Bị can và bị cáo

Bị can

1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bị can là pháp nhân được triển khai trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân theo pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự .
2. Bị can có quyền :
a ) Được biết nguyên do mình bị khởi tố ;

b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

Bạn đang đọc: Bị can và bị cáo

c ) Nhận quyết định hành động khởi tố bị can ; quyết định hành động biến hóa, bổ trợ quyết định hành động khởi tố bị can, quyết định hành động phê chuẩn quyết định hành động khởi tố bị can, quyết định hành động phê chuẩn quyết định hành động biến hóa, bổ trợ quyết định hành động khởi tố bị can ; quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp ngăn ngừa, giải pháp cưỡng chế ; bản Kết luận tìm hiểu ; quyết định hành động đình chỉ, tạm đình chỉ tìm hiểu ; quyết định hành động đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án ; bản cáo trạng, quyết định hành động truy tố và những quyết định hành động tố tụng khác theo lao lý của Bộ luật Tố tụng hình sự ;
d ) Trình bày lời khai, trình diễn quan điểm, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội ;
đ ) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;
e ) Trình bày quan điểm về chứng cứ, tài liệu, vật phẩm tương quan và nhu yếu người có thẩm quyền thực thi tố tụng kiểm tra, nhìn nhận ;
g ) Đề nghị giám định, định giá gia tài ; đề xuất đổi khác người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người giám định, người định giá gia tài, người phiên dịch, người dịch thuật ;
h ) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa ;
i ) Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa tương quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác tương quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc tìm hiểu khi có nhu yếu ;
k ) Khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng .
3. Bị can có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền triển khai tố tụng. Trường hợp vắng mặt không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì hoàn toàn có thể bị áp giải, nếu bỏ trốn thì bị truy nã ;
b ) Chấp hành quyết định hành động, nhu yếu của cơ quan, người có thẩm quyền triển khai tố tụng .

Bị cáo

1. Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định hành động đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bị cáo là pháp nhân được thực thi trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân theo pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự .
2. Bị cáo có quyền :

a) Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quyết định đình chỉ vụ án; bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

b ) Tham gia phiên tòa xét xử ;
c ) Được thông tin, lý giải về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này ;
d ) Đề nghị giám định, định giá gia tài ; ý kiến đề nghị đổi khác người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người giám định, người định giá gia tài, người phiên dịch, người dịch thuật ; ý kiến đề nghị triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, người giám định, người định giá gia tài, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền triển khai tố tụng tham gia phiên tòa xét xử ;
đ ) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;
e ) Trình bày quan điểm về chứng cứ, tài liệu, vật phẩm tương quan và nhu yếu người có thẩm quyền triển khai tố tụng kiểm tra, nhìn nhận ;
g ) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa ;
h ) Trình bày lời khai, trình diễn quan điểm, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội ;
i ) Đề nghị chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa xét xử nếu được chủ tọa đồng ý chấp thuận ; tranh luận tại phiên tòa xét xử ;
k ) Nói lời sau cuối trước khi nghị án ;
l ) Xem biên bản phiên tòa xét xử, nhu yếu ghi những sửa đổi, bổ trợ vào biên bản phiên tòa xét xử ;
m ) Kháng cáo bản án, quyết định hành động của Tòa án ;
n ) Khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền triển khai tố tụng ;

o) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Bị cáo có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Trường hợp vắng mặt không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì hoàn toàn có thể bị áp giải ; nếu bỏ trốn thì bị truy nã ;
b ) Chấp hành quyết định hành động, nhu yếu của Tòa án .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *