CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM

Theo quy định trong Luật Đầu thầu năm 2013, có 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là: Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp, Tự thực hiện, Lựa  chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và Tham gia thực hiện của cộng đồng.

1. Đấu thầu thoáng đãng

Đấu thầu thoáng đãng là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia .
Hình thức đấu thầu thoáng rộng trong nước được vận dụng trong các trường hợp sau đây :

– Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;
– Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;
– Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện dự án;
– Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng.

2. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế được vận dụng trong trường hợp gói thầu có nhu yếu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc trưng mà chỉ có một số ít nhà thầu cung ứng nhu yếu của gói thầu .

3. Chỉ định thầu .

a ) Điều kiện so với gói thầu để được triển khai chỉ định thầu :

– Có quyết định hành động góp vốn đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản ;
– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ;
– Đã được sắp xếp vốn theo nhu yếu quy trình tiến độ triển khai gói thầu ;
– Có dự trù được phê duyệt theo lao lý, trừ trường hợp so với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay ;
– Có thời hạn thực thi chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ nhu yếu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày ; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày ;
– Nhà thầu được đề xuất chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở tài liệu về nhà thầu của cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí đấu thầu .

b ) Các trường hợp được vận dụng chỉ định thầu so với nhà thầu :

– Gói thầu cần thực thi để khắc phục ngay hoặc để giải quyết và xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng ; gói thầu cần triển khai để bảo vệ bí hiểm nhà nước ; gói thầu cần tiến hành ngay để tránh gây nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất và gia tài của hội đồng dân cư trên địa phận hoặc để không tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu công trình liền kề ; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để tiến hành công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách ;
– Gói thầu cấp bách cần tiến hành nhằm mục đích tiềm năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc, biên giới vương quốc, hải đảo ;
– Gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã triển khai trước đó do phải bảo vệ tính thích hợp về công nghệ tiên tiến, bản quyền mà không hề mua được từ nhà thầu khác ; gói thầu có đặc thù điều tra và nghiên cứu, thử nghiệm ; mua bản quyền sở hữu trí tuệ ;
– Gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi, phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng được chỉ định cho tác giả của phong cách thiết kế kiến trúc khu công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý ; gói thầu thiết kế thiết kế xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thiết kế khu công trình ;
– Gói thầu di tán các khu công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chức năng chuyên ngành trực tiếp quản trị để Giao hàng công tác làm việc giải phóng mặt phẳng ; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình ;
– Gói thầu cung ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được vận dụng chỉ định thầu :

+ Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
+ Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

c ) Chỉ định thầu so với nhà đầu tư được vận dụng trong các trường hợp sau đây :

– Chỉ có một nhà đầu tư ĐK thực thi ;
– Chỉ có một nhà đầu tư có năng lực triển khai do tương quan đến sở hữu trí tuệ, bí hiểm thương mại, công nghệ tiên tiến hoặc sắp xếp vốn ;
– Nhà góp vốn đầu tư yêu cầu dự án Bất Động Sản phân phối nhu yếu thực thi dự án Bất Động Sản khả thi và hiệu suất cao cao nhất theo lao lý của nhà nước .
Unnamed

4. Chào hàng cạnh tranh đối đầu

a) Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ;
– Có dự trù được phê duyệt theo pháp luật ;
– Đã được sắp xếp vốn theo nhu yếu quá trình triển khai gói thầu .

b ) Chào hàng cạnh tranh đối đầu được vận dụng so với gói thầu thuộc các trường hợp sau :

– Đối với Chào hàng cạnh tranh đối đầu theo tiến trình thường thì ( Các gói thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng )
+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn thuần ;
+ Gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương tự nhau về chất lượng ;
+ Gói thầu xây lắp khu công trình đơn thuần đã có phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp được phê duyệt
– Đối với Chào hàng cạnh tranh đối đầu theo quy trình tiến độ rút gọn

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản (có giá trị không quá 500 triệu đồng);
+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng (có giá trị không quá 1 tỷ đồng);
+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt (có giá trị không quá 1 tỷ đồng);
+ Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng

5. Mua sắm trực tiếp

a ) Điều kiện để được triển khai shopping trực tiếp :

– Nhà thầu đã trúng thầu trải qua đấu thầu thoáng đãng hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực thi gói thầu trước đó ;
– Gói thầu có nội dung, đặc thù tựa như và quy mô nhỏ hơn 130 % so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó ;
– Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu vận dụng shopping trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tựa như đã ký hợp đồng trước đó ;
– Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt tác dụng shopping trực tiếp không quá 12 tháng .
b ) Mua sắm trực tiếp được vận dụng so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa tương tự như thuộc cùng một dự án Bất Động Sản, dự trù shopping hoặc thuộc dự án Bất Động Sản, dự trù shopping khác .
c ) Trường hợp nhà thầu thực thi hợp đồng trước đó không có năng lực liên tục thực thi gói thầu shopping trực tiếp thì được vận dụng shopping trực tiếp so với nhà thầu khác nếu cung ứng các nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và hiệu quả lựa chọn nhà thầu trước đó .

6. Tự thực hiện

a ) Tự thực hiện được vận dụng so với gói thầu thuộc trường hợp sau :

Dự án, dự trù shopping trong trường hợp tổ chức triển khai trực tiếp quản trị, sử dụng gói thầu có năng lượng kỹ thuật, kinh tế tài chính và kinh nghiệm tay nghề phân phối nhu yếu của gói thầu .

b ) Điều kiện vận dụng hình thức tự thực thi :

– Có tính năng, trách nhiệm, nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí và ngành nghề kinh doanh thương mại tương thích với nhu yếu của gói thầu ;
– Phải chứng tỏ và bộc lộ trong giải pháp tự triển khai về năng lực kêu gọi nhân sự, máy móc, thiết bị cung ứng nhu yếu về quy trình tiến độ thực thi gói thầu ;
Đơn vị được giao thực thi gói thầu không được chuyển nhượng ủy quyền khối lượng việc làm với tổng số tiền từ 10 % giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10 % giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng .

7. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quan trọng .

Trường hợp gói thầu, dự án Bất Động Sản Open các điều kiện kèm theo đặc trưng, riêng không liên quan gì đến nhau mà không hề vận dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên thì Các cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến công lập khi sử dụng vốn nhà nước để shopping gia tài, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích duy trì hoạt động giải trí tiếp tục trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động giải pháp lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư .

8. Tham gia triển khai của hội đồng

Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực thi hàng loạt hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây :

– Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Gói thầu quy mô nhỏ mà hội đồng dân cư, tổ chức triển khai, tổ, nhóm thợ tại địa phương hoàn toàn có thể đảm nhiệm gồm có :

+ Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng;
+ Gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *