Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục đích, yêu cầu

Quy trình nhiệm vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng tỉnh TP Bắc Ninh ( Sau đây gọi tắt là Quỹ ) được soạn thảo với mục tiêu giúp cho quy trình triển khai bảo lãnh của Quỹ diễn ra thống nhất, khoa học, phòng ngừa và hạn chế rủi ro đáng tiếc, góp thêm phần nâng cao chất lượng bảo lãnh. Quy trình nhiệm vụ này cũng xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của những cán bộ tương quan trong quy trình thực thi bảo lãnh. Trong quy trình triển khai, những cán bộ có tương quan phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy trình nhiệm vụ này, đồng thời tham chiếu những lao lý hiện hành về thiết kế xây dựng và những văn bản pháp lý có tương quan .

II. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy trình nhiệm vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực thi hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng được vận dụng trong nội bộ cơ quan Quỹ và những đối tượng người tiêu dùng có tương quan đến hoạt động giải trí bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng đối với những dự án Bất Động Sản, khu công trình kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước .

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

Mục I. Tiếp nhận, hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng

Quỹ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm hàng loạt hồ sơ đề xuất bảo lãnh của người mua. Khi người mua ý kiến đề nghị bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng, cán bộ bảo lãnh của Quỹ hướng dẫn người mua đơn cử, rất đầy đủ về những thủ tục, hồ sơ thiết yếu để người mua lập hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh. Một bộ hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng, gồm có :
1, Hồ sơ về tư cách pháp lý :
* Đối với người mua ý kiến đề nghị bảo lãnh lần đầu tại Quỹ .
– Quyết định xây dựng, Điều lệ ( Nếu có ), Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy phép hành nghề ), ĐK mã số thuế ( Bản sao công chứng ) .
– Quyết định chỉ định quản trị Hội đồng quản trị, người đại diện thay mặt pháp nhân ( Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc ), kế toán trưởng ( Bản sao ). Nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hoặc công ty CP thì phải có giấy uỷ quyền hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc để thực thi thanh toán giao dịch với Quỹ Đầu tư tăng trưởng tỉnh Thành Phố Bắc Ninh .
– Thỏa thuận liên danh, giấy ủy quyền ( so với công ty liên danh )
– Bản tự ra mắt về chủ doanh nghiệp .
– Các sách vở khác có tương quan đến tư cách pháp lý của người mua .
* Các lần đề xuất bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ trợ hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự biến hóa trong những hồ sơ này .
Khách hàng bổ trợ hồ sơ pháp lý trong những trường hợp sau đây :
+ Khi có sự biến hóa ĐK kinh doanh thương mại hoặc biến hóa trong điều lệ hoạt động giải trí ;
+ Khi có sự biến hóa về người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
+ Khi có sự biến hóa kế toán trưởng hoặc người đảm nhiệm kế toán .
2, Hồ sơ kinh tế tài chính :
– Báo cáo kinh tế tài chính hai năm liền kề gồm ( Bảng cân đối kế toán, báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại, thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ ( nếu có ). Đối với doanh nghiệp bắt buộc phải truy thuế kiểm toán thì phải nộp báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán kèm theo Kết luận của cơ quan truy thuế kiểm toán .
– Xác nhận tình hình thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nước của cơ quan thuế ( so với bảo lãnh thực thi hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng )
– Các sách vở khác có tương quan về tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp .
( Trường hợp doanh nghiệp mới hoạt động giải trí dưới hai năm, phải có những báo cáo giải trình kinh tế tài chính từ khi hoạt động giải trí đến thời gian ý kiến đề nghị bảo lãnh )
3, Hồ sơ tương quan đến khoản bảo lãnh
– Đơn ý kiến đề nghị bảo lãnh ( theo mẫu của Quỹ – có phụ lục kèm theo )
– Phương án kinh doanh thương mại hoặc giải pháp góp vốn đầu tư ( Đối với bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng )
– Hồ sơ mời thầu : Thông báo mời thầu, Quy chế hoặc pháp luật đấu thầu của bên mời thầu, Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của cấp có thẩm quyền cho khu công trình … ( so với bảo lãnh dự thầu ) .
– Quyết định phê duyệt hiệu quả đấu thầu ( Đối với bảo lãnh thực thi hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng ) .
– Hợp đồng thiết kế thiết kế xây dựng ( Đối với bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng ) .
– Hợp đồng liên danh, thông tin về những thành viên tham gia liên danh ( Trường hợp liên danh )
– Các tài liệu thiết yếu khác
4, Hồ sơ bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh
– Phiếu thu tiền ký quỹ và những sách vở tương quan khác ( Thực hiện khi Quỹ chấp thuận đồng ý bảo lãnh cho người mua )
Trong quy trình tiếp xúc và hướng dẫn người mua, nếu người mua không thuộc đối tượng người dùng bảo lãnh thì thông tin cho người mua biết và trả lại hồ sơ ; nếu người mua đủ điều kiện kèm theo được bảo lãnh, cán bộ bảo lãnh tiếp đón hồ sơ phải kiểm tra sơ bộ những yếu tố : bộ hồ sơ đã đủ loại và đủ số lượng theo nhu yếu, những sách vở đã đủ chữ ký và dấu xác nhận của những cơ quan tương quan, những loại sách vở có tương thích với nhau về nội dung … nhằm mục đích tránh thực trạng người mua phải bổ trợ, đi lại nhiều lần .
Sau khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ bảo lãnh kiểm tra và lập Biên bản giao nhận hồ sơ gồm 2 bản, mỗi bên giữ một bản. Cán bộ bảo lãnh báo cáo giải trình với Trưởng phòng bảo lãnh để liên tục triển khai tiến trình .

Mục II. Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh

Sau khi nhận hồ sơ đề xuất bảo lãnh của người mua do cán bộ bảo lãnh chuyển đến, Trưởng phòng bảo lãnh xem xét phân công cho cán bộ bảo lãnh trực tiếp đánh giá và thẩm định .
Nội dung đánh giá và thẩm định gồm có :

1. Thẩm định lịch sử hình thành, phát triển của doanh nghiệp

– Xuất xứ hình thành doanh nghiệp : Doanh nghiệp xây dựng khi nào ? Vốn điều lệ bao nhiêu ? Trụ sở ? Ngành nghề kinh doanh thương mại ? Các thành viên tham gia góp vốn ? Tỷ lệ vốn góp ? Đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp là ai ?
– Khó khăn, thuận tiện, lợi thế, bất lợi của doanh nghiệp .
– Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường .
– Kết luận của cán bộ nhiệm vụ .

2. Thẩm định tư cách của chủ doanh nghiệp

– Lịch sử bản thân, thực trạng mái ấm gia đình .
– Trình độ học vấn, trình độ .
– Trình độ quản trị, hiểu biết pháp lý .
– Kinh nghiệm công tác làm việc đã trải qua, thành công xuất sắc, thất bại trên thị trường .
– Uy tín trên thị trường .
– Kết luận của cán bộ bảo lãnh .

3. Thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Môi trường kinh doanh thương mại ? Đối thủ cạnh tranh đối đầu ? Thị phần nắm giữ ? Xu hướng tăng trưởng của ngành trong tương lai ?
– Các đối tác chiến lược bạn hàng chính của doanh nghiệp ?
– Đầu vào, đầu ra của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ? Các khu công trình đã và đang xây đắp ?
– Tổng số nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp ?
– Tài sản hiện có của doanh nghiệp ?
– Tình hình lệch giá, ngân sách, doanh thu của doanh nghiệp qua những năm ?
– Lợi thế của doanh nghiệp trên thị trường ?
– Kết luận của cán bộ bảo lãnh .

          4. Thẩm định về năng lực tài chính của doanh nghiệp

a. Đánh giá khái quát tình hình kinh tế tài chính
– Nguồn vốn chủ sở hữu : nhận xét về sự tăng, giảm vốn chủ chiếm hữu .
– Kết quả sản xuất, kinh doanh thương mại những năm trước, quý trước ; nhận xét về nguyên do lỗ, lãi .
– Tình hình nợ công : Nợ những ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
– Tình hình giao dịch thanh toán với người mua, người bán .
* Chú ý : Phân tích sâu những khoản phải thu từ người mua, phải trả so với người bán để xác lập phần đi chiếm hữu và phần bị chiếm hữu, năng lực xử lý để nhìn nhận về tiềm năng kinh tế tài chính của người mua. Cần phải nhìn nhận thời hạn luân chuyển hàng tồn dư, thời hạn luân chuyển những khoản phải trả, phải thu .
– Tình hình thanh toán giao dịch với ngân sách, chú ý quan tâm thuế thu nhập doanh nghiệp .
– Nhận xét về tình hình lệch giá qua những năm .
b. Phân tích những thông số kinh tế tài chính
Xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của người mua trải qua việc nghiên cứu và phân tích những thông số khác nhau sử dụng từ báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Mục đích sau cuối của nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính là mối quan hệ giữa những thông số .
c. Đánh giá chung và Tóm lại
– Khả năng hoạt động giải trí
– Cơ cấu vốn
– Khả năng sinh lời
– Khả năng của người mua trong việc triển khai bảo lãnh .
– Đánh giá rủi ro đáng tiếc .
– Kết luận của cán bộ bảo lãnh .

          5. Thẩm định phương án SXKD (phương án đầu tư)

– Phương án SXKD ( giải pháp góp vốn đầu tư ) có tương thích với ngành nghề trong ĐK kinh doanh thương mại hay không ? Địa điểm triển khai giải pháp
– Đánh giá năng lực triển khai giải pháp
+ Về kinh nghiệm tay nghề
+ Nguồn nhân lực
+ Về máy móc thiết bị
+ Nguồn vốn tự có
– Xác định thời hạn để thực thi giải pháp
– Xác định những điều kiện kèm theo tác động ảnh hưởng của mọi yếu tố tương quan hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến việc tiến hành thực thi giải pháp
– Các điều kiện kèm theo về khách quan, chủ quan hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến việc tiến hành và triển khai giải pháp
– Các rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra khi thực thi giải pháp và những giải pháp của người mua nêu ra để phòng ngừa và hạn chế tác hại của rủi ro đáng tiếc .
– Đánh giá hiệu suất cao của giải pháp .
– Kết luận của cán bộ bảo lãnh .

6. Thẩm định về tài sản đảm bảo

– Biện pháp bảo vệ
– Giá trị bảo vệ
– Kết luận của cán bộ bảo lãnh .

7. Kết luận và đề xuất của cán bộ bảo lãnh: Quyết định bảo lãnh, biện pháp bảo đảm, kiểm tra hoặc từ chối bảo lãnh.

Các bước thẩm định và đánh giá trên được triển khai trong vòng 05 ngày so với bảo lãnh dự thầu, 10 ngày so với bảo lãnh thực thi hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Phòng bảo lãnh lập Báo cáo hiệu quả đánh giá và thẩm định trình chỉ huy Quỹ. Báo cáo hiệu quả đánh giá và thẩm định nêu rõ quan điểm đề xuất cấp bảo lãnh hoặc không cấp bảo lãnh và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp lý về hiệu quả thẩm định và đánh giá của mình. Căn cứ vào Báo cáo tác dụng thẩm định và đánh giá của Phòng bảo lãnh, Giám đốc Quỹ quyết định hành động bảo lãnh và ký Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh ( Cam kết bảo lãnh ), Khế ước nhận nợ vay bắt buộc. Trường hợp phủ nhận bảo lãnh, Quỹ gửi văn bản cho người mua nêu rõ nguyên do khước từ .

          Mục III. Trình tự và thủ tục cấp bảo lãnh

          1. Cán bộ trực tiếp thẩm định

– Hướng dẫn người mua về điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục và hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh .
– Thẩm định những điều kiện kèm theo bảo lãnh .
– Lập Báo cáo hiệu quả đánh giá và thẩm định .
– Chuyển hàng loạt hồ sơ cho Trưởng phòng bảo lãnh .
– Sau khi có quan điểm của Giám đốc thì thông tin cho người mua biết về quyết định hành động bảo lãnh hay phủ nhận bảo lãnh, soạn thảo Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh, Giấy nhận nợ vay bắt buộc trình Trưởng phòng bảo lãnh .
– Gửi Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh cho những đối tượng người tiêu dùng tương quan, giao một bộ hồ sơ cho kế toán sau khi Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh đã được ký .
– Lưu giữ hồ sơ theo pháp luật .
– Mở sổ theo dõi nhiệm vụ bảo lãnh theo từng hợp đồng bảo lãnh .
– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc người mua thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh theo đúng Hợp đồng bảo lãnh và đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý khi thiết yếu. Thực hiện những giải pháp giải quyết và xử lý theo chỉ huy của Trưởng phòng bảo lãnh và của Giám đốc Quỹ .

          2. Trưởng phòng bảo lãnh

– Kiểm tra hàng loạt hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh và Báo cáo đánh giá và thẩm định, ghi rõ quan điểm của mình trên Báo cáo thẩm định và đánh giá về việc cấp bảo lãnh hoặc không cấp bảo lãnh để trình Giám đốc Quỹ và ký nháy vào những toàn bộ những trang của Báo cáo thẩm định và đánh giá. Trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể trực tiếp thẩm định và đánh giá hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh .
– Xem xét nội dung dự thảo Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh, Giấy nhận nợ vay bắt buộc do cán bộ nhiệm vụ lập có bảo vệ đúng Quy chế bảo lãnh không và ký nháy vào những toàn bộ những trang của văn bản đó .
– Đôn đốc hoặc cùng cán bộ bảo lãnh kiểm tra, theo dõi việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh của người mua, đề xuất kiến nghị với Giám đốc những giải pháp giải quyết và xử lý .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những việc làm mà mình thực thi .

          3. Giám đốc Quỹ

Trực tiếp xem xét hoặc hoàn toàn có thể ủy quyền cho Phó giám đốc Quỹ đảm nhiệm nghành nghề dịch vụ bảo lãnh :
– Xem xét hồ sơ bảo lãnh do Phòng bảo lãnh trình, xem xét quyết định hành động cấp bảo lãnh hay không cấp bảo lãnh .
– Quyết định nội dung và ký Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh, Giấy nhận nợ vay bắt buộc .
– Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh của người mua .
– Giám đốc hoặc người được ủy quyền chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình .

          Mục IV. Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh và Giấy nhận nợ bắt buộc

1. Sau khi thống nhất những nội dung, Quỹ và người mua thực thi ký Hợp đồng bảo lãnh gồm 4 bản, người mua giữ 1 bản, Quỹ giữ 3 bản ( Giám đốc Quỹ 1 bản, phòng bảo lãnh 1 bản và kế toán 1 bản ) .
2. Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, Quỹ phát hành Thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh và gửi cho người mua 1 bản, bên nhận bảo lãnh 1 bản, Quỹ giữ 3 bản ( Giám đốc Quỹ 01 bản, Phòng bảo lãnh 01 bản và kế toán 01 bản ). Đồng thời lập ngay Giấy nhận nợ bắt buộc và nhu yếu người mua ký vào giấy nhận nợ bắt buộc nhưng chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi Quỹ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho người mua .
( Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh và Giấy nhận nợ bắt buộc theo mẫu của Quỹ ) .

          Mục V. Thực hiện Hợp đồng bảo lãnh

1. Cán bộ bảo lãnh

– Sau khi Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh và những văn bản tương quan hoàn tất, cán bộ bảo lãnh phải update số liệu vào sổ theo dõi và lưu giữ hồ sơ theo lao lý .
– Chuyển hàng loạt hồ sơ có tương quan theo lao lý sang cho Kế toán để thu phí bảo lãnh, hạch toán số dư bảo lãnh, phí bảo lãnh và lưu giữ hồ sơ theo pháp luật .
– Theo dõi tình hình triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh của người mua .
– Theo dõi tình hình gia tài bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh của người mua .
– Lập thông tin thu phí bảo lãnh theo Hợp đồng bảo lãnh ( hoặc hết hạn bảo lãnh ), gửi người mua ( 01 bản ), Kế toán ( 01 bản ), lưu Phòng bảo lãnh ( 01 bản ) .
– Theo dõi tình hình người mua thực thi và bảo vệ duy trì những cam kết với bên nhận bảo lãnh .
– Trường hợp phát hiện người mua có tín hiệu không thực thi đúng cam kết cán bộ bảo lãnh cần báo cáo giải trình ngay Trưởng phòng bảo lãnh vµ Giám đốc biết để tìm giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời .
– Đề xuất Trưởng phòng bảo lãnh giải pháp giải quyết và xử lý khác khi thiết yếu, thực thi những giải pháp giải quyết và xử lý theo chỉ huy Trưởng phòng bảo lãnh, Giám đốc hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền .

          2. Trưởng phòng bảo lãnh

– Đôn đốc hoặc trực tiếp cùng cán bộ bảo lãnh kiểm tra, theo dõi việc người mua triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong Hợp đồng bảo lãnh, những nghĩa vụ và trách nhiệm với bên nhận bảo lãnh
– Kiểm tra lại những báo cáo giải trình của cán bộ bảo lãnh, yêu cầu với Giám đốc hoặc người được ủy quyền những giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp .

          3. Giám đốc Quỹ hoặc người được ủy quyền

Kiểm tra những báo cáo giải trình của Phòng bảo lãnh, quyết định hành động và chỉ huy tiến hành những giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp .

Mục VI. Kiểm tra giám sát sau bảo lãnh

I. Trình tự thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh

– Căn cứ vào đặc thù khu công trình, thời hạn thực thi, quá trình nghiệm thu sát hoạch từng phần / hàng loạt khu công trình, sau khi phát hành bảo lãnh, Trưởng phòng bảo lãnh chỉ huy thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh của người mua ( Trừ bảo lãnh dự thầu do thời hạn bảo lãnh ngắn nên Quỹ chỉ theo dõi tác dụng đấu thầu của người mua để xác lập thời gian hết hạn hiệu lực hiện hành của bảo lãnh ) .
– Kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh phải được Trưởng phòng bảo lãnh phê duyệt. Trường hợp xét thấy thiết yếu, Trưởng phòng bảo lãnh hoàn toàn có thể xin quan điểm phê duyệt trực tiếp của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền .
– Nội dung bản kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh cần nêu rõ : Kiểm tra đột xuất hay kiểm tra định kỳ, những địa thế căn cứ kiểm tra theo chứng từ, những địa thế căn cứ kiểm tra theo trong thực tiễn ? …

2. Thực hiện kiểm tra sau bảo lãnh

2.1 Kiểm tra sổ sách, sách vở :
– Định kỳ tối thiểu 3 tháng một lần kiểm tra việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo lãnh trải qua kiểm tra những sách vở, sổ sách tương quan đến xây đắp khu công trình .
– Cơ sở kiểm tra :
+ Hợp đồng kiến thiết đã ký kết
+ Nội dung cam kết bảo lãnh
+ Hồ sơ nghiệm thu thanh toán giao dịch theo từng khuôn khổ
+ Báo cáo khu công trình thiết kế dở dang
+ Biên bản của đội xây đắp
+ Các sách vở, tài liệu khác chứng tỏ khối lượng khu công trình hoàn thành xong bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm của Quỹ theo bảo lãnh tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại phải thực thi của người mua so với bên nhận bảo lãnh
– Việc thực thi những cam kết với Quỹ :
+ Báo cáo dòng tiền của dự án Bất Động Sản
2.2 Kiểm tra thực tiễn :
– Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần kiểm tra trong thực tiễn tại nơi thiết kế khu công trình
– Trường hợp phát hiện khoản bảo lãnh có tín hiệu rủi ro đáng tiếc, cán bộ bảo lãnh cần dữ thế chủ động báo cáo giải trình Trưởng phòng bảo lãnh tổ chức triển khai kiểm tra đột xuất ;
– Trường hợp người mua không hợp tác tạo điều kiện kèm theo để kiểm tra, cán bộ bảo lãnh cần kiên trì thuyết phục và bảo vệ triển khai bằng được việc kiểm tra theo pháp luật. Nếu không đạt tác dụng phải báo cáo giải trình ngay Trưởng phòng bảo lãnh và Giám đốc biết và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .

3. Lập biên bản kiểm tra sau bảo lãnh

– Sau mỗi lần kiểm tra, cán bộ bảo lãnh lập Biên bản kiểm tra / Báo cáo hiệu quả kiểm tra bảo lãnh và trình Trưởng phòng bảo lãnh cho quan điểm .
– Tại Biên bản kiểm tra, cán bộ bảo lãnh phải có quan điểm rõ ràng về việc người mua triển khai hợp đồng có đúng kế hoạch hay không : Khách hàng có thực thi đúng cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh hay không ; những quan điểm đề xuất kiến nghị yêu cầu về tăng cường quản trị khoản ® ­ îc bảo lãnh có tín hiệu vi phạm .
– Trưởng phòng bảo lãnh địa thế căn cứ Biên bản / Báo cáo tác dụng kiểm tra của cán bộ bảo lãnh để quyết định hành động : Trường hợp thống nhất với quan điểm của cán bộ bảo lãnh cho rằng khoản bảo lãnh đang diễn ra thông thường, ghi ý kiến “ đã xem ” và trả cán bộ bảo lãnh lưu hồ sơ ; Trường hợp nhận thấy khoản bảo lãnh có tín hiệu không thông thường, ghi ý kiến yêu cầu giải quyết và xử lý và trình Giám đốc hoặc người được uỷ quyền cho quan điểm ;
– Căn cứ nội dung trình / báo cáo giải trình của Phòng bảo lãnh, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền ra những quyết định hành động giải quyết và xử lý tương thích .

II. Trách nhiệm của các thành viên tham gia

1. Cán bộ bảo lãnh

– Lập kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh .
– Phát huy ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, dữ thế chủ động và linh động lựa chọn giải pháp kiểm tra bảo lãnh đạt hiệu suất cao cao nhất .
– Kiên trì, khôn khéo thuyết phục người mua nhằm mục đích kiểm tra đạt chất lượng cao trong mọi trường hợp .
– Phản ánh trung thực tình hình thực tiễn bảo lãnh tại Biên bản kiểm tra bảo lãnh .
– Kịp thời báo cáo giải trình Trưởng phòng bảo lãnh giải quyết và xử lý những khoản bảo lãnh có tín hiệu không bình thường, rủi ro đáng tiếc .

2. Trưởng phòng bảo lãnh

– Chủ động phối hợp cùng cán bộ bảo lãnh kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo lãnh sát với tình hình thực tiễn đã được bảo lãnh .
– Đôn đốc cán bộ bảo lãnh triển khai kiểm tra khoản bảo lãnh của người mua đạt chất lượng cao .
– Kịp thời báo cáo giải trình Giám đốc hoặc người được uỷ quyền giải quyết và xử lý những trường hợp phát hiện có tín hiệu không bình thường, rủi ro đáng tiếc .

3. Giám đốc Quỹ hoặc người được ủy quyền

– Đôn đốc phòng bảo lãnh triển khai kiểm tra bảo lãnh của người mua theo đúng pháp luật hiện hành ;
– Ra những quyết định hành động giải quyết và xử lý kịp thời và thích hợp so với những khoản ® ­ îc bảo lãnh có tín hiệu vi phạm thoả thuận tại Hợp đồng bảo lãnh ;
– Đối với những khoản ® ­ îc bảo lãnh có giá trị lớn và có tín hiệu vi phạm nghiêm trọng thoả thuận tại Hợp đồng bảo lãnh, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền cần báo cáo giải trình ngay Hội đồng quản trị để xin quan điểm giải quyết và xử lý kịp thời .

Mục VII. Quy trình gia hạn bảo lãnh

I. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc kiểm soát và điều chỉnh gia hạn bảo lãnh do người mua ý kiến đề nghị trên cơ sở đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên nhận bảo lãnh, được Quỹ xem xét chấp thuận đồng ý .
2. Quỹ chỉ gia hạn bảo lãnh so với người mua khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :
+ Khách hàng chưa thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên nhận bảo lãnh ;
+ Bên nhận bảo lãnh chấp thuận đồng ý cho Bên được bảo lãnh liên tục triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ;
+ Khách hàng có văn bản ý kiến đề nghị Quỹ gia hạn bảo lãnh ;
+ Hồ sơ chứng tỏ nhu yếu gia hạn bảo lãnh : phụ lục gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành Hợp đồng, thông tin gia hạn / đổi khác thời hạn mở thầu, …
3. Việc gia hạn thời hạn bảo lãnh phải được biểu lộ bằng văn bản và là một bộ phận không hề tách rời của Hợp đồng cấp bảo lãnh hoặc cam kết bảo lãnh .

II. Trình tự thực hiện và trách nhiệm của các thành viên tham gia

          1. Cán bộ bảo lãnh

– Nhận giấy ý kiến đề nghị gia hạn bảo lãnh của người mua. Giấy ý kiến đề nghị gia hạn bảo lãnh cũng phải được ký theo đúng thẩm quyền giống như nhu yếu ký Giấy đề xuất bảo lãnh .
– Thực hiện thẩm định và đánh giá những nội dung sau :
+ Lý do xin gia hạn bảo lãnh .
+ Hiệu lực của hồ sơ pháp lý .
+ Tình trạng kinh tế tài chính và kinh doanh thương mại của người mua .
+ Chấp thuận cho gia hạn của bên nhận bảo lãnh .
– Lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá :
Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích nhìn nhận những nội dung trên, cán bộ bảo lãnh lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, yêu cầu một trong những giải pháp sau :
+ Đồng ý gia hạn bảo lãnh .
+ Gia hạn có điều kiện kèm theo .
+ Từ chối gia hạn bảo lãnh .
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá và quan điểm đề xuất kiến nghị của mình .
– Triển khai triển khai sau khi nhu yếu gia hạn bảo lãnh được phê duyệt :
+ Soạn thảo thông tin gia hạn bảo lãnh và Phụ lục hợp đồng bảo lãnh .
+ Sau khi thông tin gia hạn bảo lãnh được phê duyệt ký bởi cấp có thẩm quyền, giao một bản thông tin gia hạn bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh, một bản thông tin gia hạn bảo lãnh và Phụ lục hợp đồng bảo lãnh cho người mua .
+ Chuyển thông tin gia hạn bảo lãnh và Phụ lục hợp đồng bảo lãnh cho Kế toán theo dõi và thu phí bảo lãnh gia hạn ( nếu có ) .
+ Tiếp tục theo dõi và đôn đốc người mua triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đã ký kết .

          2. Trưởng phòng bảo lãnh

– Xem xét, thẩm định và đánh giá lại báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá của cán bộ bảo lãnh để trình lên Giám đốc hoặc người được ủy quyền, ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận hay không chấp thuận đồng ý với đề xuất kiến nghị của cán bộ bảo lãnh, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc hoặc người được ủy quyền về quan điểm yêu cầu của mình .
– Xem xét nội dung dự thảo thông tin gia hạn bảo lãnh, Phụ lục hợp đồng bảo lãnh và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sự tương thích với Quy chế bảo lãnh và pháp luật của pháp lý hiện hành .
– Kiểm tra, đôn đốc cán bộ nhiệm vụ theo dõi và đôn đốc người mua triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đã ký kết .

          3. Giám đốc hoặc người được ủy quyền

– Xem xét hồ sơ và báo cáo giải trình của Phòng bảo lãnh để quyết định hành động duyệt hay khước từ gia hạn bảo lãnh .
– Kiểm tra, đôn đốc Phòng bảo lãnh theo dõi và đôn đốc người mua triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đã ký kết .

          Mục VIII. Quy trình xử lý khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

I. Nguyên tắc thực hiện

1. Chỉ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh cho những người mua khi bên nhận bảo lãnh đã triển khai đúng, đủ những lao lý của Luật đấu thầu, những lao lý ghi trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng thiết kế thiết kế xây dựng và thư bảo lãnh nhưng khách hang được bảo lãnh vi phạm thì Quỹ đồng ý chấp thuận thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh đã cam kết .
2. Việc xem xét triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh được thực thi cho từng trường hợp đơn cử, được công khai minh bạch, trung thực và khách quan .

II. Trình tự thực hiện và trách nhiệm của các thành viên tham gia

          1. Cán bộ bảo lãnh

– Khi nhận đ ­ ược văn bản nhu yếu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh kèm theo những tài liệu chứng tỏ do bên nhận bảo lãnh gửi đến, cán bộ bảo lãnh kiểm tra những pháp luật trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng kiến thiết thiết kế xây dựng, hợp đồng bảo lãnh hoặc thư bảo lãnh về hiệu lực hiện hành bảo lãnh và những điều kiện kèm theo nhu yếu so với nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi bảo lãnh, thì thông tin ngay cho người mua biết .
– Lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá và Biên bản xác lập rủi ro đáng tiếc sau bảo lãnh .
– Nếu nhu yếu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh không cung ứng được không thiếu những điều kiện kèm theo đề ra trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây đắp thiết kế xây dựng, hợp đồng bảo lãnh hoặc thư bảo lãnh thì cán bộ bảo lãnh lập báo cáo giải trình Trưởng phòng bảo lãnh trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền gửi văn bản khước từ giao dịch thanh toán cho bên nhận bảo lãnh .
– Nếu nhu yếu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh phân phối đư ­ ợc không thiếu những điều kiện kèm theo đề ra trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng kiến thiết thiết kế xây dựng, hợp đồng bảo lãnh hoặc thư bảo lãnh thì cán bộ bảo lãnh lập báo cáo giải trình Trưởng phòng bảo lãnh trình Giám đốc hoặc ngư ­ ời được ủy quyền gửi văn bản đồng ý chấp thuận triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh và điều kiện kèm theo kèm theo ( nếu có ) .
– Cán bộ bảo lãnh thông tin cho người mua bằng văn bản về số tiền triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh và những khoản ngân sách khác ( nếu có ) Quỹ đã thanh toán giao dịch cho bên nhận bảo lãnh theo cam kết trong hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh ; Yêu cầu người mua phải hoàn trả số tiền mà Quỹ đã trả thay ;
– Trong trường hợp Quỹ chấp thuận đồng ý thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, Quỹ có quyền :
+ Đơn phương sử dụng số tiền ký quỹ cho khoản bảo lãnh để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ;
+ Khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả ngay số tiền Quỹ đã triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh. Trong trường hợp chưa trả được, người mua phải nhận nợ bắt buộc bằng văn bản với số tiền mà Quỹ đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh và lãi suất vay quá hạn bằng 150 % lãi suất vay cho vay thời gian ngắn của những ngân hàng nhà nước thương mại trên địa phận tại thời gian Quỹ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, tính trên số tiền Quỹ đã trả thay và từ thời gian Quỹ chuyển tiền cho bên nhận bảo lãnh đồng thời thông tin cho Kế toán tự động hóa ghi nợ người mua .
– Sau khi thông tin việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh cho người mua và nhu yếu người mua hoàn trả số tiền mà Quỹ đã thực thi thay, nếu người mua vẫn liên tục không hoàn trả thì định kỳ 01 tuần, 10 ngày hoặc tối đa 01 tháng / một lần cán bộ bảo lãnh phải liên tục gửi thông tin đòi nợ đến người mua ;
– Trường hợp xét thấy thiết yếu, cán bộ bảo lãnh phải đề xuất kiến nghị với Trưởng phòng bảo lãnh, Giám đốc hoặc người được ủy quyền tổ chức triển khai gặp gỡ trực tiếp đại diện thay mặt có thẩm quyền của người mua để đòi nợ .
– Cán bộ bảo lãnh cần theo dõi người mua sát sao, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh thương mại và kinh tế tài chính của người mua để đôn đốc việc trả nợ và báo cáo giải trình rất đầy đủ, trung thực, kịp thời những thông tin tương quan đến khoản bảo lãnh, năng lực tịch thu nợ với Trưởng phòng bảo lãnh, Giám đốc hoặc người được ủy quyền nhằm mục đích lựa chọn và vận dụng kịp thời những giải pháp tịch thu nợ hữu hiệu .
– Các thông tin đôn đốc tịch thu nợ phải được cán bộ bảo lãnh lưu giữ vừa đủ .
– Chậm nhất 6 tháng người mua không trả được nợ vay bắt buộc, cán bộ bảo lãnh phải xem xét và đề xuất kiến nghị những giải pháp để tịch thu nợ .
– Nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, tích cực, khôn khéo thao tác với người mua nhằm mục đích hoàn toàn có thể tịch thu nợ cho vay bắt buộc được tốt nhất .

          2. Tr­ưởng phòng bảo lãnh

– Kiểm tra lại điều kiện kèm theo, hiệu lực hiện hành của nhu yếu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, thanh tra rà soát những thông tin nhu yếu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh so sánh với Quy chế bảo lãnh và những văn bản pháp lý tương quan, báo cáo giải trình bằng văn bản với Giám đốc hoặc ngư ­ ời đư ­ ợc ủy quyền xem xét quyết định hành động .
– Đôn đốc cán bộ bảo lãnh tích cực tịch thu nợ cho vay bắt buộc .
– Cùng tham gia với cán bộ bảo lãnh đòi nợ trong trường hợp thiết yếu .
– Đề xuất, báo cáo giải trình Giám đốc hoặc ngư ­ ời đư ­ ợc ủy quyền có giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp trong trường hợp người mua không trả nợ cho vay bắt buộc .

3. Giám đốc hoặc ngư­ời đư­ợc ủy quyền

– Trên cơ sở báo cáo giải trình của Phòng bảo lãnh, Giám đốc hoặc ngư ­ ời được ủy quyền xem xét để ra quyết định hành động triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả thay cho người mua .
– Đôn đốc Phòng bảo lãnh tổ chức triển khai việc theo dõi và và kịp thời tịch thu nợ cho vay bắt buộc .
– Kịp thời đưa ra những quyết định hành động thích hợp nhằm mục đích bảo vệ tịch thu nợ cho vay bắt buộc được tốt nhất .
– Chỉ đạo và tham gia quy trình giải quyết và xử lý tịch thu nợ theo pháp luật của pháp lý và của Quỹ .
– Sau khi đã vận dụng mọi giải pháp vẫn không tịch thu hết nợ đã cho vay bắt buộc so với người mua, Giám đốc hoặc ngư ­ ời được ủy quyền phải có văn bản trình Hội đồng quản trị giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc từ nguồn Quỹ dự trữ hoặc vốn hoạt động giải trí để tất toán nợ cho vay bắt buộc từ thông tin tài khoản nội bảng .

Mục IX. Quy trình thanh lý, chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh

1. Nguyên tắc thực hiện

Nghĩa vụ bảo lãnh chấm hết trong những trư ­ ờng hợp :
– Khách hàng đã triển khai không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với bên nhận bảo lãnh và Quỹ .
– Nghĩa vụ bảo lãnh đã được Quỹ thực thi khá đầy đủ với bên nhận bảo lãnh cho người mua được bảo lãnh và người mua đã thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm so với Quỹ .
– Bên nhận bảo lãnh cho người mua đư ­ ợc bảo lãnh đồng ý chấp thuận huỷ bỏ bảo lãnh theo pháp luật của pháp lý .
– Nghĩa vụ bảo lãnh đ ­ ược sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác do những bên thoả thuận .
– Thời gian của bảo lãnh hết hiệu lực hiện hành trong tr ­ ường hợp bảo lãnh có lao lý về thời hạn hiệu lực hiện hành bảo lãnh .
– Nghĩa vụ bảo lãnh chấm hết theo lao lý của pháp lý .

2. Trình tự thực hiện

Khi một trong những trường hợp trên xảy ra, cán bộ bảo lãnh vụ thực thi những bước như sau :
1. Đề nghị người mua phân phối những sách vở, tài liệu có tương quan đến việc triển khai khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên nhận bảo lãnh .
2. Gửi văn bản thông tin chính thức cho bên nhận bảo lãnh về việc bảo lãnh đã hết hiệu lực thực thi hiện hành, đề xuất bên nhận bảo lãnh ký xác nhận .
3. Phối hợp với Kế toán để so sánh, kiểm tra số tiền phí bảo lãnh người mua phải trả và đã trả cho Quỹ và ghi giảm dư nợ bảo lãnh trong sổ kế toán của Quỹ .
4. Lập báo cáo giải trình về tình hình người mua thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm với bên nhận bảo lãnh và Quỹ trình Trưởng phòng bảo lãnh .
Trưởng phòng bảo lãnh kiểm tra báo cáo giải trình và trình Giám đốc Quỹ hoặc người đư ­ ợc ủy quyền phê duyệt .

          Mục X. Xử lý các trường hợp thay đổi khách hàng và rủi ro

          1. Xử lý trường hợp thay đổi khách hàng

a. Trong quy trình triển khai Hợp đồng bảo lãnh, người mua có sự đổi khác về người đại diện thay mặt theo pháp lý thì người đại diện thay mặt theo pháp lý mới được sửa chữa thay thế có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón, thừa kế hàng loạt những Hợp đồng bảo lãnh theo pháp luật của pháp lý .
b. Nếu người mua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động chia tách, sáp nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, phá sản, thì triển khai như sau :
– Trường hợp chia tách, sáp nhập : Khách hàng phải triển khai vừa đủ cam kết trong hợp đồng bảo lãnh hoàn trả hàng loạt nợ vay bắt buộc và lãi vay bắt buộc cho Quỹ trước khi chia tách, sáp nhập. Trường hợp không hề hoàn trả được thì người mua mới xây dựng trên cơ sở chia tách, sáp nhập phải liên tục thừa kế thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong Hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ bắt buộc của người mua bị chia tách, sáp nhập .
– Trường hợp giải thể, phá sản : Thực hiện theo lao lý của Luật phá sản và những pháp luật hiện hành của nhà nước .
c. Nếu người mua bị bệnh tật, tai nạn thương tâm không đủ năng lực triển khai hợp đồng hoặc bị chết thì người thừa kế hợp pháp theo lao lý của pháp lý phải tiếp đón, thừa kế hàng loạt Hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ bắt buộc theo lao lý của pháp lý .

          2. Xử lý rủi ro

a. Quy định giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc
Trong quy trình triển khai Hợp đồng bảo lãnh, nếu người mua bị rủi ro đáng tiếc do nguyên do khách quan thì được xem xét vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý rủi ro đáng tiếc ( gồm có gia hạn nợ và giãn nợ ) trong những trường hợp sau :
– Khách hàng gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính và không trả được khoản nhận nợ bắt buộc với Quỹ do một trong những nguyên do rủi ro đáng tiếc bất khả kháng ( thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn thương tâm giật mình, hoả hoạn, cuộc chiến tranh, rủi ro đáng tiếc chính trị, rủi ro đáng tiếc Nhà nước đổi khác chủ trương trực tiếp gây thiệt hại gia tài của người mua ) .
– Khách hàng gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính và do dự án Bất Động Sản bị chậm quy trình tiến độ, do dịch chuyển về hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại của dự án Bất Động Sản .

           b. Các giải pháp thu nợ bao gồm: điều chỉnh mức trả nợ trong từng kỳ hạn trả nợ và được áp dụng trong các trường hợp nêu tại mục a – Quy định xử lý rủi ro.          

Căn cứ vào những nguyên do ý kiến đề nghị gia hạn nợ và triển khai những giải pháp thu nợ ; tình hình tiến hành trong thực tiễn của dự án Bất Động Sản ; tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại của người mua hoàn toàn có thể được xem xét gia hạn nợ hoặc giãn nợ và thực thi những giải pháp thu nợ. Tuỳ từng trường hợp đơn cử, Quỹ hoàn toàn có thể xem xét vận dụng những giải pháp trên và thông tin cho người mua về việc triển khai những giải pháp của mình .
Trên đây là hàng loạt Quy trình nhiệm vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của Quỹ Đầu tư tăng trưởng tỉnh TP Bắc Ninh. Để bảo vệ thực thi tốt chất lượng bảo lãnh, nhu yếu Phòng bảo lãnh và những phòng, ban tương quan nghiên cứu và điều tra và chấp hành nghiêm chỉnh những lao lý tại Quy trình nhiệm vụ bảo lãnh này. Trong quy trình tổ chức triển khai triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, Phòng bảo lãnh và những phòng, ban tương quan phản ánh bằng văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ để xem xét kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .
Mọi sửa đổi, bổ trợ những nội dung trong Quy trình nhiệm vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh triển khai hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng này do Hội đồng quản trị quyết định hành động. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *