bạn đang ở đâu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Có một số cách tạo ghi chú, tùy thuộc vào bạn đang ở đâu trong Google Ads.

There are several ways to create notes, depending on where you are in Google Ads .

support.google

Bạn đang ở đâu, Charlie?

Where are you, Charlie?

OpenSubtitles2018. v3

Phát minh bí mật ấy của bạn đang ở đâu bây giờ?

Where is that secret invention of yours now?

Literature

Này anh bạn đang ở đâu thế?

Hey man, where you at?

OpenSubtitles2018. v3

Không quan trọng bạn đang ở đâu

It doesn’t matter where you are

QED

Charlie, bạn đang ở đâu?

Charlie, where are you?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đang ở đâu so với những mục tiêu này?

Where are you now in respect to these goals?

Literature

Xem bạn của các bạn đang ở đâu.

Look where your friends are.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đang ở đâu?

Where are you ?

Tatoeba-2020. 08

Đừng bao giờ đăng hình hay thông tin cá nhân cho biết bạn đang ở đâu.

Never give out personal information or post photos that identify your whereabouts.

jw2019

Nói cho tôi biết bạn đang ở đâu.

Tell me where you are.

OpenSubtitles2018. v3

Không quan trọng bạn đang ở đâu — Bombay, Mexico, không thành vấn đề.

It doesn’t matter where you are — Bombay, Mexico, it doesn’t really matter.

ted2019

Bạn đang ở đâu?

Where art thou?

tatoeba

Người thợ săn bị săn đuổi. chụp đêm nhiều mà nói cho tất cả mọi người bạn đang ở đâu.

The hunter is now the hunted. many night shots that tell everyone where you are .

QED

Lần đầu tiên bạn lái xe tới nơi nào đó bạn thường cảnh giác xem bạn đang ở đâubạn sẽ đi đâu.

The first time you drive somewhere you tend to be alert to where you are and where you are going.

Literature

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy sử dụng trình gỡ rối này để tìm hiểu xem khoản thanh toán của bạn đang ở đâu.

If you’re still having issues, use this troubleshooter to find out where your payment is .

support.google

Một, bạn cần biết bạn đang ở đâu và thời gian chính xác là gì Điều này được hệ thống GPS giải quyết chặt chẽ.

One, you need to know where you are and exactly what time it is.

ted2019

Bất kể việc đó là gì, bất kể bạn đang ở đâu cho dù cái giá phải trả như thế nào thì hãy cứ tiếp tục

Whatever it is, wherever you are, whatever it takes, keep on moving.

ted2019

Nhưng bất cứ bạn đang ở đâu, như tôi nói, nếu như bạn làm việc trong ngành du lịch, hãy thực hiện phần du hành đó

But wherever you are, as I say, if you’re in the travel industry, do that travel bit .

QED

Mười một bước dưới đây sẽ giúp bạn theo dõi tiến trình phát triển của bản thân, xem bạn đang ở đâu trong quá trình đó.

The following eleven steps allow you to measure your growth—to see where you are in your development.

Literature

Văn phòng là nơi bạn ở, và công việc là việc gì đó bạn làm – bất kể bạn đang ở đâu trong môi trường làm việc di động.

The office is where you are, and work is something you do—no matter where you are in the MWE.

Literature

Anonymizer sẽ giấu kết nối IP của bạn, bảo vệ toàn bộ hoạt động trên internet của bạn bất kể bạn đang ở đâu hoặc bạn đang sử dụng mạng gì .

Anonymizer hides your IP connection, protecting all of your Internet activity no matter where you are or what network you ‘re using .

EVBNews

và Stansted, một lựa chọn xanh, sử dụng ánh sáng tự nhiên, là một nơi thân thiện: Bạn biết bạn đang ở đâu, bạn có thể liên hệ với bên ngoài.

And Stansted, the green alternative, which uses natural light, is a friendly place: you know where you are, you can relate to the outside.

ted2019

Ở vài thời điểm, một bức thư nhỏ xinh rơi xuống cho tôi — và chiếc iPad biết bạn đang ở đâu đấy, nhờ hệ GPS — bức thư gửi đến địa chỉ của tôi.

At various points, a little letter drops down to me — and the iPad knows where you live because of GPS — which is actually addressed to me.

QED

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *