Quy định pháp luật về trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động

Bồi Thường, Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp

( Last Updated On : Tháng Mười Một 9, 2020 )
Quy định pháp luật về trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tấm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc. Khi xảy ra tai nạn lao động với nhân viên, chủ doanh nghiệp cần hiểu rõ các quy định về trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động để có thể thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ.

I. NGHĨA VỤ THAM GIA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Người sử dụng lao động và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Từ 01/01/2018, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .

Mức trích đóng: Người sử dụng lao động đóng: 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng ngân sách sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp .
2. Thanh toán ngân sách y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị không thay đổi cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau :

 • Thanh toán phần ngân sách đồng chi trả và những ngân sách không nằm trong hạng mục do bảo hiểm y tế chi trả so với người lao động tham gia bảo hiểm y tế .
 • Thanh toán hàng loạt ngân sách y tế so với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế .

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời hạn điều trị, phục sinh công dụng lao động .
4. Bồi thường tai nạn lao động, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
5. Giới thiệu để người lao động được giám định y khoa xác lập mức độ suy giảm năng lực lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục sinh tính năng lao động theo pháp luật pháp lý .
6. Lập hồ sơ hưởng chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
7. Sắp xếp việc làm tương thích với sức khỏe thể chất người lao động sau khi điều trị, hồi sinh tính năng nếu còn liên tục thao tác …

III. TRÁCH NHIỆM TRỢ CẤP, BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động cho người lao động khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi thuộc trường hợp sau:

 • Bị tai nạn lao động không do lỗi của người lao động .
 • Bị tai nạn lao động khi thực thi trách nhiệm hoặc tuân theo sự quản lý của người sử dụng lao động ở ngoài khoanh vùng phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác lập được người gây ra tai nạn .

Mức bồi thường:

 • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5 % đến 10 % năng lực lao động ; sau đó cứ tăng 1 % được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 11 % đến 80 % .
 • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .

2. Trợ cấp tai nạn lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên trong các trường hợp sau:

 • Bị tai nạn lao động do lỗi của chính người lao động gây ra .
 • Bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi thao tác hoặc từ nơi thao tác về nơi ở theo tuyến đường và thời hạn hài hòa và hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác lập được người gây ra tai nạn .

Mức bồi thường:

 • Ít nhất bằng

  40%

  mức Bồi thường tai nạn lao động với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

 • Tiền lương để làm cơ sở triển khai những chính sách bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương gồm có mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác trong hợp đồng lao động .

3.Các trường hợp đặc biệt khác

Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại những đơn vị chức năng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng những khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị chức năng kinh doanh thương mại dịch vụ bảo hiểm .
Nếu số tiền mà đơn vị chức năng kinh doanh thương mại dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức Bồi thường, trợ cấp nêu trên, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được tối thiểu bằng mức bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp nêu trên, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả ; việc chi trả hoàn toàn có thể thực thi một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận hợp tác của những bên, trường hợp không thống nhất thì triển khai theo nhu yếu của người lao động .

4.Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ bồi thường tai nạn lao động khi bị tai nạn lao động

Người lao động không được hưởng chính sách từ người sử dụng lao động nếu bị tai nạn thuộc một trong những nguyên do sau :

 • Do xích míc của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không tương quan đến việc thực thi việc làm, trách nhiệm lao động ;
 • Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

 • Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với pháp luật của pháp lý .

IV. TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều kiện hưởng chế độ bồi thường tai nạn lao động

Ngoài được bồi thường tai nạn lao động, người lao động tham gia bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chính sách tai nạn lao động khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Bị tai nạn thuộc một trong những trường hợp sau đây :

 • Tại nơi thao tác và trong giờ thao tác, kể cả khi đang thực thi những nhu yếu hoạt động và sinh hoạt thiết yếu tại nơi thao tác hoặc trong giờ thao tác mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại được cho phép, gồm có nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn tu dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh .
 • Ngoài nơi thao tác hoặc ngoài giờ thao tác khi thực thi việc làm theo nhu yếu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản trị lao động .
 • Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi thao tác hoặc từ nơi thao tác về nơi ở trong khoảng chừng thời hạn và tuyến đường hài hòa và hợp lý .

2. Suy giảm năng lực lao động từ 5 % trở lên do bị tai nạn pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

 • Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành .
 • Suy giảm năng lực lao động từ 5 % trở lên .

V. MỨC TRỢ CẤP

Trợ cấp một lần

 1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

 2. Mức trợ cấp một lần được pháp luật như sau :

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Trợ cấp hàng tháng

 1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

 2. Mức trợ cấp hằng tháng được lao lý như sau :
  • Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

  • Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chính sách tử tuất theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :

 1. Người lao động đang thao tác bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
 2. Người lao động bị chết trong thời hạn điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .
 3. Người lao động bị chết trong thời gianđiều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm năng lực lao động .

VI. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE

 • Suy giảm năng lực lao động dưới 5 % : người sử dụng lao động trả phí khám giám định mức suy giảm năng lực lao động so với những trường hợp người sử dụng lao động trình làng người lao động đi khám giám định mức suy giảm năng lực lao động tại Hội đồng giám định y khoa .
 • Suy giảm năng lực lao động từ 5 % trở lên và đủ điều kiện kèm theo hưởng chính sách trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp : Do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả .

Việc không tuân thủ chặt chẽ các qui định cơ bản về bồi thường tai nạn lao động sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về sau. Quý khách có thể chia sẻ thêm với đại diện của chúng tôi về giải pháp cho từng tình huống cụ thể.

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

 • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
 • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
 • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng – tự lực tự cường – rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

Xem thêm:

Dịch Vụ Thương Mại Chuyên viên nhân sự – Lao động tiền lương
Quản Lý Các Thủ Tục Tuân Thủ Về Lao Động Tiền Lương

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

03 Lưu Ý Về Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Khoản Trích Theo Lương Từ Năm 2018

Bồi Thường, Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp was last modified: by

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *