Quy định học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng học sinh, sinh viên

Ngoài các học bổng của cựu sinh viên, các doanh nghiệp, các tổ chức triển khai, cá thể khác trao tặng, học viên sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được xét cấp học bổng, xét khen thưởng theo từng học kỳ và năm học .

I. Đối tượng áp dụng:
Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp chính quy do Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức đào tạo và quản lý.
II. Phương thức xét, kinh phí, tiêu chuẩn và các mức học bổng, khen thưởng:
1. Phương thức xét cấp học bổng:
– Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đạt được theo từng học kỳ, năm học, khóa học để xét học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng.
– Xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng xét theo lớp học thứ tự xếp loại từ điểm cao xuống thấp.
– Lấy theo tỷ lệ 15% theo tổng số HSSV đã hoàn thành học phí tại thời điểm xét.

2. Kinh phí xét cấp học bổng, khen thưởng:
Trích từ nguồn thu học phí theo từng học kỳ để chi học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng cho học sinh, sinh viên của toàn Trường.
3. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng, khen thưởng:
Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng trong phạm vi quỹ học bổng, khen thưởng được trích từ nguồn thu học phí của Nhà trường.

4. Mức xét cấp học bổng :
Được xét theo các mức của các hệ như sau :
– Hệ Cao đẳng và Cao đẳng liên thông :
+ Mức học bổng loại Khá : 350.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Khá và điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên ) .
+ Mức học bổng loại Giỏi : 420.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Giỏi và điểm rèn luyện đạt loại từ Tốt trở lên ) .
+ Mức học bổng loại Xuất sắc : 500.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc ) .
– Hệ Trung cấp :
+ Mức học bổng loại Khá : 300.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Khá và điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên ) .
+ Mức học bổng loại Giỏi : 360.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Giỏi và điểm rèn luyện đạt loại từ Tốt trở lên ) .
+ Mức học bổng loại Xuất sắc : 430.000 đ / tháng ( có điểm học tập đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc ) .
5. Mức xét cấp khen thưởng :
5.1. Khen thưởng năm học :
– Đạt thương hiệu HSSV Xuất sắc :
+ Xếp loại học tập và xếp loại rèn luyện đạt loại Xuất sắc .
+ Mức khen thưởng : 500.000 đ / suất .
– Đạt thương hiệu HSSV Giỏi :
+ Xếp loại học tập loại Giỏi và xếp loại rèn luyện đạt loại Tốt trở lên .
+ Mức khen thưởng : 450.000 đ / suất .
– Đạt thương hiệu HSSV Khá :
+ Xếp loại học tập loại khá và xếp loại rèn luyện đạt loại Khá trở lên .
+ Mức khen thưởng : 350.000 đ / suất .
5.2. Khen thưởng toàn khóa :
– Đạt thương hiệu HSSV Xuất sắc :
+ Xếp loại học tập và xếp loại rèn luyện đạt loại Xuất sắc .
+ Mức khen thưởng : 600.000 đ / suất + giấy khen .
– Đạt thương hiệu HSSV Giỏi :

+ Xếp loại học tập loại Giỏi và xếp loại rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Mức khen thưởng : 500.000 đ / suất + giấy khen .
– Đạt thương hiệu HSSV Khá :
+ Xếp loại học tập loại khá và xếp loại rèn luyện đạt loại Khá trở lên .
+ Mức khen thưởng : 400.000 đ / suất .
III. Thành phần Hội đồng
1. quản trị Hội đồng : Hiệu trưởng ( hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền ) .
2. Thường trực Hội đồng : Trưởng ( hoặc phó ) Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên ( ĐT ) .
3. Các uỷ viên :
– Trưởng ( hoặc phó ) phòng Đào tạo – Công tác sinh viên
– Bí thư ( hoặc Phó Bí thư ) Đoàn TN
– Trưởng ( hoặc phó ) khoa và Thư ký khoa có HSSV được xét học bổng, khen thưởng .
IV. Các bước và điều kiện kèm theo xét :
1. Các bước :
– Bước1 :
Căn cứ vào điểm tổng kết học kỳ ( Điểm thi lần 1 ) và điểm rèn luyên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập lập list những HSSV lớp mình đề xuất xét cấp học bổng, khen thưởng ( lấy 15 % theo tổng số HSSV đã triển khai xong học phí tại thời gian xét ) và nộp cho Thư ký khoa. Khoa họp xét và tổng hợp list HSSV đề xuất xét cấp học bổng, khen thưởng và gửi về Phòng ĐT-CTSV đúng thời hạn lao lý .
– Bước 2 :
Phòng ĐT-CTSV tổng hợp, kiểm tra, lên list gửi về cho các Khoa để kiểm tra, nếu phát hiện có những trường hợp sai, phản hồi kịp thời để Phòng ĐT-CTSV xem xét kiểm soát và điều chỉnh trước khi ra Hội đồng Trường .
– Bước 3 :
Thông qua Hội đồng xét cấp Trường, những trường hợp cần được xem xét ( nâng hoặc hạ ) sẽ do quản trị Hội đồng quyết định hành động .
– Bước 4 :
Sau khi Hội đồng cấp trường thống nhất, Phòng ĐT-CTSV thảo Quyết định trình Hiệu trưởng ký phát hành, Quyết định được gửi về các Phòng, Khoa tương quan triển khai .
2. Điều kiện xét :
– HSSV vi phạm kỷ luật không xét .
– Các học phần có chứng từ riêng không xét điều kiện kèm theo khi làm học bổng, khen thưởng ( Giáo dục đào tạo quốc phòng, Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Kỹ năng mềm … … .. ) .
– HSSV có môn học, học phần học lại, thi lại không xét .
– HSSV học tín chỉ có học phần tổng kết điểm D, F không xét .

– Thứ tự ưu tiên được chọn khi xét học bổng, khen thưởng.

+ Ưu tiên mức xếp loại học bổng và khen thưởng từ cao xuống thấp .
+ Trường hợp có nhiều HSSV có chung mức xếp loại, ưu tiên cho HSSV có điểm TBC học tập cao hơn .
+ Trường hợp nhiều HSSV có điểm TBC học tập bằng nhau thì ưu tiên HSSV có điểm rèn luyện cao hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *