Hợp đồng bảo hiểm trùng là gì?

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm số 24/2000 / QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ trợ năm 2010, 2019, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai chủ thể trao đổi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng, một bên ( bên mua bảo hiểm ) trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên còn lại ( doanh nghiệp bảo hiểm ) có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm, giao dịch thanh toán tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ( sự kiện bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà khi xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực thi thanh toán giao dịch cho bên được bảo hiểm một khoản tiền bảo hiểm hoặc khoản bồi thường nhất định theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm ). Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là : – Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự Trong đó, hợp đồng bảo hiểm gia tài là hợp đồng bảo hiểm có đối tượng người dùng bảo hiểm là gia tài ( gồm có vật có thực, tiền, sách vở trị giá được bằng tiền và những quyền gia tài, trong đó có cả động sản, bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tiễn, bảo hiểm cho gia tài hình thành trong tương lai mang rủi ro đáng tiếc lớn cho bên nhận bảo hiểm ( doanh nghiệp bảo hiểm ) nên thường thì những hợp đồng bảo hiểm gia tài chỉ có đối tượng người tiêu dùng là gia tài hiện có ), đồng thời, sự kiện bảo hiểm xảy ra phải làm hao tổn, thiệt hại, gây mất giá trị bất thần và ở mức độ nhất định cho gia tài được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm trùng

Hợp đồng bảo hiểm trùng là một trong những loại hợp đồng bảo hiểm gia tài. Theo Khoản 1 Điều 44 Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm số 24/2000 / QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ trợ năm 2010, 2019 :

Điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng

1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng người dùng, với cùng điều kiện kèm theo và sự kiện bảo hiểm. ” Như vậy, đây là trường hợp :

– Chỉ có một bên mua bảo hiểm và nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (từ hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên) giao kết hợp đồng bảo hiểm

– Các doanh nghiệp bảo hiểm này cùng giao kết hợp đồng để bảo hiểm cho một đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm duy nhất ( là gia tài ) – Các điều kiện kèm theo ( điều kiện kèm theo để doanh nghiệp triển khai bảo hiểm cho đối tượng người dùng ) và sự kiện bảo hiểm ( sự kiện pháp lý mà khi xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải triển khai thanh toán giao dịch cho bên được bảo hiểm một khoản tiền bảo hiểm hoặc khoản bồi thường nhất định theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm ) so với đối tượng người dùng này được bên mua bảo hiểm và những doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác – Các doanh nghiệp phải biết về những hợp đồng bảo hiểm trùng với doanh nghiệp khác, để bảo vệ quyền hạn cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm cho đối tượng người dùng bảo hiểm của doanh nghiệp so với bên mua bảo hiểm. – Các doanh nghiệp có sự san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm khi thực thi bồi thường bảo hiểm.

Chia sẻ trách nhiệm khi thực hiện bồi thường bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm số 24/2000 / QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ trợ năm 2010, 2019, trong trường hợp những bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo tỷ suất giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuân trên tổng số tiền bảo hiểm của tổng thể những hợp đồng mà bên mua đã giao kết. Theo đó : – Số tiền bảo hiểm ( số tiền mà bên mua bảo hiểm nhu yếu bảo hiểm cho gia tài ) mà bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp không phải số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ được bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

– Tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua đã giao kết được xác định dựa trên số lượng doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm cho đối tượng và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Các doanh nghiệp tự thỏa thuận về tỷ lệ này, do đó cần phải biết về hợp đồng bảo hiểm trùng với nhau thì mới có thể chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm.

– Tổng số tiền bồi thường của những doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại trong thực tiễn của gia tài. Tức tổng số tiền bảo hiểm của tổng thể những doanh nghiệp bảo hiểm cộng lại cho một đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm chỉ được tối đa bằng giá trị thiệt hại thực tiễn của gia tài ( mức tối đa được xác lập cho số tiền bảo hiểm ).

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *