Tại sao bạn không được nhận bồi thường bảo hiểm tai nạn giao thông?

Từ 01/03/2021, Nghị định 03/2021 / NĐ-CP về Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự ( TNDS ) pháp luật về mức bồi thường bảo hiểm như sau :
1 / Mức bồi thường đơn cử về sức khỏe thể chất, tính mạng con người được xác lập theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng lao lý trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe thể chất, tính mạng con người theo pháp luật tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận ( nếu có ) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại ( trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết ) hoặc đại diện thay mặt của người bị thiệt hại ( trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lượng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi ), nhưng không vượt quá mức bồi thường lao lý tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có quyết định hành động của Tòa án thì địa thế căn cứ vào quyết định hành động của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường pháp luật tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này .

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2 / Mức bồi thường đơn cử về thiệt hại so với gia tài / 1 vụ tai nạn được xác lập theo thiệt hại trong thực tiễn và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm .
Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự ( TNDS ) bắt buộc cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thực thi hiện hành bảo hiểm trước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *