Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định

biên bản xác minh đối tượng người dùng giám định

Mẫu biên bản ghi chép việc xác minh đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép việc xác minh đối tượng giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xác minh đối tượng giám định. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung xác minh, đối tượng giám định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Mẫu Tóm lại giám định pháp y tinh thần
Mẫu biên bản tiếp đón hồ sơ nhu yếu giám định

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc xác minh đối tượng giám định như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… … … … .., ngày …. tháng … .. năm … … .

BIÊN BẢN XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

I. Thời gian, Địa điểm :
1. Vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … … .
2. Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đã triển khai việc xác minh một số ít yếu tố tương quan đến đối tượng người tiêu dùng : … … … … … … …
II. Thành phần tham gia :
A. Đại diện nơi đến xác minh đối tượng người dùng :
1 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nghề nghiệp / Chức vụ : … … … … …
Quan hệ với đối tượng người tiêu dùng : … … … … … … … … … … … … … … … … .
2 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nghề nghiệp / Chức vụ : … … … … …
Quan hệ với đối tượng người tiêu dùng : … … … … … … … … … … … … … … … … .
B. Đại diện cơ quan pháp lý thụ lý vấn đề :
1 / Họ và tên … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … …
Nơi công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2/ Họ và tên ……………………………… Chức vụ: ……………………………………

Nơi công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
C. Đại diện Tổ chức giám định :
1 / … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … …
2 / … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … …
D. Người phân phối thông tin :
Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quan hệ với đối tượng người dùng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
III. Nội dung xác minh : ( Theo nhu yếu của những giám định viên tham gia giám định pháp y tinh thần ) .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
IV. Cam kết của người cung ứng thông tin :
Tôi cam kết ràng buộc những lời cung ứng trên đây là đúng thực sự. Tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những thông tin tôi đã cung ứng .
Biên bản đã được trải qua, mọi người đều nhất trí với những nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây :
Biên bản lập xong hồi … … … giờ … .. ngày … .. tháng … .. năm … … ..

Đại diện Cơ quan pháp luật
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đại diện nơi đến xác minh đối tượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Giám định viên xác minh
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người cung cấp thông tin:
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận chữ ký và đóng dấu

Mẫu biên bản ghi chép việc xác minh đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép việc xác minh đối tượng giám định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *