Quyết định 2413/2002/QĐ-UB thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số : 2413 / 2002 / QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NHÀ QUẬN 1  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Công văn số 3395/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình và phương án mẫu cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UB ngày 8/5/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc cho doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa ;
Xét Văn bản số 166/CV-TCT ngày 17/5/2002 của Tổng Công ty Bến Thành và công văn số 49/CV-CTY ngày 9/5/2002 của Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1 về dự kiến thành phần nhân sự tham gia Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.- Nay thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1, gồm các Ông-Bà sau đây:

1 – Trưởng Ban : Ông Võ Hữu Thạnh, Giám đốc. 2 – ủy viên thường trực : Ông Thi Nghị Tân, Kế toán trưởng. 3 – Các ủy viên khác : – Ông Trần Thanh Xa, Phó Giám đốc-Bí thư Chi bộ ; – Ông Đỗ Hoàng Linh, quản trị Công đoàn ; – Ông Nguyễn Văn Bạch, Trưởng phòng Kinh doanh ; – Ông Nguyễn Văn Bính, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư ;

– Ông Nguyễn Nam, Phó phòng Kỹ thuật ;

– Bà Lê Thị Túy Phượng, Phó phòng Tổ chức-Hành chính. Quy chế và tổ chức triển khai thao tác của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển và Thương Mại Dịch Vụ nhà Quận 1 do Trưởng Ban lao lý trên cơ sở nội dung tiến trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty CP.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1 gồm :

1 – Thiết lập quy định thao tác của Ban, phân công thành viên trong Ban triển khai những trách nhiệm có tương quan đã được lao lý tại : – Nghị định số 44/1998 / NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của nhà nước về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty CP. – Những Thông tư, công văn hướng dẫn tiến hành công tác làm việc cổ phần hóa của những Bộ-Ngành phát hành tương quan, để thực thi Nghị định số 44/1998 / NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của nhà nước. Đảm bảo phối hợp hoạt động giải trí và tạo điều kiện kèm theo cho những thành viên thực thi tốt trách nhiệm được giao. 2 – Xác định thời gian cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo giải trình về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. 3 – Thẩm định cấp cơ sở những giải pháp cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo tác dụng tại thời gian cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và đánh giá và thẩm định cấp thành phố. 4 – Lập kế hoạch cổ phần hóa trong thời hạn 120 ngày ( cho đến Đại hội cổ đông xây dựng và ĐK kinh doanh thương mại ) kể từ ngày ra quyết định hành động này. Báo cáo quy trình tiến độ thiết kế xây dựng đề án cổ phần hóa hàng tháng của Công ty Phát triển và Thương Mại Dịch Vụ nhà Quận 1 cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ( số 28 Lê Quý Đôn, Q. 3, thành phố Hồ Chí Minh ) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng. 5 – Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những yếu tố phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3.- Ban Đổi mới quản lý tại Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1 sử dụng con dấu của Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1, lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các khoản mục chi tiết như Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cho đến khi Đại hội cổ đông lần thứ nhất xong.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, Giám đốc Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

– Như điều 5
– Văn phòng Chính phủ
– BCĐ ĐM&PTDN TW
– Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
– Thường trực Thành ủy
– Thường trực HĐND.TP
– Thường trực UBND.TP
– Ban Tổ chức Thành ủy
– Ban Đổi mới QLDN/TP
– Kho bạc Nhà nước TP
– Liên đoàn Lao động TP
– VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
– Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 

Mai Quốc Bình

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *