Cách tính số bit mượn

Trong bài trước tất cả chúng ta đã được ra mắt về subnet mask và như thế nào là chia mạng con, trong bài này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá cụ thể hơn về việc chia subnet. Chia mạng con giúp người quản trị chia nhỏ mạng, tối ưu việc sử dụng IP trong mạng và tối ưu việc triển khai routing cho mạng lưới hệ thống trải qua các supernet ( các mạng cha ). Để chia mạng con ( subnet ), tất cả chúng ta phải mượn một số ít bit ở phần host ID làm network ID, các bit mượn được gọi là subnet bit, đơn cử như sau :*Gọi n là số bit mượn, m là số bit host còn lại sau khi mượn .

Bạn đang xem: Cách tính số bit mượn

Bạn đang đọc: Cách tính số bit mượn

Số lượng mạng con có qua số bit mượn:

2n: Đối với hệ thống có hổ trợ network 0 (tất cả các hệ thống hiện tại ngày nay chúng ta dùng, các hệ điều hành đã hỗ trợ subnet 0)2n-2: đối với hệ thống không hỗ trợ subnet 0 (đối với các hệ thống cũ, các hệ điều hành không hỗ trợ subnet 0): Đối với mạng lưới hệ thống có hổ trợ network 0 ( tổng thể các mạng lưới hệ thống hiện tại ngày này tất cả chúng ta dùng, các hệ quản lý đã tương hỗ subnet 0 ) : so với mạng lưới hệ thống không tương hỗ subnet 0 ( so với các mạng lưới hệ thống cũ, các hệ quản lý không tương hỗ subnet 0 )

Số host trong subnet: 2m – 2 (như chúng ta đã biết trong bài về địa chỉ IPv4 thì một mạng sẽ không dùng đến địa chì đầu tiên là network và địa chỉ cuối cùng là broadcast.)

Bước nhảy giữa các mạng: sẽ được tính bằng công thức: 28-n. Chính là giá trị của các bit (nhị phân) mượn làm network ID lần lượt chuyển từ giá trị 0 lên giá trị một. Giá trị của bước nhảy dùng để xác định Network tiếp theo.

Vậy làm thế nào để xác lập được địa chỉ mạng, địa chỉ host đầu và host cuối, địa chỉ Broadcast của một subnet mask ?Địa chỉ mạng được xác định bằng bội số bước nhảy (28-n) của octet bị mượn.Địa chỉ host đầu là địa chỉ mạng tăng lên 1 địa chỉĐịa chỉ host cuối sẽ bằng địa chỉ broadcast lùi về 1 địa chỉ.Địa chỉ broadcast bằng địa chỉ mạng tiếp theo lùi về 1 địa chỉ.Sunet mask là tất cả các bit phần Network ID và số bit mượn bật lên thành 1Địa chỉ mạng được xác lập bằng bội số bước nhảy ( 28 – n ) của octet bị mượn. Địa chỉ host đầu là địa chỉ mạng tăng lên 1 địa chỉĐịa chỉ host cuối sẽ bằng địa chỉ broadcast lùi về 1 địa chỉ. Địa chỉ broadcast bằng địa chỉ mạng tiếp theo lùi về 1 địa chỉ. Sunet mask là tổng thể các bit phần Network ID và số bit mượn bật lên thành 1Dưới đây là bảng giá trị bước nhảy và subnet mask khi mượn bit ( bạn chú ý quan tâm là phải nắm vững cách đổi giá trị thập phân ra nhị phân và ngược lại ) :*

(1) Bước nhảy mạng con và (2) Bước nhảy của subnet mask.

Chúng ta sẽ triển khai vào các vì dụ minh họa, cho lớp mạng 192.168.1.0, mượn thêm 2 bit ở phần host để phân loại mạng con, giờ đây tất cả chúng ta đi xác lập số lượng mạng con, số host trong mỗi mạng, địa chỉ tiên phong và địa chỉ sau cuối .Ta thấy 192.168.1.0 là địa chỉ lớp C, 2 bit mượn sẽ nằm ở octet cuối, theo các công thức trên ta có :Số mạng con 2n với n là số bit mượn làm net: 22 = 4 mạng conSố host trên mỗi mạng là 2m – 2 với m là số bit host còn lại: 26-2=62 địa chỉBươc nhảy của địa chỉ mạng 28-n với n là số bit mượn làm net: 28-2=64Số mạng convới n là số bit mượn làm net : 22 = 4 mạng conSố host trên mỗi mạng làvới m là số bit host còn lại : 26-2 = 62 địa chỉBươc nhảy của địa chỉ mạngvới n là số bit mượn làm net : 28-2 = 64*Bước nhảy ( là 64 ) dùng để xác lập Network tiếp theo. Địa chỉ host đầu là địa chỉ mạng tăng lên 1 địa chỉĐịa chỉ host cuối sẽ bằng địa chỉ broadcast lùi về 1 địa chỉ. Địa chỉ broadcast bằng địa chỉ mạng tiếp theo lùi về 1 địa chỉ. Subnet mask là toàn bộ các bit phần Network ID và số bít mượn bật lên thành 1 .Tương tự ta có địa chỉ 172.16.0.0 thuộc lớp B, ta mượn thêm 2 bit ở phần host để chia mạng con vậy còn 14 bit cho host .Số mạng con 2n với n là số bit mượn làm net: 22 = 4 mạng conSố host trên mỗi mạng là 2m – 2 với m là số bit host còn lại: 214-2=16382 địa chỉBươc nhảy của địa chỉ mạng 28-n với n là số bí mượn làm net: 28-2=64

Số mạng convới n là số bit mượn làm net: 22 = 4 mạng conSố host trên mỗi mạng làvới m là số bit host còn lại: 214-2=16382 địa chỉBươc nhảy của địa chỉ mạngvới n là số bí mượn làm net: 28-2=64

*Bạn chú ý quan tâm bước nhảy sẽ được tính dựa vào số bit mượn của octet bị mượn .Xem thêm : Tập Hít Đất Bao Lâu Có Kết Quả, Hít Đất Bao Nhiêu Cái Mỗi Ngày Là ĐủVậy nếu địa chỉ 172.16.0.0 lớp B, mượn thêm 10 bit ở host ID nó được tính thế nào ? Lúc này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy 8 bit ở octet thứ 3 tương tự như như octet thứ ba của lớp C, như vậy bước nhảy sẽ được triển khai tính ở 2 bit mượn trong octet thứ 4, việc chia sẽ tựa như như 192.168.1.0 .Chúng ta thử đi nghiên cứu và phân tích yếu tố này, đơn cử, để dể hiểu thứ nhất tất cả chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích dãy địa chỉ này ra nhị phân với địa chỉ đầu và địa chỉ cuối như sau :*Số mạng con 2 n với n là số bit mượn : 210 = 1024 mạng con. Tương đương với :Octet 3 mượn 8 bit: 28 = 256Octet 4 mượn 2 bit: 22 = 4 256 x 4 = 1024Octet 3 mượn 8 bit : 28 = 256O ctet 4 mượn 2 bit : 22 = 4 256 x 4 = 1024Số host trên mỗi mạng 2 m – 2 với m là số bit host còn lại : 26 – 2 = 62 địa chỉ host .Bước nhảy, như trong bảng quy đổi nhị phân ta thấy :Bước nhảy của octet 3 là 28-m = 28-8=1Bước nhảy ở octet 4 là 28-m= 28-2 =64Bước nhảy của octet 3 là 28 – m = 28-8 = 1B ước nhảy ở octet 4 là 28 – m = 28-2 = 64Ta hoàn toàn có thể thấy ở đây cứ octet 3 thực thi bước nhảy 1 đơn vị chức năng thì ở octet 4 sẽ thực thi các bước nhảy với 64 đơn vị chức năng khởi đầu từ 0. Như vậy cứ octet 3 nhảy 1 đơn vị chức năng thì sẽ có thêm 4 mạng con ở octet 4 .Việc tính địa chỉ đầu và địa chỉ cuối giống hệt địa chỉ 192.168.1.0 ở trên .

Như vậy trường hợp như của 172.16.0.0/26, người ta sẽ quan tâm đến bước nhảy của octet bị mượn dưới 8 bit để tính bước nhảy và host đầu host cuối của mỗi mạng. Trên thực tế người ta có thể dùng mạng 172.16.1.0/26 này, bạn có thể xem như một địa chỉ lớp C do 3 octet đầu đều là network ID, nhiệm vụ chính là phải tính các network và host trong phần octet cuối.

Vậy bạn mượn tối đa bao nhiêu bit? Trong khi mượn, chúng ta phải chừa ít nhất 2 bit cho phần host bời vì 2m – 2  22-2 =2, như vậy với 2 bit, sau khi chúng ta trừ đi 2 địa chỉ Network và broadcast chúng ta sẽ có 2 địa chỉ có thể dùng được. Nêu chỉ có 1 bít thì lúc đó sẽ là 21-2=0 vậy không có địa chỉ nào có thể dùng được khi chỉ còn 1 bit host.

Trên đây là cách tính, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các công cụ chia IP sau :Người ta hoàn toàn có thể cho bạn một địa chỉ IP và một prefix, ví dụ : 192.168.1.100 / 26 và yêu bạn xác lập xem nó thuộc network nào ? với câu hỏi này bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bảng bước nhảy ở trên để xem nó thuộc mạng nào hoặc hoàn toàn có thể đổi địa chỉ IP ra thành nhị phân và and bit IP và sunet mask như trong bài khám phá về subnet mask đã nêu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.