Home

Câu trả lời:
* Điều 28 Luật BHXH lao lý về mức hưởng chế độ ốm đau như sau : 1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo pháp luật tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75 % mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Bạn đang đọc: Home

2. NLĐ hưởng tiếp chế độ ốm đau lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được lao lý như sau : a ) Bằng 65 % mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên ; b ) Bằng 55 % mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm ; c ) Bằng 50 % mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm. 3. NLĐ hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100 % mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. * Điều 6 Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội pháp luật về mức hưởng chế độ ốm đau như sau : 1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật BHXH được tính như sau : Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 75 ( % ) x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau 24 ngày – Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 2. Mức hưởng chế độ ốm đau so với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc hạng mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo lao lý tại khoản 2 Điều 26 của Luật BHXH được tính như sau : Mức hưởng chế độ ốm đau so với bệnh cần chữa trị dài ngày =

Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau ( % ) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau Trong đó : a ) Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75 % so với thời hạn hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Sau khi hưởng hết thời hạn 180 ngày mà vẫn liên tục điều trị thì tỷ suất hưởng chế độ ốm đau cho thời hạn tiếp theo được tính như sau : – Bằng 65 % nếu NLĐ đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên ; – Bằng 55 % nếu NLĐ đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm ; – Bằng 50 % nếu NLĐ đã đóng BHXH dưới 15 năm. b ) Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày mở màn nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau : Mức hưởng chế độ ốm đau so với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau ( % ) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau 24 ngày

Trong đó:

– Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại điểm a khoản này. – Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 3. Trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn thương tâm mà không phải tai nạn đáng tiếc lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mà thời hạn nghỉ việc từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.