Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ nhất

Thông tư 200 mới nhất phát hành bảng tài khoản kế toán, vận dụng cho tổng thể mô hình doanh nghiệp sửa chữa thay thế cho quyết định hành động 15. Sau đây là bảng mạng lưới hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 đầy đủ nhất về tài khoản kế toán hiện hành .

>>> Xem thêm: Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Bảng mạng lưới hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ nhất

Dưới đây là toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2
3
4

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

Tiền mặt

1111
Tiền Nước Ta

1112
Ngoại tệ

1113
Vàng tiền tệ

112

Tiền gửi ngân hàng

1121
Tiền Nước Ta

1122
Ngoại tệ

1123
Vàng tiền tệ

113

Tiền đang chuyển

1131
Tiền Nước Ta

1132
Ngoại tệ

121

Chứng khoán kinh doanh

1211
Cổ phiếu

1212
Trái phiếu

1218
Chứng khoán và công cụ kinh tế tài chính khác

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1281
Tiền gửi có kỳ hạn

1282
Trái phiếu

1283
Cho vay

1288
Các tài khoản góp vốn đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

Phải thu của khách hàng

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331
Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

1332
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Phải thu nội bộ

1361
Vốn kinh doanh thương mại ở những đơn vị chức năng thường trực

1362
Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

1363
Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay đủ điều kiện kèm theo được vốn hóa

1368
Phải thu nội bộ khác

138

Phải thu khác

1381
Tài sản thiếu chờ giải quyết và xử lý

1385
Phải thu về cổ phần hóa

1388
Phải thu khác

141

Tạm ứng

151

Hàng mua đang đi đường

152

Nguyên liệu, vật liệu

153

Công cụ, dụng cụ

1531
Công cụ, dụng cụ

1532
Bao bì luân chuyển

1533
Đồ dùng cho thuê

1534
Thiết bị, phụ tùng thay thế sửa chữa

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

155

Thành phẩm

1551
Thành phẩm nhập kho

1557
Thành phẩm bất động sản

156

Hàng hóa

1561
Gía mua hàng hóa

1562
Ngân sách chi tiêu thu mua hàng hóa

1567
Hàng hóa bất động sản

157

Hàng gửi đi bán

158

Hàng hóa kho bảo thuế

161

Chi sự nghiệp

1611
Chi sự nghiệp năm trước

1612
Chi sự nghiệp năm nay

171

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

211

Tài sản cố định hữu hình

2111
Nhà cửa, vật kiến trúc

2112
Máy móc, thiết bị

2113
Phương tiện vận tải đường bộ, truyền dẫn

2114
Thiết bị, dụng cụ quản trị

2115
Cây nhiều năm, súc vật thao tác và cho mẫu sản phẩm

2118
TSCĐ khác

212

Tài sản cố định thuê tài chính

2121
TSCĐ hữu hình thuê kinh tế tài chính

2122
TSCĐ vô hình dung thuê kinh tế tài chính

213

Tài sản cố định vô hình

2131
Quyền sử dụng đất

2132
Quyền phát hành

2133
Bản quyền, bằng bản quyền sáng tạo

2134
Nhãn hiệu, tên thương mại

2135
Chương trình ứng dụng

2136
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

2138
TSCĐ vô hình dung khác

214

Hao mòn tài sản cố định

2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142
Hao mòn TSCĐ thuê kinh tế tài chính

2143
Hao mòn TSCĐ vô hình dung

2147
Hao mòn bất động sản góp vốn đầu tư

217

Bất động sản đầu tư

221

Đầu tư vào công ty con

222

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

228

Đầu tư khác

2281
Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

2288
Đầu tư khác

229

Dự phòng tổn thất tài sản

2291
Dự phòng giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại

2292
Dự phòng tổn thất góp vốn đầu tư vào đơn vị chức năng khác

2293
Dự phòng phải thu khó đòi

2294
Dự phòng giảm giá hàng tồn dư

241

Xây dựng cơ bản dở dang

2411
Mua sắm TSCĐ

2412
Xây dựng cơ bản

2413
Sửa chữa lớn TSCĐ

242

Chi phí trả trước

243

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

244

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

Phải trả cho người bán

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331
Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp

33311
Thuế GTGT đầu ra

33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332
Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

3333
Thuế xuất, nhập khẩu

3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335
Thuế thu nhập cá thể

3336
Thuế tài nguyên

3337
Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338
Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những loại thuế khác

33381
Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường

33382
Các loại thuế khác

3339
Phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác

334

Phải trả người lao động

3341
Phải trả công nhân viên

3348
Phải trả người lao động khác

335

Chi phí phải trả

336

Phải trả nội bộ

3361
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại

3362
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

3363

Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

Xem thêm: Home

3368
Phải trả nội bộ khác

337

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

338

Phải trả, phải nộp khác

3381
Tài sản thừa chờ xử lý

3382
Kinh phí công đoàn

3383
Bảo hiểm xã hội

3384
Bảo hiểm y tế

3385
Phải trả về cổ phần hóa

3386
Bảo hiểm thất nghiệp

3387
Doanh thu chưa triển khai

3388
Phải trả, phải nộp khác

341

Vay và nợ thuê tài chính

3411
Các khoản đi vay

3412
Nợ thuê kinh tế tài chính

343

Trái phiếu phát hành

3431
Trái phiếu thường

34311
Mệnh giá

34312
Chiết khấu trái phiếu

34313
Phụ trội trái phiếu

3432
Trái phiếu quy đổi

344

Nhận ký quỹ, ký cược

347

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

352

Dự phòng phải trả

3521
Dự phòng Bảo hành loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa

3522
Dự phòng bh khu công trình thiết kế xây dựng

3523
Dự phòng tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

3524
Dự phòng phải trả khác

353

Qũy đen thưởng phúc lợi

3531
Qũy khen thưởng

3532
Qũy phúc lợi

3533
Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ

3534
Qũy thưởng ban quản trị quản lý và điều hành công ty

356

Qũy phát triển khoa học và công nghệ

3561
Qũy tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến

3562
Qũy tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến đã hình thành TSCĐ

357

Qũy bình ổn giá

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

4111
Vốn góp của chủ sở hữu

41111
Cổ phiếu đại trà phổ thông có quyền biểu quyết

41112
Cổ phiếu khuyến mại

4112
Thặng dư vốn CP

4113
Quyền chọn quy đổi trái phiếu

4118
Vốn khác

412

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4131
Chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

4132
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí

414

Qũy đầu tư phát triển

417

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

418

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

421

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4211
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

441

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

461

Nguồn kinh phí sự nghiệp

4611
Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

4612
Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5111
Doanh thu bán hàng hóa

5112
Doanh thu bán những thành phẩm

5113
Doanh thu cung ứng dịch vụ

5114
Doanh thu cung ứng dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá

5117
Doanh thu kinh doanh thương mại bất động sản góp vốn đầu tư

5118
Doanh thu khác

515

Doanh thu hoạt động tài chính

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

5211
Chiết khấu thương mại

5212
Hàng bán bị trả lại

5213
Gỉam giá hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

611

Mua hàng

6111
Mua nguyên vật liệu, vật tư

6112
Mua hàng hóa

621

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

622

Chi phí nhân công trực tiếp

623

Chi phí sử dụng máy thi công

6231
giá thành nhân công

6232
Ngân sách chi tiêu nguyên, vật tư

6233
Chi tiêu dụng cụ sản xuất

6234
Chi tiêu khấu hao máy xây đắp

6237
giá thành dịch vụ mua ngoài

6238
Chi tiêu bằng tiền khác

627

Chi phí sản xuất chung

6271
giá thành nhân viên cấp dưới, phân xưởng

6272
Ngân sách chi tiêu nguyên, vật tư

6273
giá thành dụng cụ sản xuất

6274
giá thành khấu hao TSCĐ

6277
Ngân sách chi tiêu dịch vụ mua ngoài

6278
Ngân sách chi tiêu bằng tiền khác

631

Gía thành sản xuất

632

Gía vốn hàng bán

635

Chi phí tài chính

641

Chi phí bán hàng

6411
Chi tiêu nhân viên cấp dưới

6412
giá thành nguyên vật liệu, vỏ hộp

6413
Ngân sách chi tiêu dụng cụ, vật dụng

6414
Ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ

6415
Chi tiêu Bảo hành

6417
Ngân sách chi tiêu dịch vụ mua ngoài

6418
giá thành bằng tiền khác

642

Chi phí quản lý doanh nghiệp

6421
giá thành nhân viên cấp dưới quản trị

6422
giá thành vật tư quản trị

6423
giá thành vật dụng văn phòng

6424
Chi tiêu khấu hao TSCĐ

6425
Thuế, phí và lệ phí

6426
Chi tiêu dự trữ

6427
giá thành dịch vụ mua ngoài

6428
Ngân sách chi tiêu bằng tiền khác

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

Thu nhập khác

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

811

Chi phí khác

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

8211
Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện hành

8212
Chi tiêu thuế TNDN hoãn lại

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

911

Xác định kết quả kinh doanh

Bạn có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin cho các bạn bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ nhất. Bạn có thể tham khảo bài viết so sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 và Thông tư 133 để biết được được sự khác và giống nhau giữa 2 thông tư này như thế nào

Tham gia ngay khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại TT kế toán Lê Ánh để được đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc .
Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có giảng dạy những khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui vẻ tìm hiểu thêm tại website : xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *