được cấp bằng ghi nhận, huy hiệu và một số tiền hoặc hiện vật .
Tùy theo đặc thù nghề nghiệp, Nhà nước còn pháp luật những dạng khen thưởng khác. Ví dụ, Nghị quyết số 644 – NQ – HĐNN ngày 13 – 8 – 1985 của Hội đồng Nhà nước lao lý Huy chương “ Vì bảo mật an ninh Tổ quốc ” để khuyến mãi ngay cho sĩ quan, chiến sỹ, công nhân, nhân viên cấp dưới công an nhân dân, những người đã công tác làm việc trong Công an nhân dân Nước Ta từ 25 năm trở lên ; Nhà nước đặt ra Huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ Tặng cho những chiến sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Huy hiệu 5 – 8 Tặng Kèm cho những chiến sỹ tham gia chiến dịch bắn máy bay Mỹ phá hoại miền Bắc mà nổi tiếng nhất là trận đánh tiên phong ngày 5 – 8 – 1965. . .
Nhiều ngành giáo dục, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ vận dụng việc công nhận những thương hiệu vinh dự nhà nước cao quý cho những người làm công tác làm việc lâu năm, có năng lực và nhiều góp sức cho ngành ; ví dụ, những thương hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo xuất sắc ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ xuất sắc ưu tú, v. v. .

– Trách nhiệm pháp lý áp dụng với công chức:

Câu 55. Khái niệm và phân loại các tổ chức xã hội.

Trả lời

 “Các tổ chức xã hội” là thuật ngữ chỉ các tổ chức không trực thuộc Nhà nước, cùng với Đảng cộng sản và Nhà nước hợp thành ba bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và hoạt động theo nguyên tắc tự quản của những thành viên tham gia nhằm đáp ứng những nhu cầu, lợi ích đa dạng của họ, thu hút đông đảo quần chúng vào quản lý các công việc của Nhà nước và xã hội, nâng cao tính tích cực chính trị của cá nhân công dân.

– Phân loại các tổ chức xã hội

Các tổ chức triển khai xã hội rất phong phú, do đó hoàn toàn có thể phân loại chúng theo nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào mục tiêu của tổ chức triển khai, tính chính trị, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, v. v., thường thì, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phân chúng thành : những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( còn gọi là những đoàn thể xã hội hoặc đoàn thể quần chúng ), những tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, những hội mang tính nghề nghiệp hoặc sở trường thích nghi, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, những cơ quan xã hội và những tổ chức triển khai tự quản .
– Các tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( còn gọi là những đoàn thể xã hội hoặc đoàn thể quần chúng )
Các tổ chức triển khai chính trị – xã hội gồm có : MTTQVN, Tổng liên đoàn Lao động Nước Ta, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Nước Ta, Hội Nông dân Nước Ta ; Hội Cựu chiến binh Nước Ta. Đó là những tổ chức triển khai quần chúng rất thoáng đãng ở nước ta. Những tổ chức triển khai này có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai hoàn thành xong, gồm có những cơ quan, tổ chức triển khai hình thành từ TW đến địa phương theo những đơn vị chức năng hành chính – chủ quyền lãnh thổ và theo những ngành, nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước, tạo nên những mạng lưới hệ thống thống nhất và đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới hệ thống chính trị. Ảnh hưởng của chúng trong việc ra quyết định hành động quản trị, phát hành đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước lớn hơn rất nhiều so với những hội quần chúng khác .

 1. MTTQVN
 2. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Công đoàn)
 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên)
 4. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội Phụ nữ)
 5. Hội Nông dân Việt Nam
 6. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hội Cựu chiến binh là tổ chức triển khai chính trị – xã hội của những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu .
– Các hội theo nghề nghiệp, sở trường thích nghi, v. v .

Đó là các tổ chức xã hội mang tính quần chúng được thành lập trong mọi lĩnh vực theo dấu hiệu nghề nghiệp, sở thích hoặc theo các dấu hiệu đa dạng khác. Ở nước ta số lượng các hội loại này đang có xu hướng phát triển nhanh. Ví dụ, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nhà báo, Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ tao hình Việt Nam, Hội Ngoại ngữ học Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, v. v.. Những năm gần đây, kinh tế thị trường phát triển, các hội về kinh tế tăng nhanh nhất. Có hàng ngàn hội đang hoạt động ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hàng vạn hội hoạt động ở phạm vi các huyện, xã và các cấp tương đương.

Tổ chức và hoạt động giải trí của hội trước đây được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật về quyền lập hội phát hành theo Sắc lệnh số 102 / SL / L004 ngày 20 – 5 – 1957, nay là Nghị định số 88/2003 ngày 30 – 7 – 2003 “ Quy định về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và quản trị hội ” .
– Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể ( hợp tác xã )
Đây là những tổ chức triển khai hình thành nhằm mục đích lôi cuốn người lao động vào việc kiến thiết xây dựng lối sống và làm ăn tập thể, gồm có : những hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ,. .. Hợp tác xã nông nghiệp là mô hình có lịch sử vẻ vang truyền kiếp nhất, có vai trò quan trọng nhất trong thời kỳ kiến thiết xây dựng quốc gia sau cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, nhưng cũng có số phận thăng trầm nhất. Tổ chức và hoạt động giải trí của hợp tác xã được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật hợp tác xã năm 2003 .
Theo Điều 1 Luật này thì “ Hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể do những cá thể, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân ( sau đây gọi chung là xã viên ) có nhu yếu, quyền lợi chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo lao lý của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực thi có hiệu suất cao những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại và nâng cao đời sống vật chất, niềm tin, góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia .
Hợp tác xã hoạt động giải trí như một mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong khoanh vùng phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và những nguồn vốn khác của hợp tác xã theo lao lý của pháp lý. ”
– Các cơ quan xã hội
Các cơ quan xã hội là những loại tổ chức triển khai xã hội có đặc thù là được hình thành theo ý tưởng sáng tạo của Nhà nước và không có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo và không có mạng lưới hệ thống thống nhất .
Các cơ quan xã hội thường được xây dựng ở TW và hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nhà nước, ví dụ, Uỷ ban Bảo vệ độc lập quốc tế của Nước Ta, Ủy ban Bảo vệ nạn nhân chất độc màu da cam, Hội Chữ thập đỏ, v. v. . Đa phần chúng không tạo thành mạng lưới hệ thống, không có chân rết ở địa phương, trừ vài tổ chức triển khai, như Hội Chữ thập đỏ v. v. .
– Các tổ chức triển khai tự quản
Các tổ chức triển khai tự quản là loại tổ chức triển khai xã hội chỉ được xây dựng ở đơn vị chức năng cơ sở, hầu hết theo ý tưởng sáng tạo của dân cư, riêng biệt cũng có những tổ chức triển khai như Thanh tra nhân dân, đội quy tắc, dân phòng, v. v., được xây dựng theo pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, chúng còn gồm có : Hội bảo thọ, Hội cha mẹ học viên, những câu lạc bộ, v. v. . Số tổ chức triển khai tự quản này rất nhiều và phong phú, chỉ có ở địa phương ( hầu hết ở cấp xã, phường, thị xã, thôn, xóm … và số lượng rất nhiều ). Chúng không tạo thành mạng lưới hệ thống thống nhất trong toàn nước, những hội cùng loại không có quan hệ với nhau mà chỉ có quan hệ với cơ quan chính quyền sở tại cùng cấp .
Cùng với sự tăng trưởng của xã hội theo đường lối tăng cường xã hội hóa hoạt động giải trí của Nhà nước, nhiều mô hình hội mới được xây dựng, như những quỹ, nhằm mục đích hoạt động lôi cuốn nguồn vốn của xã hội cả trong và ngoài nước để hỗ trợ vốn cho sự tăng trưởng những tiềm năng đơn cử trong những ngành và nghành nghề dịch vụ đơn cử, dưới dạng những hỗ trợ vốn theo dự án Bất Động Sản tăng trưởng, những học bổng, v. v …

Câu 56. Khái niệm dịch vụ công và phân loại dịch vụ công.

Trả lời

Từ “dịch vụ công” có lẽ là dịch từ tiếng Pháp (service public) hoặc tiếng Anh (public service), trong đó từ “public” đóng vai trò tính từ, nghĩa là công (trái với tư), là công cộng, chung cho tất cả mọi người. Nhưng hai từ trên trong tiếng Anh và tiếng Pháp đều còn có nghĩa là “công vụ nhà nước” (riêng tiếng Pháp còn có nghĩa là “công sở”), có lẽ vì thế mà theo một ý kiến khác, từ “công” trong “dịch vụ công” trước hết là muốn nhấn mạnh đến tính công quyền, gắn với công quyền. Nhưng hiểu theo mỗi cách riêng rẽ như trên đây đều chưa phản ánh đầy đủ bản chất của dịch vụ công với tinh thần đổi mới theo chủ trương xã hội hóa dịch vụ công, xây dựng “nhà nước phục vụ”, “hành chính phục vụ”. Do đó, cần hiểu khái niệm dịch vụ công bao hàm cả hai khía cạnh:

Là dịch vụ công cộng, công ích và là loại dịch vụ gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước. Quan niệm này có lẽ rằng cũng giống hệt với ý niệm tân tiến của khoa học luật hành chính Pháp : Chỉ là “ dịch vụ công ” khi đó là hoạt động giải trí Giao hàng quyền lợi chung được thực thi trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Nhà nước hoặc một pháp nhân công pháp, nhưng mọi tổ chức triển khai khác cũng hoàn toàn có thể triển khai hoạt động giải trí dịch vụ công, với điều kiện kèm theo nó gắn với một pháp nhân công pháp tối thiểu là gián tiếp .
PHÂN LOẠI

Theo tính chất của dịch vụ công

 1. Dịch vụ sự nghiệp
 2. Dịch vụ công ích
 3. Dịch vụ hành chính công

– Theo nghành nghề dịch vụ của dịch vụ công

 1. Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính – chính trị
 2. Dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa – xã hội
 3. Dịch vụ công trong lĩnh vực kinh tế

– Theo mức độ thiết yếu của dịch vụ công
Phân loại này có ý nghĩa quan trọng để nhìn nhận mức độ thực thi những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước .
Theo quan điểm này, hoàn toàn có thể phân loại dịch vụ công theo tiêu chuẩn “ thiết yếu ” và “ chưa thật thiết yếu ”. Loại “ thiết yếu ” là bất kể thành viên nào trong xã hội cũng phải được thụ hưởng, dù là những người nghèo nhất, kém như mong muốn nhất. Còn lại là loại “ chưa thật thiết yếu ”. Tuy nhiên, để xác lập được dịch vụ công nào là “ thiết yếu ” và “ chưa thật thiết yếu ” là hơi phức tạp, vì phải theo trình độ tăng trưởng và năng lực của Nhà nước và xã hội trong từng quy trình tiến độ lịch sử vẻ vang đơn cử .

Câu 57. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng hành chính.

Trả lời

Là hợp đồng do pháp nhân công ký hoặc đc ký kết thay cho pháp nhân công và gồm có :
– mục tiêu triển khai công vụ
– những lao lý vượt ra ngoài khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của luật tư
– phải tuân theo chính sách do luật công kiểm soát và điều chỉnh
Đặc điểm :

 1. Tuân theo chế độ do luật công điều chỉnh
 2. Nhằm thực hiện công vụ nhà nước, đáp ứng nhu cầu công cộng của xã hội
 3. Vượt ra phạm vi của luật tư nhưng không trái với các luật/các nguyên tắc pháp luật nói chung:

– bên bắt buộc là pháp nhân công hoặc một pháp nhân đại diện thay mặt cho pháp nhân công, bên kia là bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cá thể nào đó
– quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm không ngang nhau, bên pnc đc lợi thế hơn
– tranh chấp trong hợp đồng hc do toà án hành chính xử lý, dựa trên cơ sở pl hành chính hoặc án lệ hành chính
– bên triển khai hđ đc trả thù lao ( hđ kiến thiết văn phòng ) hoặc quyền thu những khoản phí với mức thoả thuận đã đạt đc vs pnc

Câu 58. Những hợp đồng hành chính ở Việt Nam đã sử dụng.

Trả lời

 1. Hợp đồng giao thầu công chính (hđ thầu khoán)
 2. Hợp đồng cung ứng tư kỹ thuật và dịch vụ
 3. Hợp đồng đặc nhượng dịch vụ công
 4. Hợp đồng hợp tác
 5. Hợp đồng tuyển dụng công chức ngoại ngạch

u 59. Những hình thức quan hệ giữa các tổ chức XH & CQHCNN VN:

Trả lời

Đặc trưng cơ bản của những mqh này đều là hợp tác
– sự hợp tác phát sinh trong quy trình thiết lập những cơ quan nhà nước ( tcxh đề cử thành viên vào cq nhà nc, đồng thời cũng đề xuất giải quyết và xử lý những cán bộ nhà nc vi ohamj, gây cản trở cho hđ của tổ chức triển khai )
– sự hợp tác trong quy trình xd pháp lý
– sự hợp tác trong quy trình thực thi pháp lý
– quan hệ giám sát, kiểm tra lẫn nhau

Câu 60. Dich vụ công là gì? Có những loại dịch vụ công nào?

Trả lời

Là hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai nhằm mục đích Giao hàng, cung ứng những nhu yếu thiết / quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm vì quyền lợi công cộng, không vì tiềm năng doanh thu
Các lợi dv công :
Theo đặc thù :
– hđ sự nghiệp
– dịch vụ công ích
– dịch vụ hành chính công
Theo nghành nghề dịch vụ :
– dc công trong lv hành chính – chính trị
– lv văn hoá – xã hội

– lv lv kinh tế

Theo mức độ thiết yếu :
– thiết yếu
– chưa thật thiết yếu

Câu 61. Hợp đồng hành chính là gì? Giống c57

Câu 62. Hợp đồng hành chính có những đặc điểm gì, so với những hợp đồng pháp lý khác.

Cũng giống câu 57, nhặt những đđ cơ bản ra là thấy ngay

Câu 63. Có những hợp đồng nào đã được áp dụng ở Việt Nam, mà về khoa học được gọi là hợp đồng hành chính.

Giống câu 58 : |

Câu 64. Khái niệm quy chế pháp lý hành chính của công dân.

Trả lời

Quy chế pháp lý hành chính của công dân là tổng thể và toàn diện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong quản trị hành chính nhà nước được pháp luật trong những văn bản pháp lý do những cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và được bảo vệ triển khai trong trong thực tiễn .

Câu 65: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi hành chính của công dân.

Trả lời

 1. Năng lực pháp luật hành chính của công dân:

+ Khái niệm : Năng lực pháp luật hành chính là năng lực của cá thể, có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình được nhà nước thừa nhận từ lúc sinh ra cho đến khi người đó chết ( ví dụ như những quyền : được mang họ, tên ; được chăm nom, bảo vệ sức khỏe thể chất ; được hít thở bầu không khí trong lành ; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng con người ;. .. )
Có bộ phận Open khi ở tuổi vị thành niên ( quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao động ; quyền được học tập, được tự do đi lại ;. .. )
Có bộ phận Open khi đã trưởng thành ( quyền được tuyển dụng vào đội ngũ công chức, viên chức ;. .. )
+ Nguyên tắc : mọi công dân, nếu có những điều kiện kèm theo như nhau, không phân biệt giới tính, nguồn gốc xuất thân, dân tộc bản địa, tín ngưỡng ,. .., đều có năng lượng hành chính như nhau, nghĩa là mọi công dân đều có thời cơ ngang nhau trong việc hưởng quyền và triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật hành chính và được Nhà nước bảo lãnh. Trong 1 số ít trường hợp riêng không liên quan gì đến nhau và theo pháp luật của pháp lý, năng lượng pháp luật hành chính của công dân hoàn toàn có thể bị hạn chế, thu hẹp, ví dụ so với người phạm tội bị tược 1 số ít quyền .

 1. Năng lực hành vi hành chính của công dân:

+ Khái niệm : Là năng lực của cá thể được nhà nước thừa nhận mà với năng lực đó họ hoàn toàn có thể tự mình triển khai được quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hành chính, đồng thời phải chịu những hậu quả pháp lý nhất định do những hành vi của mình mang lại .
+ NLHVHC phụ thuộc vào vào độ tuổi ( thường thì NLHVHC không thiếu công dân có được khi đạt 18 tuổi ) ; nhờ vào vào sức khỏe thể chất, trình độ văn hóa truyền thống, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, thâm niên và năng lượng công tác làm việc, những năng khiếu sở trường đặc biệt quan trọng của cá thể ,. . .

 • NLHVHC không chỉ biểu thị khả năng của con người thực hiện các quyền, nghĩa vụ do luật hành chính quy định mà còn là điều kiện để cho người có NLHVHC đó tham gia vào các quan hệ pháp luật hành chính, trở thành chủ thể của quan hệ đó.

Câu 66: Các quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực hành chính – chính trị.

Trả lời

 1. Quyền tham gia quản lí các công việc của Nhà nước và xã hội (quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản dưới luật)
 2. Quyền tham gia góp ý kiến đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, phê phán những tệ quan liêu, hống hách, cửa quyền của những người có chức vụ (quyền này được thực hiện thông qua các phương tiện báo chí, vô tuyến truyền hình, gửi thư cho các cơ quan có thẩm quyền, …)
 3. Quyền khiếu nại, tố cáo.
 4. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
 5. Quyền lập hội (Điều 69 Hiến pháp 1992) tạo điều kiện cho công dân tham gia vào việc thành lập cũng như gia nhập các tổ chức xã hội.
 6. Quyền meeting, biểu tình để bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề quốc tế và trong nước.
 7. Quyền được đăng kí hộ tịch (Nghị định số 158/2005/NĐ- CP ngày 27- 12- 2005 về đăng kí và quản lí hộ tịch)

Theo HP 1992, công dân có các nghĩa vụ sau: (Điều 76, 77, 78, 79)

 1. Trung thành với Tổ quốc (Điều 76)
 2. Không sử dụng các quyền, tự do đó để gây rối trật tự xã hội, chống lại chính quyền hoặc gây thù hằn dân tộc… (Điều 77)
 3. Tuân thủ pháp luật, chấp hành kỉ luật lao động, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn bí mật của Nhà nước, tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng (Điều 78)

… … .

Câu 67: Các quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trả lời

* Lĩnh vực kinh tế tài chính :

 1. Quyền và nghĩa vụ lao động được quy định tại Điều 55 HP 1992, được cụ thể hóa bằng bộ luật Lao động 1994…
 2. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác được quy định tại Điều 58 HP 1992, được cụ thể hóa chủ yếu bằng Bộ luật Dân sự 2005, và nhiều luật khác như Luật trưng mua, trưng dụng tài sẩn năm 2008, …
 3. Quyền tự do kinh doanh được quy định tại Điều 57 HP 1992, được cụ thể hóa bằng Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005, …

Bên cạnh đó, công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ gia tài của Nhà nước và quyền lợi công cộng ( Điều 78 HP ). Cụ thể hóa nghĩa vụ và trách nhiệm này là Luật quản lí, sử dụng gia tài Nhà nước 2008, …
* Lĩnh vực văn hóa truyền thống, xã hội :

 1. Quyền hiến định, như:

+ Quyền được bảo vệ thực thi chính sách bảo hiểm xã hội ( Điều 56 )
+ Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm học tập ( Điều 59 )
+ Quyền điều tra và nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, ý tưởng, sáng tạo, sáng tạo độc đáo nâng cấp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và tham gia những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác ( Điều 60 )
+ Quyền bình đẳng nam nữ ( Điều 63 )
+ Quyền được bảo lãnh về mái ấm gia đình ( Điều 64 )

2, Quyền được chiêm ngưỡng và thưởng thức những di sản văn hóa truyền thống và nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, những tác phẩm văn hóa truyền thống, những di vật khảo cổ và những vật phẩm cổ được Nhà nước công nhận ( Luật di sản văn hóa truyền thống năm 2001 )
Về nghĩa vụ và trách nhiệm, công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm không thực thi những hành vi tuyên truyền lối sống văn hóa truyền thống đồi trụy, những ấn phẩm văn hóa truyền thống không lành mạnh, trái với thuần phong mĩ tục của dân tộc bản địa. Khi phát hiện những hành vi nói trên phải thong báo kịp thời cho những cơ quan có thẩm quyền để xử lí, đồng thời phải đấu tranh cho những hiện tượng kỳ lạ đó .

Câu 68: Các quyền, tự do cá nhân của công dân:

Trả lời

 1. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, meeting, biểu tình. Quyền này lien quan chặt chẽ đến lĩnh vực hành chính – chính trị.
 2. Quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, có quyền ra nước ngoài và về nước theo quy định của pháp luật
 3. Quyền tự do tín ngưỡng
 4. Quyền bất khả xâm phậm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
 5. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được bảo đảm.

Câu 69: Những bảo đảm pháp lí đối với các quyền, tự do, nghĩa vụ của công dân.

Trả lời

 1. Hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan dân cử và các cơ quan hành chính đối với việc thực hiện và bảo đảm các quyền, tự do của công dân;
 2. Hoạt động thanh tra của hệ thống Thanh tra nhà nước (Thanh tra Chính phủ) trong các lĩnh vực hoạt động hành chính;
 3. Hoạt động xét xử của tòa án;
 4. Hoạt động giám sát, kiểm tra của các tổ chức xã hội, của Thanh tra nhân dân;
 5. Hoạt động giám sát, kiểm tra của chính công dân thông qua các quyền yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với các cơ quan nhà nước;
 6. Cải cách thủ tục hành chính.

Câu 70: Quy chế pháp lý – hành chính của người nước ngoài và những người không có quốc tịch ở Việt Nam.

Trả lời

* Nguyên tắc chung :
Theo pháp lý việt nam, người quốc tế và người không quốc tịch có những quyền, tự do và nghĩa vụ và trách nhiệm, về nguyên tắc chung, như mọi công dân VN. Đây là thông lệ quốc tế và nó xuất phát từ chủ quyền lãnh thổ vương quốc của những nhà nước .
Trường hợp ngoại lệ là vị thế pháp lí của người quốc tế được hưởng quyền khuyễn mãi thêm và miễn trừ về ngoại giao và lãnh sự được pháp luật trong những hiệp định, điều ước quốc tế mà nhà nước tat ham gia kí kết hoặc công nhận .
Các quy tắc xã hội, phong tục tập quán của người việt nam là những quy tắc mà người quốc tế, người không quốc tịch có nghĩa vụ và trách nhiệm phải tôn trọng .
Những góp sức của người quốc tế, người không quốc tịch trong những nghành được Nhà nước khen thưởng .
* Đặc điểm :

 1. Trong hoạt động hành chính, người nước ngoài và người không quốc tịch có những quyền như: khiếu nại những hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước và người có chức vụ; lao động; nghỉ ngơi; bảo vệ sức khỏe; có nhà ở; được bảo hiểm xã hội; học tập; tự do tín ngưỡng; bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở và những quyền cá nhân khác.
 2. Pháp luật quy định cụ thể một số ngành nghề mà người nước ngoài, người không quốc tịch không được hoaatj động vì lí do an ninh quốc gia:

+ Không được làm nghề khai thác những loại món ăn hải sản ở biển ;
+ Không được khai thác những loại lâm, thổ sản như gỗ, tre, nứa, tuy nhiên, mây ;
+ Không được làm nghề thay thế sửa chữa những loại máy thông tin, máy phát, thu âm, thu hình ;
+ Không được làm nghề lái xe chỏe khách, nghề lái ca nô và những phương tiện đi lại luân chuyển hành khách ;
+ Không được làm nghề in, khắc, đúc chữ, đúc dấu ;
+ Không được làm nghề đánh máy chữ, in roneo, photocopy .
3, Pháp luật cũng lao lý 1 số ít khu vực mà họ không được phép cư trú, đó là :
+ Khu vực biên giới, bờ biển ;
+ Khu vực tương quan đến bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng ;
+ Những khu vực kinh tế tài chính quan trọng, nơi tập trung chuyên sâu tiềm lực và những bí hiểm về tài nguyên, tài nguyên .
4, Người quốc tế và người không quốc tịch không có quyền bầu cử, ứng cử vào những cơ quan quyền lực nhà nước. Nhưng họ hoàn toàn có thể được tuyển dụng vào thao tác trong cỗ máy nhà nước so với những việc làm không lien quan đến bí hiểm vương quốc và bảo mật an ninh quốc phòng .
5, Pháp luật pháp luật một số ít hạn chế về quyền cư trú và tự do đi lại của họ .
6, Người quốc tế, người không quốc tịch được miễn nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, trừ trường hợp họ tự nguyện ship hàng trong lực lượng vũ trang nước ta .

Câu 71: Khái niệm, đặc điểm và phân loại các hình thức hoạt động của hành chính nhà nước.

Trả lời

 1. Khái niệm:

* Hoạt động hành chính là một loại hoạt động giải trí đặc biệt quan trọng của con người, nên khi nào cũng được biểu lộ ra bên ngoài dưới những hình thức nhất định : phát hành những quyết định hành động quy phạm hay riêng biệt, những hoạt động giải trí tổ chức triển khai, …
* Hình thức hoạt động giải trí hành chính là sự biểu lộ ra bên ngoài những hoạt động giải trí cùng loại về nội dung, đặc thù và phương pháp tác động ảnh hưởng của chủ thể lên khách thể quản lí .

 1. Đặc điểm:
 2. a) Nhiều hình thức hoạt động hành chính (HTHĐHC) thể hiện chức năng, thẩm quyền của cơ quan hành chính, hay nói cách khác, quyền thực hiện các hình thức đó là một bộ phận cấu thành của thẩm quyền của cơ quan hành chính.
 3. b) Mỗi HTHĐHC phải có cùng nội dung, tính chất và phương thức tác động. Ví dụ: hình thức áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thì mang tính quyền lực – pháp lí, …
 4. c) Các HTHĐHC là những loại hoạt động, không nên lẫn lộn chúng với kết quả của hoạt động.
 5. Phân loại:

* Các HTHĐHC mang tính pháp lí
* Các HTHĐHC ít mang tính pháp lí, gồm có :
– Các hoạt động giải trí mang tính quyền lực tối cao có giá trị pháp lí .
– Các hoạt động tác nghiệp vật chất – kĩ thuật đơn cử .
– Hợp đồng hành chính .
* HTHĐHC không mang tính pháp lí : những hoạt động giải trí tổ chức triển khai – xã hội trực tiếp .

Câu 72: Khái niệm quyết định hành chính và các tính chất đặc trưng của nó.

Trả lời

*Khái niệm: Là loại quyết định pháp luật do các cơ quan nhà nước và các cơ quan khác nhà nước ban hành.

*Tính chất:

+ Thể hiện ý chí, quyền lực tối cao đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền, tổ chức triển khai được trao quyền .
+ Ban hành trên cơ sở luật, thực thi luật .
+ Nhằm kiểm soát và điều chỉnh quan hệ xã hội chung và đơn cử. Điều chỉnh bằng cách đổi khác chính sách kiểm soát và điều chỉnh pháp lý bằng cách : đặt ra quy phạm mới hoặc đổi khác quy phạm cũ .

Câu 73: Bản chất của quyết định hành chính

Trả lời

Quyết định hành chính là một loại quyết định hành động pháp lý, là hiệu quả của sự biểu lộ ý chí quyền lực tối cao – nhà nước ( hay hiệu quả của hành vi mang tính pháp lý – quyền lực tối cao ) trải qua hành vi của những cơ quan chủ thể có quyền hành pháp trong cỗ máy hành chính nhà nước thực thi theo một trình tự, hình thức nhất định theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích đưa ra những chủ trương, giải pháp, những quy tắc xử sự hoặc vận dụng những nguyên tắc đó xử lý những việc làm đơn cử để triển khai tính năng quản trị hành chính nhà nước .

Câu 74: Phân loại các quyết định hành chính nhà nước

Trả lời

 1. Phân loại theo tính pháp lý
 • Quyết định chủ đạo: Đặt cơ sở cho sự thay đổi quy phạm pháp luật hành chính. Chủ yếu là các nghị quyết Quốc hội, Chính phủ
 • Quyết định quy phạm: Trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính

+, Đặt ra quy phạm pháp luậ hành chính mới

+, Đình chỉ thi hành có thời hạn hoặc không có thời hạn quy phạm hiện hành

+, Sửa đổi quy phạm pháp luật hành chính hiện hành

+, Bãi bỏ quy phạm pháp luật hành chính hiện hành

+, Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan dân cử và hành chính cấp trên ban hành.

+, Thay đổi phạm vi hiệu lực của quy phạm pháp luật hành chính hiện hành

 • Nghị định tiên phát: Điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh mà chưa được luật, pháp lệnh điều chỉnh
 • Quyết định cá biệt: Các quyết định giải quyết các việc cá biệt, cụ thể ban hành trên cơ sở quyết định chủ đạo, quyết định quy phạm hay các quyết định cá biệt của cơ quan cấp trên, chỉ có hiệu lực đối với các đối tượng cụ thể và chỉ áp dụng 1lần
 1. Phân loại theo cơ quan ban hành
 • Nghị quyết, nghị định của Chính phủ:

+, Nghị quyết nhà nước mang tính chủ yếu
+, Nghị định nhà nước do tập thể nhà nước trải qua mang chính Quy phạm. Đặc biệt là nghị định tiên phát

 • Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

+, Quyết định của Thủ tướng : Quy phạm hoặc riêng biệt
+, Chỉ thị của Thủ tướng : Chủ yếu là riêng biệt

 • Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng: Thông tư là quyết định đặc trưng của Bộ trưởng dùng để hướng dẫn thi hành các quyết định cảu cơ quan nhà nước cấp trên, thường là hướng dẫn thi hành nghị định
 • Quyết định, chỉ thị của UBND và quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND: Có hiệu lực trong phạm vi địa phương
 • Quyết định của sở, phòng thuộc UBND: vấn đề đặt ra việc sở phòng được ra quyết định hành chính còn gây nh tranh cãi
 • Quyết định, chỉ thị của cơ quan thẩm quyền nội bộ

+, Quyết định : tính quy phạm nội bộ, đa số là đơn cử – riêng biệt
+, Chỉ thị : đơn cử – riêng biệt

 • Quyết định hành chính liên tịch
 1. Phân loại theo trình tự ban hành
 • Trình tự tập thể: Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của UBND; các quyết định liên tịch
 • Trình tự cá nhân: Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng; quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng; quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND; thủ trưởng các cơ quan thẩm quyền nội bộ của nhà nước
 • Theo trình tự khác: Cơ quan cấp dưới ban hành nhưng phải được cơ quan cấp trên phê chuẩn mới có hiệu lực đầy đủ
 1. Phân loại theo hình thức của quyết định
 • Hình thức thể hiện:

+, Văn bản
+, Lời nói, điện thoại cảm ứng, điện tín
+, Dấu hiệu, ký hiệu, ám hiệu

 • Hình thức pháp lý: Quy định trong pháp luật
 1. Phân loại theo các căn cứ khác:
 • Theo vị trí cơ quan ban hành
 • Theo ngành và lĩnh vực quản lý

Câu 75: Phân biệt quyết định hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước với giấy tờ hành chính, hành động có giá trị pháp lý

Trả lời

 • Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan lập pháp.

Đây là hai loại quyết định hành động do những chủ thể thuộc hai mạng lưới hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước khác nhau phát hành để triển khai quyền lực tối cao nhà nước. Việc phân biệt hai loại quyết định hành động này thứ nhất là địa thế căn cứ vào thủ tục, trình tự phát hành .

 • Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan tư pháp.

Đây là hai loại quyết định hành động do hai mạng lưới hệ thống cơ quan khác nhau phát hành. Những quyết định hành động của cơ quan tư pháp hầu hết là những quyết định hành động riêng biệt dưới hình thức là những bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án, quyết định hành động của Viện kiểm sát. Tuy nhiên để thực thi công dụng, trách nhiệm của mình những cơ quan này còn được quyền ra những quyết định hành động hành chính quy phạm tuy nhiên rất hạn chế về chủ thể. Ngoài những quyết định hành động nêu trên, những cơ quan tư pháp còn ra những quyết định hành động hành chính để xử lý việc làm nội bộ hoặc thực thi 1 số ít quyền quản trị hành chính được pháp lý lao lý .
Trình tự, thủ tục thiết kế xây dựng phát hành hai loại quyết định hành động này cũng khác nhau. Quyết định của cơ quan tư pháp phải thực thi những thủ tục theo lao lý của Luật tố tụng
Phân biệt quyết định hành động hành chính với những loại sách vở, văn bản và những phương tiện đi lại có tương quan khác trong hoạt động giải trí hành chính. Điểm độc lạ quan trọng với quyết định hành động hành chính là tổng thể những loại sách vở nói ở đây đều không có tính năng pháp lý là làm biến hóa chính sách kiểm soát và điều chỉnh pháp lý dù dưới bất kỳ hình thức nào .
Khác với những loại hợp đồng, những quyết định hành động hành chính do những chủ thể hoạt động giải trí hành chính có thẩm quyền phát hành một cách đơn phương ; còn hợp đồng, như tên gọi của nó, là sự thỏa thuận hợp tác của những bên, mang tính bình đẳng .

Câu 76: Các hình thức xử lý đối với quyết định hành chính bất hợp pháp của các cơ quan hành chính  nhà nước

Trả lời

Với bất kể những loại vi phạm nào về hình thức, nội dung cũng như thủ tục cũng sẽ 3 chế tài chung để giải quyết và xử lý những vi phạm :

 • Đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định đã ban hành
 • Khôi phục lại tình trạng cũ do việc thực hiện quyết định trái pháp luật gây ra
 • Truy cứu trách nhiệm pháp lý với người có lỗi
 1. Chế tài áp dụng với các quyết định không hợp pháp về nội dung và hình thức

Tùy theo mức độ vi phạm mà hoàn toàn có thể coi quyết định hành động là vô hiệu hàng loạt hoặc từng phần. Đối với vi phạm về nội dung hoàn toàn có thể vận dụng cả ba, hai hoặc một loại chế tài trong ba loại nêu ở trên. Đối với vi phạm về hình thức hoàn toàn có thể thuận tiện sửa đổi và phần đông không làm phát sinh việc vận dụng chế tài thứ 2 trong ba loại chế tài nêu ở trên

 1. Chế tài áp dụng với quyết định có trình tự ban hành không hợp pháp

Mặc dù nội dung quyết định hành động không vi phạm pháp lý nhưng trình tự phát hành không hợp pháp thì về nguyên tắc vẫn phải vận dụng cả ba loại chế tài giải quyết và xử lý vi phạm như kể trên. Có như vậy, hoạt động giải trí hành chính mới có trật tự, kỷ luật nhà nước mới nghiêm và đạt hiệu suất cao cao đc. Nhưng việc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm người có lỗi ở đây thường nhẹ hơn .

Câu 77: Khái niệm, đặc điểm và phân loại các phương pháp của hoạt động hành chính nhà nước?

Trả lời

 1. Khái niệm

Phương pháp hoạt động giải trí hành chính là những phương pháp, phương pháp mà chủ thể quản trị vận dụng để ảnh hưởng tác động lên khách thể quản trị ( hành vi của đối tượng người tiêu dùng quản trị ) bằng những phương tiện đi lại nhất định như ý chí, uy tín, pháp lý hoặc giải pháp cưỡng chế trực tiếp nhằm mục đích đạt được những mục tiêu đề ra

 1. Đặc điểm
 • Thể hiện bản chất của mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể quản lý, nhằm tác động lên các khách thể quản lý- tức là hành vi của các đối tượng quản lý
 • Do các chủ thể quản lý mà chủ yếu là các cơ quan hành chính hoặc cán bộ, công chức và người có thẩm quyền của cơ quan hành chính áp dụng, nhằm thể hiện ý chí đơn phương của nhà nước
 • Được áp dụng trong giới hạn của hoạt động hành chính, chứ không phải trong các hoạt động nhà nước khác (hoạt động xét xử, kiểm sát,. . .) và là hoạt động có tính chất nhà nước chứ không phải có tính chất xã hội
 • Thể hiện dưới những hình thức pháp luật nhất định (quyết định pháp luật, biện pháp tổ chức- cưỡng chế, mệnh lệnh,. .) và nhiều phương pháp được pháp luật quy định chặt chẽ (hay nói cách khác là nhiều phương pháp hoạt động hành chính có tính pháp lý)
 • Nội dung của đa phần các phương pháp phản ánh thẩm quyền của các cơ quan hành chính hoặc người có chức đại diện cho nhà nước.
 1. Phân loại phương pháp hoạt động hành chính
 • Phương pháp chung: áp dụng để thực hiện những chức năng cơ bản của hoạt động hành chính ở tất cả ngành, lĩnh vực
 • Theo bản chất quyền uy:

+, Phương pháp thuyết phục
+, Phương pháp cưỡng chế

 • Theo phương thức tác động trực tiếp hoặc gián tiếp

+, Phương pháp hành chính
+, Phương pháp kinh tế tài chính
+, Phương pháp hoạt động giải trí mang tính xã hội
+, Phương pháp giáo dục

 • Theo phạm vi tác động

+, Phạm vi tổ chức triển khai ( quy mô hóa, thử nghiệm ,. . )
+, Phương pháp hoạt động giải trí ( kiểm soát và điều chỉnh, chỉ huy chung và quản trị tác nghiệp )
+, Phương pháp hỗn hợp ( quản trị theo chương trình – tiềm năng )

 • Theo tính chất của nội dung

+, Phương pháp chính trị – xã hội
+, Phương pháp tổ chức triển khai – kỹ thuật ( theo dõi, kiểm tra ,. . )

 • Phương pháp riêng: áp dụng trong quá trình thức hiện những chức năng riêng biệt hoặc những vấn đề, ngành, lĩnh vực,. . riêng biệt của quá trình quản lý

Câu 78: Phân biệt quyết định chung, quyết định quy phạm, quyết định cá biệt.

Quyết định chung
Quyết định quy phạm
Quyết định cá biệt

– Là quyết định đề ra chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, chính sách, các biện pháp lớn có tính chất chung, công cụ định hướng chiến lược
– Áp dụng một lần
– Áp dụng cho mọi chủ thể

– Hình thức: Luật, văn bản dưới luật
– Hiệu lực dài

– Tác động khoanh vùng phạm vi rộng
– Là quyết định trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính
– Áp dụng nhiều lần
– Áp dụng cho mọi chủ thể
– Thể hiện dưới rất nhiều hình thức
– Hiệu lực dài
– Tác động khoanh vùng phạm vi rộng
– Quyết định để giải quyết các việc cá biệt, cụ thể
– Áp dụng một lần
– Áp dụng cho một chủ thể xác lập
– Quyết định, bản án, bằng khen, giấy khen, …
– Hiệu lực ngắn
– Tác động khoanh vùng phạm vi hẹp
Câu 79 : Phương pháp hành chính và chiêu thức kinh tế tài chính trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước, mối quan hệ giữa hai loại giải pháp đó .
Trả lời

Phương pháp hành chính
Phương pháp kinh tế

– Là phương pháp tác động đến cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng quản lý bằng cách quy định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của họ qua những mệnh lệnh dựa trên quyền lực nhà nước và phục tùng
– Đặc điểm
+, Trực tiếp ảnh hưởng tác động lên chủ thể bằng cách đơn phương pháp luật trách nhiệm và giải pháp hành vi cho đối tượng người dùng quản trị
+, Đc triển khai trong khuôn khổ Pluật
– Là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của các đối tượng quản lý thong qua việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của con người.
– Đặc điểm
+, Tác động gián tiếp đến đối tượng người dùng quản trị trải qua quyền lợi kinh tế tài chính
+, Những đòn kích bẩy kinh tế tài chính đc sử dụng : quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh thương mại ; chính sách thưởng, … nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo vật chất thuận tiện cho hoạt động giải trí của đối tượng người tiêu dùng quản trị
Phương pháp hành chính và giải pháp kinh tế tài chính có mối quan hệ ngặt nghèo vs nhau. Phương pháp hành chính là phương tiện đi lại đưa giải pháp kinh tế tài chính vào đời sống, vì chủ trương đòn kích bẩy kinh tế tài chính luôn và chỉ đc bộc lộ dưới hình thức văn bản pháp luật hành chính. trái lại, vận dụng chiêu thức kinh tế tài chính giúp đạt tốt hơn mục tiêu của giải pháp hành chính, giúp đưa những giải pháp này đi vào đời sống, giúp cho hoạt động giải trí hành chính nhà nước đạt hiệu suất cao cao .

Câu 80 : Phân biệt và nêu mối quan hệ giữa quyết định hành động hành chính nhà nước với những hình thức hành chính không ( hoặc ít ) mang tính pháp lý .
Những quyết định hành động hành chính nhà nước và những hình thức hành chính không hoặc ít mang tính pháp lý đều là những hình thức hoạt động giải trí hành chính của nhà nước. Chúng là những hình thức pháp lý link ngặt nghèo với nhau trên cơ sở thống nhất của tính năng điều hành quản lý và chấp hành .
+, Những hình thức mang tính pháp lý được pháp lý lao lý đơn cử về nội dung, trình tự, thủ tục
+, Những hình thức không hoặc ít mang tính pháp lý đc pháp lý pháp luật những nguyên tắc, khuôn khổ chung để triển khai chứ không pháp luật đơn cử

 • Những hình thức mang tính pháp lý thể hiện đặc trưng quyền lực- pháp lý của hoạt động nhà nước, là trung tâm của hoạt động nhà nước, đây là hoạt động chủ yếu của cơ quan nhà nước. Các hình thức khác đều xoay quanh, phục vụ cho hình thức hoạt động này

+, VB có tính chủ yếu
+, VB quy phạm pháp luật
+, VB riêng biệt ( VB vận dụng pháp lý )
+, VB hành chính thường thì
+, Các hình thức mang tính pháp lý khác : cấp phép, giấy xác nhận, công chứng, xác nhận, xử phạt, dịch vụ công, …

 • Những hình thức ít mang tính pháp lý

+, Các hành vi mang tính quyền lực tối cao có giá trị pháp lý
+, Các hoạt động tác nghiệp vật chất – kỹ thuật đơn cử
+, Hợp đồng hành chính

 • Hình thức không mang tính pháp lý: các hoạt động tổ chức- xã hội trực tiếp

Câu 88: Quan hệ về hiệu lực pháp lý giữa các quyết định HC nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với các quyết định của CP, Thủ tướng CP, UBND và Chủ tịch UBND:

Trả lời

Quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ phải tương thích, không được trái với những quyết định hành động, thông tư của CP, Thủ tướng CP. Các quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân và quản trị Ủy Ban Nhân Dân phải tương thích, không được trái với quyết định hành động của bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, nghành mà bộ quản trị. Nếu vi phạm, những quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân, quản trị Ủy Ban Nhân Dân sẽ bị Thủ tướng CP bãi bỏ 1 phần hoặc hàng loạt ; bị Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đình chỉ việc thi hành, đề xuất Thủ tướng bãi bỏ .

Câu 89: Quan hệ về hiệu lực pháp lý giữa quyết định HCNN của UBND các cấp với các loại quyết định pháp lý của các cơ quan Nhà nước khác:

– Đối với quyết định hành động, thông tư của bộ trưởng liên nghành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và thủ tướng CP, CP thì như câu 88 .
– Đối với quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân, quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp trên : phải tuân theo và không được phép trái với quyết định hành động đó. quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp trên có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những VB sai lầm của Ủy Ban Nhân Dân cấp dưới .

Câu 90: Quan hệ hiệu lực pháp lý của quyết định HCNN UBND các cấp với quyết định HCNN của Chủ tịch UBND:

Cùng cấp : quyết định hành động của quản trị Ủy Ban Nhân Dân không được trái Ủy Ban Nhân Dân vì quyết định hành động của 1 cá thể nằm trong tập thể không hề trái với tập thể .

Câu 91: Quan hệ về hiệu lực pháp lý giữa các quyết định hành chính nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp với các loại quyết định pháp lý của các cơ quan nhà nước khác:

 • QĐHC của cơ quan chuyên môn phải phù hợp với UBND cùng cấp, và cơ quan chuyên môn cấp trên.
 • Nếu 2 cơ quan chuyên môn cùng có VB quy định cùng 1 vấn đề è VB ra sau được áp dụng.

Câu  92: Yêu cầu hợp pháp đối với nội dung và hình thức của quyết định hành chính nhà nước:

Trả lời

 1. Nội dung quyết định phải thuộc thẩm quyền của cơ quan
 2. Nội dung quyết định phải phù hợp với nội dung và mục đích của quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên
 3. Nội dung của quyết định phải phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội
 4. Hình thức quyết định phải đúng quy định của PL

Câu 93: Các yêu cầu hợp lý về ND và HT của QĐ HCNN:

Trả lời

 1. Nội dung quyết định phải có tính cụ thể và phân hoá theo từng vấn đề, theo chủ thể ban hành và đối tượng thực hiện.
 2. Nội dung quyết định phải có tính tổng thể.
 3. Ngôn ngữ, cách trình bày quyết định phải chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

Câu 94: Các yêu cầu hợp lý, hợp pháp đối với thủ tục XD và ban hành quyết định HCNN:

Trả lời

 1. Quyết định phải đc ban hành theo trình tự luật định (cả hợp pháp lẫn hợp lý)
 2. Qđ phải đc ban hành theo đúng thẩm quyền pháp lý (y/c hợp pháp quan trọng)
 3. Chủ thể XD và Ban hành qđ phải có thẩm quyền chuyên môn (hợp lý)
 4. Quyết định phải đc ban hành kịp thời (vừa hợp pháp vừa hợp lý)
 5. Thủ tục ban hành qđ phải rõ ràng, hiện thực và đơn giản (hợp lý)

Câu 95: Hệ quả của việc k tuân thủ các yêu cầu hợp pháp đối vs nội dung và hình thức của quyết định HC:

Trả lời

Áp dụng chế tài so với việc không tuân thủ … tuỳ vào đặc thù và mức độ, hoàn toàn có thể coi quyết định hành động đó vô hiệu hàng loạt hay từng phần .
( + ) Quyết định k hợp pháp về ND : vận dụng những chế tài sau ( hoàn toàn có thể 1 hoặc nhiều chế tài ) :
– Đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định hành động đã phát hành
– Khôi phục lại thực trạng cũ do việc thực thi quyết định hành động trái PL gây ra
– Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm ng có lỗi
( + ) Quyết định k hợp pháp về hình thức : hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa đc 1 cách thuận tiện và việc sửa đổi k phát sinh việc vận dụng chế tài .

Câu 96: Hệ quả của việc không tuân thủ các yêu cầu hợp lý đối với thủ tục XD và ban hành quyết định HCNN:

Trả lời

không phải vận dụng chế tài, trừ năng lực vận dụng giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm ký luật nếu tái phạm nhiều lần hoặc giải pháp tổ chức triển khai. Tuy nhiên phải kịp thời có giải pháp sữa chữa những thiếu sót về hình thức VB và thủ tục XD .

Câu 97: Khái niệm và đặc điểm của cưỡng chế hành chính

Trả lời

Khái niệm
Cưỡng chế hành chính là tổng hợp những giải pháp do luật hành chính lao lý để ảnh hưởng tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp lên tâm lí tư tưởng hành vi của cá thể hoặc tổ chức triển khai, buộc những chủ thể đó phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm mục đích mục tiêu phòng ngừa, ngăn ngừa hoặc xử lí hành vi trái pháp lý, bảo vệ trật tự và kỷ luật trong hoạt động giải trí hành chính. Hình thức bảo vệ cưỡng chế hành chính là : phát hành những quy phạm pháp luật hành chính có đặc thù bảo vệ ; ra những quyết định hành động hoặc trực tiếp triển khai những quyết định hành động vận dụng những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hoặc xử lí những vi phạm hành chính .
Các giải pháp cưỡng chế hành chính hoàn toàn có thể do những loại cơ quan khác nhau thực thi, kể cả hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân những cấp. Nhưng nhiều nhất là những cơ quan chuyên trách thực thi tính năng bảo vệ pháp chế và kỷ luật trong hành chính :
1 ) Cưỡng chế hành chính hầu hết do những cư quan hành chính có thẩm quyền vận dụng theo thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thủ tục này đơn thuần hơn so với thủ tục vận dụng cưỡng chế hình sự và dân sự. Tòa án chỉ vận dụng cưỡng chế hành chính trong những trường hợp ngoại lệ. nghĩa là không phải bất kể cơ quan hành chính nào cũng có thẩm quyền vận dụng cưỡng chế hành chính mà chỉ những cơ quan nhất định trong số đó được nhà nước trao quyền => theo nguyên tắc chung, việc vận dụng cưỡng chế hành chính nằm ngoài trình tự xét xử của TANDTC. Tuy nhiên, với việc tăng cường vai trò của tòa án nhân dân, thẩm phán việc xây dựng và đi vào hoạt động giải trí của tòa hành chính thì những trường hợp tòa án nhân dân vận dụng cưỡng chế hành chính sẽ ngày càng nhiều hơn
2 ) Cưỡng chế hành chính cũng như thủ tục hành chính, không riêng gì nhằm mục đích bảo vệ triển khai, bảo vệ những quy phạm vật chất của ngành luật hành chính mà còn bảo vệ thực và bảo vệ những quy phạm vật chất của nhiều ngành luật khác, như luật hành chính, luật đất đai, kinh tế tài chính. ,. .
3 ) Nét đặc trưng cơ bản của cưỡng chế hành chính là giũa cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng cưỡng chế hành chính và cơ quan, người bị vận dụng cưỡng chế hành chính không có quan hệ thường trực mà chỉ có quan hệ kiểm tra giám sát => đây là đặc thù quan trong phân biệt cưỡng chế hành chính với cưỡng chế kĩ luật – dạng cưỡng chế mà cơ quan hành chính cũng có quyền vận dụng thoáng rộng trong hoạt động giải trí của mình
Trong việc vận dụng cưỡng chế kỷ luật thì ng ] ời có quyền vận dụng hình thức cưỡng chế đó và người bị vận dụng phải có quan hệ thường trực => đay là diiemr khác với cưỡng chế hành chính
Ngoài ra, không phải giải pháp cưỡng chế hành chính nào cũng chỉ vận dụng khi có vi phạm pháp lý xảy ra, mà hoàn toàn có thể vận dụng ngay cả khi không có vi phạm xảy ra như giải pháp phòng ngừa hành chính .
Câu 98 : Các giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời trong thủ tục xử lý những vụ án hành chính ? Nhận xét những lao lý về yếu tố này theo pháp lý nước ta .

Trả lời

Các giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời trong thủ tục xử lý những vụ án hành chính

Trong tố tụng hành chính, việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện có ý nghĩa hệ trọng. Bởi vì, hoạt đọng hành chính có đặc thù là tính nhanh chóng, liên tục, thường xuyên, khong thể gián đoạn mà biểu hiện chủ yếu của nó là các quyết định hành chính và hành vi hành chính. Do đó, về nguyên tắc, không thể đình chỉ tùy tiện quyết định hành chính và hành vi hành chính bởi một kiện tụng bất kỳ nào đó, Mặt khác, phải bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm bởi những quyết định hành chính và hành vi hành chính bất hợp pháp. Vì thế, luật tố tụng hành chính cần xử lí vấn đề này một cách thật khoa học cụ thể 102. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

 1. Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
 2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.
 3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.
 4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 5. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải người lao động.
 6. Kê biên tài sản đang tranh chấp.
 7. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.
 8. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.
 9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác.
 10. Phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ.
 11. Phong toả tài sản của người có nghĩa vụ.
 12. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định.
 13. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định

Nhận xét

ở nước ta. pháp lệnh TTGQVAHC pháp luật đương sự có quyền nhu yếu TANDTC vận dụng những giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ( khoản 2 b Điều 20 ) như : 1 > tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành động hành chính bị khiếu kiện : 2 > cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức triển khai cá thể khác thực thi những hành vi nhất định, nếu xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án hành chính hoặc đẻ bảo vệ cho việc thi hành án ( điều 34 ). Đương sự hoàn toàn có thể đưa ra đơn nhu yếu đó sau khi thụ lý vụ án, nhưng đương sự phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nhu yếu của mình, nếu có lỗi trong việc gây thiệt hại thì phải bồi thường ( khoản 1 điều 33 )
Theo niềm tin pháp lệnh TTGQVAHC, việc vận dụng hay không vận dụng những giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời trọn vẹn do TANDTC quyết định hành động : “ trong quy trình xử lý vụ án, Tòa án tự mình hoặc theo nhu yếu bằng văn bản của Viện kiểm sát hoàn toàn có thể ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động đó ; nếu do vận dụng giải pháp tạm thừi trái pháp lý mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường “ và việc vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời thể được triển khai ở bất kể quy trình tiến độ nào trong quy trình xử lý vụ án ( khoản 2 điều 33 )
Khoản 4 điều 33 lao lý tiếp : thời hạn vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải ghi rõ trong quyết định hành động, nhưng không được quá thời hạn xử lý vụ án. Nhưng những giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời hoàn toàn có thể bị biến hóa hoặc hủy bỏ ( diều 35 ), bị khiếu nại bửi đương sự hoặc bị kirns nghị bởi viện kiểm sát ; TANDTC phải xem xét và vấn đáp khiếu nại, đề xuất kiến nghị đó trong thời hạn ba ngày ; tuy nhiên mặc dầu có khiếu nại hoặc đề xuất kiến nghị. quyết dịnh vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời vẫn được thi hành ngay ( điều 36 )
Như vậy, những điều 33 – 36 chưa đưa ra được địa thế căn cứ đơn cử của việc áp những giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, mà trao quyền nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn cho tòa án nhân dân xem xét và quyết định hành động, thậm chí còn còn quy địn nghĩa vụ và trách nhiệm cho cả đương sự có nhu yếu đó

Theo điểm 14 của Nghụ quyết 04/2006/HĐTP, thì việc áp dụng biện pháp trên được thực hiện theo các quy định tương ứng của Bộ tố tụng dân sự (khoản 2 điều 99 các điều 100, 101, 117, 120. 123, 124, 125, và 126 của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và Nghị quyết số 02 /20005 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một sô quy định tại chương VIII của bộ luật dân sự

Câu 99 : Khái niệm những loại giải pháp cưỡng chế hành chính và phân biệt chúng với nhau .

Trả lời

Căn cứ cơ sở, mục tiêu vận dụng cưỡng chế hành chính, trong khoa học luật hành chính người ta chia ra những loại giải pháp cưỡng chế hành chính sau : giải pháp phòng ngừa. giải pháp phòng ngừa ngăn ngừa và những giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính. Nhưng theo pháp lý hiện hành của nước ta còn có thêm giải pháp cưỡng chế hành chính khác – một loại giải pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt quan trọng
a ) Các giải pháp phòng ngừa hành chính
Các giải pháp phòng ngừa được vận dụng nhằm mục đích phòng ngừa những hành vi phạm pháp lý trong nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí hành chính, cũng như nhằm mục đích bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn xã hội trong những trường hợp khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh v. v …
Chúng được gọi là giải pháp phòng ngừa vìcó mục tiêu là phòng ngừa vi phạm pháp lý hoặc phòng ngừa những tai hại hoàn toàn có thể xảy ra đói với dinh mạng và gia tài của công dân trong những thực trạng khẩn cáp. Do đó, nó có đặc thù là hoàn toàn có thể vận dụng khi chưa xảy ra vi phạm pháp lý hay không tương quan đến vi phạm pháp lý hay khi đã xảy ra vi pham pháp lý nhưng nhằm mục đích mục tiêu phòng ngừa tiếp theo phòng ngừa chung
Biện pháp phòng ngừa hành chính có đặc thù bắt buộc trực tiếp
Các giải pháp cụ thể loại này thường hay vận dụng là :
1, kiểm tra sách vở nhằm mục đích phòng ngừa những vi phạm pháp lý ( ví dụ kiểm tra bằng lái xe, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, chứng minh thư nhân dân bằng tốt nghiệp … )
2, kiểm tra hộ tịch hộ khẩu của công dân khi có hoài nghi về chính sách đăng kí tạm trú
3, kiểm tra hành lí sản phẩm & hàng hóa hành lí và do những cơ quan hải quan và công an cửa khẩu thực thi nhằm mục đích ngăn ngừa những vụ buôn lậu qua biên giớ, trốn thuế hành hóa nhập, xuaatd khẩu hoặc đẻ bảo vệ bảo đảm an toàn cho những chuyến bay, phát hiện những chất dễ cháy, dễ nổ, những kẻ tình nghi là tội phạm bỏ trốn
4, trưng thu, trưng mua gia tài công dân để ngăn ngừa hậu quả thiên tai bão lụt
5. kiểm tra sức khỏe thể chất bắt buộc của những người làm việc làm dịch vụ có tương quan đến thực phẩm, y tế, dễ gây ra dịch bệnh cho người tiêu dùng, bệnh nhân, …
Các giải pháp phòng ngừa hành chính có đặc thù hạn chế quyền
Các giải pháp cụ thể loại này thường vận dụng là
1, ngăn cấm hoặc hạn chế xe cộ đi lại trên tuyến đường nào đó khi Open rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn giap thong trong những trường hợp sửa lại cầu sá, xây cầu và cống, bão lụt, cây đỏ, …
2. ngăn cấm người vào khu vực đang có dịch bệnh nhà có rủi ro tiềm ẩn đỏ
3. quản chế hành chính so với những người được miễn trách nhiệm hình sự nhưng phải liên tục xuất hiện tại cơ quan công an đẻ trình diện thông tin về chỗ ở, hoặc cấm không được ra khỏi địa phận hành chính nhất định, hoặc đã hết thừi hạn phạt tù nhưng vẫn cẫn sự quản lí., …
b ) cac giải pháp ngăn ngừa hành chính
những giải pháp ngăn ngừa hành chính được vận dụng trong những trường hợp thiết yếu phải ngăn ngừa, dập tắt những hành vi vi phạm pháp lý, bảo vệ việc xử phat hay ngăn ngừa những hậu quả thiệt hại do chúng gây ra
do tính phong phú của mục tiêu những giải pháp ngăn ngừa hành chính nên thường vận dụng những giải pháp đơn cử sau đây
* giải pháp ngăn ngừa hành vi hành chính nhằm mục đích đình chỉ hành vi phạm pháp
1. đình chỉ hành vi vi phạm pháp lý do những cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng, ví dụ cơ quan công an có nghĩa vụ và trách nhiệm đình chỉ hành vi vi phạm luật giao thong đường đi bộ
2, vận dụng vũ lực, vũ khí khi có hành vi chống đối người thi hành công vụ hay trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm, truy bắt phạm nhân, v. . v, ,

*các biện pháp ngăn chặn hành chính nhằm bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính

1. giữ người giữ vật phẩm, phương tiện đi lại được sử dụng đẻ vi phạm hành chính
2. khám người, khám đò vật, phương tiện đi lại, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính

*biện pháp ngăn ngừa những hậu quả thiện hại do vi phạm gây ra

1. đình chỉ hoạt động giải trí của doanh nghiệp, v. . v. .
2. chữa bệnh bắt buộc so với những người mắc bệnh truyền nhiễm, tinh thần ,. . v. . v
3. tịch thu những công cụ, vật tư, vũ khí dùng đẻ vi phạm pháp lý
4. cưỡng chế phá dỡ nhà thiết kế xây dựng trái phép, hoặc đưa người ra khỏi nhà thiết kế xây dựng lấn chiếm phạm pháp
=> tuy nhiên, sự phân loại trên một số ít trường hợp vẫn mang tính ước lệ vì một số ít giải pháp vẫn đồng thời vừa ngăn ngừa hậu quả, vừa đẻ bảo vệ việc xử phạt như tạm giữ hành chính. . .
c ) những giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính
những giải pháp này chỉ được vận dụng so với những cá thể, tổ chức triển khai thực thi vi phạm hành chính và chỉ được cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng trên cơ sở đã tìm hiểu, xác định đơn cử rõ ràng

**) phân biện ba loại biện pháp trên

Các giải pháp này nhằm mục đích mục tiêu phòng ngừa và ngăn ngừa không chỉ vi phạm hành chính, mà cả vi phạm pháp lý nói chung. Riêng giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính thì chỉ vận dụng so với người có hành vi vi phạm hành chính
Ba loại giải pháp này khác nhau trước hết ở mục tiêu vận dụng, Nhưng chúng còn khác nhau ở đặc thù, mức độ của tính cưỡng chế và quan hệ so với vi phạm pháp lý
+ ) giải pháp phòng ngừa thường vận dụng khi chưa có vi phạm pháp lý xảy ra
+ ) giải pháp ngăn ngừa vận dụng khi có những tín hiệu khẳng định chắc chắn vi phạm đã xảy ra, đoi khi có vẻ như là vi phạm quả tang nhưng đây mới chỉ là sự chứng minh và khẳng định trong ý chí chủ quan của người chấp hành pháp lý
+ ) giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính chỉ được vận dụng khi trong thực tiễn đã có vi phạm hành chính xảy ra dưới hình thức quả tang hoặc đã được tìm hiểu xem xét kĩ lưỡng và xác lập được đúng chuẩn đơn cử vi phạm và chỉ vận dụng trên cơ sở quyết định hành động của cơ quan, người có thẩm quyền .

Câu 100 Biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt là gì? Thực tiễn quy định và áp dụng có vấn đề gì đang đặt ra đối với loại biện pháp này?

Trả lời

*) biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt

Pháp luật nước ta gọi chính thức đây là những giải pháp xử lí hành chính khác. thực ra cái tên những giải pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt quan trọng đã được đặt ra trong dự thảo một nghị định về giải pháp này từ năm 1990. Chúng có nguồn gốc từ nghị quyết số 49 ngày 20 – 6 – 1961 của ủy ban thường vụ QH về tập trung chuyên sâu tái tạo những thành phần có hại cho xã hội trong đó pháp luật hai giải pháp cưỡng chế là tập trung chuyên sâu giáo dục tái tạo vầ quản chế .
Sau này pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 1995 lao lý năm giải pháp là
+ ) giáo dục tại xã, phường thị xã
+ ) đưa vào trường giáo dưỡng
+ ) đưa vào cơ sở giáo dục
+ ) đưa vào cơ sở chữa bệnh
+ ) quản chế hành chính
Những giải pháp này có đặc thù cưỡng chế đặc biệt quan trọng :
+ Chúng được luật hành chính pháp luật, được vận dụng bởi những cơ quan hành chính theo thủ hành chính so với những đói tượng không có quan hệ thường trực về công vụ với cơ quan vận dụng ( khác với cưỡng chế kỷ luật ). Và chúng khác với cưỡng chế tư pháp, nghĩa là được vận dụng không trải qua thủ tục xét xử của tòa án nhân dân
+ Mức độ khắc nghiệt cao hơn nhiều so với những giải pháp cưỡng chế hành chính thường thì. Cả năm giải pháp pháp luật ở pháp lệnh XLVPHC về thực ra là tước hoặc hạn chế quyền tự do cá thể trong thời hạn đáng kể. cạnh bên đó lại có giải pháp mang tính tác động ảnh hưởng xã hội mà ít có tính cưỡng chế nhà nước như giải pháp giáo dục tai làng xã, phường thị xã
+ Đối tượng vận dụng giải pháp này được lao lý rất phong phú : có thẻ thuộc diện triển khai vi phạm hành chính, nhưng phần đông không thuộc diện này mà là người phạm tội hothực hiện vi phạm hình sự ( đói với giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng ) hoặc những đối tượng người dùng đặc biệt quan trọng phong phú khác. . v. . v. .

**) thực tiễn quy định và áp dụng có vấn đề gì đang đặt ra với biện pháp này

Hệ thống những lao lý pháp lý về những giải pháp xử lí vi phạm hành chính khác ( XLVPHCK ) có vai trò quan trọng trong việc đấy tranh phòng chống vi phạm pháp lý vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo vệ những quyền lợi ích chính đáng của công dân. Trong điều kiện kèm theo mới, mạng lưới hệ thống những pháp luật pháp lý và vận dụng pháp lý CBPXLHCK còn rất nhiều yếu tố chưa ổn, yếu kém .

Về ưu điểm: nhìn chung hệ thống văn bản bao quát hầu hết các lĩnh vực liên quan đén việc áp dụng CBPXLHCK. Các văn bản quy định tương đói chi tiết về trình tự thủ tục từ việc quyết định áp dụng đén tổ chức thực hiện CBPXLHCK. Một điều cần nhấn mạnh là tính thích ứng với những thay đỏi của thực tiễn của các văn bản pháp luật luôn được đảm bảo do đó đã có đóng góp tích cực vào việc giáo dục cảm hóa và quản lí cuộc đấu tranh phòng chống những vi phạm trong cuộc sống .

Về hạn chế:

+ về chất lượng hiện tất cả chúng ta đang có một mạng lưới hệ thống những văn bản rất đồ sộ có chứa dựng CBPXLHCK, kể từ pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho đến những văn bản của những cơ quan thuộc cơ quan chính phủ. Hệ thống những văn bản được phát hành khá đò sộ nhưng chồng chéo, xích míc nhiều vấn đè chưa rõ ràng, minh bạch. Thử tưởng tượng, yếu tố tọi phạm và hình phạt cho mỗi tội danh phải được pháp luật trong một bboj luật do cơ quan quyền lực nhà nước phát hành. Còn CBPXLHCK, tại sao phải có quá nhiều những cơ quan nhà nước cùng tham gia phát hành văn bản với những tên gọi khác nhau => hoàn toàn có thể nói việc giao cho quá nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành những lao lý có tương quan đến CBPXLHCK là một trong những nguyên do dẫn đến sự chồng chéo, phức tạp và khó khăn vất vả cho việc hiểu, vận dụng những pháp luật này trong thực tiễn
Một trong những hạn chế chưa ổn đa phần trong những pháp luật hiện hành về CBPXLHCK là sự chưa tương thích giữa 1 số ít pháp luật của văn bản hướng dẫn pháp lệnh với những pháp luật của bản thân pháp lệnh => đây là nguyên do của sự chậm trễ trong việc phát hành cac văn bản CBPXLHCK. Và cũng là nguyên do của hiệu suất cao thấp trong việc vận dụng tổ chức triển khai triển khai những BPXLHCK trên thực tiễn. Các nghị định của cơ quan chính phủ lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành pháp lệnh đều được ban sau gần một năm hoặc hơn một năm kể từ ngày pháp lệnh có hiệu lực hiện hành thi hành
+ Về đối tượng người dùng vận dụng giải pháp hành chính khác lượng văn bản lớn nhưng 1 số ít yếu tố chưa được bao quát. Do vậy trên thực tiễn đã dẫn đén thực trạng một số ít bộ đã phát hành văn bản pháp lý lan rộng ra khoanh vùng phạm vi đối tượng người tiêu dùng bị vận dụng CBPXLHCK so với pháp lệnh. Việc làm này được xem như thể một giải pháp tình thế đẻ cung ứng nhu yếu của thực tiễn, tuy nhiên nếu xét về phương diện pháp chế đây là biểu lộ của sự không tuân thủ thứ bặc về hieeum lực pháp lí của mạng lưới hệ thống những văn bản pháp lý
+ Nhiều lao lý trong pháp lệnh còn rườm rà có nhiều yếu tố nhầm lẫn howacj không rõ ràng dẫn tới việc bị hiểu nhầm hiểu không đúng và vận dụng không đúng trong thực tiễn
+ về cơ bản trong mạng lưới hệ thống những văn bản lao lý lien quan CBPXLHCK chưa lao lý chính sách và kỷ luật trong hàh chính nhà nước
Câu 101 Khái niệm phương pháp bảo vệ pháp chế và kỷ luật trong hành chính nhà nước. Pháp luật Nước Ta lao lý những giải pháp đơn cử nào ?

Trả lời

Ở nước ta phương pháp bảo vệ pháp chế và kỷ luật nhà nước cơ trong hoạt động giải trí hành chính là những hoạt động giải trí giám sát, thanh tra, nhưng về nội hàm khái niệm và thực tiễn của chúng nhiều khi còn nhầm lẫn và ngay cả trong sách báo pháp lý, trong pháp lý cũng chưa được phân biệt rõ ràng .

 • Khái niệm “giám sát

khái niệm này dùng đẻ chỉ công dụng cơ bản của những cơ quan dân cử, cũng nhiều khi chỉ hoạt động giải trí của những cơ quan Đảng, của tòa án nhân dân, những tổ chức triển khai xã hội và công dân nhằm mục đích bảo vệ sự tuân thủ nghiêm chỉnh pháp lý trong hoạt động giải trí hành chính. Đôi khi cũng được dùng đẻ chỉ hoạt động giải trí của cơ quan công an, chấp hành viên giám sát những đói tượng đang chấp hành án, những đói tượng tình nghi khác, ,
Hoạt động giám sát hầu hết được triển khai ngoài quan hệ thường trực, tức là giữa cơ quan gíam sát và cơ quan chịu sự giám sát đó không nằm trong quan hệ thường trực trực tiếp theo chiều dọc. Tuy vậy, để triển khai công dụng giám sát pháp lý cũng trao cho một số ít cơ quan trong một số ít trường hợp nhất dịnh, những quyền hạn đáng kể như hoạt động giải trí giám sát của cơ quan dân cử thường được bảo vệ bằng những quyền hạn lớn như quyền đình chỉ hoặc bãi bỏ quyết định hành động của cơ quan hành của cơ quan hành chính chịu giám sát kể cả một số ít quyền dân sự như phê chuẩn, không bổ nhiệm theo hiến pháp hay luật về tổ chức triển khai. Còn những loại giám sát khác thì đặc thù khác nhau, quyền hạn cũng khác nhau. Nhưng giám sát của những tổ chức triển khai xã hội và của công dân thì chỉ mang tính xã hội không có quyền hạn nhà nước .

 • Khái niệm kiểm tra

Khái niệm này được hiểu và vận dụng theo hai nghĩa
+ Theo nghĩa hẹp. kiểm tra được hiểu như thể soát xét, trấn áp, nó mang tính đơn cử là hoạt động giải trí thường xuyen mà thủ trưởng hay nười được trao quyền thực thi trong hoạt động giải trí với cơ quan, tổ chức triển khai hay hay cả đói với công dân như kiểm tra một yếu tố nào đó, kiểm tra việc thực thi một quyết định hành động nào đó. Trong hoạt động giải trí thanh tra cũng triển khai kiểm tra như kiểm tra như kiểm tra sản phẩm & hàng hóa hải quan, kiểm tra người khi lên máy bay, v. . v => Trong trường hợp này cơ quan nhà nước người được trao quyền nhiều lúc hoàn toàn có thể vận dụng những chế tài có tính cưỡng chế với đối tượng người dùng kiểm tra
+ Theo nghũa rộng, kiểm tra được hiểu là kiểm ra của Đảng, kiểm tra xã hội v. . v. Với ý nghĩa này kiểm tra không mang tính nhà nước thế cho nên không có quyền trực tiếp vận dụng những giải pháp cưỡng chế nhà nước mà chỉ hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp tác đọng mang đặc thù xã hội chứ không mang tính pháp lý
Kiểm tra còn được hiểu là tính năng kiểm tra hoặc kiểm tra nội bộ

 • Khái niệm thanh tra

Theo lý luận nhà nước cũng như theo pháp lý nước ta thanh tra là một công dụng cơ bản tất yếu của quản lí nhà nước. Điều đó có nghĩa là cơ quan hành chính nào cũng cần triển khai tính năng này. Như vậy, hoạt động giải trí thanh tra trước hết là của thủ trưởng những cơ quan hành chính, do đó giữa chủ thể thanh tra và đối tượng người tiêu dùng bị thanh tra có quan hệ thường trực. Vì thế thủ trưởng thanh tra có nhiều quyền hạn lớn so với đối tượng người tiêu dùng bị thanh tra .
Bên cạnh đó, do đặc thù đặc biệt quan trọng quan trọng của tính năng này mà nhà nước xây dựng một mạng lưới hệ thống cơ quan thanh tra chuển biệt để triển khai công dụng thanh tra giúp cho thủ trưởng những cấp. Do đó, trong trường hợp này giữa chủ thể thanh tra và đối tượng người tiêu dùng bị thanh tra không có quan hệ thường trực .

 • Cơ quan thanh tra chỉ có một số quyền hạn chế nhằm bảo đảm hiệu lực của bản thân hoạt động thanh tra mà thôi, không có những quyền mang tính chất quyết định, áp dụng chế tài với đối tượng bị thanh tra.

Quyền thanh tra thường bao hàm quyền kiểm tra nếu hiểu kiểm tra theo nghĩa hẹp
Trong pháp lý trước hết là Luật thanh tra năm 2004 khái niệm “ thanh tra ” với nghĩa là tổ chức triển khai thì gồm “ thanh tra nhà nước ” và “ thanh tra nhân dân ”. thanh tra nhân dân tuy có chữ thanh tra nhưng về thực chất nó thuộc lọai hình giám sát và kiểm tra xã hội. Hiểu rộng ra thanh tra nhà nước còn bao hàm hoạt động giải trí truy thuế kiểm toán nhà nước do cn truy thuế kiểm toán nhà nước thuộc Quốc hội triển khai, hoạt động giải trí của những đoàn thanh tra Quốc hội, vv. .

***) Phân biệt các khái niệm giám sát, kiểm tra, thanh tra

Nhìn chung chưa xác lập, phân biệt rõ thực chất của chung mang tính nhà nước hay man tính xã hội, tính quyền lực tối cao nhà nước và hiệu lực thực thi hiện hành nhà nước cao hay thấp. Vì thế, nếu nói “ thanh tra nhà nước ”, “ thanh tra nhân dân ” thì đã bộc lộ thực chất khái niệm “ thanh tra nhà nước là hoạt động giải trí mang tính quyền lực tối cao nhà nước nhưng thanh tra nhân dân có thực chất như thể kiểm tra giám sát xã hội không mang tính quyền lực tối cao nhà nước
Giám sát, kiểm tra cũng vậy. Nếu là hoạt động giải trí giám sát của những cơ quan dân cử thì tính quyền lực tối cao nhà nước lớn thẻ hiện ở những giải pháp chế tài hoàn toàn có thể vận dụng. Giams sát của công an, công an cũng vậy. Nhưng giám sát xã hội lại thường lẫn lộn và không phân biệt với kiểm tra tức là không có tính quyền lực tối cao nhà nước. tuy nhiên giám sát kiểm tra những cơ quan của Đảng thì tính quyền lực tối cao lại rất cao mặc dầu không phải quyền lực tối cao nhà nước. Còn kiểm tra ( hiểu theo nghĩa hẹp ) thì có nội hàm đơn cử xác lập
Câu 102 Trong hành chính nhà nước vận dụng những loại cưỡng chế nhà nước nào ? Khái quát chung về những loại cướng chế đó .

Trả lời

Cưỡng nhà nước gồm có bốn loại chính : cưỡng chế hình sự, cưỡng chế dân sự, cưỡng chế hành hính và cưỡng chế kỷ luật. Cưỡng chế hình sự do Luật Hình sự pháp luật, cưỡng chế dân sự do luật dân sự pháp luật còn cưỡng chế hành chính và cưỡng chế kỷ luật do luật hành chính lao lý .
Có thể hiểu khái niệm cưỡng chế trong hoạt động giải trí hành chính dưới hai góc nhìn
Thứ nhất, những chủ thể hành chính có hành vi vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí hành chính thì tùy theo đặc thù và mức độ của vi phạm hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc 1 số ít giải pháp cưỡng chế trong những giải pháp cưỡng chế nhà nước nói trên. Như vậy từ góc nhìn này cưỡng chế trong hoạt đọng hành chính bao hàm cả bốn loại cưỡng chế nhà nước nói trên .
Thứ hai, nếu hiểu khái niệm cưỡng chế trong hoạt động giải trí hành chính là nhưỡng loại giải pháp cưỡng chế mà những chủ thể triển khai hoạt động giải trí hành chính có quyền vận dụng thì nó chỉ gồm có ba loại : cưỡng chế hành chính, cưỡng chế kỷ luật và giải pháp buộc bồi thường vật chất so với những thiệt hại do hành vi vi phạm pháp lý của cán bộ, công chức viên chức gây ra cho nhà nước .
Còn cưỡng chế hình sự và dân sự hầu hết do tòa án nhân dân vận dụng. Do đó ở đây tất cả chúng ta chỉ nghiên cứu và điều tra khái niệm cưỡng chế hành chính và không ít đụng đến khái niệm cưỡng chế kỷ luật .

*) Cưỡng chế hành chính

Cưỡng chế hành chính là tổng hợp những giải pháp do luật hành chính lao lý để tác động ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp lên tâm lí tư tưởng hành vi của cá thể hoặc tổ chức triển khai, buộc những chủ thể đó phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm mục đích mục tiêu phòng ngừa, ngăn ngừa hoặc xử lí hành vi trái pháp lý, bảo vệ trật tự và kỷ luật trong hoạt động giải trí hành chính. Hình thức bảo vệ cưỡng chế hành chính là : phát hành những quy phạm pháp luật hành chính có đặc thù bảo vệ ; ra những quyết định hành động hoặc trực tiếp triển khai những quyết định hành động vận dụng những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hoặc xử lí những vi phạm hành chính .
Các giải pháp cưỡng chế hành chính hoàn toàn có thể do những loại cơ quan khác nhau thực thi, kể cả hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân những cấp. Nhưng nhiều nhất là những cơ quan chuyên trách triển khai công dụng bảo vệ pháp chế và kỷ luật trong hành chính .
+ Các giải pháp phòng ng ] à hành chính
+ Biện pháp ngăn ngừa hành chính
+ Biện pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính

*) Cưỡng chế hình sự là biện pháp cưỡng chế do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội hoặc bị tình nghi phạm tội

*) Cưỡng chế dân sự là biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với vá nhân hay tổ chức có hành vi vi phạm dân sự, gây thiệt hại cho nhà nước tập thể hoặc công dân

*) Cưỡng chế kỷ luật là biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan và người có thẩm quyền áp dụng dối với những cán cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật nhà nước

Câu 103: Bản chất pháp lý cuả các biện pháp: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính

Trả lời

Bản chất pháp lý của những giải pháp cương chế hành chính ; giáo dục tại xã, phường, thị xã : đưa vào trường giáo dưỡng ; đưa vào cơ sở giao dục ; đưa vào cơ sở chữa bệnh ; quản chế hành chinh thực chất của những giải pháp này mang đậm nét của giải pháp tư pháp thuộc khoanh vùng phạm vi lao lý của BLHS .
Câu 104 : Khái niệm, đặc thù của thủ tục hành chính. Phân loại những thủ tục hành chính ở nước ta .

Trả lời

* Khái niệm
Thủ tục hành chính là trình tự và phương pháp thực thi hoạt động giải trí hành chính nói chung hoặc là trình tự và phương pháp triển khai những hoạt động giải trí đơn cử trong những ngành những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí hành chính và do luật hành chính lao lý .
Ba quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính :
Quan điểm thứ nhất cho rằng đó là trình tự và phương pháp mà luật hành chính lao lý. Theo đó những cơ quan nhà nước phải xử lý những tranh chấp về quyền và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý .
Quan điểm thứ hai là trình tự và phương pháp do luật hành chính pháp luật. Theo đó những cơ quan hành chính nhà nước xử lý bất kể vấn đề riêng biệt đơn cử nào .
Quan điểm thứ ba là trình tự và phương pháp do luật hành chính pháp luật nhằm mục đích thực thi mọi hình thức hoạt động giải trí của những cơ quan hành chính, tức là gồm có không chỉ trình tự và phương pháp thực thi hai hoạt động giải trí theo hai quan điểm trên, mà cả trình tự và phương pháp thực thi hoạt động giải trí phát minh sáng tạo pháp lý ( phát hành quyết định hành động quy phạm pháp luật và quyết định hành động chủ yếu ) => xét ba quan điểm trên ta thấy quan điểm thứ hai bao hàm quan điểm thứ nhất quan điểm thứ ba bao hàm quan điểm thứ hai. Quan điểm thứ ba là rộng nhất là hài hòa và hợp lý hơn cả và cũng tương thích thực tiễn nước ta trong cải cách thủ tục hành chính .

**) Đặc điểm của thủ tục hành chính

 1. Thủ tục hành chính được luật hành chính quy định chặt chẽ. Do tính chất ‘là hình thức sống của luật vật chất “nên thủ tục hành chính có vai trò quan trọng và do đó nó có đặc điểm đầu tiên. Từ đó, các hoạt động không được quy phạm thủ tục luật hành chính quy định thì không phải là thủ tục hành chính.
 2. Thủ tục hành chính được thực hiện chủ yếu ngoài trình tự tòa án. Vì về nguyên tắc. Chủ thể có quyền xem xét và ra quyết định thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan hành chính nhà nước => đây là đặc điểm để phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tục tại tòa án. Hoạt động tố tụng tại tòa án có mục đích thực hiện phần chế tài của quy phạm vật chất hình sự, dân sự, kinh tế lao động. . vv. Nhưng thủ tục hành chính nhằm thực hiện hoặc phần chế tài, hoặc phần quy định của quy phạm vật chất của luật hành chính và nhiều ngành luật khác. Đặc điểm này không loại trừ khả năng các cơ quan các cơ quan nhà nước khác, kể cả tổ chức chính trị xã hôi được tiến hành một số thủ tục hành chính để giải quyết các công việc mang tính chất chấp hành và điều hành.
 3. Các quy phạm thủ tục hành chính không chỉ quy định thủ tục thực hiện quy phạm vật chất của ngành luật hành chính mà cả quy phạm vật chất của các ngành luật khác => đặc điểm này nói lên vai trò to lớn của thủ tục hành chính và luật hành chính nói chung. Có nghĩa là thủ tục hành chính là phương tiện đưa luật vật chất không chỉ của ngành luật hành chính, mà của hầu hết các ngành luật khác vào đời sống. Rõ nhất là các loại  thủ tục quản lý và giải quyết các tranh chấp trong các ngành và lĩnh vực, áp dụng  cải cách hành chính  và xử lý các loại vi phạm chính.

***) Phân loại các thủ tục hành chính ở nước ta

Việc phân loại thủ tục hành chính có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Thông qua phân loại trước hết hoàn toàn có thể khám phá thâm thúy đặc thù và vai trò từng loại thủ tục hành chính, trên cơ sở đó đưa ra những chiêu thức đúng hướng nhằm mục đích hoàn thành xong chúng, góp thêm phần quan trọng nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí hành chính

 1. a) Phân loại quy phạm thủ tục hành chính theo nội dung

– Các khái niệm về thủ tục hành chính
– Các nguyên tắc thủ tục hành chính
– Thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật, quản trị ( ĐK, lập cơ sở tài liệu, kiểm tra, thanh tra rà soát, nhìn nhận, … ) thủ tục hành chính .
– Thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai thủ tục hành chính
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể tham gia chủ thể tham gia thủ tục hành chính
– Các bước tiến hành những loại thủ tục hành chính với nội dung, hình thức sách vở. . thích ứng

 1. b) Phân biệt quy phạm thủ tục hành chính theo mục đích

– Thủ tục kiến thiết xây dựng và phát hành quyết định hành động chung và quyết định hành động quy phạm hành chính
– Thủ tục xử lý những việc làm riêng biệt – đơn cử mang tính tích cực trong công tác làm việc quản lí nội bộ
– Thủ tục xử lý những nhu yếu, đề xuất kiến nghị của công dân, những cơ quan tổ chức triển khai trong nghành hoạt động giải trí hành chính
– Thủ tục thanh tra
– Thủ tục khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại tố cáo hành chính
– Thủ tục vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính, trong đó có giải pháp nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính
– Thủ tục vận dụng những giải pháp cưỡng chế kỷ luật
– Thủ tục hành chính bồi thường thiệt hại về gia tài
– Thủ tục xử lý cá vụ án hành chính. . v. . v. .
=> Căn cứ vào hai cách phân loại đa phần này, trên thực tiễn người ta phân loại quy phạm thủ tục hành chính và bản thân thủ tục hành chính theo ngành, nghành hay những yếu tố đơn cử ví dụ như ; thủ tục hải quan, thủ tục cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất …
Câu 105 : Các loại thủ tục hành chính ở Việt nam. Nội dung, ý nghĩa của những quy trình tiến độ chung của thủ tục xử lý những việc làm riêng biệt – đơn cử .
Trả lời

 • Các loại thủ tục hành chính:
 1. a) Thủ tục xây dựng và ban hành quyết định chung và quyết định quy phạm hành chính;
 2. b) Thủ tục giải quyết các công việc cá biệt – cụ thể mang tính tích cực trong công tác quản lý nội bộ;
 3. c) Thủ tục giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của công dân, các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực hoạt động hành chính;
 4. d) Thủ tục thanh tra;

đ ) Thủ tục khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo hành chính ;

 1. e) Thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính, trong đó có biện pháp trách nhiệm hành chính;
 2. g) Thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế kỷ luật;
 3. h) Thủ tục hành chính bồi thường thiệt hại về tài sản;
 4. i) Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính; v. v. .
 • Nội dung, ý nghĩa giai đoạn của thủ tục giải quyết công việc cá biệt –cụ thể:
 1. KHỞI XƯỚNG THỦ TỤC

Để khởi đầu thủ tục phải khởi xướng. Có hai trường hợp khởi xướng :

+ Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính đơn phương khởi xướng

+ Các chủ thể tham gia thủ tục hành chính khởi xướng

 1. CHUẨN BỊ

– YN : Đây là tiến trình xem xét, tìm hiểu, tích lũy chứng cứ để có cơ sở nhìn nhận khách quan và tổng lực đặc thù vấn đề. Vì thế, có ý nghĩa quyết định hành động cho việc xử lý đúng đắn thủ tục hành chính .
– ND :
+ Thực chất, đây là quá trình tích lũy, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận thông tin. Cơ quan có thẩm quyền thực thi tìm hiểu, nhưng có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ sự tham gia tích cực của những bên có tương quan. Với mục tiêu đó, pháp lý lao lý đơn cử quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể và những bảo vệ pháp lý của chúng. Trong quy trình tìm hiểu, xem xét, chủ thể triển khai thủ tục hành chính có quyền nhu yếu đối tượng người tiêu dùng có tương quan phân phối những văn bản, tài liệu bổ trợ ; vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính ngăn ngừa và bảo vệ việc giải quyết và xử lý trong thủ tục giải quyết và xử lý vi phạm hành chính ; kiểm tra, niêm phong, kê biên gia tài, tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động bị thanh tra, v. v., như trong thủ tục thanh tra ; kể cả vận dụng những chế tài do luật định so với người có hành vi cản trở việc tìm hiểu .
+ Để bảo vệ nguyên tắc khách quan, vô tư, người tìm hiểu vấn đề phải là người không có quyền, quyền lợi tương quan, phải mời người làm chứng và người tận mắt chứng kiến, v. v. . Ngoài ra, những chủ thể tham gia khác ( người bị hại, người làm chứng, người tận mắt chứng kiến, đại diện thay mặt cơ quan và tổ chức triển khai xã hội đại diện thay mặt cho nguyên đơn và bị đơn. .. ) có quyền làm quen với hồ sơ vấn đề, đưa chứng cứ, khiếu nại .
Trong tiến trình này, những biên bản là địa thế căn cứ pháp lý ghi nhận những chứng cứ tích lũy được, có ý nghĩa rất quan trọng. Nội dung và hình thức, thời hạn thực thi những giải pháp nói trên cũng như cả tiến trình này, nội dung và hình thức những loại biên bản, sách vở khác được pháp lý pháp luật rất ngặt nghèo .

 1. RA QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT

– YN : Đây là quy trình tiến độ TT, có ý nghĩa quyết định hành động về mặt pháp lý trong thủ tục hành chính .
– ND : Căn cứ, thời hạn ra quyết định hành động, trình tự cũng như nội dung và hình thức quyết định hành động, trình tự công bố quyết định hành động tương ứng với từng thủ tục hành chính xử lý từng loại việc nhất định được lao lý cụ thể, ngặt nghèo trong lao lý. Quyết định được phát hành ở đây là quyết định hành động hành chính riêng biệt, vì thế, việc phát hành phải thoả mãn không thiếu những nhu yếu hợp pháp và hài hòa và hợp lý đề ra so với nó. Ở đây, cũng yên cầu nguyên tắc khách quan, vô tư như trong quan hệ giữa người quyết định hành động xử lý thủ tục hành chính và đương sự .

 1. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

– YN : Đây hoàn toàn có thể là quy trình tiến độ kết thúc thủ tục nếu nó được triển khai thông thường, khi mà quyết định hành động ra tương thích và không bị khiếu nại, những chủ thể tuân thủ nghiêm chỉnh quyết định hành động xử lý .
– ND : Trong quy trình tiến độ này pháp lý pháp luật đơn cử quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động và vận dụng giải pháp cưỡng chế khi thiết yếu, cũng như quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng người tiêu dùng phải trực tiếp thi hành quyết định hành động theo đúng trình tự, thời hạn. Đối với những thủ tục đặc biệt quan trọng thì pháp lý pháp luật hai quy trình tiến độ thi hành : thi hành tự nguyện và cưỡng chế thi hành nếu đương sự không tự nguyện thi hành .

 1. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH

– YN : Đây là quá trình có ý nghĩa quan trọng bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai trong thủ tục hành chính .
– ND : Trong trường hợp sau đây thì quyết định hành động xử lý thủ tục hành chính sẽ bị xem xét lại :
+ Có khiếu nại, tố cáo đúng thủ tục của những bên tham gia so với quyết định hành động xử lý vấn đề ;
+ Có kháng nghị của đương sự hoặc kháng nghị của người có thẩm quyền so với quyết định hành động xử lý vụ án hành chính ;
+ Theo chính sáng tạo độc đáo của cơ quan cấp trên của cơ quan đã phát hành quyết định hành động trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí kiểm tra trong nội bộ mạng lưới hệ thống, hoặc do chính cơ quan đã ra quyết định hành động công nhận có sai sót hay phát hiện có diễn biến mới .
– Kết quả của tiến trình này là phải phát hành một quyết định hành động xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc một quyết định hành động mới sửa chữa thay thế lại quyết định hành động đã phát hành .

Câu 106: Nguyên tắc pháp chế, đơn giản- tiết kiệm của thủ tục hành chính.

Trả lời

Đơn giản đã bao hàm sự dễ hiểu, do đó sẽ dễ tiếp cận và dễ thi hành .
Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhằm mục đích bảo vệ cho mọi công dân, hoàn toàn có thể tham gia những thủ tục hành chính để bảo vệ quyền của mình hoặc tổ chức triển khai, công dân khác. Không những thế thủ tục đơn thuần, rõ ràng và tiết kiệm chi phí làm giảm ngân sách hoạt động giải trí quản trị nói chung và của thủ tục hoạt động giải trí phát hành quyết định hành động nói riêng, nhất là bảo vệ cho việc xử lý những vấn đề được kịp thời .
Việc giảm tới cả tối thiểu và trong nhiều thủ tục bỏ hẳn những loại phí, lệ phí so với công dân hoặc giảm bớt những cấp, những bước xử lý thủ tục, tăng quyền đồng thời với nghĩa vụ và trách nhiệm của một số ít cơ quan triển khai thủ tục cũng là những bộc lộ đơn cử của nguyên tắc đơn thuần và tiết kiệm chi phí thủ tục hành chính .
Câu 107. Những yếu tố cơ bản trong Luật thanh tra hiện hành .
Trả lời
– Luật thanh tra năm 2010 lao lý những yếu tố cơ bản sau :
+ Khái niệm thanh tra :

 • Thanh tra nhà nước: một loại hoạt động cơ bản, ko thể thiếu của hoạt động hành chính
 • Thanh tra nhân dân: bản chất là loại hình giám sát kiểm tra xã hội

+ Các loại hoạt động giải trí của thanh tra :

 • Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước;cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra
 • Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước
 • Thanh tra nhân dân

Câu 108. Giám sát của toà án so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
Trả lời
Tòa án nhân dân có trách nhiệm xét xử những tranh chấp về quyền và vi phạm pháp lý, trải qua đó bảo vệ việc tuân thủ nghiêm chỉnh pháp lý trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước. Giám sát của TANDTC trong hoạt động giải trí hành chính là hoạt động giải trí kiểm tra tính hợp pháp trong hành vi, quyết định hành động của những cơ quan hành chính những người có chức vụ và trong trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể vận dụng những chế tài nhất định
Điểm đặc trưng của hoạt động giải trí giám sát của tòa án nhân dân là chỉ triển khai trải qua những phiên tòa xét xử xét xử những vấn đề hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế tài chính, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ,. .
Giám sát của TANDTC được triển khai bằng nhiều hình thức và chiêu thức khác nhau nhờ vào vào từng loại tòa nhưng chung nhất biểu lộ ở điều 13 của luật tổ chức triển khai tòa án nhân dân nhân dân năm 2002 : trong trường hợp thiết yếu cùng với việc ra bản án, quyết định hành động, tòa án nhân dân ra đề xuất kiến nghị nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan vận dụng giải pháp khắc phục nguyên do, điều kiện kèm theo phát sinh tội phạm hoặc VPPL tại cơ quan tổ chức triển khai ấy. Cơ quan, tổ chức triển khai nhận dc đề xuất kiến nghị có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và điều tra thực thi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận dc đề xuất kiến nghị phải thông tin cho tòa án nhân dân về việc đó .
Câu 109 : Khái niệm và đặc thù của nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính .

Trả lời
Trách nhiệm hành chính là hậu quả của vi phạm hành chính, bộc lộ sự vận dụng bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền những chế tài PL hành chính so với những chủ thể vi phạm hành chính theo thủ tục do luật hành chính lao lý. Đó là sự phản ứng xấu đi của Nhà nước so với người triển khai vi phạm hành chính, hiệu quả là chủ thể thực thi vi phạm hành chính gánh chịu những hậu quả bất lợi, thiệt hại về vật chất và niềm tin so với thực trạng khởi đầu của họ .

 • Đặc điểm:
 • Cơ sở phát sinh trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính
 • Căn cứ áp dụng trách nhiệm hành chính là quyết định xử lí vi phạm hành chính
 • Trách nhiệm hành chính chủ yếu dc áp dụng theo thủ tục hành chính
 • Trách nhiệm hành chính đc áp dụng ngoài quan hệ công vụ
 • Trách nhiệm hành chính còn có những đặc điểm khác so với các hinhd thức trách nhiệm pháp lí khác về biện pháp, mục đích, ý nghĩa và hậu quả pháp lí, tính khắc nghiệt, thời hiệu xử lí, thời hạn “xóa án”,. .
 1. Vi phạm hành chính là gì? Các dấu hiệu và yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính.
 • Vi phạm hành chính là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật, có lỗi (cố ý hoặc vô ý) do cá nhân có năng lực trách nhiệm hành vi hành chính hoặc tổ chức thực hiện, xâm phạm trật tự nhà nước và xã hội, trật tự quản lý, sở hữu của Nhà nước, của tổ chức và của cá nhân, xâm phạm các quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của công dân mà theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính.        
 • Các dấu hiệu và yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính:
 1. Mặt khách quan

– gồm có những tín hiệu : hành vi, tính trái pháp lý của hành vi, hậu quả thiệt hại mà hành vi gây ra cho xã hội, quan hệ nhân quả, thời hạn, khu vực, phương tiện đi lại vi phạm. . .

 1. Hành vi

+ VPHC chỉ được thực thi bởi hành vi. Hành vi hoàn toàn có thể được thực thi dưới hình thức hành vi hoặc không hành vi .

 1. Tính trái pháp luật của hành vi

Vi phạm hành chính phải là hành vi trái pháp lý. Tính chất đó bộc lộ ở chỗ là nó được triển khai ngược với nhu yếu của quy phạm pháp luật .

 1. Thời gian, địa điểm, phương tiện, phương pháp thực hiện hành vi

Trong những trường hợp cần thiết, ở mặt khách quan của vi phạm hành chính cần phải xem xét cả những tình tiết khác như trên, như đối với các hành vi: gây gổ đánh nhau, hút thuốc ở những nơi cấm hút thuốc, trì hoãn không áp dụng biện pháp phòng cháy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền v. v. .

 1. Hành vi đó phải được một văn bản pháp luật quy định là vi phạm hành chính và là hành vi phải chịu trách nhiệm hành chính.
 2. Khách thể

– Khách thể của vi phạm pháp luật là cái mà vi phạm đó xâm hại. Khách thể của vi phạm hành chính là những quan hệ xã hội được các quy phạm luật hành chính bảo vệ., đó là: trật tự nhà nước và xã hội, sở hữu của Nhà nước, của tổ chức và quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự quản lý. Khách thể của vi phạm hành chính không chỉ là trật tự quản lý nếu hiểu theo nghĩa hẹp của khái niệm đó. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các quan hệ quản lý nhà nước là khách thể của vi phạm hành chính, mà chỉ những quan hệ được bảo vệ bằng các biện pháp trách nhiệm hành chính trong số đó mà thôi. Bởi vì, trong đa số các trường hợp, khách thể vi phạm hành chính và tội phạm là đồng nhất.

 • Khách thể cụ thể của vi phạm hành chính, cũng tương tự như khách thể của tội phạm, ví dụ: là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, trong đó có bảo vệ rừng, đất đai, nguồn nước, vệ sinh đô thị, bảo đảm an toàn các chất dễ cháy, nổ, phóng xạ; bảo vệ sức khoẻ con người khỏi các bệnh truyền nhiễm từ người, động vật, thực vật; trong lĩnh vực kinh doanh như phòng chống buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, giá cả, chế độ thu, nộp thuế, chế độ sử dụng ngoại tệ; trong lĩnh vực bảo vệ tài sản, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm an toàn lao động; bảo vệ tài sản nhà nước; trật tự quản lý trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nhà ở; trật tự an toàn nơi công cộng; trật tự quản lý nội bộ (ví dụ: lạm quyền) ; v. v. .
 1. Chủ thể
 • Chủ thể của vi phạm hành chính, theo pháp luật nước ta (theo Điều 6 Pháp lệnh hiện hành, là cá nhân hoặc tổ chức. Cụ thể là:
 1. Cá nhân

+ Người chưa thành niên: Là người được coi là có năng lực hành vi chưa đầy đủ

+ Cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người có thẩm quyền nói riêng chịu trách nhiệm hành chính đối với những vi phạm hành chính liên quan đến công vụ. Nếu không có yếu tố này thì họ chỉ chịu trách nhiệm hành chính như mọi công dân bình thường.

+ Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung luấn luyện và những người thuộc lực lượng công an nhân dân, nếu thực hiện vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác.

 1. Tổ chức
 • Pháp luật nước ta coi tổ chức cũng là chủ thể vi phạm hành chính.
 1. Cá nhân, tổ chức nước ngoài
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
 1. Mặt chủ quan
 • Mặt chủ quan của vi phạm hành chính thể hiện ở tính chất lỗi của nó.
 1. Lỗi là dấu hiệu bắt buộc của vi phạm hành chính cũng như vi phạm pháp luật nói chung. Mỗi một hành vi trái pháp luật không có nghĩa đã là hành vi vi phạm pháp luật, nếu chưa xác định được lỗi, tức là yếu tố chủ quan là thái độ, động cơ, ý chí của người vi phạm đối với hành vi của mình.
 • Hai hình thức lỗi: cố ý và vô ý

+ Lỗi cố ý thể hiện ở chỗ người có hành vi vi phạm nhận thức được tính chất và hậu quả hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện.

+ Lỗi vô ý có hai hình thức:

(1) Vô ý do cẩu thả

(2) Vô ý do quá tự tin

 1. Động cơ, mục đích vi phạm là yếu tố cũng được tính đến khi xem xét mặt chủ quan của nhiều vi phạm hành chính để quyết định các hình thức và mức xử phạt cụ thể.

Câu 110 : Cho một ví dụ về vi phạm hành chính và nghiên cứu và phân tích làm rõ những yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó .
Trả lời
Do không chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông vận tải nên những quốc lộ liên tục xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc nghiêm trọng gây thiệt hại cả về người và gia tài
Những yếu tố cấu thành :
* Mặt khách quan của vi phạm hành chính :
+ Hành vi
+ Tính trái PL của hành vi
+ Thời gian, khu vực, phương tiện đi lại, giải pháp thực thi hành vi
+ Hành vi đó phải được một văn bản PL qui định là vi phạm hành chính và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính
+ Khách thể của vi phạm hành chính
+ Chủ thể của vi phạm hành chính
* Mặt chủ quan của vi phạm hành chính

Câu 111: Phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính. Nhà làm luật Việt Nam căn cứ vào những tiêu chí nào để phân biệt chúng?
Trả lời

Tiêu chí
VPHC
Tội phạm

Lĩnh vực PL điều chỉnh
Luật hành chính
Luật hình sự

Tính chất khách thể và loại khách thể bị xâm hại
Ví dụ: đi tàu xe không mua vé nhiều lần, vừa lái xe vừa nghe điện thoài,. .
Giết người, cướp của, hiếp dâm,. .

Tính chất, mức độ, hậu quả trực tiếp của hành vi
Mỗi một hành vi VPHC không gây hậu quả nghiêm trọng lắm
Nhiều hành vi VPHC cộng lại thì rất nguy hại
Gây nguy hiểm trực tiếp cho xã hội, để lại hậu quả nghiêm trọng

Chủ thể
Cá nhân, tổ chức
Cá nhân (chưa có pháp nhân)

Biện pháp xử lí
Phạt tiền, phạt cảnh cáo,. . mức độ không khắc nghiệt bằng tội phạm
Xử phạt rất nặng, khắc nghiệt

Câu 121: Nguyên tắc cá thể hoá trách nhiệm trong pháp luật về trách nhiệm hành chính.

Trả lời:

Nguyên tắc thành viên hóa nghĩa vụ và trách nhiệm được coi là một trong những nguyên tắc về kỹ thuật vận dụng nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính. Được pháp luật tại khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh XLVPHC 2002 :
“ Nhiều người cùng thực thi một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. ”

Câu 122: Khái niệm trách nhiệm kỷ luật theo luật hành chính. Đặc điểm và đối tượng áp dụng.

Trả lời:

Kỷ luật là toàn diện và tổng thể những pháp luật nhằm mục đích bảo vệ trật tự, nề nếp hoạt động giải trí nội bộ của mọi cơ quan, tổ chức triển khai, cũng như sự tuân thủ những lao lý đó. Trách nhiệm kỷ luật là dạng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý được thực thi trong nội bộ những cơ quan hay mạng lưới hệ thống những cơ quan nhà nước, vận dụng những hậu quả bất lợi so với những cán bộ, công chức, viên chức triển khai hành vi vi phạm pháp lý mà theo pháp luật phải bị giải quyết và xử lý kỷ luật .
Đặc điểm :
Cơ sở là vi phạm kỷ luật – là những hành vi có lỗi, vi phạm những quy tắc và nghĩa vụ và trách nhiệm trong hoạt động giải trí công vụ ( Luật cán bộ, công chức, Thông tư số 03/2006 / TT – BNV … ) .
Đối tượng vận dụng : cán bộ, công chức, viên chức .
Người có thẩm quyền ra quyết định hành động kỷ luật và đối đượng bị kỷ luật phải có quan hệ thường trực về mặt tổ chức triển khai .
Có thể được vận dụng đồng thời với những dạng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, hành chính, vật chất. Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phạm tội thì luôn kéo theo vi phạm kỷ luật nặng nhất ; so với nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính, nếu không tương quan tới công vụ thì chưa hẳn đã kéo theo nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật .
Thủ tục truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật là thủ tục hành chính và tác dụng việc truy cứu là quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật của người có thẩm quyền .
Thời hiệu giải quyết và xử lý kỷ luật là 24 tháng ; thời hạn giải quyết và xử lý kỷ luật không quá 02 tháng, nếu việc phức tạp hoàn toàn có thể lê dài nhưng không quá 04 tháng ; trường hợp đã bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định hành động đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định hành động đình chỉ mà hành vi vi phạm có tín hiệu vi phạm kỷ luật thì bị giải quyết và xử lý kỷ luật, trong thời hạn 03 ngày từ ngày ra quyết định hành động đình chỉ, người ra quyết định hành động phải gửi quyết định hành động và hồ sơ vấn đề cho cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật .

Câu 123: Các hình thức trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức.

Trả lời:

Theo Luật Cán bộ, công chức 2008 :
Đối với cán bộ ( Điều 78 ) : 1 ) Khiển trách ; 2 ) Cảnh cáo ; 3 ) Cách chức ; 4 ) Bãi nhiệm. Cách chức chỉ vận dụng cho cán bộ giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. Cán bộ phạm tội đã bị TANDTC kết tội và bản án đã có hiệu lực thực thi hiện hành thì thôi giữ chức vụ ; bị tòa án nhân dân phạt tù mà không được hưởng án treo thì bị thôi việc .
Đối với công chức ( Điều 79 ) : 1 ) Khiển trách ; 2 ) Cảnh cáo ; 3 ) Hạ bậc lương ; 4 ) Giáng chức ; 5 ) Cách chức ; 6 ) Buộc thôi việc. Việc giáng chức, không bổ nhiệm chỉ vận dụng với công chức giữ chức vụ quản trị, chỉ huy. Công chức bị phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo thì bị buộc thôi việc, nếu bị phán quyết và bản án đã có hiệu lực thực thi hiện hành thì thôi giữ chức vụ do chỉ định .

Câu 124: Thủ tục xử lý trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức.

Trả lời:

Phát hiện vi phạm và khởi xướng việc giải quyết và xử lý ( vận dụng tạm đình chỉ, hết thời hạn tạm đình chỉ mà chưa bị giải quyết và xử lý thì về vị trí cũ hoặc được sắp xếp việc làm tương thích )
Chuẩn bị giải quyết và xử lý ( cán bộ, công chức làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật ; tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm trước cơ quan ; hồ sơ trình hội đồng kỷ luật ; cá thể vi phạm được Hội đồng kỷ luật gửi giấy triệu tập )
Xem xét ở Hội đồng kỷ luật
Ra quyết định hành động kỷ luật ( người ra quyết định hành động là thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng hoặc thủ trưởng cấp trên )
Khiếu nại, khiếu kiện về quyết định hành động kỷ luật và xử lý khiếu nại, khiếu kiện .

Câu 125: Khái niệm trách nhiệm vật chất theo luật hành chính.

Trả lời:

Trách nhiệm vật chất là việc cán bộ, công chức, viên chức phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về gia tài cho Nhà nước do những vi phạm pháp lý trong quy trình triển khai công vụ gây ra cho Nhà nước. Trách nhiệm vật chất gồm 2 hình thức : bồi thường và hoàn trả .
Bồi thường : Khi cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang, thiết bị hoặc thiệt hại gia tài của Nhà nước thì phải bồi thường cho Nhà nước .
Hoàn trả : Khi cán bộ, công chức đã có hành vi trái pháp lý khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho cá thể, tổ chức triển khai khác thì phải hoàn trả cho cơ quan mình khoản tiền mà cơ quan đó đã bồi thường cho bên bị thiệt hại .

Câu 126: Các hình thức phạt chính và phạt bổ sung theo pháp luật hành chính Việt Nam hiện nay. So sánh với pháp luật trước đây các hình thức xử phạt này có thay đổi như thế nào và nêu lý do, ý nghĩa của những thay đổi đó.

Trả lời:

Các hình thức phạt chính : mỗi vi phạm hành chính chỉ được vận dụng 1 hình thức phạt chính và không nhất thiết phải vận dụng hình thức phạt bổ trợ kèm theo .
Cảnh cáo : được quyết định hành động bằng văn bản. Người bị cảnh cáo sau 1 năm kể từ ngày bị xử phạt mà không có hành vi vi phạm hành chính mới thì được coi là chưa bị xử phạt VPHC .
Phạt tiền : so với Pháp lệnh XLVPHC 1995, Pháp lệnh hiện hành chỉ pháp luật khung phạt tiền chung và giới hạn ở mức phạt tối đa của những khung, mà không pháp luật rõ từ mức tối thiểu tới tối đa. Do sự dịch chuyển của thời giá, mức phạt tiền được nâng lên nhiều .
Trục xuất : vận dụng với người quốc tế triển khai vi phạm hành chính. Đây là hình thức phạt mới của Pháp lệnh XLVPHC hiện hành .
Các hình thức phạt bổ trợ : luôn được vận dụng kèm theo một hình thức phạt chính .
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề : chỉ vận dụng khi người VPHC và vấn đề có tương quan đến việc tận dụng giấy phép đó .
Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để thực thi vi phạm hành chính .
Phạt trục xuất với tư cách là hình thức phạt bổ xung .

Câu 127: Thủ tục đơn giản trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Trả lời:

Theo Điều 54 Pháp lệnh XLVPHC, thủ tục đơn thuần được vận dụng bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10. 000 đồng đến 200. 000 đôi với những vi phạm hành chính nhỏ, không gây thiệt hại lớn, lần đầu. Có thể thu tiền tại chỗ, người xử phạt phải giao cho đối tượng người tiêu dùng bị xử phạt biên lai thu tiền phạt. Chủ thể giải quyết và xử lý phải ra quyết định hành động, quyết định hành động đó phải gửi cho đối tượng người tiêu dùng bị phạt và cơ quan thu tiền phạt. Như vậy, trong thủ tục đơn thuần không phải lập biên bản .

Câu 128: Thủ tục thông thường trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Trả lời:

Thủ tục này bắt buộc phải lập biên bản. Gồm những quy trình tiến độ sau :
Khởi xướng việc giải quyết và xử lý VPHC
Chuẩn bị giải quyết và xử lý VPHC ( hoàn toàn có thể phải vận dụng những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ việc giải quyết và xử lý VPHC. Biên bản là VBHC cơ bản có giá trị pháp lý trong quá trình này, là chứng cớ pháp lý ghi nhận vấn đề xảy ra quyết định hành động giải quyết và xử lý hay không )
Ra quyết định hành động giải quyết và xử lý VPHC
Thi hành quyết định hành động giải quyết và xử lý VPHC
Khiếu nại, tố cáo và xử lý .

Câu 129: Bản chất pháp lý của các biện pháp cướng chế hành chính khác áp dụng kèm theo với các biện pháp xử phạp vi phạm hành chính.

Trả lời

Câu 130: Hình thức phạt tiền trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Phân biệt với phạt tiền trong luật hình sự, dân sự.

Trả lời

 1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính là từ 5. 000 đồng đến 500. 000. 000 đồng.
 2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định như sau:

A ) Phạt tiền tối đa đến 20. 000. 000 đồng được vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính trong những nghành : trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; quản trị và bảo vệ những khu công trình giao thông vận tải ; quản trị và bảo vệ khu công trình thuỷ lợi ; lao động ; giám sát và chất lượng hàng hoá ; kế toán ; thống kê ; tư pháp ; bảo hiểm xã hội ;
B ) Phạt tiền tối đa đến 30. 000. 000 đồng được vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính trong những nghành : trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường đi bộ, đường thủy ; văn hoá – thông tin ; du lịch ; phòng, chống tệ nạn xã hội ; đất đai ; đê điều và phòng chống lụt, bão ; y tế ; giá ; điện lực ; bảo vệ và kiểm dịch thực vật ; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ; thú y ; quản trị, bảo vệ rừng, lâm sản ; quốc phòng ; bảo mật an ninh ;
C ) Phạt tiền tối đa đến 70. 000. 000 đồng được vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ : thương mại ; hải quan ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; bảo đảm an toàn và trấn áp bức xạ ; trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu ; thiết kế xây dựng ; bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện ; sàn chứng khoán ; ngân hàng nhà nước ; chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
D ) Phạt tiền tối đa đến 100. 000. 000 đồng được vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ : tài nguyên ; sở hữu trí tuệ ; hàng hải ; hàng không gia dụng ; thuế ( trừ trường hợp những luật về thuế có lao lý khác ) ;
Đ ) Phạt tiền tối đa đến 500. 000. 000 đồng được vận dụng so với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu và điều tra, thăm dò, khai thác nguồn lợi món ăn hải sản, dầu khí, những tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác .

 1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quản lý nhà nước chưa được quy định tại khoản 2 Điều này thì Chính phủ quy định mức phạt tiền, nhưng tối đa không vượt quá một trăm triệu đồng.

* Phân biệt :
– Với LHS :
+ Phạt tiền được vận dụng là hình phạt chính so với người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lí Kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản trị Hành chính và 1 số ít tội phạm khác do Bộ luật pháp luật .
+ Phạt tiền được vận dụng là giải pháp bổ trợ so với người phạm những tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này lao lý
+ Mức phạt tiền được quyết định hành động tùy theo đặc thù và mức độ nghiêm trọng của tội phạm được triển khai, đồng thời có xét đến tình hình gia tài của người phạm tội, sự dịch chuyển của Ngân sách chi tiêu nhưng không được phép thấp hơn một triệu đồng
à Như vậy, khi quyết định hành động mức phạt tiền, ngoài những địa thế căn cứ quyết định hành động tại điều 45 BLHS năm 1999, tòa án nhân dân còn phải xét thêm và xem xét những địa thế căn cứ riêng không liên quan gì đến nhau như : “ Tình hình gia tài của người phạm tội ” và “ Sự biến động của Ngân sách chi tiêu ” để hoàn toàn có thể quyết định hành động mức hình phạt phải chăng, tương ứng với đặc thù, mức độ nguy hại cho xã hội của hành vi phạm tội đồng thời còn bảo vệ cho hình phạt đã tuyên có tính khả thi
– Với LDS :
+ Hình thức phạt được pháp luật hầu hết trong những thanh toán giao dịch dân sự .
+ Mức hình phạt không được lao lý đơn cử mà địa thế căn cứ vào sự đổi khác của thị trường, ý muốn hợp lý của người bị hại .

Câu 131: Hình thức cảnh cáo trong luật hành chính. Phân biệt với cảnh cáo trong luật hình sự, và luật lao động.

Trả lời

– Cảnh cáo được vận dụng so với cá thể, tổ chức triển khai vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có diễn biến giảm nhẹ hoặc so với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực thi. Cảnh cáo được quyết định hành động bằng văn bản
* Phân biệt :
– Với luật hình sự :
+ Cảnh cáo là sự khiển trách công khai minh bạch của Nhà nước do Tòa án vận dụng so với người phạm tội. Theo Điều 29 Bộ luật hình sự năm 1999, “ Cảnh cáo được vận dụng so với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều diễn biến giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt .
+ Được vận dụng với cá thể .
+ Có án tích và án tích chỉ được xóa nếu người đó không phạm tội mới .
– Với luật Lao động :
+ Cảnh cáo được vận dụng với cá thể, tổ chức triển khai .
+ Cảnh cáo trong LLĐ với cả những người không có án tích .

Câu 132: Các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm việc xử phạt trong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Các nguyên tắc nào của trách nhiệm hành chính thể hiện trong các biện pháp đó?

Trả lời

– Các giải pháp cưỡng chế hành chính là giải pháp cưỡng chế nhà nước do cơ quan hành chính nhà nước cả trong những trường hợp nhất định thì do tòa án nhân dân nhân dân quyết định hành động nhằm mục đích ngăn ngừa những vi phạm hoàn toàn có thể xảy ra hay ngăn ngừa những thiệt hại do thiên tai, dịch họa gây ra. Trình tự để vận dụng giải pháp cưỡng chế hành chính cũng phải tuân theo luật. Các giải pháp cưỡng chế hành chính có 3 nhóm :
+ Nhóm xử phạt hành chính .
+ Nhóm những giải pháp ngăn ngừa hành chính .
Đình chỉ những hành vi vi phạm PL do cơ quan hoặc người có thẩm quyền vận dụng .
Sử dụng vũ lực vũ khí khi có hành vi chống đối việc thi hành công vụ hoặc trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm .
Tạm giữ người, tang vật theo thủ tục hành chính .
Khám người, tang vật, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, nơi cất giấu tang vật, phương tiện đi lại theo thủ tục hành chính
+ Nhóm những giải pháp phong ngừa hành chính .
Kiểm tra sách vở, kiểm tra hộ khẩu, sản phẩm & hàng hóa, tư trang. .. nhằm mục đích ngăn ngừa những vi phạm pháp lý .
Ngăn cấm hoặc hạn chế vào khu vực nguy khốn, khu vực đang xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm .
Kiểm tra bắt buộc định kỳ sức khỏe thể chất của những người làm việc làm dịch vụ có tương quan đến thực phẩm và dihcj vụ khác dễ Viral dịch bệnh chi những nguowif hưởng dịch vụ .
– Nguyên tắc :
+ Trách nhiệm hành chính là nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đặt ra so với mội tổ chức triển khai, cá nhan vi phạm hành chính .
+ Trách nhiệm hành chính là nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mỗi tổ chức triển khai cá thể vi pham hành chính trước nhà nước .
+ Việc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính phải được thực thi trên cơ sở những lao lý của pháp luật hành chính .

Câu 133: So sánh Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Trả lời

– Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh

Đây là một nguyên tắc mới nổi bật được quy định tại Điều 3 của Luật, theo đó Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền chứng minh mình không vi phạm hành chính;

Trước đây khi nguyên tắc này chưa được ghi nhận trong Pháp lệnhh, có nhiều trường hợp người có thẩm quyền xử phạt lại bắt người vi phạm chứng tỏ rằng mình không vi phạm để không bị phạt. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của mạng lưới hệ thống pháp lý công .

– Mức phạt tiền tối đa tăng lên 2 tỷ đồng

– Tăng thẩm quyền xử phạt cho cấp cơ sở

So với Pháp lệnh, Luật không pháp luật thẩm quyền xử phạt VPHC theo một mức phạt tiền cố định và thắt chặt so với mỗi chức vụ xử phạt, mà pháp luật theo tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) so với những mức phạt tối đa được pháp luật tại Điều 24, đồng thời có khống chế mức trần .

Câu 134: Các cơ quan và cá nhân nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tại sao Luật lại trao cho nhiều cơ quan và cá nhân có quyền xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời

– Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là :
+ quản trị Ủy ban nhân dân những cấp
+ thanh tra văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch và thanh tra chuyên ngành khác
+ Công an nhân dân
+ Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Quản lý thị trường
– Tại sao ?
+ Đây là việc làm thiết yếu, vi phạm hành chính xảy ra rất nhiều, phong phú trong tổng thể những ngành, nghành, mọi cấp quản lí, không làm như vậy thì không giải quyết và xử lý hết .
Câu 135 : Tại sao phải trấn áp so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước .
Trả lời
– Kiểm soát so với hoạt động giải trí hành chính nhà nước để bảo vệ quyền công dân và những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp khác của những tổ chức triển khai cá thể trong xã hội .
– Các cơ quan hành chính nhà nước và công dân là chủ thể của rất nhiều quan hệ pháp luật hành chính phong phú. Công dân với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật hành chính có vị thế pháp lý gắn chặt với hoạt động giải trí thực thi quyền hành pháp. Quyền của công dân phụ thuộc vào rất nhiều vào việc những cơ quan hành pháp kiến thiết xây dựng những điều kiện kèm theo về pháp lý, tổ chức triển khai, vật chất … trên thực tiễn. Quyền và quyền lợi của công dân trực tiếp bị tác động ảnh hưởng, ảnh hưởng tác động bởi hoạt động giải trí thực thi thẩm quyền của những cơ quan này .
à Vì thể hoạt động giải trí của những cơ quan này cần phải được trấn áp .

Câu 136: Giám sát của công dân đối với hoạt động hành chính nhà nước.

Trả lời

– Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực tối cao thuộc về nhân dân. Trong đó công dân không những có quyền kiến thiết xây dựng quốc gia mà còn tham gia kiến thiết xây dựng pháp lý, tham gia việc quản trị quốc gia .

Hoạt động kiểm tra giám sát của công dân được thực hiện thông qua quyền yêu cầu, kiến nghị của họ và quyền khiến nại, tố cáo vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Câu 145: Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành chính thẩm quyền chung trong hành chính nhà nước và thanh tra chuyên ngành?

Trả lời

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành chính thẩm quyền chung trong hành chính nhà nước và thanh tra chuyên ngành cần phải tuân theo những nguyên tắc chung sau :

 1. Pháp chế: hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật.
 2. Khách quan;
 3. Công khai, minh bạch;
 4. Bình đẳng trước pháp luật: là sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân không phân biệt địa vị, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo.. .
 5. Nhanh chóng, kịp thời;
 6. Trách nhiệm của những cán bộ, công chức lãnh đạo và trách nhiệm tăng nặng của họ so với cán bộ, công chức khác và công dân;
 7. Bảo đảm sự tham gia tích cực và rộng rãi của công dân, cơ quan, tổ chức: là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự thành công, hiệu quả công việc. Thông qua đó mà pháp luật được đưa vào đời sống một cách hiệu quả nhất.
 8. Công minh, nhân đạo: công minh là “xử lý đúng người, đúng tội”, có tính đến nhân thân, các hoàn cảnh điều kiện khách quan và chủ quan tác động đến người vi phạm. Nhân đạo là không chỉ nhằm mục đích trừng phạt mà còn giáo dục người vi phạm.
 9. Toàn diện, đồng bộ: là phải được tiến hành trong mọi bộ phận, mọi ngành, mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, từ cấp trên xuống cấp dưới, từ Trung ương đến địa phương, trong mọi khâu, mọi mắt xích của quản lý nhà nước, phải được thực hiện một cách có tổ chức, theo kế hoạch khoa học.
 10. Thường xuyên: là hoạt động bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước không phải là biện pháp nhất thời, mà cần được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện và khắc phục các lệch lạc, thiếu sót, cũng như vi phạm pháp luật trong hoạt động hàng ngày của mọi mắt xích của bộ máy nhà nước. Nó xuất phát từ tính thường xuyên, liên tục của hoạt động hành chính.

Câu 146: Phân biệt thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân?

Trả lời

Nội dung
Thanh tra hành chính
Thanh tra chuyên ngành
Thanh tra nd

Khái niệm
“là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp” (khoản 2 Điều 4 luật thanh tra)
Theo LTT, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền thực thi “ thanh tra của cơ quan ” thuộc về thủ trưởng cơ quan, do vậy, “ thanh tra hành chính ” thực ra là hoạt động giải trí thanh tra của thủ trưởng những cơ quan hành chính .
“là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý” (khoản 3 Điều 4 luật thanh tra)
Hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

Tính chất
Nội bộ hệ thống
Theo ngành, lĩnh vực
Giám sát xã hội

Cơ sở
Quan hệ trực thuộc của các đối tượng thanh tra, kiểm tra với (thủ trưởng) cơ quan hành chính
Không có quan hệ trực thuộc

Quyền hạn
Rất lớn, kể cả quyền áp dụng chế tài kỷ luật, thay đổi về nhân sự
Không có quyền áp dụng chế tài kỷ luật, thay đổi nhân sự nhưng có quyền xử phạt hành  chính. Ngoài ra, khi thực hiện thanh tra các vụ vi phạm phức tạp, nghiêm trọng thì thanh tra chuyên ngành phải và có quyền tiến hành kiểm tra rất tỉ mỉ, cụ thể không khác gì công tác điều tra (nhưđiều tra vi phạm xả nước thải ra sông Thị Vải của công ty Vê Đan) .
  Nhiều khi tổ chức thanh tra nhân dân cũng thực hiện quyết định thanh tra của thủ trưởng cùng cấp hay phối hợp với Thanh tra nhà nước thì nó cũng mang tính chất nhà nước, nhưng quyền hạn thanh tra chỉ hạn chế ở quyền kiến nghị (Điều 59 LTT) .

Chủ thể thực hiện
Thủ trưởng hoặc cấp phó của thủ trưởng và những thành viên được ủy quyền của tất cả các cơ quan hành chính các cấp (Thủ tướng và các phó Thủ tướng hoặc các thành viên Chính phủ được ủy quyền.
Chánh thanh tra (bộ, sở), các trưởng đòan thanh tra, thanh tra viên được trao quyền.
Ban Thanh tra nhân dân

Trách nhiệm  thủ trưởng
Thủ trưởng đều chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn bộ
Thủ trưởng chỉ chịu trách nhiệm chung về quản lý, chỉ đạo, mà chịu trách nhiệm cụ thể và trực tiếp là các chủ thể trực tiếp thực hiện thanh tra

Phạm vi thanh tra, kiểm tra
Toàn bộ hoạt động của tất cả các cơ quan hành chính các cấp và các ngành, lĩnh vực trực thuộc cơ quan có quyền thanh tra trên phạm vi toàn quốc hoặc ở địa phương hoặc ngành, lĩnh vực.
Là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực
Là việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (khoản 1 Điều 59 LTT) .

Phương pháp tác động
Mang tính quyền lực lớn, như quyền của Thủ tướng và chủ tịch UBND trong quan hệ với các cơ quan, người có chức vụ trực thuộc được quy định trong Hiến pháp và các luật.

Là kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó; kiến nghị với người đứng đầu ở cơ sở khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát (Điều 59)

Tổ chức hệ thống
Gồm:- Thanh tra Chính phủ – là cơ quan của Chính phủ, có vị trí như một bộ;
– Thanh tra tỉnh, thành phố thường trực Trung ương – là cơ quan thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, có vị trí như một sở ( gọi chung là “ thanh tra tỉnh ” ) ;
– Thanh tra huyện và cấp tương tự thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, có vị trí như một phòng ( gọi chung là “ thanh tra huyện ” ) .
Gồm:- Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là “thanh tra bộ”) – là tổ chức trực thuộc bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
– Thanh tra sở – là tổ chức triển khai thường trực giám đốc sở hoặc tương tự ( gọi chung là “ thanh tra sở ” ) .
Gồm:- Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn thì do nhân dân (hoặc đại biểu nhân dân) xã, phường, thị trấn bầu ra và do ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn chỉ đạo hoạt động;
– Ban Thanh tra nhân dân ở những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai cơ sở khác của Nhà nước thì do đại hội ( hoặc đại hội đại biểu ) công chức, viên chức của đơn vị chức năng lập ra và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chỉ huy hoạt động giải trí .

Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, người có thẩm quyền, người được trao quyền
1. Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định do bộ đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Tổng thanh tra về công tác thanh tra; nếu Bộ trưởng không đình chỉ hoặc huỷ bỏ văn bản đó thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 5 Điều 16 LTT) .

2. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trái với văn bản của Tổng thanh tra về công tác thanh tra (khoản 6 Điều 16 LTT) .

3. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch UBND cấp tỉnh về công tác thanh tra và đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét lại; trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không xem xét hoặc đã xem xét nh¬ưng Tổng thanh tra không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định” (khoản 8 Điều 16 LTT) .

  Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành được quy định tại các điều 49, 50 và 52 của LTT.

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành: Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn như trưởng đoàn thanh tra hành chính quy định tại Điều 39 của Luật này, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành còn có những  nhiệm vụ, quyền hạn đáng chú ý sau đây (theo Điều 49) :

1. Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, ĐK kinh doanh thương mại, chứng từ hành nghề ;
2. Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra ;
3. Xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý .

  Thanh tra viên chuyên ngành: Theo Điều 50, khi thanh tra theo đoàn thì cũng có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này như thanh tra viên hành chính. Ngoài ra, cũng có ba loại quyền hạn như Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành theo

Người ra quyết định thanhtra chuyên ngành: Theo Điều 52, người này có những nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình thanh tra (Điều 42) và ra kết luận thanh tra (Điều 43 LTT) cũng như người ra quyết định thanh tra hành chính. Ngoài ra còn có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Các bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân là các quy định của LTT về trách nhiệm của UBND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan tương ứng phải tạo điều kiện cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phải xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị, yêu cầu của Ban Thanh tra nhân dân trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị đó, v. v

Thủ tục thanh tra
– Ra quyết định thanh tra:

+ Quyết định việc thanh tra hành chính và thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra chỉ thuộc về thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và theo đề nghị của Tổng thanh tra, chánh thanh tra cùng cấp chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm trước (Điều 35) .

+ Ra quyết định thanh tra hành chính thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thanh tra, nhưng khi cần thiết thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cũng thực hiện quyền này (Điều 36)

+ Chuẩn bị thanh tra : trưởng phi hành đoàn thanh tra có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thanh tra trình người ra quyết định hành động thanh tra phê duyệt trước ngày công bố quyết định hành động thanh tra và làm những việc làm chuẩn bị sẵn sàng thiết yếu khác .
– Tiến hành thanh tra :
+ Áp dụng những quyền hạn trong quy trình thanh tra
+ Thời hạn thanh tra ( Điều 38 ) : Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định hành động thanh tra đến khi kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra .
* Cuộc thanh tra do Thanh tra nhà nước triển khai là 60 ngày, trường hợp phức tạp thì hoàn toàn có thể lê dài, nhưng không quá 90 ngày ;. trường hợp đặc biệt quan trọng phức tạp, tương quan đến nhiều nghành, nhiều địa phương thì hoàn toàn có thể lê dài, nhưng không quá 150 ngày ;
* Cuộc thanh tra do thanh tra tỉnh, thanh tra bộ thực thi, tựa như, từ không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp – không quá 70 ngày ;
* Cuộc thanh tra do thanh tra huyện, thanh tra sở triển khai không quá 30 ngày ; ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn vất vả thì hoàn toàn có thể lê dài, nhưng không quá 45 ngày .
– Kết luận, yêu cầu về hiệu quả thanh tra :
+ Báo cáo tác dụng thanh tra
+ Ra Tóm lại thanh tra
+ Xem xét, giải quyết và xử lý Kết luận thanh tra
– Thực hiện quyết định hành động thanh tra :
+ Trách nhiệm xem xét, giải quyết và xử lý Kết luận thanh tra thuộc về thủ trưởng cơ quan quản trị nhà nước cùng cấp và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Tóm lại thanh tra
+ Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành quyết định hành động thanh tra và chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Khiếu nại và xử lý khiếu nại
– Về cơ bản, thủ tục thanh tra chuyên ngành tương tự như thủ tục thanh tra hành chính
– LTT chỉ có hai điểm khác do đặc trưng của thanh tra chuyên ngành. Đó là lao lý về “ thanh tra viên chuyên ngành độc lập ” ( Điều 47 ) và thời hạn thanh tra chuyên ngành ngắn hơn : thanh tra theo Đoàn không quá 30 ngày, nếu được gia hạn thì chỉ một lần không quá 30 ngày ( Điều 48 ). Nghị định 41/2005 thì không có bổ trợ quan trọng nào, trừ bổ trợ tại Điều 22 về thời hạn thanh tra chuyên ngành tựa như như bổ trợ so với thời hạn thanh tra hành chính tại Điều 41, rằng thời hạn này là “ không kể dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ ” .
  Tự tiến hành theo sáng kiến của chính Ban Thanh tra nhân dân, hoặc theo chỉ đạo của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cơ sở.

Câu 147: Thẩm quyền của thanh tra chính phủ?

Trả lời

1. Trong quản trị nhà nước về thanh tra, Thanh tra nhà nước có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Xây dựng kế hoạch, Định hướng chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra trình cấp có thẩm quyền phát hành, phê duyệt hoặc phát hành theo thẩm quyền ; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp lý về thanh tra ;
b ) Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra nhà nước ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch thanh tra ;
c ) Chỉ đạo về công tác làm việc, hướng dẫn về nhiệm vụ thanh tra ; tu dưỡng nhiệm vụ thanh tra so với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác làm việc thanh tra ;
d ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế thanh tra những cấp, những ngành, điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn chỉ định Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên những cấp, những ngành ;
đ ) Yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ ( sau đây gọi chung là bộ ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo giải trình về công tác làm việc thanh tra ; tổng hợp, báo cáo giải trình tác dụng về công tác làm việc thanh tra ; tổng kết kinh nghiệm tay nghề về công tác làm việc thanh tra ;
e ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra của Thủ tướng nhà nước, Thanh tra nhà nước ;
g ) Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác làm việc thanh tra .
2. Trong hoạt động giải trí thanh tra, Thanh tra nhà nước có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Thanh tra việc thực thi chủ trương, pháp lý và trách nhiệm, quyền hạn của bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; thanh tra so với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng ;
b ) Thanh tra vấn đề phức tạp, tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của nhiều bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;
c ) Thanh tra vấn đề khác do Thủ tướng nhà nước giao ;
d ) Kiểm tra tính đúng chuẩn, hợp pháp của Tóm lại thanh tra và quyết định hành động giải quyết và xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ( sau đây gọi chung là Bộ trưởng ), quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thiết yếu .
Quản lý nhà nước về công tác làm việc xử lý khiếu nại, tố cáo ; thực thi trách nhiệm xử lý khiếu nại, tố cáo theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .
Quản lý nhà nước về công tác làm việc phòng, chống tham nhũng ; thực thi trách nhiệm phòng, chống tham nhũng theo lao lý của pháp lý về phòng, chống tham nhũng .

Câu 148: Tổ chức và thẩm quyền của thanh tra nhân dân?

Trả lời

1 – Tổ chức thanh tra nhân dân :
Thanh tra nhân dân được tổ chức triển khai dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân .
Ban thanh tra nhân dân được xây dựng ở xã, phường, thị xã, cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước .
2 – Thẩm quyền thanh tra nhân dân :
Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc triển khai chủ trương, pháp lý, việc xử lý khiếu nại, tố cáo, việc triển khai pháp lý về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm ở xã, phường, thị xã, cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước .
Kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý khi phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý và giám sát việc triển khai yêu cầu đó .
Khi thiết yếu, được quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước giao xác định những vấn đề nhất định .
Kiến nghị với quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị chức năng, cá thể có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp lý thì đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý .

Câu 149: Phân biệt thanh tra chính phủ và thanh tra nhân dân?

Trả lời

Nội dung
Thanh tra chính phủ
Thanh tra ND

Khái niệm
Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Thẩm quyền
Câu 147
 Ý 2 Câu 148

Cơ cấu tổ chức hoạt động
1. Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (gọi tắt là Vụ I) .
2. Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tài chính tổng hợp ( gọi tắt là Vụ II ) .
3. Vụ Thanh tra khối văn hoá, xã hội ( gọi tắt là Vụ III ) .
4. Vụ Giám sát, đánh giá và thẩm định và giải quyết và xử lý sau thanh tra .
5. Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư .
6. Vụ Pháp chế .
7. Vụ Tổ chức Cán bộ .
8. Vụ Hợp tác Quốc tế .
9. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp .
10. Văn phòng ( có Văn phòng đại diện thay mặt tại thành phố Hồ Chí Minh ) .
11. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 ( gọi tắt là Cục I ) .
12. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 ( gọi tắt là Cục II ) .
13. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 ( gọi tắt là Cục III ) .
14. Cục Chống tham nhũng ( gọi tắt là Cục IV ) .
15. Viện Khoa học Thanh tra .
16. Trường Cán bộ Thanh tra .
17. Báo Thanh tra .
18. Tạp chí Thanh tra .
19. Trung tâm tin tức .
Tại Điều này, những đơn vị chức năng lao lý từ Khoản 1 đến Khoản 14 là những đơn vị chức năng giúp Tổng Thanh tra nhà nước thực thi công dụng quản trị nhà nước ; những đơn vị chức năng lao lý từ Khoản 15 đến Khoản 19 là những đơn vị chức năng sự nghiệp .
Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát, đánh giá và thẩm định và giải quyết và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức triển khai 03 phòng thường trực ; Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Vụ Tổ chức Cán bộ được tổ chức triển khai 04 phòng thường trực ; Vụ Pháp chế được tổ chức triển khai 02 phòng thường trực .
Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư có con dấu riêng và có bộ phận thường trực để quản trị Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh .
Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những vụ, cục, đơn vị chức năng do Tổng Thanh tra nhà nước pháp luật .
Ý 1 câu 148

Câu 150: Những nội dung chủ yếu của luật khiếu nại, tố cáo và phương hướng hoàn thiện?

Trả lời

– Những nội dung hầu hết của luật khiếu nại :
– Quy định về khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh
– Quy định về những khái niệm :
+ Khiếu nại
+ Chủ thể của khiếu nại
+ Đối tượng của khiếu nại
– Quy định về thủ tục xử lý khiếu nại
– Thủ tục xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai ,
công dân thuộc thẩm quyền ;
– Những nội dung hầu hết của luật tố cáo :
– Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh
– Các khái niệm :
+ Tố cáo
+ Chủ thể tố cáo
+ Đối tượng tố cáo
– Thủ tục xử lý tố cáo
– Phương hướng hoàn thành xong :
Do ý nghĩa chính trị – pháp lý hệ trọng và thực tiễn nóng bỏng của việc khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo, nên tuy LKNTC 1998 đã được sửa đổi, bổ trợ hai năm liên tục ( 2004, 2005 ), nhưng vẫn có nhu yếu phải liên tục triển khai xong, trong đó cần :
– Quy định đơn cử hơn về yếu tố bồi thường thiệt hại không chỉ về gia tài, mà cả danh dự, những hình thức bồi thường. . .
– Mở rộng quyền của công dân khiếu nại trực tiếp lên TANDTC so với bất kể vi phạm quyền, tự do cá thể nào ( cùng với kế hoạch cải cách tư pháp ). Với việc xây dựng những toà hành chính, lao động, kinh tế tài chính trong tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp TW, phương hướng trên đã được thực thi một phần, nhưng vẫn rất cần triển khai xong những lao lý đơn cử về nghành này, nhất là so với toà hành chính .
Đang có quan điểm tách khiếu nại và tố cáo thành hai luật riêng và đã có dự thảo ( như Dự thảo Luật tố cáo ngày 31 – 8 – 2 – 6 ). Tuy nhiên, vẫn có quan điểm rằng khái niệm khiếu nại và tố cáo gắn bó rất ngặt nghèo với nhau, cả về nội dung và ý nghĩa chính trị – pháp lý, nguyên tắc, thẩm quyền và thủ tục xử lý có nhiều tương đương và trong thực tiễn vẫn gặp nhiều trường hợp khiếu nại đồng thời tố cáo. Vì vậy, quan điểm này vẫn cần liên tục xem xét .

Câu 151: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước là gì?

Trả lời

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong quản trị hành chính nhà nước là nghĩa vụ và trách nhiệm của nền công cụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của nền hành chính nhà nước so với những thiệt hại về vật chất, hay niềm tin do hành vi trái pháp lý của mình gây nên, đây không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng như trong nghành nghề dịch vụ pháp luật dân sự .

Câu 152: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức trong quản lý hành chính được quy định như thế nào?

Trả lời

Được pháp luật trong mục 1 chương II của luật nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009
Điều 13. Phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường trong hoạt động giải trí quản trị hành chính
Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp lý của người thi hành công vụ gây ra trong những trường hợp sau đây :

 1. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 2. Áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;
 3. Áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc và biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác;
 4. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào trường giáo dưỡng, đưa người vào cơ sở giáo dục hoặc đưa người vào cơ sở chữa bệnh;
 5. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép;
 6. Áp dụng thuế, phí, lệ phí; thu thuế, phí, lệ phí; truy thu thuế; thu tiền sử dụng đất;
 7. Áp dụng thủ tục hải quan;
 8. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 9. Ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 10. Cấp văn bằng bảo hộ cho người không đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ; cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp không đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ; ra quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ;
 11. Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép, văn bằng bảo hộ cho đối tượng có đủ điều kiện;
 12. Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định.

Điều 14. Cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường

 1. Cơ quan hành chính trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
 2. Ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường được xác định như sau:
  a) Trường hợp cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã được chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan có trách nhiệm bồi thường; trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan có trách nhiệm bồi thường
  b) Trường hợp tại thời điểm thụ lý đơn yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây ra thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây ra thiệt hại;
  c) Trường hợp có sự uỷ quyền hoặc uỷ thác thực hiện công vụ thì cơ quan uỷ quyền hoặc cơ quan uỷ thác là cơ quan có trách nhiệm bồi thường; trường hợp cơ quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan này là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
  d) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây ra thiệt hại thì cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
  đ) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và cơ quan địa phương cùng gây ra thiệt hại thì cơ quan trung ương là cơ quan có trách nhiệm

Câu 161: Toà án xét xử những quyết định hành chính nào?

Trả lời

Câu 162: Toà án xét xử khiếu kiện hành chính về hành vi hành chính nào?

Trả lời
Quyết định hành chính
Hành vi hành chính

1. QĐ xử phạt vi phạm hành chính
2. QĐ vận dụng những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ việc giải quyết và xử lý vi phạm hành chính
3. QĐHC trong việc vận dụng giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính
4. QĐHC trong việc vận dụng, thi hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính bằng 1 trong những hình thức giáo dục tại xã, phường, thị xã, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính
5. QĐHC trong việc vận dụng giải pháp buộc tháo dỡ nhà tại, khu công trình, vật kiến trúc bền vững và kiên cố khác
6. QĐHC tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính, kinh doanh thương mại của thương nhân : giấy chúng nhận đăng kí kinh doanh thương mại, chúng chỉ hành nghề …
7. QĐHC tương quan đến thương mại sản phẩm & hàng hóa trong nước và quốc tế
8. QĐHC tương quan đến chuyển giao kinh tế tài chính trong nước và quốc tế
9. QĐHC trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu gia tài
10. QĐHC trong việc vận dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
11. QĐHC trong việc vận dụng phí, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất
12. QĐHC trong sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến
13. QĐHC trong quản trị nhà nước về góp vốn đầu tư
14. QĐHC của cơ quan hải quan, công chức hải quan
15. QĐHC về quản trị hộ tịch
16. QĐHC trong việc khước từ xác nhận, công chứng
17. QĐHC về quản trị đất đai trong quản trị đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, trưng dụng đất, quy đổi mục tiêu sử dụng đất, bồi thường, tương hỗ giải phóng mặt phẳng, tái định cư, cấp / tịch thu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, gia hạn thời hạn sử dụng đất
18. QĐ kỷ luật, buộc thôi việc cán bộ, công chức từ Vụ trưởng trở xuống
19. QĐ của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW xử lý khiếu nại so với quyết định hành động của Ban chủ nhiệm, hội đồng khen thưởng, kỷ luật của đoàn luật sư
20. QĐ xử lý khiếu nại về quyết định hành động giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu
1. (3) HVHC trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
2. ( 4 ) HVHC trong việc vận dụng, thi hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính bằng 1 trong những hình thức giáo dục tại xã, phường, thị xã, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính
3. ( 5 ) HVHC trong việc vận dụng giải pháp buộc tháo dỡ nhà tại, khu công trình, vật kiến trúc bền vững và kiên cố khác
4. ( 6 ) HVHC tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính, kinh doanh thương mại của thương nhân : giấy chúng nhận đăng kí kinh doanh thương mại, chúng chỉ hành nghề
5. ( 7 ) HVHC tương quan đến thương mại sản phẩm & hàng hóa trong nước và quốc tế
6. ( 8 ) HVHC tương quan đến chuyển giao kinh tế tài chính trong nước và quốc tế
7. ( 9 ) HVHC trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu gia tài
8. ( 10 ) HVHC trong việc vận dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
9. ( 11 ) HVHC trong việc vận dụng phí, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất
10. ( 12 ) HVHC trong sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến
11. ( 13 ) HVHC trong quản trị nhà nước về góp vốn đầu tư
12. ( 14 ) HVHC của cơ quan hải quan, công chức hải quan
13. ( 15 ) HVHC về quản trị hộ tịch
14. ( 16 ) HVHC trong việc phủ nhận xác nhận, công chứng
15. ( 17 ) HVHC về quản trị đất đai trong quản trị đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, trưng dụng đất, quy đổi mục tiêu sử dụng đất, bồi thường, tương hỗ giải phóng mặt phẳng, tái định cư, cấp / tịch thu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, gia hạn thời hạn sử dụng đất

Câu 163 : Đặc điểm thủ tục tố tụng của toà hành chính ở nước ta .

Trả lời
Trong trường hợp nhận thấy bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý là không đúng thì thủ tướng cơ quan chính phủ có quyền nhu yếu Chánh án TANDTC ND tối cao xem xét, xử lý theo thẩm quyền và vấn đáp thủ tướng cơ quan chính phủ trong thời hạn 30 ngày

Trước khi khởi kiện vụ án hành chính, trước hết đương sự phải khiếu nại hành chính. Trong trường hợp sau thì mới được khởi kiện hành chính:
+) Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu mà không khiếu nại lần tiếp theo
+ Đã khiếu nại lần hai nhưng đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2

Có sự tham gia của hội thẩm nhân dân trong thành phần xét xử xét xử sơ thẩm và sự tham gia cả viện kiểm sát nhân dân trong suốt quy trình tố tụng .
Nguyên tắc nhanh gọn. Ví dụ : Thời hiệu khởi kiện phổ cập là 30 ngày ; những bước từ khâu thụ lý đến ngày đưa vụ án ra xét xử chậm nhất là ba tháng …
Tố tụng viết : chứng cứ bằng văn bản, vấn đáp tòa bằng văn bản .
Không có cơ quan thi hành án hành chính chuyên trách
Đương sự hoàn toàn có thể tự mình, nhờ, ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hay người khác đại diện thay mặt cho mình tham gia tố tụng
Các bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận hợp tác trong quá trình sẵn sàng chuẩn bị xét xử
Các đương sự phải chịu án phí tùy theo mức độ lỗi .
Tòa án xét xử công khai minh bạch

Câu 164 : Nêu tóm tắt những nguyên tắc tố tụng hành chính .

Trả lời

Nguyên tắc chung
Những nguyên tắc bộc lộ đặc thù dân chủ xã hội chủ nghĩa
+ Tòa án bảo vệ quyền, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự
+ Tiếng nói, chữ viết trong tố tụng : là tiếng Việt, được dùng lời nói, chữ viết của dân tộc bản địa mình, nhưng phải có phiên dịch .
+ Thực hiện xét xử có hội thẩm nhân dân ( hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán, phát huy vai trò của thẩm phán nhân dân )
+ Tòa án xét xử công khai minh bạch
+ Tòa án xét xử tập thể và quyết định hành động theo đa phần
Những nguyên tắc biểu lộ đặc thù pháp chê XHCN :
2. Nguyên tắc riêng :

 • Nguyên tắc tiền tố tụng hành chính: Trước khi khởi kiện lên tòa án hành chính, đương sự phải khiếu nại lên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo lần 1. Khi nào cơ quan này không giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng, thì người khởi kiện mới có quyền khởi kiện ra toà .
 • Nguyên tắc nghĩa vụ cung cấp, thu thập chứng cứ
 • Nguyên tắc các đương sự có quyền thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án hành chính
 • Nguyên tắc khởi kiện vụ án hành chính không làm ngưng hiệu lực của quyết định hành chính.

Câu 165 : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người khởi kiện và người bị kiện trong tố tụng hành chính .

Trả lời

1. Các đương sự có quyền :

 • Đưa ra tài liệu, chứng cứ ; được đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác cung cấp.
 • Yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Tham gia phiên tòa
 • Yêu cầu thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư kí, người phiên dịch… nếu có lý do chính đáng
 • Thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án hành chính (nếu không trái pháp luật)
 • Tranh luận tại phiên tòa
 • Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án
 • Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm

2. Nghĩa vụ của đương sự

 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng cứ, tài liệu cần thiết cho vụ án mà tòa án yêu cầu
 • Có mặt theo giấy triệu tập của tòa án
 • Chấp hành nghiêm chinhe nội quy của phiên tòa

Câu 166 : Căn cứ kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm .

Trả lời

1. Giám đốc thẩm :

 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
 • Phần quyết định trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án
 • Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật

2. Tái thẩm :

 • Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự không thể biết được khi giải quyết vụ án
 • Đã xác minh được lời khai của người làm chứng, kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch rõ ràng không đúng sự thật hoặc có giả mạo bằng chứng.
 • Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư kí tòa án cố tình làm sai hồ sơ vụ án
 • Bản án, quyết định của tòa án hoặc cơ quan nhà nước mà Tòa án dựa vào đó để xét xử bị hủy bỏ.

4.6 / 5 – ( 12745 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *