Cách tính lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm giờ. Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo bộ luật lao động số 10/2012/QH13 mới nhất. Theo quy định của pháp luật về lao động ( điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
– Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
– Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Chú ý:
* Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
* Người lao động làm việc vào ban đêm (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ) thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.
* Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Cách tính lương làm thêm giờ

Tham khảo: Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp .
Cách trả lương cho người lao động làm thêm giờ được tính cụ thể như sau:
I) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày
Đối với lao động trả lương theo thời gian: nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:
+ Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ,

+ Tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ,+ Tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có đặc thù lương ) chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong tháng ( không kể số giờ làm thêm ) nhưng không quá 200 giờ ,

+ Đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm ( tham khảo thêm điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013).
Cách tính lương làm thêm giờ
Ví dụ 1: Cách tính tiền làm thêm giờ cho lương theo thời gian
Tiền lương trong hợp đồng của anh Thuận là 3,120,000 đồng (làm việc trong điều kiện lao động bình thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 26 ngày/tháng).

Anh Thuận làm 60 giờ tăng ca ngày thường trong tháng và không có giờ tăng ca nào sau 10 giờ tối .

Vậy tiền lương của anh Thuận nhận được là:

• Tiền lương giờ thực trả là: 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ.
• Tiền làm thêm giờ ngày thường: 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = 1,350,000đ.

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

– Nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp ,– Cơ quan có nhu yếu làm thêm số lượng, khối lượng sản phầm ,– Công việc ngoài định mức hoặc những việc làm phát sinh chưa xác lập trong kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại năm, mà doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những loại sản phẩm, việc làm làm thêm được trả bằng 150 % so với đơn giá tiền lương của mẫu sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn ,– Nếu làm thêm vào ngày thường ; bằng 200 % ,– Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần ; bằng 300 %, nếu làm thêm vào đợt nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương .

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

Ví dụ 2:
Anh Ba làm ra 2,000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2,000 đồng/chiếc.

Để hoàn thành xong số lượng này, Anh Ba đã thực thi 200 giờ làm thông thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và không có giờ tăng ca nào sau 10 tối .

Tiền lương của anh Ba được tính như sau:

+ Lương sản phẩm giờ = 2,000chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ.
+ Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ.
+ Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ x 60 giờ x 150% = 1,384,650đ .
+ Tổng lương tháng = 3,077,000đ + 1,384,650đ = 4,461,650đ.
II) Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ được tính trả như sau:
Đối với lao động trả lương theo thời gian:
+ Tiền lương làm vào ban đêm:

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x số giờ làm vào ban đêm

+ Tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm :

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =(Tiền lương làm vào ban đêm x 150% hoặc) 200% hoặc 300% + (Tiền lương giờ thực trả x 20%)

Ví dụ: Trả lương cho người lao động làm thêm vào ban đêm:
Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động thì trường hợp quý công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả lương như sau:
Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:
– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được trả ít nhất là:
150%A + 30% A + 20% x A = 200%A.
– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất là:
200%A + 30% A + [20% x (200%A)] = 270%A.
– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả như sau:
+ Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là:
300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A.
+ Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.
– (Theo Công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 9/12/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ).

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:
Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày + Tiền lương làm vào ban đêm  x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm 

+ Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

Tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm =(Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm x (150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%).

Ví dụ 3 : Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Anh Thuận thao tác tại nhà máy may với mức lương là 20,000 đồng / giờ thực trả .

Anh làm tăng ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày làm việc bình thường.

Tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm của anh Thuận được tính như sau 🙁 20,000 đ x 3 giờ x 130 % x 150 % ) + ( 20,000 đ x 20 % ) = 121,000 đ .

Cách tính lương làm thêm giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *