Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là giải pháp giải quyết và xử lý hành chính vận dụng so với người có hành vi vi phạm pháp luật của Luật Xử lý vi phạm hành chính để chữa bệnh, lao động, học văn hóa truyền thống, học nghề dưới sự quản trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc .
2. Thời hạn vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng .

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật của Luật Phòng, chống ma túy .

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a ) Người không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính ;
b ) Người đang mang thai có ghi nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên ;
c ) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận .

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc lập hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc so với người nghiện ma túy theo pháp luật tại Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực thi như sau :
a ) Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú không thay đổi thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ;

b) Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c ) Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, tìm hiểu, thụ lý trong những vụ vi phạm pháp lý mà thuộc đối tượng người dùng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo lao lý của Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan Công an đang thụ lý vấn đề tiến hành xác minh, tích lũy tài liệu và lập hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc so với người đó ;
d ) Hồ sơ ý kiến đề nghị gồm có biên bản vi phạm ; bản tóm tắt lý lịch ; tài liệu chứng tỏ thực trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó ; bản tường trình của người nghiện ma túy hoặc của người đại diện thay mặt hợp pháp của họ và những tài liệu khác có tương quan ;
đ ) Công an cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp quản trị Ủy ban nhân dân cùng cấp tích lũy những tài liệu và lập hồ sơ ý kiến đề nghị pháp luật tại những mục a, b và d nêu trên .
2. Cơ quan lập hồ sơ ý kiến đề nghị pháp luật tại mục 1 phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ ý kiến đề nghị. Sau khi triển khai xong việc lập hồ sơ đề xuất, cơ quan lập hồ sơ phải thông tin bằng văn bản cho người bị đề xuất vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép những nội dung thiết yếu trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin .

Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trong thời hạn 01 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, Công an cấp tỉnh gửi hồ sơ cho Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp có hành vi vi phạm ; Công an cấp huyện, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ cho Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định hành động chuyển hồ sơ đề xuất Tòa án nhân dân cấp huyện vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa vừa đủ thì Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ trợ hồ sơ ; thời hạn bổ trợ là 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận lại hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ trợ, Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định hành động việc chuyển hồ sơ ý kiến đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc .

2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

a ) Hồ sơ đề xuất vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật của Luật Xử lý vi phạm hành chính ;
b ) Văn bản của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc đề xuất xem xét vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc .
3. Hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được đánh bút lục và được tàng trữ theo lao lý của pháp lý về tàng trữ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *